natjeČajna dokumentacija za međunarodno ugovaranje radova

Download NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA međunarodno ugovaranje radova

Post on 07-Apr-2015

122 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU GRADITELJSKI ODJEL ELEKTROTEHNIKI ODJEL

STRUNI SMJER:ARHITEKTURA, GRAEVINARSTVO, STROJARSTVO, ELEKTROTEHNIKA

Tema:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I DOKUMENTACIJOMPROGRAM ST RUNOG U SAVRAV AN JA OVLATENIH ARHIT EK AT A I OVLATENIH IN EN JERA- za razdoblje od 2006. do 2011. godine -

Predavanje :

NATJEAJNA DOKUMENTACIJA ZA MAUNARODNO UGOVARANJE RADOVA

Predava:POF.DR.SC. VLADIMIR SKENDROVI

TEHNI KO VE LEUILITE U ZA GREBU

ZAGREB

2006. GODINA

ovjeka ne moe nita nauiti, moe mo ni nau mo mu samo otkriti znanje. znanje.Galileo

TVZ

1

TEHNIKO VELEUILITE ZAGREB PROGRAM STRUNOG USAVRAVANJA

NATJEAJNA DOKUMENTACIJA ZA MEUNARODNO UGOVARANJE RADOVA

Prof. dr. sc. Vladimir Skendrovi Savjetnik Svjetske bankeTVZ 2

CILJEVI I PROGRAM

TVZ

3

UpravljanjeProjektimaHAC

Ciljevi i program seminara Cilj: Upoznati pravila i postupak natjeaja natje za meunarodne ugovore Program: Javna nabava Dokumentacija za nadmetanje Ugovori Modeli FIDIC Pravila meunarodnih financijskih institucija Pravila EUTVZ 4

???to je nabava? nabava? to je javna nabava? nabava? Kako je regulirana javna nabava? nabava?

TVZ

5

Javna nabava Ponudom se izraava namjera izra sklapanja ugovora za odreeni posao. Ponuda se moe dati na poziv mo naruitelja ili bez poziva. naru U postupcima javne nabave, ponuda se (u pravilu) moe dati samo na mo javni oglas naruitelja. naruTVZ 6

UpravljanjeProjektimaHAC

Javna ? Za nabavu se koriste javna sredstva (proraun) ili sredstva (prora tvrtki u preteitom vlasnitvu prete vlasni javne vlasti Nabavu provodi javna vlast ili tvtke u preteitom javnom prete vlasnitvu vlasni Postupak je otvoren, javan i transparentanTVZ 7

Javna nabava u RH Zakon o javnoj nabavi (Sijeanj 2002 Sije s izmjenama Listopad 2005.) Slijedi EU direktive Nema razlike domaih i stranih doma ponuditelja Slobodno i neogranieno nadmetanje neograni Transparentni postupci

TVZ

8

Izuzeci primjene U Zakonu je odreeno u kojim se sluajevima Zakon ne primjenjuje. slu Izmeu ostalog, ne primjenjuje se na ostalog, ne nabave koje financiraju IFI tj. Meunarodne financijske institucije (Svjetska banka, EBRD, fondovi Europske unije). U tim nabavama primjenjuju se pravila nabave tih organizacija.TVZ 9

UpravljanjeProjektimaHAC

Dokumentacija za nadmetanje Poziv za nadmetanje (oglas) Upute ponuditeljima Opi uvjeti ugovora Op Posebni uvjeti ugovora Specifikacije i trokovnik tro Obrasci ponude i garancija Obrazac ugovora Ostali dokumentiTVZ 10

Upute ponuditeljima Upute moraju biti sukladne proceduri propisanoj zakonom ili pravilima koja se primjenjuju Sadraj: naruitelj, predmet nabave, Sadr naru dokumentacija za nabavu, sadraj sadr ponude, kriteriji za odabir, rok i mjesto podnoenja ponude, otvaranje ponuda, podno vrednovanje ponuda, odabir, prigovoriTVZ 11

Ugovorna dokumentacija Opi uvjeti ugovora Op Posebni uvjeti ugovora Ponuda Specifikacije Nacrti (projektna dokumentacija) Trokovnik s cijenama Tro Ostali dokumenti Dokumentacija ima svoju hijerarhijuTVZ 12

UpravljanjeProjektimaHAC

Ugovorna dokumentacija

TVZ

13

Uvjeti ugovora Opi uvjeti ugovora primjenjuju Op se na sve istovrsne ugovore jenog naruitelja. Mogu se primjenjivati naru standardni modeli opih uvjeta. op Posebnim uvjetima ugovora reguliraju se sve specifinosti specifi odreenog projekta

TVZ

14

Nastanak ugovora Prihvatom ponude od strane naruitelja, stvarno (de facto) naru nastaje ugovor. U nekim vrstama ugovora odreenim zakonom, ugovor zakonom, nastaje potpisom ugovornih strana (de jure). jure).TVZ 15

UpravljanjeProjektimaHAC

Ugovor Ugovor je dvostrani pravni posao koji je nastao putem oitovanja volje o najmanje dviju strana. strana. Ugovori obino nastaju putem obi ponude i prihvata. Ugovorom se zasniva obveznopravni odnos. Ponuda mora sadravati bitne sadr sastojke budueg ugovora i ugovor budu nastaje kad su se strane dogovorile o bitnim sastojcima. Ponuditelj je vezan ponudom do roka koji je u ponudi naznaio. naznaTVZ 16

MEUNARODNI UGOVORI

TVZ

17

Ugovor s inozemnom komponentom Meunarodni ugovor ugovor Ugovorne strane su razliite razli nacionalnosti (registrirane su u razliitim dravama pravni sustavi razli dr nisu isti) isti) Ugovor se obino ne temelji na obi pravnom sustavu jedne drave nego dr na autonomnoj regulativiTVZ 18

UpravljanjeProjektimaHAC

Autonomna regulativa Ugovorni odnosi temelje se na slobodnoj volji ugovornih strana, koja je u javnoj nabavi uglavnom ve ve unaprijed napisana u dokumentaciji za nadmetanje. nadmetanje. Mogu se primjenjivati standardni modeli ugovora koji su proizvod autonomne regulative. regulative. Izvori autonomne regulative: rade je nevladine profesionalne udruge ili meunarodne finan. institucije finan.TVZ 19

Pred-ugovorne obveze PredPregovori ne obvezuju i svaka ih strana moe prekinuti kad god hoe. mo ho Ali: strana koja ih je vodila bez namjere sklapanja ugovora ili odustane od sklapanja bez osnovanog razloga moe mo odgovarati za tetu. odgovarati Naelno, svaka strana snosi svoje Na trokove. tro Kad je ugovor sklopljen on se mora izvravati (pacta sunt servanda) izvrTVZ 20

Pravni sustavi u svijetu i klasifikacija ugovora Europsko kontinentalno pravo: pravo: Code Civil Anglo-ameriki pravni sustav: nglo- ameri pravni sustav: Common Law Klasifikacija ugovora u naem na pravuImenovani ugovori su oni koji su opisani u Zakonu o obveznim odnosima. odnosima. Neimenovani ugovori su oni koji nastaju u trgovakoj praksi. trgova praksi.TVZ 21

UpravljanjeProjektimaHAC

Struktura ugovora (1) Svaki ugovor mora imati bitne elemente, jer inae se smatra da ina nema sporazuma Glava ugovora (ugovorne strane) Recitals razlozi za sklapanje Recitals Definicije Predmet i opseg Jezik ugovoraTVZ 22

Struktura ugovora (2) (2 Obveze ugovornih strana (podjela rizika) Odredbe o plaanju iznos i pla nain plaanja na pla Osiguranje plaanja i izvrenja pla izvr Rokovi izvrenja i plaanja izvr pla Sankcije za neizvrenje neizvr ugovora (penali)TVZ 23

Struktura ugovora (3) (3 Raskid ugovora Via sila Vi Police osiguranja Stupanje na snagu (raskidni ili odgodni uvjeti) Pravo koje se primjenjuje Rjeavanje sporova Rje

TVZ

24

UpravljanjeProjektimaHAC

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora doma ihISPORUKA I PLAANJE PLA

valuta plaanja: jedna ili vie pla anja: vi instrumenti: ek, nalog za : ek, instrumenti prijenos, akreditiv prijenos, vrijeme: unaprijed (avans), po vrijeme: avans), raunu, zadrano plaanje ra unu, zadr pla posebni rauni: escrow account ra uni: paritet isporuke INCOTERMSTVZ 25

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora (jo) doma ih (joGARANCIJE (JAMSTVA)

uz ponudu za povrat avansa za izvrenje ugovora izvr za otklanjanje nedostataka za uin (funkcionalna) funkcionalna) matina tvrtke matiTERMINOLOGIJA guarantee, bond, surety, warrantyTVZ 26

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora (jo) doma ih (joPREKID UGOVORA

Termination for Convenience ugovor se raskida, ali naruitelj ne raskida, naru smije uvesti drugog izvoaa izvoaUGOVORNA KAZNA

ZOO: ugovorna kazna isplauje se i ispla ako nema tete Liquidated damages mora biti primjereno stvarnoj tetiTVZ 27

UpravljanjeProjektimaHAC

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora (jo) ih doma (joRJEAVANJE SPOROVA RJE

Amicable Settlement - sporazum Dispute Adjudicataion Board prijedlog presuditelja odreenog ugovorom Arbitration arbitraa (prvi korak arbitra je mirenje) mirenje) Court presuda sudaTVZ 28

Arbitraa ArbitraAd hoc: od sluaja do sluaja slu slu Institucionalna: Institucionalna: Stalno izabrano sudite pri HGK sudi ICC International Chamber of Commerce UNCITRAL u Beu Be Arbitraa Svjetske banke ArbitraTVZ 29

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora (jo) doma ih (jo ako su ugovori pisani na dva jezika odreuje se mjerodavni jezik odreuje mjerodavni redovito se uzima pravo neke tree tre zemlje (stvarno i proceduralno pravo) pravo) adrese na koje se dostavlja ugovorna adrese koje korespondencijaTVZ 30

JEZIK

IZBOR PRAVA

KORESPONDENCIJA

UpravljanjeProjektimaHAC

Bitne razlike meunarodnih i meunarodnih domaih ugovora (jo) doma ih (joOSIGURANJE IZVRENJA OBVEZA IZVR

Akreditivi Bankarske garancije i bondovi Zadrani iznosi Zadr Mjenice (trasirana, vlastita) Izvoa takoer moe traiti dokaze Izvoa mo tra o financijskim aranmanima za aran plaanje plaTVZ 31

Izvori autonomne regulative za utonomne regulative investicijske radove FIDIC (Federation International des Ingenieurs Conseils) Conseils) Svjetska banka IBRD UNIDO modeli ugovora UNCITRAL modeli ugovora Europska unija Europska banka aza obnovu i razvoj Meunarodna trgovaka komora (ICC) trgovaTVZ 32

FIDICODGOVORNOST KONZULTANATA PREMA DRUTVU PROMOVIRA POSLOVNI INTERES DAVATELJA INTELEKTUALNIH USLUGA VEZANIH ZA TEHNOLOGIJU U PRIRODNOM I IZGRAENOM OKOLIU

OSNOVAN 1913 (DANAS IMA 67 LANICA)

SJEDITE U VICARSKOJ (Lausanne)

International Federation of Consulting Engineers

BP 86 / CH-1000 Lausanne 12 / Switzerland

FIDIC.org

TVZ

33

UpravljanjeProjektimaHAC

Ope karakteristike ugovora FIDIC Op ugovora uzor su ICE engleski modeli ugovora izrazi i tumaenja prema anglotuma anglosaksonskom pravnom sustavu Common Law sastoje se od opih i posebnih uvjeta op posebnih uvjeta velika uloga Inenjera (Engineer) In nove, poboljane verzije svakih pobolj desetak godina rairena upotreba u svijetu raTVZ 34

Ugovori FIDIC (stari) (stari)Stari standardni ugovori: ugovori: Works of Civil Engineering Construction (RE