ministarstvo gospodarstva, poduzetniŠtva i .ministarstvo gospodarstva, poduzetniŠtva i obrta nacrt

Download MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I .ministarstvo gospodarstva, poduzetniŠtva i obrta nacrt

If you can't read please download the document

Post on 19-Oct-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNITVA I OBRTA

  Nacrt

  PRIJEDLOG

  ZAKONA O DRAVNOM INSPEKTORATU

  Zagreb, rujan 2018.

 • 2

  I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA

  Ustavna osnova za donoenje ovog Zakona sadrana je u odredbi lanka 117. stavka 1.

  Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010 i 5/2014).

  II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREUJU PREDLOENIM

  ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA PROISTEI

  Temeljni propis kojima je ureen djelokrug ministarstava i drugih sredinjih tijela

  dravne uprave u obavljanju inspekcijskih poslova je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu

  ministarstava i drugih sredinjih tijela dravne uprave (Narodne novine br. 93/16 i 104/16).

  Prijedlogom zakona ureuje se inspekcijski poslovi koji se preuzimaju iz djelokruga

  Ministarstva gospodarstva, poduzetnitva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava,

  Ministarstva turizma, Ministarstva zatite okolia i energetike, Ministarstva zdravstva,

  Ministarstva poljoprivrede i dio poslova iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornog

  ureenja i Ministarstva financija..

  Preuzeti inspekcijski poslovi ureeni su Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu

  (Narodne novine br. 14/14 i 56/16), Zakonom o turistikoj inspekciji (Narodne novine br. 19/14),

  Zakonom o Inspektoratu rada (Narodne novine br. 19/14), Zakonom o carinskoj slubi (Narodne

  novine br. 68/13, 30/14 i 115/16), Zakonom o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine br. 113/08 i

  88/10), kao i drugim zakonima kojima je ureeno pojedino upravno podruje i obavljanje

  inspekcijskih poslova u tom podruju.

  U razdoblju od donoenja navedenih Zakona, pokazali su se odreeni nedostaci u

  djelovanju inspekcijskih slubi na otkrivanju i suzbijanju nezakonitosti u ponaanju gospodarskih

  subjekata a koji su uvjetovani podjelama nadlenosti u obavljanju inspekcijskih poslova koje

  ureuju navedeni Zakoni.

  Ovim Prijedlogom zakona objedinjavaju se inspekcjski poslovi nad primjenom propisa

  kojima se ureuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pruanja usluga u

  turizmu, te drugih uslunih djelatnosti, a koje djelatnosti su optereene inspekcijskih nadzorima.

  S druge strane, upravo primjena propisa kojima se ureuje zatita ekonomskih interesa potroaa

  je usmjerena na iste djelatnosti te e se objedinjavanjem inspekcijskih poslova u navedenim

  upravnim podrujima postii odgovarajua koordinacija i provedba propisa te ujednaavanje

  postupanje inspekcija prema subjektima nadzora.

  Isto tako, u podruju nadzora propisa o hrani i hrani za ivotinje, slubene kontrole

  provode inspekcije ministarstva nadlenog za poljoprivredu (veterinarska i granina veterinarska

  inspekcija, poljoprivredna inspekcija) i ministarstva zdravstva (sanitarna i granina sanitarna

  inspekcija). Kako nadlene inspekcije moraju osigurati odgovarajue postupke koordinacije i

  uinkovitu provedbu slubenih kontrola, predlae se objedinjavanje navedenih inspekcija unutar

  Dravnog inspektorata u cilju uinkovitije organizacije, planiranja i provedbe slubenih kontrola

  hrane i hrane za ivotinje, zdravlja i dobrobiti ivotinja.

 • 3

  Ujedno, u podruju sigurnosti proizvoda kroz djelokrug trine inspekcije i sanitarne

  inspekcije objediniti e se unutar istog tijela provedba propisa o sigurnosti potroakih proizvoda

  stavljenih na trite Republike Hrvatske.

  Takoer, u upravnom podruju gradnje ojaati e se nadzor zakonitosti gradnje i uporabe

  graevina te provedba strunih nadzora gradnje, odravanja i uporabe graevina kroz

  objedinjavanje unutar istog tijela graevinske inspekcije i drugih inspekcija koje u okviru uvjeta

  utvrenih graevinskom dozvolom kontroliraju ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim

  propisima. Inspekcijski nadzor u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na trite ili na raspolaganje

  graevnih proizvoda, te uporabom graevnih proizvoda u skladu s posebnim propisima kojima

  se ureuje pojedino upravno podruje koje ureuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za graevine,

  provode graevinski inspektori, inspektori zatite okolia, inspektori rada, sanitarni inspektori,

  trini inspektori te je stoga i u tom podruju potrebno dodatno ojaati koordinaciju u provedbi

  propisa.

  Openito u organizacijskom obavljanju inspekcijskih poslova trenutno je prisutno

  resorno naelo organizacije u kojem su inspekcije organizirane unutar pojedinog tijela dravne

  uprave. Stoga se predloeni Zakon temelji na funkcionalnom naelu organizacije inspekcija, kroz

  obavljanje inspekcijskih poslova unutar organizacijski neovisnog tijela od drugih tijela dravne

  uprave.

  Stoga je prisutna fragmentiranost u obavljanju inspekcijskih poslova, dovela do potrebe

  preispitivanja postojeeg zakonskog okvira, te potrebe nove regulacije radi spajanja vie

  inspekcija unutar jednog tijela, zatim spajanja vie inspekcijskih ovlasti u jednu inspekciju,

  racionalnijeg inspekcijskog postupka, uinkovitijeg koritenja sredstava rada inspekcija, te

  ureenja zajednikih pravila postupanja u radu inspekcija. Iz navedenih razloga na nov nain

  treba urediti ustrojstvo i upravljanje inspekcijama, ovlasti i postupanje inspektora, a to se moe

  uiniti kroz donoenje Zakona o Dravnom inspektoratu.

  Predloeni zakon ujedno predstavlja nuan preduvjet za realizaciju glavnih prioriteta

  Vlade Republike Hrvatske. Nacionalnim programom reformi 2018. odreena je reformska mjera

  objedinjavanja inspekcijskih slubi radi funkcionalnijeg i uinkovitijeg obavljanja inspekcijskih

  poslova.

  Ocjenjuje se da e objedinjavanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Dravnog

  inspektorata pridonijeti uinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i koherentnijem

  djelovanju u nadzoru primjene propisa te racionalnijem koritenju financijskih i drugih sredstava

  rada.

  Osnovna pitanja koja e se urediti Zakonom o Dravnom inspektoratu jesu :

  - inspekcijski poslovi i nain rada Dravnog inspektorata - pitanja unutarnjeg ustrojstva, kroz predlaganje ustrojavanja sredinjeg ureda, podrunih

  ureda i ispostava podrunih ureda

  - uvjeti koje mora ispuniti osoba radi rasporeda na jedno od radnih mjesta inspektora - obveze pravnih i fizikih osoba koje podlijeu nadzoru inspektora radi provedbe

  inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa u njihovom poslovanju

  - dunosti i ovlasti inspektora u obavljanju inspekcijskih poslova

 • 4

  - postupanja inspektora po predstavkama - postupanja inspektora u poduzimanju upravnih i prekrajnih mjera - sluajevi i uvjeti pod kojima inspektori nee poduzimati prekrajnopravne sankcije prema

  nadziranoj osobi te

  - prekrajnopravna odgovornost.

  Posljedice koje e proistei iz donoenja zakona:

  Donoenjem ovog Zakona postaviti e se pravni okvir za uinkovitije obavljanje

  inspekcijskih poslova koji su preuzeti u djelokrug Dravnog inspektorata. Objedinjavanjem

  inspekcijskih poslova u podruju trgovine, usluga, neregistriranog obavljanja djelatnosti,

  ugostiteljske djelatnosti, pruanja ugostiteljskih usluga, pruanja usluga u turizmu, boravine

  pristojbe dovesti e do uinkovitije provedbe propisa u navedenim upravnim podrujima te

  unaprijediti pravnu sigurnost nadziranih osoba. Predloenim se objedinjavaju ovi poslovi u

  okviru radnih mjesta turistikih inspektora i trinih inspektora.

  U podruju slubenih kontrola hrane i hrane za ivotinje, nadzora sigurnosti potroakih

  neprehrambenih proizvoda, zatite ekonomskih interesa potroaa, postaviti e se pravni okvir za

  uinkovitiju organizaciju, planiranje i provedbu kontrola s ciljem jaanja zatite zdravlja,

  sigurnosti te ekonomskih interesa potroaa u Republici Hrvatskoj.

  Takoer, u upravnom podruju gradnje ojaati e se nadzor zakonitosti gradnje i uporabe

  graevina te provedba strunih nadzora gradnje, odravanja i uporabe graevina kroz

  objedinjavanje unutar istog tijela graevinske inspekcije i drugih inspekcija koje u okviru uvjeta

  utvrenih graevinskom dozvolom kontroliraju ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim

  propisima.

  Na jedinstven nain se ureuju unutarnje ustrojstvo inspekcija, kao i uvjeti za sva

  inspekcijska radna mjesta na kojima e biti rasporeeni inspektori Dravnog inspektorata, te se

  ureuju zajednike odredbe kojima se propisuju dunosti i ovlasti svih inspektora u sastavu

  Dravnog inspektorata, a sve s ciljem jedinstvenog postupanja u inspekcijskim nadzorima, te

  uklanjanja razliitih opih odredbi o dunostima i ovlastima inspektora sadranim u vie

  zakonskih propisa.

  Iz predloenog djelokruga inspekcijskih poslova ureenim ovim Zakonom, namee se

  nunim koordinacija i usklaivanje inspekcija unutar istog tijela to e rezultirati izbjegavanjem

  nepotrebnog ponavljanja nadzora ili nadzora nad primjenom istog propisa od strane razliitih

  inspekcija, a time e se ograniiti na razumnu mjeru ometanje subjekata nadzora u njihovom

  redovnom poslu.

  Objedinjavanje inspekcijskih poslova dovesti e i do uinkovitijeg suzbijanja sive ekonomije

  (neregistriranog obavljanja djelatnosti i neprijavljenog rada radnika) i time pridonoenju jednakog

  trinog natjecanja za sve gospodarske subjekte.

  U pogledu poduzimanja prekrajnim mjera uvodi se primjena naela oportuniteta iz

  Prekrajnog zakona (Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) u rad inspektora Dravnog

 • 5

  inspektorata. Primjenom navedenog naela, inspektor ne bi poduzimao propisane prekr

Recommended

View more >