lucrare de diploma :pleurezia

Download lucrare de diploma :pleurezia

Post on 03-Jun-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  1/69

  COALA POSTLICEAL LOUIS PASTEUR , CMPINA

  -PROIECT DE DIPLOM -NGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI MEDICALE,

  ACORDATEPACIENTULUI CU PLEUREZIE

  COORDONATOR: ABSOLVENT:

  - PROMOIA !"#-

  1

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  2/69

  Ingrijiri specifice

  asistentei medicale

  acordate pacientilor cu

  $%&'(&)*&

  2

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  3/69

  PLANUL PROIECTULUI

  ARGUMENT

  Rolul esenial al asistentei medicale const n a ajuta persoanabolnav sau sntoas sa-i mentin sau rectige sntatea (sau s-l asiste nultimile sale clipe) prin ndeplinirea sarcinilor pe care le-ar i ndeplinitsingur dac ar i avut or! voin sau cunotinele necesare"

  #sistenta medical trebuie s ndeplineasc aceste uncii! astel nctpacientul sa-i rectige independenta ct mai repede posibil"$

  %irginia &euderson

  '

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  4/69

  CAPITOLUL I

  *R+,+R+ ./0++0/ #+//+ 3/4+0#5/ #06R4#/.#0+/ +56R 07 .5/7R/8+/"

  1"1 o iuni de anatomie i i9iologie a aparatului respirator: 1"2 4eini ie" /timologie" 0lasiicare:1"' /valuarea unor semne! simptome! probleme ale pacien ilor cu

  pleure9ie:1"; .articiparea asistentei medicale la acte de investiga ii:1"< .articiparea asistentei medicale la interven ii autonome i

  delegate:1"= /valuarea (/volu ie! 0omplica ii! .rognostic):

  1"> /duca ie pentru sntate:1"? 3suri de securitate a muncii n domeniul sanitar"

  CAPITOLUL II

  2"1 0ulegerea datelor:2"2 #nali9a i interpretarea datelor:2"' .laniicarea ngrijirilor:

  2"; #plicarea ngrijirilor:2"< /@ternarea bolnavului"

  CAPITOLUL III

  /valuarea inal"

  CAPITOLUL IV

  #ne@e bibliograice"

  ;

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  5/69

  CAPITOLUL I

  NGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI MEDICALE

  ACORDATE PACIEN ILOR CU PLEUREZIE

  "+" NOIUNI DE ANATOMIE I FIZIOLOGIE AAPARATULUI RESPIRATOR

  I+"+" S*&.'% (&$*(/0(

  T0/%*/&/ 0(1/2&%0( 3/(& 302(*4'*& %/ (&/%*)/(&/ 35*.4'(*%0( 1/)0/& 6*2(& /&('%/.07&(*3 * 0(1/2*., 302*'*& /$/(/'% (&$*(/0(+ C0.$02&2&%& *&.'%'*(&$*(/0( '2 38*%& (&$*(/0(** 93/*/&/ 2/)/%8, 7/(*21&%&, %/(*21&%&, (/5&&/,4(025**%&; * $%8.2 3& ./* .*3*, 2'.*& 4(025*0%&+A3&&/, 32302?0/(/ /3**, >20@&3 /$0* 4(025*0%&%&,4(025**%&, & '2&3 >2 &2&%& $'%.02/(& 9 3/& 60'8 6& 7*&3/(& $%8.2 7*2/%, >2 /(*'%

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  6/69

  =

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  7/69

  R/.+R#A+# .7536#RBA3&/8 &/$8 / (&$*(/@*&* 3'$(*26& 60'8 7/)&: $8('26&(&/ /&('%'* >2 $%8.

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  8/69

  S35*.4'(*%& 6& 1/)& & $(06'3 %/ 2*&%'% /%&0%&%0( $'%.02/(&, '26& 2 /3& 7&%, 6/0(*86*7&(&2@&%0( 6& $(&*'2& / /3&0( 1/)& >2 $%8.2 2 $%8.

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  9/69

  (0=*& >235*8 6/0(*8 6*0*6'%'* 6& 3/(402 $& 3/(& >% 302@*2&+ S

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  10/69

  - /3* /%&0%/(*- $%&'(/ $/(*&/%8- $%&'(/ *3&(/%8- 4(025*/ 2 $&(&&%& %0( 4(025*0%&+

  A+"+ B(025** 3/(& /' &' 3/(*%/1*20 >2 $&(&&%& %0( 4(025** %04/(&,&1.&2/(&, *2&(%04'%/(&+A3&&/ /' $&(&&%& /%38'* 6*2:

  "+ S(/ 7*4(03/(*%/1*20 70(./ 6*2 &' 3/(*%/1*20 5*/%*2 3' 7*4(&30%/1&2& * &%/*3&

  + T'2*3/ .'3'%/(/ /%3/'*8 6*2 7*4(& .'3'%/(& 2&&6& 3' 6*$0)**&3*(3'%/(8 * 7*4(& 7*4(& &%/*3&

  + T'2*3/ .'30// 3/(& && '2 &$*&%*' $&'60(/*7*3/ 3' 1%/26&4(02*3& &(0.'30/&+

  P&(&&%& /3&0( 4(025** && /3'%/(*)/ 6& /(&(& * &2& 4(02 *3& 93*(3'%/*& *&./*3/;+

  #"2" B(025** 3/(& /' &' 3/(*%/1*20 >2 $&(&&%& %0( 4(025*0%& 3/(&>23&$ 3' 4(025*0%& *2&(%04'%/(&: &(.*2/%&, (&$*(/0(** 9/3*20/&;+A3&&/ /' $&(&&%& /%38'* 6*2:

  "+ T'2*3/ 7*4(0&%/*38, $&& 3/(& '2 6*$'& 7*4(&%& .'3'%/(&2&&6& 3' 6*$0)**& 3*(3'%/(8

  1D

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  11/69

  + T'2*3/ .'30/8, /%38'*8 6*2(-'2 &' &$*&%*/% 3'4*3 '2*(/*-7*3/ 3' 3*%*, %*$*8 6& 1%/26& 4(02 *3&+

  P&(&&%& 4(025*0%&%0( 2' ./* && /3'%/(*)/ 6& /&%& 4(02 *3& 3* 6& (/.'(*

  /%& /(&(&* $'%.02/(& >2 $&(& ** 3/2/%&%0( 96'3&%0(; /%&0%/(&, >2.$(&'28 3' $&(&&%& /%&0%/( 70(.&/)8 4/(*&(/ 9.&.4(/2/; /%&0%0 3/$*%/(8+

  B+"+ S('3'(/ $%8.2 2'.8( 6& (&* %/ $%8.

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  12/69

  23&$2 7*4(& &%/*3&3; M&.4(/2/ 4/)/%8 / 3/$*%/('%'* /%38'*8 6*2 &' 302?'23*,

  401/8 >2 7*4(& 6& 30%/1&2 * (&*3'%*286; E260&%*' 3/$*%/( 9 &' $/*.&20 '2*(/*7*3/;

  B++ V/3'%/(*)/ */ $%8.

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  13/69

  I2&(/ */ $%8.2 1/21%*02** $*2/%*, 32 2'3%&'% 60(/% /% /1'%'* 6*24'%4P%&'% $'%.02/( && /%38'* 6*2 /7&(&2& *.$/*3& * /1/%&, *2&(&/)8.''%/'(/ 4(025**%0( 9*.$/*3'% 4(02506*%//0(, /1'% 4(0250302('30(; / /&%0( 9*.$/*3'% /302('30(, /1'% /06*%//0(;, 1%/26&%& 4(02 *3& * $%&'(/+

  I+"+ S35*.4'(*%& 1/)0/& (&$*(/0(**

  S& 7/3 %/ 2*&% $'%.02/( * 3&%'%/( $& 4/)/ '20( %&1* 7*)*3&, / '20( .&3/2*.&

  7*)*0%01*3& * / $(0$(*&8 ** .&.4(/2&%0( /%&0%0 3/$*%/(& * 3&%'%/(&+

  +" E/$/ $'%.02/(8 3028 >2 6*7')*'2&/ 6& O * CO 3/(& & 7/3&30270(. 1(/6*&2*%0( $(&*'2*%0( $/( */%& >2 3&%& 60'8 .&6**,&$/(/& 6& .&.4(/2/ /%&0%0 3/$*%/(8+ D& %/ $%8.2 $%/.8 H "K - 0*5&.01%04*28 ,K+

  O .0%&3'%8 6& 5&.01%04*28 >23/(38 # .0%&3'%& 6& O - D*0*6'% 6& 3/(402 9CO; && (/2$0(/ '4 70(./:

  - 6*)0%/ >2 $%/.8 H K - 30.$(&* H K

  - 4*3/(402/ * H !K - 3/(405&.01%04*28 H "K+ III+ E/$/ *'%/(8, %/ 2*&%'% 3/$*%/(&%0( *'%/(&, 2 *2*.8, /% $0.$&/)8 6*2 /(&(&%& $'%.02/(& '26& & (&*/ &/$/

  $'%.02/(8+ L/ 2*&% *'%/( 6*03*&(&/ 96&38(3/(&/; 0*5&.01%04*2&* * 6& 0*1&2 * >238(3/(&/ &* 3' 6*0*6 6& 3/(402, '2 7/0(*)/& 6& '(.80(** 7/30(*: - $(&*'2*%& $/( */%& /%& 3&%0( 60'8 1/)&: O * CO - &.$&(/'(8 3(& &(&/ &.$&(/'(** 3/6& /7*2*/&/ 5&.01%04*2&* $&2('

  0*1&2, 7/0(*)

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  14/69

  - /06*%// */ %03/%8 >2 &''(*%& /7%/& >2 /3**/& *2&28 /(& 2&0*& $0(*8 6& 0*1&2+ D&35*6&(&/ '2'* 2'.8( ./(& 6& 3/$*%/(& /*1'(8 '2 7%' 3(&3' 6&2(& .&6*'% &&(2 * /%&0%&%& $'%.02/(&, 302*'*& &2*%/ */ $'%.02/(8+ I2$*(/ */ && '2 $(03& /3*, 3/(& 3028 >2 302(/3 */ .' 35*%0( *2$*(/0(*, /

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  15/69

  P&%*3'%/ 6& %*35*6 $%&'(/% 6*2 3&%& 60'8 70* & $%&'(/%&, 7/0(*)&/)8 /%'2&3/(&//3&0(/, 6/( * 3(& &(&/ 30&)*'2** >*2(& &%&+ 2 *2$*(/ *& $%8.2 ?0 * 302(/3 */ .' 35*%0(

  /460.*2/%*+A7&% 3040/(8 (&40(6'% 30/% * & .*3 0(&/)8 0%'.'% 3'*&* 0(/3*3&, /.$%*7*32 $%8.2(-0 ' 0/(8 6&*26&(&, 0%'.'% $'%.02/( 7**26 3&/ ./* .*3 6&32.'% * 3' " (.*2;+ D&4*'% &2*%/0( 3(& & 70/(& .'% >2 &70('% 7*)*3+

  1

 • 8/12/2019 lucrare de diploma :pleurezia

  16/69

  I+"+ R&1%/(&/ 2&(0/8:A(& 60'8 30.$02&2&: - (&1%/(&/ /'020.8 - (&1%/(&/ 30.$0(/.&2/%8 * 0%'2/(8+ R&1%/(&/ /'020.8 / &2*%/ *&*:2 3026* ** 04*?2'*& 6& */ 8, (&1%/(&/ &2*%/ *&* && (&/%*)/8 6& 38(& 0 &(*& 6& ('3'(* 2&(0/& *'/& >2 70(./ *'2&/ (&*3'%/8 4'%40$02*28, 60/& 3'3/$/3*/&/ 6& / 6&38(3/ (*.*3 *.$'%'(* 3/(& /?'21 $& 3/%&/ (/3'(*%0( 4'%40-$*2/%& %/ .002&'(02** .&6'%/(* * 6& /*3* $(*2 7*4(&%& .00(** %/ .'3'%/'(/*2$*(/0(*&, $(0032(&('$& 38*%& 4'%40-$*2/%&+ 2 35*.4 6/38 & &3 *02&/)8.86'/ '4 C, (&$*(/ **%& 2' & .06*7*38, $&2(' 38 .&2 *2 302&*'2*%& 6*2(& 70(./ *'2*%& 2&(0/& 4'%4/(& * &1.&2&%& 3&(*3/%& 6& 0(*1*2& /%& 2&('%'* 7(&2*3, 3/(& *2&(&/)8 6*/7(/1./+ E7&3'/(&/ '2&* &3 *'2* 2&(0/& %/ 2*&%'% $'2 **, ./* /%& 6/38 '2 &3 *02/ * 2&(** /1*, && '(./8 6& *2/%/(&/ '20( (&$*(/ ** (/(& * ./* $' *2 /.$%&, 6*2 3/')/ $(&%'8(** *2$*(/ *&*-(&$*(/ ** /$2&'*3&, 6/0(*8 &am

Recommended

View more >