l.dk.mkt.10.2018.2585 oktober 2018 xarelto (rivaroxaban) 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne...

Download L.DK.MKT.10.2018.2585 Oktober 2018 Xarelto (rivaroxaban) 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter

Post on 25-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cardiologisk Forum Medlemsblad for Dansk Cardiologisk Selskab • www.cardio.dk • 24. årgang • Februar 2019 • Nr. 1

  MØDER OG KURSER

  TEMA: Behandling efter genoplivet hjertestop

  ARTIKLER

  ESC GUIDELINES

  DCS HOLDNINGSPAPIRER

  Reportage fra DCS efterårsmøde

  Reportage fra DCS og DTS Fællessmøde

  FYC

 • L .D

  K .M

  K T.

  10 .2

  01 8.

  25 85

  O

  kt o

  b er

  2 01

  8

  X A

  R D

  01 76

  – B

  ilb o

  Xarelto (rivaroxaban) 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Indikation: 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmiske anfald. Dosering: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal daglig dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 15 mg én gang dagligt. Behandling med Xarelto kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kar- diovertering. For pt som gennemgår PCI med indsat stent er der begrænset erfaring med 15 mg Xarelto ×1 dg (10 mg i tilfælde af moderat nedsat nyrefunktion) i kombination med P2Y12 hæmmer i max 12 mdr efter stent. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne Klinisk signifikant, aktiv blødning. Læsion/tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øso- fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter). Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes antikoagulationsbehandling, eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et centralt vene- eller arteriekateter åbent. Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko (inkl. Child-Pugh B og C). Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed bør udvises ved øget blødningsrisiko med klinisk overvågning for symptomer på blødning og evt.hæmoglobin/hæmotokrit. Behandling bør afbrydes ved svær blødning. Xarelto bør ikke anvendes til patienter med CrCl på

 • L .D

  K .M

  K T.

  10 .2

  01 8.

  25 85

  O

  kt o

  b er

  2 01

  8

  Referencer: 1. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883–91. 2. Xarelto produkt resumé, opdateret 08/2018. 3. Eliquis produktresumé, opdateret 09/2018. 4. Pradaxa produktresumé, opdateret 06/2018. 5. Lixiana produktresumé, opdateret 10/2018.

  Hvem stoler du på, når udfordringen

  er svær?1

  Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller forbigående iskæmiske anfald.

  IKKE-VALVULÆR ATRIEFLIMREN

  Xarelto har dokumenteret effekt og sikkerheds profil i en patientpopulation med ikke-valvulær atrieflimren med højere CHADS2-score (87 % med ≥ 3) end nogen anden NOAK1-5

 • Cardiologisk Forum • 4 • Februar 2019

  Kære læsere I det ihåndenværende cardiologisk forum er der traditionen tro for februarudgaven kommentarer fra arbejdsgrupperne/DCS til ESC guidelines fra sidste år. Alle 5 guidelines fra 2018 er endorsed med kommentarer. Der er ikke modtaget indlæg fra alle skrivegrupper, den mangel der er kan evt indhentes i næste udgave af cardiologisk forum i april.

  Der er modtaget artikler til temasiderne om behandling efter genoplivet hjertestop fra grup- pen på Rigshospitalet, men ikke fra andre grupper. Til trods for de lidt ensidige bidrag er temaet dog blevet ganske udmærket sammensat. Jeg takker varmt for de indlæg der er modtaget. Ud- over indlæg sendt til det indkaldte tema er der modtaget en artikel om hjerterehabilitering efter hjertestop, en meget fin og gennemarbejdet artikel. Og Derudover har FYC case serien en hjerte- stopscase med.

  DCS bestyrelse har i efteråret 2018 fremsat forslag om at ansvaret for temasiderne i cardiolo- gisk forum fremadrettet på skift gives til arbejdsgrupperne som så selv vælger hvem der skriver til cardiologisk forum og hvilket emne der skal fokuseres på. I næste tema vil det så blive publice- ret hvem der er tildelt ansvaret for næste nummers temasider. I april 2019 starter denne ordning med arbejdsgruppen for hjerteinsufficiens. Den umiddelbare ændring dette giver bliver at man ikke kan læse hvilket fagligt emne der bliver behandlet på temsiderne næste gang men blot hvil- ken arbejdsgruppe der har ansvaret.

  I dette nummer er der også en engelsk-sproget artikel hvor jeg står sammen med de øvrige readktører i ESC’s editors network om at promovere »accountability« for indholdet i de artikler man er medforfatter på, således at man tilstræber at man som forfatter kan stå inde for alt eller en beskrevet andel af et projekt og indholdet i den eller de artikler der udspringer af arbejdet.

  Denne artikel sampubliceres i de fleste af de Europæiske nationale kardiologiske tidskrifter i Februar 2019 (eller snarligt derefter).

  Og FYC skal som sædvanligt have ros for at fremsende deres bidrag i god tid og med billeder i høj opløsning.

  Husk at cardiologisk forum er for alle medlemmer. Alle er velkomne til at indsende bidrag. Husk at artikler eller reportager eller referater fra kurser eller udlandsophold alle gerne må il- lustreres med billeder eller figurer eller tabeller. Disse illustrationer skal gerne være i hver deres selvstændige fil og gerne med >300 dpi.

  Rigtig god læselyst. Redaktøren

  INDHOLD MØDER OG KURSER 6

  TEMA: Behandling efter genoplivet hjertestop 18

  ARTIKLER 30

  ESC GUIDELINES 44

  Dansk Cardiologisk Selskab Danish Society of Cardiology

  Cardiologisk Forum Februar 2019

  Cardiologisk Forum udgives af Dansk Cardiologisk Selskab

  Udkommer 4 gange årligt i Februar, April, August, Oktober

  Redaktionskomité er Selskabets medieudvalg: Henrik Steen Hansen Dan Høfsten Mikael Sander

  Ansvarshavende redaktør: Mikael Sander overlæge, phd Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV

  Indlæg til CF sendes til mikael.sander@gmail.com som E-mail og billeder i JPEG. Deadline for stof til Cardiologisk Forum April 2019 Debatindlæg: Mandag d. 18. marts 2019 kl. 12 Øvrigt stof: Mandag d. 25. marts. 2019 kl. 12

  Layout: Birger Gregers Design Tryk: AKA-PRINT A/S

  Annonceekspedition DCS's sekretariat Vognmagergade 7, 3. sal DK-1120 København K telefon 33 91 79 60 fax 33 91 79 64 E-mail: DCS@cardio.dk

  ISSN: 1397-7385

  Sekretariat/Secretariat: Postadresse/mailing address: Vognmagergade 7, 3. sal DK-1120 København K Denmark

  Telefon/telephone +45 33 91 79 60 Fax +45 33 91 79 64 E-mail: DCS@cardio.dk

  Formand/President: Henrik Steen Hansen Odense Universitetshospital Telefon: 29 44 02 01 Email: henrik.steen.hansen@rsyd.dk

  Lægelig sekretær/ Secretary: Kristian Øvrehus Odense University Hospital Telefon: 28 30 54 54 Mail: kristian.altern.ovrehus@rsyd.dk

  Medlemmer/Members: Lene Holmvang Rigshospitalet

  Sam Riahi Aalborg Sygehus

  Christian Torp-Pedersen Aalborg Sygehus

  Lia Bang Rigshospitalet

  Steen Dalby Kristensen Århus Universitetshospital

  Susette Krohn Therkelsen Roskilde Sygehus

  Kristina Høeg Vinter, Formand for FYC, Odense Sygehus

  Hanne Maare Søndergaard Regionssygehuset Viborg

  DCS HOLDNINGSPAPIRER 58

  Reportage fra DCS efterårsmøde 68

  Reportage fra DCS og DTS Fællessmøde 74

  FYC: 80

 • Cardiologisk Forum • 5 • Februar 2019

  Kære DCS Ved Fællesmødet 10. januar 2019 mel- lem DCS og Dansk Thoraxkirurgisk Sel- skab præsenteredes de seneste fem nye ESC guidelines, som flere medlemmer og arbejdsgrupper har gennemlæst og kom- menteret mhp endorsement under hensyn- tagen til evt. danske forhold. Ligeledes blev et holdningspapir fremlagt og flere er på vej ved kommende møder. Igen illustrerede dette den fantastiske store indsats som så mange DCS-medlemmer yder vederlagsfrit i forskellige sammenhænge så som deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg, råd og bestyrel- ser. Det er imponerende, og med taknem- melighed fra undertegnede, at der i en travl klinisk hverdag også kan findes plads til disse uundværlige aktiviteter for DCS. I for- bindelse med generalforsamlingen ved det kommende Årsmøde er der jf vedtægterne ledige pladser i både bestyrelse, arbejds- grupper og udvalg. Er der medlemmer, der har tid og lyst til at påtage sig en faglig eller or

Recommended

View more >