majlis raja-raja dan peranan ydpa

Download MAJLIS RAJA-RAJA DAN PERANAN YDPA

Post on 30-Jun-2015

5.233 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Muhammad Nazeril Bin AnnuarA137690 Tajuk EseiHuraikan Fungsi Majlis Raja-Rajadan Yang di-Pertuan Agong

2. PengenalanSejarah kesultanan Melayu Melaka merupakanasas kepada kesultanan-kesultanan yang wujudpada masa dahulu hingga kini.Pewujudan Sebuah Negara bangsa yang berdaulatpada 31 Ogos 1957,membuktikan bahawa negaramerupakan sebuah negara yang bebas daripadapihak penjajah.Mengamalkan sistem Raja Berpelembagaan dankuasa sebenar telah diberikan kepada rakyat. 3. Majlis Raja-Raja Secara Rasmi telah ditubuhkan pada tahun 1948 apabilapersekutuan tanah Melayu wujud. Sebelum Persekutuanwujud, sembilan Negeri-negeri Melayu dan dua Negeri-negeriSelat (British Straits Settlements) telah ditadbir sebagaiMalayan Union di bawah pemerintah tertinggi seorangGabenor British, iaitu antara 1946 hingga 1948. Singapurayang juga adalah sebuah Negeri Selat telah dipisahkan sebagaiTanah Jajahan British (British Crown Colony). 4. Penubuhan Majlis Raja-raja telah dikanunkan mengikut Perkara 38Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas-tugasnya mengikut JadualKelima Perlembagaan Persekutuan.Antara yang terkandung ialah : Memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agongbagi Persekutuan mengikut peruntukan Jadual Ketiga. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan,amalan atau upacara agama meliputi seluruh Persekutuan. Mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang danmembuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurutPerlembagaan ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-raja atau yangdikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-raja. Melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1) Perkara182. Memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan,menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal (12)Perkara 42. 5. Majlis Raja-raja juga boleh menimbangkan hal-hal yangberkaitan dengan Dasar negara dan yang lain apa yang dikirapatut.Apabila menimbangkan perkara-perkara yang berkaitandengan dasar negara Yang di-pertuan Agong hendaklahdisertai bersama YAB Perdana Menteri dan Raja-raja yang laindan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri disertai olehMenteri-menteri Besar atau Ketua-ketua Menteri mereka. Tiada undang-undang yang boleh menyentuh secara langsungmengenai keistimewaan, kedudukan, kemulian atau kebesaranRaja-raja dan undang-undang tersebut tidak boleh diluluskandengan tiada persetujuan Majlis Raja-raja. 6. Majlis Raja-raja juga berperanan melindungi hakkeistimewaan orang Melayu dalam perkara153,disamping bumiputera dan kaum-kaum lain.Majlis Raja-raja juga melantik: Seorang wakil untuk menganggotai MajlisAngkatan Tentera, menurut Perkara 137Perlembagaan. Seorang wakil sebagai Ahli Lembaga PengelolaDewan Bahasa & Pustaka. 7. Kuasa Budi Bicara MRR Memilih atau memecat Yang di-Pertuan Agong daripadajawatannya atau memilih Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagiPersekutuan. Memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang ditetapkanoleh Perlembagaan. Mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undangyang mengubah sempadan-sempadan sesuatu Negeri ataumenyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaranRaja-raja. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apaperbuatan, amalan atau upacara meliputi seluruh Persekutuan. Pelantikan anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1)Perkara 182 atau Pemberi ampun, replief dan respite atau peremitan,penggantungan atau peringanan hukuman-hukuman, di bawahFasal (12) Perkara 42. 8. Fungsi dan Bidang Kuasa YDPA Perkara 32 dalam perlembagaan telahmenetapkan kedudukan YDPA dan RajaPermaisuri Agong.Bidang Kuasa YDPA AGAMA Ketenteraan Undang-Undang Pentadbiran dan Perlantikan Pengisytiharan Darurat 9. Agama Ketua agama islam di negeri baginda sendiri Ketua agama islam bagi negeri-negeri yangtidak mempunyai Raja/Sultan iaitu di Wilayah-wilayah persekutuan,Melaka,PulauPinang,Sabah, dan Sarawak. 10. Ketenteraan YDPA merupakan pemerintah tertinggi dalamAngkatan Tentera Malaysia. Baginda bertanggungjawab dalam bidangkuasa Am mengenai tatatertib danpentadbiran Angkatan Tentera serta lain-lainmengenainya melainkan perkarabersangkutan dengan gerakan tentera. 11. Undang-Undang YDPA mempunyai kuasa untuk memperkenan atau sebaliknya, sesuatu RangUndang-undang, setelah melalui proses pembentangan di kedua-dua dewan(Dewan Rakyat dan Dewan Negera). Fasal 8, Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1994 menjelaskankedudukan baginda untuk digunapakai adalah mengikut (4A) Yang di-PertuanAgong hendaklah dalam masa tiga puluh hari selepas Rang Undang-undang itudikemukakan kepada baginda seterusnya memperkenan Rang Undang-undang itudengan menyebabkan Rang Undang-undang itu dicopkan dengan Mohor Besar. (4A) Jika sesuatu Rang Undang-undang tidak diperkenan oleh Yang di-PertuanAgong dalam masa yang ditentukan dalam Fasal (4), Rang Undang-undang ituhendaklah menjadi undang-undang apabila habis masa yang ditentukan dalamFasal itu mengikut cara yang sama seolah-olah baginda telahmemperkenankannya. 12. Pentadbiran dan PerlantikanYDPA dengan nasihat Perdana Menteri melantik Menteri-menteri,Timbalan- timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara kedua-dua lantikan ini boleh dibatalkan oleh baginda atas nasihat Perdana Menteri. Sebelum Menteri-menteri atau Timbalan Menteri menjalankan tugas, mereka hendaklah mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan YDPA. YDPA juga melantik Peguam Negara dan Panglima Angkatan Tentera. Perlantikan bagi jawatan-jawatan ini dilakukan atas nasihat yang ditentukan oleh Perlembagaan. Jawatan-Jawatan lain yang dilantik oleh YDPA atas nasihat adalah seperti :-Ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya-Ahli-ahli Suruhanjaya Polis-Ahli dalam Majlis Angkatan Bersenjata dan lain-lain. YDPA juga boleh menetapkan beberapa jawatan sebagai jawatan-jawatan khas termasuklah Ketua-ketua Jabatan dan Timbalan Ketua-ketua Jabatan. Tetapi baginda melantik seseorang ke jawatan-jawatan ini atas sokongan Suruhanjaya yang berkenaan. 13. Pengisytiharan Darurat YDPA boleh mengisytiharkan darurat atasnasihat Perdana Menteri jika mengancamkeselamatan,politik dan ekonomi negara. Apabila pengisytiharan darurat dibuat danParlimen tidak dapat bersidang,YDPA bolehmemanggil Parlimen untuk bersidang dengansecepat mungkin. 14. YDPA boleh bertindak mengikut budi bicara dalam 3 perkara Melantik seorang PM Tidak mempersetujui pembubaran Parlimen Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melantik seorang PM YDPA dalam melantik Jemaah Menteri hendaklah terlebih dahulu melantik terlebih dahuluseorang Ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mengetuai Jemaah itu. AhliDewan Rakyat yang dilantik menjadi Perdana Menteri ialah yang mendapat kepercayaansebilangan besar ahli-ahli Dewan itu. Menurut amalan, ini bererti orang yang dilantik ituialah pemimpin atau ketua sesuatu parti politik atau persekutuan parti-parti politik yangmendapat kelebihan kerusi dalam Dewan Rakyat. Jika kebetulan tidak ada satu parti politik pun yang mempunyai kelebihan besar jumlahkerusi dalam Dewan Rakyat, kemungkinan yang terbuka ialah pembentukan kerajaancampuran dan terletaklah kepada kebijaksanaan baginda memilih Perdana Menteri yangboleh mengendalikan Jemaah Menteri campuran. YDPA hendaklah berunding denganpemimpin-pemimpin parti untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan memerhati sikapmereka untuk membolehkan baginda memilih seorang ahli Dewan Rakyat yang dapatmembentuk kerajaan campuran. 15. Tidak mempersetujui pembubaran Parlimen YDPA menurut budi bicaranya boleh menahanpersetujuan atas permintaan untukmembubarkan parlimen.Perkara ini bolehberlaku disebabkan PM tidak lagi mendapatkepercayaan sebilangan besar ahli dewanrakyat dan YDPA tidak memperkenankanpermintaan PM untuk membubarkanparlimen. 16. Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja YDPA juga menentukan bila mesyuarat MRRakan diadakan bagi hal-hal yang berkaitandengan keistimewaan,kedudukan,kemuliandan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Raja-raja. 17. Kesimpulan Secara keseluruhannya fungsi Majlis Raja-raja danYDPA mempunyai peranannya yang penting dalamhal-hal yang berkaitan dengan negara.Kebanyakannegara-negara yang ada diseluruh dunia yang padamasa dahulu mempunyai Sultan atau raja kini lenyapinstitusi beraja itu dan kita sebagai rakyat Malaysiaseharusnya menghargai dan berbangga kerana masihmempunyai Sultan atau Raja yang dilihat sebagaisimbol perpaduan didalam negara.

Recommended

View more >