Lecciones Del Exxon Valdez

Download Lecciones Del Exxon Valdez

Post on 18-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez</p><p> 1/3</p><p>25 DE MARZO DE 2009</p><p>Lecciones del Exxon Valdezhttp://www.democracynow.org/es/bog/2009/!/25/ecc"ones#de#e$$on#%ade&amp;</p><p>Esc'che</p><p>Por Amy Goodman</p><p>(ace %e"nte a)os* e b'+'e petroero E$$on ,ade&amp; derram- a menos m"ones de</p><p>gaones de petr-eo en as prst"nas ag'as de r"nce 1""am o'nd* en Aas3a. 4as</p><p>consec'enc"as de derrame 'eron desastrosas y o cont"n6an s"endo a da de hoy. E</p><p>"nc"dente t'%o 'n gran "mpacto en e med"o amb"ente y a economa. En 'gar de</p><p>cons"deraro s"mpemente como 'n caso de contam"nac"-n* R"3" Ott cree +'e e desastre</p><p>de E$$on ,ade&amp; es 'na amena&amp;a 'ndamenta para a democrac"a estado'n"dense.</p><p>Ott* 'na to$"c-oga mar"na y pescadora comerc"a de sam-n* or"'nda de 7ordo%a* Aas3a*</p><p>com"en&amp;a s' "bro sobre e desastre* 8ot One Drop ;" 'na gota</p></li><li><p>7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez</p><p> 2/3</p><p>e@rc"tos de abogados* p'ede hacer +'e e caso de ,ade&amp; permane&amp;ca en os tr"b'naes</p><p>d'rante dcadas* m"entras os pescadores comerc"aes damn""cados %an m'r"endo de a</p><p>poco.</p><p>E poder de E$$onMob" para "brar 'na bataa contra decenas de m"es de c"'dadanos</p><p>h"&amp;o +'e Ott se 'n"era a crec"ente n6mero de act"%"stas +'e +'"ere poner a as empresas</p><p>en s' 'gar* +'"t=ndoes s' estat's @'rd"co de 8persona. na dec"s"-n de a 7orte</p><p>'prema de Estados n"dos de s"go IJI e d"o a as empresas e estat's de KpersonasK*</p><p>br"nd=ndoes e acceso a protecc"ones amparadas por a 7arta de Derechos. Jr-n"camente*</p><p>este derecho s'rge de a 87='s'a de rotecc"-n Jg'a"tar"a de a &gt;L Enm"enda*</p><p>adoptada para proteger a os esca%os "berados de as opres"%as eyes estataes 'ego de</p><p>a C'erra 7"%". ("st-r"camente* as empresas eran hab""tadas por os estados para rea"&amp;ar</p><p>s's act"%"dades. 4os estados podan re%ocar e perm"so de 'na empresa s" esta "nc'mpa</p><p>a ey o act'aba por enc"ma de s' hab""tac"-n.</p><p>R"c3" Ott me d"@o: 8D'rante os pr"meros c'arenta a)os 'ego de a aprobac"-n de d"cha ey*se presentaron !0 demandas* d"ec"n'e%e por parte de aroestado'n"denses* e resto por</p><p>empresas. en ese momento* c'ando a Dc"moc'arta Enm"enda se aprob- para as</p><p>empresas* s'rg"- esto +'e se ama persona empresar"a. a persona empresar"a* a os</p><p>o@os de a ey* p'ede tener acceso a derechos* derechos h'manos* a a 7arta de</p><p>Derechos* a protecc"ones const"t'c"onaes. Eso est= ma. 4a paabra 8empresa n'nca</p><p>aparece en a 7onst"t'c"-n n" en a 7arta de Derechos. As es como perd"mos a "bertad de</p><p>e$pres"-n. A6n tenemos* como p'ebo* a r"mera Enm"enda* pero tamb"n a t"enen as</p><p>empresas.</p><p>e cons"dera +'e a 8"bertad de e$pres"-n de as empresas "nc'ye rea"&amp;ar contr"b'c"ones</p><p>a campa)as pot"cas y hacer obby en e 7ongreso. 4as personas +'e "nc'mpen a ey</p><p>p'eden ser encerradasB c'ando 'na empresa "nc'mpe a ey N a'n+'e cometa 'n de"to</p><p>dooso* pro%ocando a m'erte N as consec'enc"as no s'een ser m=s +'e 'na m'ta* +'e</p><p>a empresa p'ede cancear med"ante e pago de "mp'estos. 7omo e$presa Ott: 8" a ey</p><p>conoc"da como a tercera es a %enc"daP p'ede poner a ag'"en preso de por %"da* Qpor</p><p>+' no s'cede o m"smo con as empresas 4a amada reorma tortP de derecho</p><p>estado'n"dense est= eros"onando a capac"dad de os "nd"%"d'os de demandar a as</p><p>empresas y a capac"dad de os tr"b'naes de %a'ar os da)os y per@'"c"os* de modo ta</p><p>+'e d"s'ad"ra a as empresas de cometer actos "c"tos.</p><p>Ott* @'nto con otras personas* redactaron 'na 82?a Enm"enda de a 7onst"t'c"-n +'e es</p><p>+'"tara e estat's de KpersonaK a as empresas* somet"ndoas a a m"sma s'per%"s"-n +'e</p><p>e$"sta en os pr"meros 00 a)os de h"stor"a de Estados n"dos.</p><p>7on a act'a cr"s"s econ-m"ca m'nd"a y a crec"ente "nd"gnac"-n p6b"ca por os e$cesos</p><p>de os e@ec't"%os de AJC y de otros bene"c"ar"os de rescate "nanc"ero* ahora podra ser e</p><p>momento de amp"ar e comprom"so p6b"co para term"nar con e dese+'""br"o de poder</p><p>e$"stente entre a gente y as empresas +'e ha soca%ado a democrac"a.</p><p>Den"s Moyn"han coabor- en a prod'cc"-n per"odst"ca de esta co'mna.</p></li><li><p>7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez</p><p> 3/3</p><p>Amy Coodman es presentadora de 8Democracy owS* 'n not"c"ero "nternac"ona d"ar"o de</p><p>'na hora de d'rac"-n +'e se em"te en m=s de 550 em"soras de rad"o y tee%"s"-n en "ngs</p><p>y en 200 em"soras en espa)o. En 200? 'e d"st"ng'"da con e 8R"ght 4"%e"hood Award*</p><p>tamb"n conoc"do como e 8rem"o obe Aternat"%o* otorgado en e aramento 'eco en</p><p>d"c"embre.</p><p>T 2009 Amy Coodman</p></li></ul>