masterplan oostwatering

Download Masterplan Oostwatering

Post on 20-Jan-2017

276 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering, scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

  Projectbureau Vrolijks en Kragten Parkstraat 1B 4818 SJ Breda 076-5339850 info@vrolijks.nl I www.vrolijks.nl

  Opwaardering jachthavengebied Oostwatering Scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

 • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering, scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

  Inhoud

  Inhoudsopgave

  2

  Hoofonderwerp Pagina onderdelen

  Vooraf 3 Situatie, opgave en werkwijze

  Analyse

  4 Gebruik en ontwikkeling Oostwatering Beleidsomgeving Marktontwikkeling Toeristische positie Eigendommen

  Wensen

  12 Wensen van anderen Wensen van gebruikers Haventypologieen Doelgroepen water en land

  Principes

  16 Besproken principes Verbeteringen buiten scenarios om Varianten en ambitieniveau

  Scenarios

  20 Uitgangspunten Scenario optimalisatie Scenario bedrijfsontwikkeling Scenario locatieontwikkeling Cafetariamodel Afhankelijkheidsanalyse

  Uitwerking

  30 Doorsnede bebouwing rond plein Uitbreiding zeilschool Clubhuis of horeca landtong Schaalstudie verplaatsing botenstrand

  Beoordeling

  34 Meerwaarde Medewerking en afhankelijkheid Verbeteringen en verslechteringen Markttoets ontwikkelaars Verkenning economische haalbaarheid Maatregelen en effecten per scenario

  Ten slotte 41 Conclusies en vervolg

 • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering, scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

  Vooraf

  Werkwijze Als basis voor de opgave is een analyse gemaakt van het gebied, het gebruik, de mogelijkheden, omgeving, marktsituatie en beleidsmatige wensen. Een serie interviews met eigenaren van de opstal-len, met beleidspartners en beheerpartners op en rond het Veerse Meer, met gebruikers en met be-trokkenen binnen de gemeente en gemeenschap Veere heeft inzicht gegeven in de wensen, noden en kansen voor het gebied. De groep bestaande gebruikers, die dagelijks op de locatie werken en te maken hebben met de gasten van Oostwate-ring, zijn intensiever betrokken. Zij zijn in een drie-tal bijeenkomsten uitgedaagd om hun visie te ge-ven, de analyse aan te scherpen en input te geven op de eerste modelscenarios. Daarmee is de ba-sis gelegd voor een breed draagvlak en praktische uitvoerbaarheid. De uitkomsten uit deze sessies en de analyses zijn vertaald in scenarios zoals die in dit rapport zijn opgenomen. Doel is om de informatie zo te presenteren dat de gemeente Veere een gefun-deerde keuze kan maken en daarvoor de juiste indicatoren ter beschikking heeft. Uitwerking van het voorkeursscenario van de gemeenteraad met de direct betrokkenen is een volgende stap.

  Situatie In de gemeente Veere, aan de zuidwest oever van het Veerse Meer ligt jachthavengebied Oostwate-ring. Op deze plek hebben een watersportvereni-ging, een jachtwerf, een zeilschool, een horecabe-drijf, de KNRM en het Waterschap hun thuis. Het gebied kent al jaren dezelfde gebruikers. De uit-straling van het gebied en de bruikbaarheid voor anderen dan watersporters is al vaker onderwerp van gesprek en onderzoek geweest. De gemeente Veere heeft binnen het project Veelzijdig Veere de ambitie opgenomen om een kwaliteitsimpuls voor het gebied te starten. Daartoe heeft het college van Burgemeester en Wethouders de gemeente-raad van Veere in 2012 drie scenarios voorge-legd, gericht op behoud, uitbreiding en ontwikke-ling. De Raad heeft gevraagd om een uitwerking van deze scenarios om zo een goede en bewuste keuze te kunnen maken. Nadrukkelijk is daarbij de betrokkenheid van interne en externe partners noodzakelijk. Projectbureau Vrolijks en Kragten hebben de opdracht gekregen de drie scenarios uit te werken in een interactief proces met ge-meente en stakeholders. Dit rapport is het resul-taat van dit proces. Opgave De drie scenarios zoals deze zijn uitgewerkt ken-nen overeenkomsten en verschillen. Uitgangspunt vooraf is geweest dat de scenarios haalbaar zijn, op draagvlak kunnen rekenen en allemaal afzon-derlijk de moeite waard zijn om aan te pakken. Een keuze van de gemeenteraad is zo altijd een goede keuze met meerwaarde voor het gebied en haar omgeving.

  Situatie, opgave en werkwijze

  Strategische Projecten in Veere De ontwikkelingen voor Oostwatering staan niet op zich. Ook elders binnen de gemeente wordt gewerkt aan strategische kwaliteitsim-puls ter bevordering van toerisme, economie en leefomgeving, onder de noemer Veelzijdig Veere. Voor de Stad Veere wordt gewerkt aan placemaking waarbinnen een groot aantal aanpassingen van de stadsontsluiting, routing en inrichting samenkomen. Voor de Veerse Dam wordt gewerkt aan een toeristisch ontwik-kelingsproject, waarbinnen ook voorstellen zit-ten die stad en strand dichter naar elkaar toe moeten brengen. Voor Vrouwenpolder loopt een herontwikkeling van het centrum parallel. Daarmee ontstaat een reeks van verbeteringen langs de kust van het Veerse Meer. Oostwate-ring vormt in deze kralensnoer een belangrijk onderdeel.

  3

 • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering, scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

  Analyse

  een opwaardering van de haven in stapjes en een doorontwikkeling van de combinatie landruimte en water. De vereniging heeft de laatste jaren ieder jaar genvesteerd, recent nog in aanleg van een nieuwe locatie voor campers, een vernieuwing van het botenstrand met nieuwe damwanden en een speciale voorziening voor kleine (kinder)bootjes. Zeilschool Veerse Gat De Zeilschool maakt gebruik van een kleine ha-venkom met landruimte aan de oostpunt van Oost-watering. De accommodatie voor leerlingen is een voormalig vrachtschip, de zeilschool beschikt over enkele typen boten en biedt aan de wal enkele appartementen voor de verhuur aan en een aantal trekkershutten. Jachtwerf Oostwatering De jachtwerf beschikt over een winkel, twee lood-sen voor botenstalling en onderhoud, een kraan, winterstallingsruimte en een klein stuk botenstrand met helling. Daarnaast worden in het water lig-plaatsen verhuurd. De jachtwerf trekt haar klanten voor de service deels van de watersportvereniging en deels vanuit de eigen haven en elders. De win-kel heeft ook een regionale bekendheid en klandi-zie. Waterherberg De Waterherberg is een horecagelegenheid die ligt ingeklemd tussen het botenstrand en de jacht-werf jachthaven. Het markante A vormige ge-bouw biedt binnen en buiten plaats aan gasten met een aantrekkelijk uitzicht over de haven. De relatie met de jachthavens en haar gasten is ech-ter gering, vooral fietsers en passanten weten de herberg en het terras te vinden. Er is geen moge-lijkheid om vanaf het water bij de Waterherberg te komen.

  WV Arne Grootste en belangrijkste gebruiker van het ge-bied is WV Arne, een watersportvereniging met in totaal 1300 leden en met vestigingen in Middel-burg en Veere. De Arne biedt in het oostelijk deel van de haven 330 ligplaatsen aan en daaromheen winterstalling en serviceruimte. De vereniging be-schikt over een clubhuis, een botenkraan, opslag-ruimte, havenkantoor en een woning voor de ha-venmeester. Daarnaast biedt de Arne aan de oostzijde van de haven op het land een boten-strand aan, waar ca 200 kleinere boten op trailers gestald worden op het droge, inclusief ondersteu-nende voorzieningen. De Arne heeft ter gelegen-heid van haar 50-jarig bestaan in 2011 een toe-komstplan gemaakt met (eveneens) meerdere scenarios. De vereniging kiest duidelijk voor een profiel met grote verbondenheid tussen de leden,

  Gebruik en ontwikkelingen Oostwatering

  4

 • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering, scenarios voor de toekomst, 27-8-2013

  Analyse

  De samenwerkende overheden (provincie, Rijks-waterstaat, waterschap en de gemeenten Noord-Beveland en Veere) hebben een samenwerkings-overeenkomst gesloten met daaraan gekoppeld een financile bijdrage voor de uitvoering. Realise-ring van het volledige pakket is afhankelijk van mede-financiering door Europa en overeenstem-ming met de ondernemers voor het verplaatsen van horecavoorzieningen. Veerse Meer De ambities voor het Veerse Meer zijn in 2004 vastgelegd in een breed gedragen Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer. Hierin worden gebie-den, gebruikers en ontwikkelingen aangeduid voor het Veerse Meer en haar oevers. Ontwikkelingslo-caties worden aangeduid als Hotspot. De Veerse Dam en de stad Veere zijn een dergelijke hotspots, in combinatie met Oostwatering. In de uitwerking voor ruimtelijk beleid is kwaliteitsverbe-tering en uitbreiding van Oostwatering opgenomen als ambitie. Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer is eigenaar van een aantal terrei-nen in en rond het Veerse Meer en heeft deze deels in erfpacht en beheer gegeven aan het Wa-terschap Scheldestromen. Staatsbosbeheer is bezorgd over de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van het Veerse Meer en zoekt voortdu-rend naar een acceptabele balans tussen groen en recreatie. Voor het gebied Oostwatering is Staatsbosbeheer voorstander van een optimale landschappelijke inpassing waarbij het intact hou-den van de dijk en het groene profiel vanaf het Veerse Meer een belangrijk kernpunt is.

  Provinciaal De Provincie heeft haar beleid op het gebied van watersport en recreatie vastgelegd in het Master-plan Watersport Zeeland en in het Provinciaal Oomgevingsplan. De provincie zet in op verster-king van de watersportsector als beeldbepalende en economisch aantrekkelijke functie in de provin-cie. In het Provinciaal Omgevingsplan zijn zoge-naamde Hotspots benoemd, die in aanmerking komen voor verdere toerische versterking. De Veerse Dam is een dergelijke hotspot, waarbij Oostwatering als stapsteen wordt gezien tussen de Veerse Dam en de stad Veere. De Veerse Dam is aangewezen als recreatieve hotspot. Een hotspot is een gebied dat door zijn strategische ligging, voorzieningenniveau en be-reikbaarheid in aanm