Magazyn Employer Branding Q4 2014

Download Magazyn Employer Branding Q4 2014

Post on 07-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kwartalnik powicony tematyce budowania wizerunku pracodawcy.

TRANSCRIPT

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 4(7)/2014 # 2

  14 3404

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U

  Wydawca: MJCC Employer Branding Consultants ul. Stpiska 22/30,00-739 Warszawa www.mjcc.pl mjcc@mjcc.pl

  Kontakt: magazyn@employerbranding.pl

  Redaktor prowadzca: Anna Tomczyk, MJCC

  12 Jak rekrutacja rzutuje na postrzeganie pracodawcy?14 Pi korzyci pyncych zgrywalizacji

  wemployer brandingu17 Patent na bloga

  CASE STUDIES

  18 Wposzukiwaniu osobowoci22 Jak zrekrutowa dinozaury?26 Dugodystansowcy30 Rzuci wyzwanie talentom32 Jabko wzbudzajce ciekawo34 Dojrzewalnia talentw 36 Rekrutacja na stacji

  ZWIZYT U

  38 home.pl

  Spis treciWIADOMOCI

  3 Kreatorzy EB 3 Jak rozwija liderw? 3 RAD Awards

  EB WEDUG

  6 Twarda brana, mikkie wartoci

  PORADNIK

  4 7 powodw, dla ktrych warto organizowa wita10 Czas zapa krliczka, czyli oreklamach na Facebooku

  Projekt okadki: MJCC

  Projekt iskad: MJCC iPracownia Register, ul. Halczyna 7, 30-086 Krakwwww.pracowniaregister.pl

  Korekta: Stylograf Magorzata Olszewska

  Wszystkie materiay znajdujce si wMagazynie EB s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowanie ipublikowanie treci zawartych wMagazynie wycznie wcelach niekomercyjnych, pod warunkiem podania rda wraz z linkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane izmieniane bez wiedzy redakcji. WMagazynie wykorzystano zdjcia zShutterstock.com oraz fotografie bdce wasnoci opisywanych firm.

  Drodzy EB-owcy!

  Oddajemy wWasze rce kolejny, najgrubszy zdotychczasowych, Magazyn EB. Tym ra-zem mocno rozbudowalimy dzia poradni-kowy. Mamy nadziej, e znajdziecie wnim przydatne informacje. Jak powinna wygl-da rekrutacja przyjazna kandydatom? Jak przeprowadza kampanie na Facebooku? Jak idlaczego promowa mark pracodawcy przez grywalizacj? Jak prowadzi ciekawe-go bloga firmowego? Brzmi interesujco?Oprcz tego porcja ciekawych casew. Piszemy m.in. owskich dziaaniach Twittera, ktre pozwalaj zatrudnia dobrze dopasowanych kandydatw, okampanii superpraca.it, dziki kt-rej Connectis dociera do trudno dostpnej grupy programistw, iohotelu Marriott, wktrym 66 osb pracuje ju od wier wieku. Ponadto kilka dobrych pomysw od naszych gocinnych autorw na to, jak zwrci uwag talentw iodpowiednio rozwija ich worganizacji. Na koniec dobra wiadomo. Wikszo firm (a 80%) jest zadowolona ze swoich dziaa employer brandingowych tak wynika zbada, ktre przeprowadzi BRANDEMIX na prbie stu profesjonalistw: rekruterw, dyrektorw HR iprezesw. Zdaniem respondentw podejmowane ini-cjatywy pomagaj zwikszy zaangaowanie pracownikw, pozyska aplikacje od topowych kandydatw oraz znale si wrd najbardziej podanych pracodawcw. To zdanie podzielaj take przedstawiciele mniejszych firm, mimo ograniczonego budetu na EB. Takiego optymizmu yczymy Wam rwnie wnowym roku! Wspaniaych wit!

  Anna Tomczykredaktor Magazynu Employer Branding

  Fot.

  Mic

  ha

  Ms

  ior,

  ww

  w.m

  adm

  assa

  .com

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 4(7)/2014 # 3

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U

  RAD AwardsJu po raz 25. zostan przyznane RAD Awards nagrody za najlepsze dziaania komunikacyjne skierowane do kan-dydatw. Na gali, ktra jest zaplanowana na 29 stycznia 2015 r., pojawi si twrcy wyrniajcych si kampanii. Ewolucja kategorii nagrd odzwierciedla zmieniajce si zwyczaje korzystania zmediw przez dzisiejszych odbior-cw. Kiedy wskaniki ekonomiczne id wgr, azapotrze-

  Jak rozwija liderw? Procter & Gamble, General Electric iCoca-Cola znalazy si wczowce rankingu Best Companies for Leadership. Badanie przywdztwa przeprowadzia globalna firma doradcza Hay Group w115 krajach. Wtegorocznej, dziewitej edycji wzio udzia ponad 17 tys. osb z2100 organizacji.

  Najlepsze przedsibiorstwa bior na siebie cz odpowie-dzialnoci za ksztacenie liderw iprzyjmuj proaktywne oraz metodyczne podejcie do rozwijania swoich pracownikw. Wrd 20 najlepszych firm a 80% tworzy jasne cieki kariery. Irobi to wsposb celowy. Organizacje zczowki rankingu najpierw okrelaj kluczowe role potrzebne obecnie iwprzyszoci, anastpnie planuj niezbdne praktyki, ktre umoliwi liderom wejcie wte role za jaki czas identyfikuj osoby zpotencjaem, przenosz je na inne stanowiska izlecaj im zadania, ktre maj przygotowa ich do obejmowania coraz istotniejszych funkcji. Ponadto firmy zTop 20 czciej ni pozostae przedsibior-stwa dbaj ozrnicowanie grona liderw. Poowa znich oferuje specjalne programy rozwoju kompetencji przywd-czych dla kobiet (wrd innych organizacji robi to zaledwie 13%). Co wicej, a 40% firm zTop 20 ma rwnie programy kierowane do niedoreprezentowanych grup pracownikw (wporwnaniu zjedynie 11% pozostaych przedsibiorstw). Najlepsi pracodawcy zwykle maj programy ksztacenia liderw dostpne na wszystkich poziomach dowiadczenia (83% wporwnaniu z57% pozostaych). Firmy zczowki rankingu dbaj rwnie oto, eby zatrudnieni mieli dobre rozeznanie wtym, jakie maj moliwoci ksztacenia iroz-woju zawodowego, oraz eby byli wiadomi dostpnych

  rozwiza. Wrd konkretnych praktyk majcych przyczyni si do rozwoju liderw najczciej wymieniane s te, ktre zakadaj bezporedni interakcj midzyludzk: szkolenia (np. wykady, symulacje, scenki), mentoring prowadzony przez menedera wyszego szczebla, coaching realizowany przez przeszkolonego trenera wewntrznego oraz rotacja stanowisk lub inne celowe zarzdzanie ciek kariery. Wramach badania firmy okrelay take, jakich liderw bd potrzebowa wcigu najbliszych 1015 lat. Najlepsze orga-nizacje deklaruj, e chciayby zatrudnia liderw znacznie bardziej skoncentrowanych na kliencie, obdarzonych wiedz ozasigu globalnym, wybitn zdolnoci zarzdzania zoo-nymi procesami, umiejtnoci wdraania innowacji, atake prawdziwym duchem wsppracy ajednoczenie wci imponujcych zwinnoci igotowoci do maksymalnego wykorzystywania moliwoci biznesowych. Obecnie wikszy nacisk kadzie si na biece wyniki realizowanie strategii, podejmowanie decyzji iprac zespoow.

  rdo, oprac. A.T.

  Kreatorzy EB4 grudnia rozstrzygnito konkurs dla firm EBKreator, ktrego celem jest promocja osigni idobrych praktyk wdziedzinie employerbrandingu. Poniej przedstawiamy laureatw wraz zuzasadnieniem jury. Konkurs zorganizowaa GazetaPraca.pl.

  Najlepsza Kampania EB Orange Polska za Prze-strze dla wiecznie ciekawych ze wzgldu na wzorcowe podejcie ikonsekwentn, przemylan egzekucj, atake realne przeoenie wynikw ba-da kultury organizacyjnej iopinii pracownikw na komunikacj wewntrzn izewntrzn firmy jako pracodawcy.

  Najlepsza Zakadka Kariera Connectis za najlepsz firmow stron Kariera, superpraca.it, stworzon przez grafikw iprogramistw przedsibiorstwa, ktrzy dopasowali estetyk strony do zaintereso-wa aktualnych pracownikw ipotencjalnych kan-dydatw, zachowujc jednoczenie jej mobilno iprostot (wywiad zPiotrem Lemieszkiem, jednym ztwrcw kampanii, prezentujemy na stronie 22).

  Najlepsze Ogoszenie Rekrutacyjne Cupsell za ogoszenie wformie wideo umieszczonego wser-wisie YouTube. Doskonae rozpoznanie grupy doce-lowej iniekonwencjonalna komunikacja zapewniy sukces rekrutacyjny iwizerunkowy. Oogoszeniach pisalimy wMagazynie nr 4.

  Najlepsza KampaniawSocial Media Grupa PZU za Konkurs Studencki Projekt Roku. Kampania za-angaowaa fanw, osigajc wefekcie rozmach iogromny zasig.

  Najlepsza Akcja Rekrutacyjna Nokia za zorgani-zowanie Nokia Speed Recruitment proaktywnej, innowacyjnej iskutecznej akcji rekrutacyjnej, ktra przeoya si na wizerunek pracodawcy wdugim terminie.

  Nagroda Jury STX Next za spjno podejmowa-nych dziaa wzakresie employer brandingu.

  bowanie na talenty ronie, zzafascynowaniem moemy przyglda si, jak nowa generacja kreatywnie mylcych ludzi, zdolnych do realizacji swoich pomysw, opanowuje serca iumysy dzisiejszych kandydatw ipracownikw stwierdzi Andrew Wilkinson, CEO w TMP Worldwide, agencji reklamowej specjalizujcej si wEB.List nominowanych ju znamy.

 • MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 4(7)/2014 # 4

  WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U

  7 powodw, dla ktrych warto organizowa witaKiedy temperatura zaczyna oscylowa wokolicach zera, kiedy widzimy pojawiajce si tu iwdzie witeczne dekoracje, to znak, e czas najwyszy zacz myle oprzygotowaniach do boonarodzeniowego spotkania wfirmie. Tak jak nie wyobraamy sobie grudnia bez choinki, bez czasu spdzanego razem zrodzin, bez prezentw, tak samo rok wpracy nie liczy si bez wsplnego obchodzenia wit.

  AGATA BIAKOWSKA-SAMULELIZA CZYEWSKA

  osobyzasoby.pl

  Dla wielu znas ten rytm sta si tak oczywisty, e a nucy, iby moe od czasu do czasu zadajecie sobie pytanie, po co to wszystko. Dlaczego musimy organi-zowa to spotkanie wanie teraz, kiedy itak jestemy tak zabiegani: bo zamknicie roku, bo wita wdomu iprezenty dla najbliszych? Oczywicie, e mona spo-tka si winnym terminie, tylko po co traci tak wspa-niay moment? Poniej znajdziecie siedem powodw, dla ktrych naprawd warto dba owyjtkow opraw iwiteczne spotkanie wfirmie*.

  1. MORALE Wsplne witowanie wpywa korzystnie na morale pra-cownikw. Poka im, e firma ich docenia, e goszone wszem iwobec sformuowanie Ludzie s najwiksz wartoci naszej firmy jest prawdziwe. Czsto spotkanie witeczne czone jest zpodsumowaniem roku. Do

  wszelkich stara, aby wszyscy pracownicy poczuli si wy-jtkowi idocenieni. Wkocu to oni swoj prac, nierzadko ponad omiogodzinn, bezporednio przyczyniaj si do tego, e machina, jak jest wasza firma, jedzie do przodu! Niech wasze firmowe spotkanie bdzie chwil, kiedy poczuj si dumni, e s czci tej wanie organizacji, wezm g-boki oddech iodnajd wsobie zapa do kolejnego, penego wyzwa roku. Niech wasze spotkanie pozwoli zrozumie, skd wynikaj decyzje, jakie s plany ijaka jest rola poszcze-glnych osb wtym caym zamieszaniu.

  2. FACE-TO-FACE Czsto jest tak, szczeglnie w firmach o rozproszonej strukturze, bazujcych na realizacji projek