matematika - udžbenik za i razred kreativni centar

Download Matematika - udžbenik  za I razred Kreativni centar

Post on 26-Jul-2015

4.233 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MATEMATIKAuxbenik za prvi razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe

[ta sadr`i ova kwigaODNOSI [ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 [ta govore ovi znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uz, niz, nagore, nadole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 U, na, van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Duga~ko, du`e, najdu`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMOVI Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 Ta~ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 SKUPOVI Skup. ^lan (element) skupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 PRIRODNI BROJEVI DO 100 Brojawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-60, 79, 106-107 Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107 Nula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107 Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107 Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107 Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107 Broj 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107 Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150 Jednocifreni i dvocifreni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Matemati~ki znaci Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znak (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sabirawe Sabirci i zbir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Tri sabirka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Za toliko ve}i broj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sabirawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97 Sabirawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 116-118, 122-123 Sabirawe do 20 sa prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130, 138-139 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Sabirawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Oduzimawe Umawenik, umawilac, razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97 Oduzimawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-118, 122-123 Oduzimawe do 20 sa prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133, 138-139 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Oduzimawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 MERE I MEREWA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 [TA SMO NAU^ILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71, 81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149 I OVO JE MATEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75, 77, 80, 88, 108, 113, 120, 133 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

pet

5

UputstvoSvaki zadatak u ovoj kwizi je jedna zagonetka. Ako razmisli{, na}i }e{ re{ewe, otkri}e{ zagonetku. Da bi ti bilo lak{e u otkrivawu, korisno je da nau~i{ govor matematike. Evo kratkog uputstva na po~etku.U prvom delu kwige re{avaj zadatke onako kako te upu}uju znaci. Neki zadaci tra`e od tebe da ih dovr{i{ onako kako je zapo~eto.

DOVR[I ZAPO^ETO.

U nekim zadacima potrebno je da nacrta{ onoliko elemenata koliko je nazna~eno brojem.

Na levoj strani kwige nai}i }e{ na nizove brojeva u kojima su neka poqa prazna. Razmisli o tome koji brojevi treba tu da stoje i upi{i ih.1 2

3U prazna poqa upi{i brojeve koji nedostaju. U~i}e{ da pi{e{ brojeve. Pi{i onako kako ti pokazuju strelice.4 5 6 7 8 9

6 {est

Svaka strana u kwizi ozna~ena je brojem, ali i slovima. Ako slova negde nedostaju, ti ih upi{i. Ako ne zna{ to da uradi{ sada, upi{i ih kasnije. Va`no je da nau~i{ da pravilno pi{e{ brojeve slovima.

[etrdeset jedanUpi{i slovima:

41

Primeti}e{ i neke posebne odeqke:[ta smo nau~ili Na ovim stranama proveravamo na jednom zadatku {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

I ovo je matematika! U ovim odeqcima nalaze se zanimqivi zadaci koji od tebe tra`e da razmi{qa{ i da se sna|e{. Re{ewa ovih zadataka na}

Recommended

View more >