lecciones del exxon valdez

Download Lecciones Del Exxon Valdez

Post on 18-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez

  1/3

  25 DE MARZO DE 2009

  Lecciones del Exxon Valdezhttp://www.democracynow.org/es/bog/2009/!/25/ecc"ones#de#e$$on#%ade&

  Esc'che

  Por Amy Goodman

  (ace %e"nte a)os* e b'+'e petroero E$$on ,ade& derram- a menos m"ones de

  gaones de petr-eo en as prst"nas ag'as de r"nce 1""am o'nd* en Aas3a. 4as

  consec'enc"as de derrame 'eron desastrosas y o cont"n6an s"endo a da de hoy. E

  "nc"dente t'%o 'n gran "mpacto en e med"o amb"ente y a economa. En 'gar de

  cons"deraro s"mpemente como 'n caso de contam"nac"-n* R"3" Ott cree +'e e desastre

  de E$$on ,ade& es 'na amena&a 'ndamenta para a democrac"a estado'n"dense.

  Ott* 'na to$"c-oga mar"na y pescadora comerc"a de sam-n* or"'nda de 7ordo%a* Aas3a*

  com"en&a s' "bro sobre e desastre* 8ot One Drop ;" 'na gota

 • 7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez

  2/3

  e@rc"tos de abogados* p'ede hacer +'e e caso de ,ade& permane&ca en os tr"b'naes

  d'rante dcadas* m"entras os pescadores comerc"aes damn""cados %an m'r"endo de a

  poco.

  E poder de E$$onMob" para "brar 'na bataa contra decenas de m"es de c"'dadanos

  h"&o +'e Ott se 'n"era a crec"ente n6mero de act"%"stas +'e +'"ere poner a as empresas

  en s' 'gar* +'"t=ndoes s' estat's @'rd"co de 8persona. na dec"s"-n de a 7orte

  'prema de Estados n"dos de s"go IJI e d"o a as empresas e estat's de KpersonasK*

  br"nd=ndoes e acceso a protecc"ones amparadas por a 7arta de Derechos. Jr-n"camente*

  este derecho s'rge de a 87='s'a de rotecc"-n Jg'a"tar"a de a >L Enm"enda*

  adoptada para proteger a os esca%os "berados de as opres"%as eyes estataes 'ego de

  a C'erra 7"%". ("st-r"camente* as empresas eran hab""tadas por os estados para rea"&ar

  s's act"%"dades. 4os estados podan re%ocar e perm"so de 'na empresa s" esta "nc'mpa

  a ey o act'aba por enc"ma de s' hab""tac"-n.

  R"c3" Ott me d"@o: 8D'rante os pr"meros c'arenta a)os 'ego de a aprobac"-n de d"cha ey*se presentaron !0 demandas* d"ec"n'e%e por parte de aroestado'n"denses* e resto por

  empresas. en ese momento* c'ando a Dc"moc'arta Enm"enda se aprob- para as

  empresas* s'rg"- esto +'e se ama persona empresar"a. a persona empresar"a* a os

  o@os de a ey* p'ede tener acceso a derechos* derechos h'manos* a a 7arta de

  Derechos* a protecc"ones const"t'c"onaes. Eso est= ma. 4a paabra 8empresa n'nca

  aparece en a 7onst"t'c"-n n" en a 7arta de Derechos. As es como perd"mos a "bertad de

  e$pres"-n. A6n tenemos* como p'ebo* a r"mera Enm"enda* pero tamb"n a t"enen as

  empresas.

  e cons"dera +'e a 8"bertad de e$pres"-n de as empresas "nc'ye rea"&ar contr"b'c"ones

  a campa)as pot"cas y hacer obby en e 7ongreso. 4as personas +'e "nc'mpen a ey

  p'eden ser encerradasB c'ando 'na empresa "nc'mpe a ey N a'n+'e cometa 'n de"to

  dooso* pro%ocando a m'erte N as consec'enc"as no s'een ser m=s +'e 'na m'ta* +'e

  a empresa p'ede cancear med"ante e pago de "mp'estos. 7omo e$presa Ott: 8" a ey

  conoc"da como a tercera es a %enc"daP p'ede poner a ag'"en preso de por %"da* Qpor

  +' no s'cede o m"smo con as empresas 4a amada reorma tortP de derecho

  estado'n"dense est= eros"onando a capac"dad de os "nd"%"d'os de demandar a as

  empresas y a capac"dad de os tr"b'naes de %a'ar os da)os y per@'"c"os* de modo ta

  +'e d"s'ad"ra a as empresas de cometer actos "c"tos.

  Ott* @'nto con otras personas* redactaron 'na 82?a Enm"enda de a 7onst"t'c"-n +'e es

  +'"tara e estat's de KpersonaK a as empresas* somet"ndoas a a m"sma s'per%"s"-n +'e

  e$"sta en os pr"meros 00 a)os de h"stor"a de Estados n"dos.

  7on a act'a cr"s"s econ-m"ca m'nd"a y a crec"ente "nd"gnac"-n p6b"ca por os e$cesos

  de os e@ec't"%os de AJC y de otros bene"c"ar"os de rescate "nanc"ero* ahora podra ser e

  momento de amp"ar e comprom"so p6b"co para term"nar con e dese+'""br"o de poder

  e$"stente entre a gente y as empresas +'e ha soca%ado a democrac"a.

  Den"s Moyn"han coabor- en a prod'cc"-n per"odst"ca de esta co'mna.

 • 7/23/2019 Lecciones Del Exxon Valdez

  3/3

  Amy Coodman es presentadora de 8Democracy owS* 'n not"c"ero "nternac"ona d"ar"o de

  'na hora de d'rac"-n +'e se em"te en m=s de 550 em"soras de rad"o y tee%"s"-n en "ngs

  y en 200 em"soras en espa)o. En 200? 'e d"st"ng'"da con e 8R"ght 4"%e"hood Award*

  tamb"n conoc"do como e 8rem"o obe Aternat"%o* otorgado en e aramento 'eco en

  d"c"embre.

  T 2009 Amy Coodman

Recommended

View more >