li space briefing 110718 - fkm.utm.my zkarnain/userfiles/downloads/skmm... · laporan laporan...

Download LI SPACE Briefing 110718 - fkm.utm.my zkarnain/userfiles/downloads/SKMM... · Laporan Laporan Formal

Post on 13-May-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://elearning.utm.my

1

SelamatSelamatDatangDatangTaklimatTaklimat PerlaksanaanPerlaksanaan LatihanLatihan IndustriIndustri SKMM 3915SKMM 3915

Program Program PengajianPengajian SeparuhSeparuh MasaMasa

IjazahIjazah SarjanaSarjana MudaMuda KejuruteraanKejuruteraan ((MekanikalMekanikal) )

FakultiFakulti KejuruteraanKejuruteraan MekanikalMekanikal

Universiti Teknologi MalaysiaUniversiti Teknologi Malaysia

11 11 JulaiJulai 20182018

PembentangPembentang: Dr : Dr ZulkarnainZulkarnain Abdul Abdul LatiffLatiff

Latihan Industri SKMM 3915

Permohonan Pengecualian Kredit

Menjalani LI (Technical)

Menjalani LI (Non-Technical)

2

Kandungan Taklimat

Permohonan Pengecualian Kredit

3

SyaratSyarat--syarat permohonan pengecualian kredit LIsyarat permohonan pengecualian kredit LI::

Telah mengambil semua kursus praTelah mengambil semua kursus pra--syarat dan sekurangsyarat dan sekurang--

kurangnya mendapat minimum gred kurangnya mendapat minimum gred DD--: : SKMM 2123SKMM 2123, ,

SKMM 2223SKMM 2223, , SKMM 2323 SKMM 2323 dan dan SMKMM 2423 SMKMM 2423 DANDAN

Pengalaman kerja melebihi 1 tahun alam bidang teknikal Pengalaman kerja melebihi 1 tahun alam bidang teknikal

DANDAN

TelahTelah mendapatmendapat sekurangsekurang--kurangnyakurangnya sebanyaksebanyak 80 80 kreditkredit kirakira

ATAUATAU

TTelahelah menjalanimenjalani LI LI dalamdalam bidangbidang yang yang berkaitanberkaitan dandan setarasetara

dalamdalam tempohtempoh masamasa sekurangsekurang--kurangnyakurangnya 12 12 mingguminggu dalamdalam

program IPT yang program IPT yang diiktirafdiiktiraf

Permohonan Pengecualian Kredit

4

DokumenDokumen--dokumen yang diperlukandokumen yang diperlukan::--

Borang Pengecualian Borang Pengecualian KreditKredit;;

Borang Pengalaman Borang Pengalaman KerjaKerja;;

Laporan Laporan Formal Latihan Formal Latihan IndustriIndustri

Sila rujuk Sila rujuk

Garis Garis Panduan Pengecualian Kredit LIPanduan Pengecualian Kredit LI; ;

UTM UTM Thesis Manual Thesis Manual 20152015; dan; dan

Senarai SemakSenarai Semak;;

5

Permohonan Pengecualian Kredit

Tempoh sah Tempoh sah penerimaan permohonan pengecualianpenerimaan permohonan pengecualian

kredit kredit LI: selewatLI: selewat--lewatnya lewatnya sebelum sebelum minggu ke minggu ke 88

selepas selepas bermulanya semester bermulanya semester lazim.lazim.

Pengecualian kredit semasa semester pendek adalah Pengecualian kredit semasa semester pendek adalah

TIDAK DIBENARKAN sama sekaliTIDAK DIBENARKAN sama sekali

Segala dokumenSegala dokumen--dokumen lengkap boleh dihantar ke dokumen lengkap boleh dihantar ke

Pejabat Program Luar, Pejabat Program Luar,

Sekolah Kejuruteraan MekanikalSekolah Kejuruteraan Mekanikal

6

Menjalani Latihan Industri (Teknikal)

BagiBagi pelajarpelajar--pelajarpelajar yangyang telahtelah mencapaimencapai jumlahjumlah

pengecualianpengecualian kreditkredit sebanyaksebanyak atauatau lebihlebih daripadadaripada

4040 atauatau 4141 kredit,kredit, pelajarpelajar perluperlu menjalankanmenjalankan

latihanlatihan industriindustri selamaselama 1212 mingguminggu mengikutmengikut

ketetapanketetapan yangyang telahtelah didi buatbuat

http://elearning.utm.my

2

7

Menjalani LI selama 12 mingguPastikan buku log dan Buku Panduan LI Pelajar

diterima sebelum memulakan LI

Hantar Borang maklumat pelajar dan Borang

lapordiri (BLP01) ke PPL dalam minggu pertama

latihan

Penyelia fakulti akan melawat tempat

menjalani LI dalam minggu ke 5/6

Pengesahan

penempatan LI

Pendaftaran

LI SKMM 3915

Tamat LI Pelajar perlu

menyerahkan buku

log, Borang Penilaian

Penyelia Organisasi

(BLP03) dan Laporan

formal LI ke PPL

Menjalani Latihan Industri (Teknikal)

8

Menjalani Latihan Industri (Teknikal)

Pengagihan markah:-

Keputusan LI:-

Kandungan Markah (%)

Penilaian penyelia organisasi (BLP-03) 30

Penilaian penyelia fakulti 20

Buku log 10

Laporan formal 40

Hadir Lulus (HL) 60%

Hadir Gagal (HG)

http://elearning.utm.my

3

13

Garis Panduan dan Borang

14

15 16

17

Terima KasihSesi Soal &Jawab??

Recommended

View more >