metodyka specjalna ii - kursy instruktorskie - kursy .sportowego niewidomych. ... ze wzrokiem o...

Download METODYKA SPECJALNA II - Kursy instruktorskie - Kursy .sportowego niewidomych. ... Ze wzrokiem o ostro›ci

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

METODYKA SPECJALNA II

Zagadnienia wspzawodnictwa sportowego niewidomych.

Sport niewidomych moe mie charakter rekreacyjny lub charakter

wspzawodnictwa sportowego. Moe by rwnoczenie skuteczn form

rehabilitacji podstawowej, zawodowej i spoecznej.

Wspzawodnictwo sportowe powinno odpowiada poniszym warunkom:

Zawody sportowe naley traktowa jako sprawdzian postpw i moliwoci psychoruchowych niewidomej modziey.

Musi by zapewnione bezpieczestwo, ktre zmniejszy ryzyko wystpienia wypadku do minimum.

Imprezy sportowe ucz dzieci przyjmowania sukcesw i poraek, a take szacunku dla przegranych i szlachetnej postawy zwycizcy.

Zawody sportowe rozbudzaj zainteresowanie rnymi dyscyplinami sportowymi.

Trening sportowy wpywa na popraw i doskonalenie funkcji uytkowych. Jest doskonaym rodkiem ksztatujcym koordynacj ruchow, szybko i si miniow, a ponadto doskonalcym umiejtno rnicowania pooenia i przemieszczania si ciaa w przestrzeni. Wielokrotne, systematyczne powtarzanie aktu ruchowego prowadzi do tzw. nawyku ruchowego, czyli jego automatyzacji.

Moliwoci uprawiania dyscyplin sportowych przez osoby niewidome s do szerokie, np.: lekkoatletyka a w tym: biegi, skoki (w dal. Wzwy), rzuty (dyskiem, oszczepem), pywanie, wiolarstwo, kajakarstwo, pika bramkowa, goal ball, zapasy, narciarstwo klasyczne i zjazdowe.

W grupie I inwalidw z uszkodzeniem narzdu wzroku (B) wyrnia si nastpujce klasy sportowe:

Klasa B1 cakowicie niewidomi, nie rozpoznajcy przedmiotw lub ich zarysw bez wzgldu na kierunek i odlego.

Klasa B2 ze zdolnoci rozpoznawania przedmiotw lub ich zarysw, ostro wzroku do dwch szedziesitych lub ograniczenie pola widzenia w zakresie 5 stopni.

Ze wzrokiem o ostroci od dwch szedziesitych do sze szedziesitych lub ograniczeniem pola widzenia od 5 do 20 stopni.

LEKKOATLETYKA NIEWIDOMYCH

Biegi krtkie

Bieg odbywa si w kierunku sygnau podawanego przez cay czas. Sygna moe by modulowany, dziki temu niewidomy jest dokadniej informowany o sytuacji lub uprzedzany jest o niebezpieczestwie. Do mety prowadzony jest gosem dwch prowadzcych.

Jeden z nich jest w poowie trasy biedu, a drugi poza met, ale obaj znajduj si w jednej linii z zawodnikiem. W fazie pierwszej biegu prowadzi przewodnik stojcy w poowie trasy, a w drugiej czci biegu prowadzenie gosem przejmuje stojcy za met drugi przewodnik (Dziedzic 1973)

Wymogi bezpieczestwa:

Naley niewidomego doprowadzi do miejsca startu.

Niewidomy ustala kierunek biegu przez wskazanie go rk.

Po raz drugi niewidomy wskazuje kierunek biegu po komendzie na miejsca, a przed komend gotw

Cakowicie niewidomi startuj pojedynczo na jednym ze rodkowych torw bieni; przekroczenie linii toru nie dyskwalifikuje zawodnika.

W klasie B2 zawodnicy maj do dyspozycji dwa tory.

Metodyk nauki biegu u niewidomych mona podzieli na cztery etapy:

Nauka marszu i biegu z koordynacj pracy rk.

Nauka biegu na dystansie.

Nauka startu i wybiegu.

Nauka udziau w zawodach sportowych, zgodnego z obowizujcymi przepisami.

wiczenia pocztkowe maj na celu wyksztacenie prawidowego wyobraenia biegu oraz poczenia pracy rk z prac ng, np.:

marsz parami (niewidomy i widzcy) z trzymaniem si za rce,

marsz parami (niewidomy i widzcy) z trzymaniem si za rce i energiczne wymachiwanie rkami wprzd i w ty,

marsz parami (niewidomy i widzcy) z trzymaniem si za rce z wysokim unoszeniem kolan,

marsz na palcach,

chd w miejscu z wymachem naprzemianstronnym ugitych ramion,

w leeniu przerzutnym naprzemianstronne wyrzuty ng w ty,

prby samodzielnego marszu z poczeniem pracy ramion i ng,

bieg trjkami,

bieg parami z energiczn prac ramion,

bieg parami z wysokim unoszeniem kolan,

prby samodzielnego biegu,

bieg na uwizi,

samodzielny bieg na wprost z przywoywanie,.

Po wyrobieniu u niewidomego prawidowego nawyku biegania przechodzimy do wicze wyrabiajcych si mini ng, ktre warunkowa bd technik biegu.

Przykadowe wiczenia:

podskoki z naprzemianstronnym wyrzutem ng w bok,

podskoki z naprzemianstronnym wymachem ng wprzd,

bieg z wysokim unoszeniem kolan i wyrzutem podudzia w gr,

bieg na palcach z uderzeniem pitami o poladki,

podskoki z naprzemianstronnym wyrzutem ng w ty,

bieg z wysokim unoszeniem kolan,

bieg z uderzeniem pitami o poladki,

bieg skokami nad wyimaginowanymi przeszkodami,

bieg pod gr,

bieg z grki,

bieg z prb przyspieszenia.

Wanym elementem w biegach jest start.

Nauk startu przeprowadzamy w nastpujcy sposb:

zapoznajemy niewidomego z blokami sportowymi,

zapoznajemy niewidomego z ich rozstawieniem i ukadem ng,

zapoznajemy niewidomego z kierunkiem biegu,

wiczymy start niski z blokw startowych z wybiegiem 10-15m.

Po nauczeniu niewidomego wszystkich elementw zwizanych z biegiem moemy przeprowadzi prb biegu jak na zawodach z ustaleniem:

kierunku wiatru,

syszalnoci midzy przywoujcym a biegncym,

kierunku biegu,

sposobu zachowania bezpieczestwa po przekroczeniu linii mety przez biegncego.

W celu przygotowania niewidomego biegacza do udziau w zawodach naley zaznajomi go z:

obowizujcymi przepisami w danej kategorii,

obowizujcymi komendami startowymi.

W kadym etapie nauki staramy si wychwyci bdy popeniane przez biegacza i je eliminowa.

Biegi rednie i dugie: 400, 800, 1500, 3000, 5000m

Zawodnicy klasy B1 i B2 biegn z przewodnikiem. Biegacze dysponuj dwoma pojedynczymi torami. Zawodnicy i osoby towarzyszce (przewodnicy) w biegach stanowi jedn cao. Do kontaktu midzy zawodnikiem a przewodnikiem moe suy: tama, sznurek, pasek, prowadzenie okciem. Osobie towarzyszcej nie wolno udziela wskazwek, pociga ani popdza zawodnika.

Rzuty

Konkurencja odbywa si w kole o rednicy 213,5 cm. Promie rzutu wynosi 38 . Pchnicie kul mona wykona z miejsca lub z doskoku. Niewidomy, zanim przystpi do pchnicia kul, musi wskaza kierunek. Niewidomy nie moe przekroczy progu rzutu (Beck 1977).

Nauk rzutu pieczk palantow rozpoczynamy od:

oglnej sprawnoci rki, ktr wyrabiamy w formie gier i zabaw odbywajcych si na Sali, boisku lub na niegu, np. rzuty przedmiotami znalezionymi w terenie, kasztanami, szyszkami czy niekami itp.,

pokazu i objaniania sposobu trzymania pieczki,

zapoznania z pozycj wyrzutn i nauk rzutu pieczk z miejsca,

prby rzutu z trzech krokw marszu,

rzutu z rozbiegu,

kadorazowe omwienie wystpujcych bdw i ich eliminacja.

Przed rozpoczciem rzutu zawodnik powinien pokaza kierunek rzutu. Rzut jest wany jeeli zawodnik nie przekroczy linii koa. Przez cay czas wykonywania rzutu musz by podawane sygnay dwikowe, ktre wskazuj prawidowy kierunek.

Skoki

Skoki w dal i trjskok

zawodnicy z klas B1 i B2 posuguj si stref odbicia wynoszc 1,22m x1m. Strefa odbicia oddalona jest o: 1m. od dou skokowego dla skoku w dal,

6m. od dou skokowego w trjskoku z miejsca,

9m. od dou skokowego w trjskoku w rozbiegu

tor rozbiegu dla zawodnikw klas B1 i B2 stanowi dwie rwnolege linie orientacyjne, wyznaczone kred,

przed rozpoczciem skoku trener (instruktor) doprowadza zawodnika na rozbieg i ustawia go w prawidowym kierunku, w stron strefy odbicia. Zawodnik pokazuje kierunek swojego biegu, w trakcie trwania rozbiegu instruktor informuje zawodnika gosem lub innym umwionym sygnaem o kierunku biegu i miejscu odbicia.

Skok w dal z miejsca

Podstawowym warunkiem rozpoczcia nauki skoku w dal jest oglna sprawno niewidomego. Przykadowe wiczenia to:

podskoki obun,

podskoki z wymachem ramion w gr,

wieloskoki na mikkim podou,

skakanka,

wiczenia wzmacniajce minie brzucha.

Ucze powinien zrozumie, e wymachy ramion pomagaj przenie ciao w przd. W pocztkowej fazie nauczania niewidomi maj trudnoci ze skoordynowaniem ruchu ramion z uginaniem ng w kolanach, wychyleniem tuowia oraz samym momentem odbicia i dlatego niezbdna jest bezporednia pomoc nauczyciela:

wsplne wykonywanie ruchw zamachowych (kontakt za do lub za palec),

jak wyej, ale z gonym liczeniem, tak aby nada wykonywanym czynnociom odpowiedni rytm.

W nastpnej kolejnoci przygotowuje si ucznia do samodzielnego wykonania skoku:

wsplne wymachy ramion, jak wyej, i po ustalonej liczbie wyskok do przodu na niewielk odlego pocztkowo tak, aby ucze mg zwraca uwag na prac ramion, ng i moment odbicia si,

krtkie samodzielne skoki,

skoki samodzielne z maksymaln si odbicia

Skok wzwy

Moe by rozgrywany z miejsca lub z rozbiegu. Zawodnik musi mie moliwo sprawdzenia rozbiegu i poprzeczki w celu wyobraenia sobie caego ukadu.

GRY ZESPOOWE DLA NIEWIDOMYCH

Niewidomi graj w pik bramkow (torball) oraz goal ball. Do 1984 roku uprawiana bya w Polsce take pika toczona. Do gier uywane s piki o ciarze 0,50 do 0,65 kg (pika bramkowa) i piki 2kg (goal ball). We wntrzu piek znajduj si metalowe kulki wykonane z cienkiej stalowej blachy, ktre mieszajc si i uderzajc o siebie stanowi rdo dwiku.

Pik niewidomi sysz wtedy, gdy si toczy, dlatego rzut na bramk przeciwnika wykonywany jest po pododze. Pika przerzucona, skaczca itp. to powane bdy w grze.

Pika bramkowa

(torball z niem. tor-gol, bramka), jest gr dla osb niewidomych i sabowidzcych. Kada druyna skada si z piciu zawodnikw, w tym trzech grajcych i dwch rezerwowych; wszys

Recommended

View more >