milion dobrih djela.pps

Download Milion dobrih djela.pps

Post on 18-Jul-2015

2.080 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.Salavat i selam Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj porodici, ashabima i svima koji ga slijede do dana Sudnjeg! Molimo Vas da nam se pridruite

 • Brate i sestro!Ljudi oko nas se bore da steknu imetke... Nije vano na kakav nain i s koje strane....Hajde da mi ponemo sakupljati dobra djela...Ako to budemo radili skupa, moda se nagrada uvea...

  Pribojavamo se budunosti i ostavljamo za crne dane...Kamo sree da se toliko bojimo obrauna na Danu sudnjem?!udan je ovjek!

 • Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:( ) "Za svako dobro djelo se uveava od 10 do 700 puta. (Buharija)A Uzvieni Allah kome hoe daje i vie...Hajde da sakupimo nekoliko hiljada dobrih djela..Uzvieni Allah kae: ...( ) Dobra djela, zaista, briu loa.Hajde: - da pokaemo Allahu da Ga volimo... - da pola sahata budemo sa Allahom...- da napravimo strategiju kako da postanemo milioneri...- da trgujemo sa Allahom...- da krenemo, s malo rijei ali iskreno!Sa tim blagom emo, nadamo se, ui u Dennet...

 • Kako doi do miliona u jednoj sedmici? Krenemo putem milionera ...

  Zaradimo milion dobrih djela

  Kako da to ostvarimo?

 • Probrali smo dobra djela koja se pominju u vjerodostojnim hadisima,

  Djela za koja se dobiva 100.000 dobrih djela... Svako dobro djelo se nagrauje desetorostruko... O tome nas obavjetavaju Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. Tako emo, kada steknemo 1.000 dobrih djela, ustvari imati milion.. Nastojimo poredati ta djela tako da ih moemo uraditi u sedmici.... Allaha molimo da nam u tome olaka i to od nas primi!

 • Prvo

  Djela koja radimo dva puta (jutrom i veerom)

 • 1

  U njoj je 120 harfova X 10 dobrih djela, i to 2 puta dnevno, a to je120 x 10 x 2 = 2.400Uimo suru Fatihu2.400 dobrih djela

 • 2

  U njemu je 170 harfova X 10 dobrih djela, i to 2 puta dnevno, a to je;170 X 10 X 2 = 3.400Uimo ajetu-l-kursiju3.400 dobrih djela

 • 3

  U njima je 385 harfova X 10 dobrih djela, i to 2 puta dnevno, a to je;385 X 10 X 2 = 7.700Uenje 2 posljednja ajeta sure Bekare7.700 dobrih djela

 • 4

  U njima je 195 harfova X 3 X 10 dobrih djela, i to 2 puta dnevno;195 x 3 x 10 x 2 = 11.700Uenje sura: el-Ihlas, el-Felek i en-Nas (tri puta, i to jutrom i veerom)11.700 dobrih djela

 • 510 salavata X 10 dobrih djela, i to 2 puta dnevno, a to je;10 x 10 x 2 = 200

  10 salavata na Poslanika200 dobrih djela

 • Brate i sestro!Navedena djela obavljamo dva puta dnevno; tj. jutrom i veerom.Ta djela su sastavni dio jutarnjeg i veernjeg zikra, za koji se, ako se redovno ui, oekuje velika nagrada od AllahaSada sva ta djela navodimo skupa:

 • Djela koja radimo 2 puta dnevno; jutrom i veerom1. Uimo suru Fatihu:120 harfova X 10 dobrih djela X 2 dnevno = 2400 dobrih djela2. Uimo Ajet-l-kursiju:170 harfova X 10 dobrih djela X 2 dnevno = 3400 dobrih djela3. Uimo dva posljednja ajeta sure Bekare:285 harfova X 10 dobrih djela X 2 dnevno = 7700 dobrih djela4. Uimo sure; Ihlas, Felek i Nas po tri puta:195 harfova X 3 X 10 dobrih djela X 2 dnevno = 11.700 dobrih djela5. Uimo salavat na Poslanika, s.a.v.s., 10 puta:10 salavata X 10 dobrih djela X 2 dnevno = 200 dobrih djela

  Sa ovim smo sakupili 25.400 dobrih djela

 • Drugo:

  Djela koja se rade jednom sedmino

 • 110 x 10 x 45Uenje sure el-Ihlas 10 puta Zato to je Poslanik, s.a.v.s., rekao da e onome ko bude uio suru el-Ihlas 10 puta biti sagraen dvorac u Dennetu.= 4500 dobrih djela

 • 2

  10 dobrih djela X 100Istigfar 100 puta Ko se bude drao istigfara, Allah e mu nai izlaz iz svake tjeskobe, svaku brigu e mu rijeiti i dat e mu opskrbu odakle se i ne nada! 1000 dobrih djela

 • 3

  10 x 100100 puta izgovoriti Subhanallahi ve bi hamdihiAllahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao da e onome ko ih izgovori 100 puta u danu, bit e mu oproteni grijesi kada bi ih imao kao pjene na moru.1000 dobrih djela

 • 4

  10 x 100100 puta" la havle ve la kuvvete illa billahJer su te rijei, kao to kae Allahov Poslanik, s.a.v.s., dennetsko blago.= 1000 dobrih djela

 • 5

  10 x 100 x 4 rijei100 puta" Subhanallahi, vel hamdu lillahi, ve la ilahe ilellahu vallahu ekberAllahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao da su te etiri rijei nadrae Allahu= 4000 dobrih djela

 • 6

  10 x 8120 (harfova priblino)Duz Kurana dnevnoAllahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Uite Kuran, jre e on doi kao zagovornik za one koji su ga uili, na Danu sudnjem.81200 dobrih djela

 • 7

  1880 harfova X 10 dobrih djelaUiti suru El-Vaqiu svaku noJer je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Onoga ko bude uio suru El-Vaqiu, nee zadesiti siromatvo.18.800 dobrih djela

 • Dragi brate:

  Ovo moe svaki dan obaviti; jutrom ili veeromKorist od toga ti je sada poznataZa sve to postoje dokazi u vjerodostojnim hadisimaAllah e ti pomoi u onoj mjeri ukojoj si odluan i iskrenSada ova djela navodimo na jednom mjestu

 • Djela koja se obavljaju jednom dnevno1) 10 puta proiti suru El-Ihlas, 45 slova X 10 za svako slovo X 10 sura = 4500 dobrih djela2) 100 puta estagfirullah, 100 X 10 = 1000 dobrih djela3) 100 puta " (Subhanallahi ve bi hamdihi), 100 X 10 = 1000 dobrih djela4) 100 puta " (La havle ve la kuvvete illa billah), 100 X 10 = 1000 dobrih djela5) etiri rijei 100 puta " a) Subhanallahi, b) velhamdu lillahi, c) ve la ilahe illellahu, d) vallahu ekber 4 X 100 X 10 = 4000 dobrih djela6) Uiti jedan duz Kurana dnevno; u duzu ima oko 8.120 harfova X 10 = 81200 dobrih djela7) Uiti suru El-Vakiu svaku no; u El-Vakii je oko 1.880 harfova X 10 = 18800 dobrih djela

 • Ukupan zbir iz prethodne dvije take je136.900 dnevno

  Pomnoi to sa 7 dana pa e u sedmici zaraditi 958300 dobrih djela

 • Tree:

  Djela koja se rade jednom sedmino

 • 1Uiti suru El-Kehf uoi petka ili u petak27600 dobrih djela

  U njoj je oko 2760 slova X 10

 • 2

  Oko 1680 harfova X 10

  Uenje sure Ed-DuhanKo je proui u noi, osvanut e a za njega oprost trai 70.000 meleka. (Hadis biljei Tirmizi)16800 dobrih djela

 • 3Uenje sure El-MulkOna je spas od kaburskog azaba. (Tirmizi) 13310 dobrih djela

  Oko 1331 harf X 10

 • 5

  100 salavata na Poslanka, s.a.v.s, sedminoKo na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Hadis)

  100 X 101000 dobrih djela

 • Brate!

  Ovih pet stvari moe podijeliti na dane u sedmici da sebi olaka.Sada sva ova djela navodimo na jednom mjestu

 • Djela koja se rade jednom sedmino1) Sura El-Kehf uoi petka ili u petakOko 2760 harfova X 10 = 27600 2) Sura Ed-Duhan;Oko 1680 harfova X 10 = 16800 3) Sura El-Mulk;Oko 1331 harf X 10 = 13310 4) 100 puta uiti: La ilahe illellahu vahdehu la erike leh, lehul mulku, ve lehul hamdu, ve huve ala kulli ejin kadiir. " Oko 100 X 10 = 1000 5) 100 puta uiti salavat na Poslanika, s.a.v.s.;Oko 100 X 10 = 1000

 • 59710 dobrih djelaUkupan zbir iz prethodne za 3. taku, tj. za djela koja se rade jednom sedmino

 • Ovim moemo sakupili preko * MILION DOBRIH DJELA *A Allah, kome hoe, daje i vie

 • ta je dunjaluko blago u odnosu na dennetsko?Dunjaluk e proi a Dennet je vjean.

 • Dragi brate Nemoj pri obavljanju ovih radnji uriti.Moda e ti ovo u poetku uzeti mnogo vremenaVano je da ih iskreno i u ime Allaha obaviAllahova pomo dolazi u onoj mjeri u kojoj si iskrenPostoje i mnoge druge prilike da zaradi dobrih djela, kao npr.:- koraci do damije, - posjeta bolesniku- ispraaj denaze,- dobrovoljni post,- sadake,- dobroinstvo prema roditeljima, i td.

 • Ako u poetku ne moe sve ovo obaviti u predvieno vrijeme, onda ga obavi u mjesecupotom u tri sedmice,zatim u dvije sedmicedok ne stigne u sedmiciNe zaboravi da je ovo

 • Pozovi one koje voli da ti se u ovome pridrue. Pomozi im u tome.Ko na dobro ukae, ima nagradu kao i onaj ko ga u tome poslua.Ko zna, moda to bude razlog vaeg susreta u Dennetu.Sjetite se i onoga ko je ovo pripremio u dovi!

 • Da nam Allah pomogne da u ovome budemo iskreni i da to od nas primi

 • Kako doi do miliona u jednoj sedmici?

  Prvo: Djela koja radimo dva puta (jutrom i veerom)Uimo suru FatihuUimo ajetu-l-kursijuUenje 2 posljednja ajeta sure BekareUenje sura: el-Ihlas, el-Felek i en-Nas; (tri puta, i to jutrom i veerom)10 salavata na PoslanikaDrugo: Djela koja se obavljaju jednom dnevno1) 10 puta proiti suru El-Ihlas, 2) 100 puta estagfirullah, 3) 100 puta " (Subhanallahi ve bi hamdihi),4) 100 puta " (La havle ve la kuvvete illa billah),5) etiri rijei 100 puta; Subhanallahi, velhamdu lillahi, ve la ilahe illellahu, vallahu ekber6) Uiti jedan duz Kurana dnevno;7) Uiti suru El-Vakiu svaku no;Tree: Djela koja se rade jednom sedmino1) Sura El-Kehf uoi petka ili u petak2) Sura Ed-Duhan;3) Sura El-Mulk;4) 100 puta: La ilahe illellahu vahdehu la erike leh, lehul mulku, ve lehul hamdu, ve huve ala kulli ejin kadiir. 5) 100 puta uiti salavat na Poslanika, s.a.v.s.;

 • hausic@hotmail.com Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhAko imate vremena posjetite stranuwww.