manual usb microscope cz - tv products cz - tv shop ... cz -3- aktuln­ verzi nvodu v...

Download manual usb microscope CZ - TV PRODUCTS CZ - TV SHOP ... CZ -3- Aktuln­ verzi nvodu v elektronick©

Post on 22-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CZ -1- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

CZ

CZ -1- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

USB mikroskop Nvod k pouvn

Ven zkaznku, dkujeme Vm za dvru, kterou jste nm projevil nkupen tohoto vrob-ku. Vme, e s nm budete pln spokojen. Tento nvod slou pro sprvn pouvn vrob-ku. Uchovejte jej pro jeho ppadn dal pouit. Ped pouitm si, prosm, pette vechny instrukce a rady tkajc se pouvn vrobku i jeho drby.Tento vrobek je jednoduch a zrove technologicky dokonal digitln mikroskop. Tmto mikroskopem uvidte svt vt a uniktn. Jednodue jm piblte znmky, mince, bankov-ky, rostliny, hmyz, horniny, minerly a spoustu jinch vc.

Preventivn opatenPed pouitm mikroskopu se ujistte, e jste si peetli cel nvod k pouit a e rozumte ne uvedenm pokynm. Vdy se ujistte, e mikroskop pouvte sprvnm zpsobem.Mikroskop nen vodotsn, uchovvejte ho tedy v suchu.Nepouvejte ho ve vlhkm prosted jako je nap. koupelna. Such prosted zajist co mon nejdel ivotnost vrobku.Mikroskop lze pouvat pouze v teplotnm rozmez -5C a 50C.Nhl zmna teploty me zpsobit vznik vlhkosti uvnit mikroskopu. Pro snen rizika nhl zmny teplot ukldejte mikroskop do prun taky nebo plastovho obalu.oku mikroskopu nesmujte pmo do slunce nebo do silnho svtla. Pli siln svtlo by mohlo pokodit jemnou elektroniku.Nedotkejte se oky.Bl LED svtla osvtlujc zkouman pedmt z velmi jasn. Nedvejte se proto pmo do tchto svtel, mohli byste si pokodit zrak. Nevypojujte mikroskop z USB portu, kdy jsou LED svtla zapnut. Mohli byste zpsobit ztr-tu dat nebo zkrat. Vdy nejprve vypnte software a potom vypojte mikroskop.

Standartn obsah balenmikroskop 1 ks, kovov podstavec 1 ks, nvod k pouit 1 ks, instalan CD s ovladai 1 ks

Popis funknch st1. Tlatko snmn2. Koleko pro zvten a zaosten3. USB pipojen k PC4. podstavec5. Krytka snmae6. Regulace intenzity LED osvtlen

Systmov poadavkyWindows 2000/Vista/XP/Win7/Win8 a Mac 10.5 a veP4 1.8 a veRAM: 256 MPam: 32 MUSB port: 2.0CD-ROM

3

4

5

6

CZ -2- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

TECHNICK SPECIFIKACE

Snma obrazu: 1.3 Mega pixel

Rozlien stlho snmn: 1600x1200 1280x1024 1024x960 1024x768 800x600 640x480 352x288 320x240 160x120

Rozlien videa: 1600x1200 1280x1024 1024x960 1024x768 800x600 640x480 352x288 320x240 160x120

Rozsah zaosten: manuln od 10 mm do 500 mm

Poet snmk za sekundu: maximln 30 snmk

Zvten: 20x nebo 400x

Formt video souboru: AVI

Formt foto souboru: JPEG nebo BMP

Zdroj svtla: 8 LED svtel (lze regulovat intenzita)

Rozhran: USB 2.0

Zdroj: 5V z USB portu

Operan systm: Win2000/XP/Vista/Win7/Win8 a Mac 10.5 a ve

Jazyk: Anglitina, nmina, panltina, korejtina, francouztina, rutina

Software: Micro Capture

Rozmry: 110mm x 33mm

INSTALACE SOFTWARUPipojte mikroskop k potai. Mikroskop mus bt k PC pipojen ped instalac softwaru. Vlote CD do CD-ROMu, na obrazovce se automaticky zobraz toto:

1) Kliknutm na USB Microscope driver nainsta-lujete program. Celm procesem Vs provede prvodce. Pouze klikejte na tlatko Next (Dal).2) Nainstalujte software MicroCapture. Klikn-te na MicroCapture Software a a o to budete podni, restartujte systm.3) Nvodem k pouit si mete listovat ve formtu PDF nebo si ho mete prohldnout na CD zvolenm poadovanho menu

ZANMEPipojte mikroskop do USB portu, spuste software kliknutm na ikonu , kter se objev na obrazovce po instalaci. Na obrazovce se zobraz nsledujc. Kdy mikroskop odpojte z USB portu, na obrazovce se zobraz: No Device detected, please connect your Microscope directly to your PC USB port. (Nenalezeno

CZ -3- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

dn zazen, prosm pipojte mikroskop do USB portu.)

FUNKCE SOFTWARU

1) Zmna nastaven velikostiVelikost mete zmnit nsledujcm zpsobem. Poznmka: Velikost fotografie odpovd velikosti pedem zvolen v menu Options(Monosti)/ Preview size.

snmek

video

reim cel obrazovky

oblast nhledu

akt. rozlien nhledu

nhledy snmk a videa

CZ -4- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

2) Otoen obrazuObraz mete otet ve smru nebo proti smru hodinovch ruiek.Obraz mete otet ve smru nebo proti smru hodinovch ruiek.

3) Datum/asDatum a as mete zobrazit nebo vypnout nsledujcm zpsobem.

4) JazykVbr jazyka provedete takto.

CZ -5- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

5) VzhledVzhled obrazovky mete zmnit nsledujcm zpsobem..

6) Cel obrazovkaDo reimu cel obrazovky mete vstoupit takto: (1) Dvakrt kliknte na oblast nhledu.(2) Dvakrt kliknte na ikonu cel obrazovky.

(3) Z menu vyberte reim cel obrazovky

Pro vypnut menu a nstroj v reimu cel obrazovky kliknte na ikonu cel obrazovky.

CZ -6- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

7) Preference

Monosti nastaven v rmci preferenc zahrnuj jas, kontrast, sytost, bl jas apod.

8. Zachycen snmanho obrzku

1. Snmek Fotografovat mete nkolika zpsoby: a) Kliknte na tlatko na tle mikroskopub) Zvolte Capture a potom kliknte na Photo c) Stisknte F11.Snmky se automaticky ukldaj a jejich nhledy jsou k dispozici na prav stran obrazovky pro dal pravy. pravy fotografi viz ne.

2. VideoNahrt video mete takto:Zvolte Capture a potom kliknte na Video. Pi nahrvn blik u ikony kamery erven teka. Videa se ukldaj ve formtu AVI.Zastaven nahrvn:V reimu Capture kliknte na Stop captu-ring (ikonu kamera/hodiny)Poznmka: Mjte na vdom, e nejlep rozlien pro video je 640x480.

CZ -7- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

PRAVA FOTOGRAFI

Nhled fotografieKliknte na nhled fotografie a zobraz se cel fotografie. V levm dolnm rohu bude uvedena veli-kost obrzku. Dvakrt kliknte na nhled a obr-zek se okamit zobraz.

Ukldn fotografiKliknutm pravm tlatkem myi na nhled a vb-rem Save mete fotografii uloit.

Soubor lze uloit v JPEG nebo BMP. Velikost JPEG, ve kter je soubor ukldn, je maximln velikost pro tento typ souboru. Nastavenm kvality mete soubor zmenit.

CZ -8- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

Mazn fotografiKliknutm na prav tlatko myi a vbrem Delete vybranou fotografii smaete. Nebo mete smazat fotografii, kterou si prv prohlte, kliknutm na ikonu.

Koprovn fotografiKliknte pravm tlatkem na nhled a vyberte Copy.

prava videaKliknte na malou ikonu videa vpravo a vyberte z nabzench monost.

Vypnut MicroCapture

NASTAVEN ZVTEN ZOOMOVNZvten je mon nastavit na hodnotu 20x nebo 400x. Pro zvten 20x petote koleko pro zvten zcela vlevo a pak tm samm kolekem do-ostete. Pro zvten 400x petote toto koleko zcela vpravo a pak tm samm doostete.

CZ -9- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

INSTALACE SOFTWARU DO MAC

CZ -10- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

Jak instalovat software Otevete sloku mac a zkoprujte MicroCapture na plochu.

Jak pouvat MicroCaptureZapojte mikroskop do USB portu.Dvakrt kliknte na ikonu MicroCapture a oteve se okno. Mikroskop je nyn pipraven.

Nhled V hlavnm okn mete pozorovat subjekt.

Zmna rozlienV menu Options vyberte poadovan rozlien. Aktuln rozlien je zobrazeno v levm dolnm rohu.

CZCZ --1111011111000-- Aktuln ververzi nzi nvododu v elektronro ick podp ob ob najdnajdete e na wna na ww.tvprop ductductucttttucttducts.czs.czs cz000000

Prosm, berte na vdom, e velikost nhledu je vdy 640x480, ale aktuln rozlien je zobraze-no v levm dolnm rohu.Reim datumu a asu (monosti ANO / NE)

snmek

video

oblast nhledu

akt. rozlien nhledu

nhledy snmk a videa

CZ -11- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

SNMEK

Snmek mete podit:Vbrem Capture//Photo

e

e/

Kliknutm na ikonu.

Vyfotografovan snmky se zobraz jako nhledy na prav stran okna.

VIDEONatoit video mete: Vbrem Capture/Video

Kliknutm na ikonu.

Po kliknut ikona zerven. Pro zastaven nahrvn znovu kliknte na ikonu.Nahran videa se zobraz jako nhledy na prav stran okna.

PRAVA FOTOGRAFIE A VIDEAVyfotografovan snmky a nahran videa se zobraz jako nhledy na prav stran okna.

CZ -12- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

FotografieDvakrt kliknte na nhled pro oteven okna. Nyn mete provdt klasick operace pro systm Mac.

VideoKliknte na nhled, video se zane automaticky pehrvat.

RdceVbrem About MicroCapture dostanete potebn rady. Vypnut MicroCapture Vbrem Quit MicroCapture vypnete software.

drbaTlo pstroje mete istit mrn vlhkm jemnm hadkem.!!! Na itn v dnm ppad nepouvejte dn rozpoutdla !!!Pstroj neponoujte do vody a zabrate styku s vlhkost.Skladujte v suchm a bezpranm prosted.

CZ -13- Aktuln verzi nvodu v elektronick podob najdete na www.tvproducts.cz

Ochrana ivotnho prostedInformace k likvidaci elektrickch a elektronickch zazenPo uplynut doby ivotnosti produktu nebo v okamiku, kdy by oprava byla neekonomick, produkt nevhazujte do domovnho odpadu. Za elem sprvn likvidace vrobku jej ode-vzdejte na urench sbrnch mstech, kde budou pijata zdarma.Sprvnou likvidac pomete zachovat cenn prodn zdroje a napomhte prevenci poten-cilnch negativnch dopad na ivotn prosted a lid

Recommended

View more >