matematika - ??(kvadrat, pravokutnik, romb, trapez, krug) proporcionalnost i procentni račun -...

Download MATEMATIKA - ??(kvadrat, pravokutnik, romb, trapez, krug) Proporcionalnost i procentni račun - rabiti omjere ... 8 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA 6. Izračunati : 13

Post on 06-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U

  KOLSKOJ 2013./2014. GODINI

  MATEMATIKA

  Predmetno povjerenstvo za matematiku :

  1. Ivana Stamatovski-iri, prof. matematike (KC Sarajevo);

  2. Jasmina Imamovi, nas. matematike (KC Zenica);

  3. Melisa Pruan, prof. matematike (KC Travnik);

  4. Marko Pavlovi, prof. matematike (KC Tuzla);

  5. Nejra Sulji, prof. matematike (KC Biha);

  Veljaa , 2014. godine

 • 2 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  Sadraj

  1.UVOD

  1.a Opdi ciljevi ispita

  1.b Obrazovni ishodi

  2.VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE

  3. UPUTA ZA TESTIRANJE

  4. ZADATCI I RJEENJA ZADATAKA

  5. PRIMJER URAENOG TESTA

  6. LITERATURA

 • 3 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  1. UVOD

  Na osnovi lanka 78. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katolikih

  kola za Europu, uenici nakon zavrene devetogodinje osnovne kole, polau

  eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i

  vjetine steene tijekom devetogodinjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. U

  tom cilju napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita eksterne mature iz

  predmeta matematika koji obuhvada najvanije programske sadraje iz

  matematike, to de posluiti uenicima kao kvalitetna osnovica za nastavak

  daljnjeg kolovanja.

  Katalog zadataka za polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u

  kojem su navedeni opdi ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na programskim

  odrednicama Nastavnog plana i programa za osnovnu kolu Sustava katolikih

  kola za Europu, pravila izrade testa, literatura i zadatci oznaeni brojevima od

  1 do 100, kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  1.a Opdi ciljevi ispita

  Cilj je ispita iz matematike provjeriti u kojoj mjeri pristupnici znaju, tj. mogu:

  rabiti matematiki jezik tijekom itanja, interpretiranja i rjeavanja

  zadataka

  oitavati i interpretirati podatke zadane u analitikome, tablinome i

  grafikome obliku ili rijeima te u navedenim oblicima jasno, logino i

  precizno prikazivati dobivene rezultate

  matematiki modelirati problemsku situaciju, nadi rjeenje te provjeriti

  ispravnost dobivenoga rezultata

  prepoznati i rabiti vezu izmeu razliitih podruja matematike

  rabiti razliite matematike tehnike tijekom rjeavanja zadataka

 • 4 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  Dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika provjerava se u ovim

  podrujima:

  Skup realnih brojeva R

  Pitagorin pouak

  Proporcionalnost i procentni raun

  Cijeli i racionalni izrazi

  Mnogokut

  Algebarski razlomljeni racionalni izrazi

  Linearna funkcija

  Linearne jednadbe i nejednadbe s jednom nepoznanicom

  Sustavi linearnih jednadbi s dvije nepoznanice

  Geometrijska tijela

  1.b Obrazovni ishodi

  Obrazovni ishodi - jasno i precizno napisana izjava o tome to bi uenik trebao

  znati, razumjeti, modi napraviti, vrednovati kao rezultat procesa uenja.

  Za svako podruje ispitivanja odreeni su posebni ciljevi ispita, odnosno

  konkretni opisi onoga to pristupnik mora znati, razumjeti i modi uiniti kako bi

  postigao uspjeh na ispitu.

  Obrazovni ishodi prikazani su u tablicama radi bolje preglednosti. U tablicama

  su detaljno razraeni sadraji koji de se ispitivati te obrazovni ishodi vezani uz

  pojedine sadraje

 • 5 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  Sadraj Obrazovni ishodi

  Skup realnih

  brojeva R

  - poznavati da se skup realnih brojeva sastoji od skupa racionalnih i iracionalnih brojeva

  - poznavati raunske operacije s realnim brojevima

  Pitagorin pouak - rabiti Pitagorin pouak i njegov obrat (pravokutni trokut)

  - rabiti Pitagorin pouak na geometrijske likove (kvadrat, pravokutnik, romb, trapez, krug)

  Proporcionalnost i

  procentni raun

  - rabiti omjere - rabiti procente - prepoznati i primjeniti direktnu i obrnutu

  proporcionalnost u jednostavnim situacijama

  Cijeli i racionalni

  izrazi

  - znati pojam stupnja - raunske operacije sa stupnjevima - znati pojam cijelog i racionalnog izraza - izraunati vrijednost cijelog i racionalnog izraza - znati pojam polinoma - izraunati nulu polinoma - znati operacije s polinomima - rastavljati polinome na proste faktore

  Mnogokut - prepoznati elemente mnogokuta - izraunati broj dijagonala mnogokuta - izraunati zbroj unutarnjih i vanjskih kutova

  pravilnog mnogokuta

  - izraunati unutarnji kut pravilnog mnogokuta - izraunati opseg i povrinu pravilnog mnogokuta

  Algebarski

  razlomljeni

  racionalni izrazi

  - zbrajati, oduzimati i mnoiti jednostavnije algebarske izraze

  - rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata

  - zbrajati, oduzimati, mnoiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke

  - iz zadane formule izraziti jednu veliinu s pomou drugih

  Linearna funkcija - izraunati funkcijske vrijednosti - prikazati funkcije tablino i grafiki - interpretirati graf funkcije - odrediti nultoke funkcije i sjecita grafa s

  koordinatnim osama

  - iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju

  Linearne jednadbe

  i nejednadbe s

  - rjeavati linearne jednadbe - rjeavati linearne nejednadbe

 • 6 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  jednom

  nepoznanicom

  - prikazati rjeenja nejednadbe na brojevnom pravcu

  - rjeavati matematike probleme tekstualni zadatci

  Sustavi linearnih

  jednadbi s dvije

  nepoznanice

  - rjeavati sustave linearnih jednadbi grafiki - rjeavati sustave linearnih jednadbi algebarski

  (metode)

  - rjeavati probleme sustava linearnih jednadbi tekstualni zadatci

  Geometrijska tijela - skicirati mreu geometrijskih tijela - prepoznati elemente tijela osnovku (bazu), vrh,

  visinu, dijagonale, poboke (strane) i plat

  (omota)

  - odrediti oploje i obujam - primjeniti Pitagorin pouak na geometrijska tijela

  2. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE

  Svi zadaci u Katalogu su koncipirani na temelju metodskih jedinica iz vaedeg

  Nastavnog plana i programa za osnovnu kolu Sustava katolikih kola za

  Europu. Radna podloga za izbor zadataka su vaedi udbenici iz matematike za

  osnovnu kolu te zbirke zadataka iz matematike za osnovnu kolu. Katalog

  ispitnih zadataka sadri ukupno 100 zadataka predvienih za samostalnu vjebu

  uenika.

  Ocjenjivanje /nain bodovanja/

  3. UPUTA ZA TESTIRANJE

  o Vrijeme predvieno za izradu testa je 90 minuta (dva kolska sata). o Tijekom izrade testa uenici nede modi koristiti mobitele, digitrone,

  logaritamske tablice niti bilo koja druga tehniko elektronska, printana, rukopisna i slina pomagala. Koristiti mogu iskljuivo kemijsku olovku s plavom ili crnom tintom.

  o Za vrijeme testa nije doputeno doaptavanje, ometanje drugih uenika na bilo koji nain, prepisivanje zadataka, gestikuliranje i slino.

 • 7 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  ZADATCI :

  1. SKUP REALNIH BROJEVA R

  1. Izraunaj :

  114 +

  35

  16 0.25

  1 123 2.5 0.4

  =

  437

  80

  2. Provjeriti da li je tona jednakost :

  1 2: 41

  2 2 3 0,5 = 5

  Rjeenje: DA

  3. Izraunati :

  45: 14 2: 12 2 3 2 + 460: 23 =

  Rjeenje: -3

  4. Izraunati :

  37 3 + 17 9 : 4 3 7 9 : 11 + 21 19 7 =

  Rjeenje: 22

  5. Provjeriti da li je tona jednakost :

  2,5: 0,5 5 + 1 0,5 = 1

  2

  Rjeenje: NE

 • 8 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  6. Izraunati :

  13

  4

  4

  3

  1

  2

  3

  4

  1

  2 +

  3

  2 =

  Rjeenje: 2

  3

  7. Izraunati:

  121

  6: 5

  1

  2

  2

  3

  1

  2 1

  1

  5 =

  Rjeenje: 5

  2

  8. Izraunati :

  6

  5 25 15

  1

  9+ 0,4 6 +

  1

  4=

  Rjeenje: 2

  9. Izraunati :

  75 48 + 5 3 300 + 108 =

  Rjeenje : 2 3

  10. Izraunaj :

  29 - (3 3 + 2 )2 +6 6 =

  Rjeenje :

  0

 • 9 ISPITNI KATALOG - MATEMATIKA

  2. PITAGORIN POUAK

  1. Provjeri da li je trokut pravokutni ako su njegove stranice a= 6 cm, b=8 cm i c= 10 cm.

  Rjeenje: Trokut je pravokutni jer je 100=100

  2. Stub visok 40 m vezan je elinim uadima za koie koji su zabijeni u zemlju na

  udaljenosti 9 m od podnoja stuba. Stub je vezan pri vrhu i na visini 12 m od zemlje.

  Kolika je duina elinih uadi?

  Rjeenje: 41 m i 15 m

  3. Povrina pravokutnog trokuta je 24 cm2, a duina jedne katete je 8 cm. Izraunaj

  opseg tog trokuta!

  Rjeenje: b=6 cm, c=10 cm O=24 cm

  4. Data je dijagonala kvadrata. Izraunaj mu opseg i povrinu ako je dijagonala 8 cm.

  Rjeenje: O=22,63 cm, P= 32 cm2

  5. Izraunaj povrinu i opseg pravokutnika ija je dijagonala 45 cm, a jedna stanica

  a=27cm.

  Rjeenje: b=36 cm, O=126 cm, P = 972 cm2

  6. U jednakokrakom trokutu duina osnovice je 10 cm i krak 13 cm odredi h, O i P tog

  trokuta.

  Rjeenje: h=12cm, O=36 cm, P= 60 cm2

  7. Izraunaj povrinu jednakokrakog trokuta ija je visina 12 cm, a krak 13 cm.

  Rjeenje: a= 10 cm, P=60cm2

  8. Dijagonala romba je 24 cm, a stranica 37 cm odredi povrinu i opseg.

  Rjeenje:d2=35 cm, P= 420 cm2, O= 148 cm

  9. U jednakokrakom trapezu osnovice su 17 cm, 28 cm i krak 25 cm, odredi dijagonalu i

  povrinu tog trapeza.

 • 10 ISPITNI KA

Recommended

View more >