laporan psm

Download Laporan PSM

Post on 10-Jul-2015

634 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS*JUDUL : APLIKASI TELEFON BIMBIT UNTUK TEMPAHAN TIKET KTM

SESI PENGAJIAN : Saya,

2009/2010

NURHAFIZAH BINTI MOHD NORZAM (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( )SULIT

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh ______________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap : 29-05-11, FLAT SRI PERAK, BANDAR BARU SENTUL, 51000, KUALA LUMPUR Tarikh : 20 MEI 2010 Tarikh : 20 MEI 2010 ______________________________________ ( TANDATANGAN PENYELIA) PN. HAZALILA BINTI KAMALUDIN NAMA PENYELIA

CATATAN

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak Berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini Perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan , atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

APLIKASI TELEFON BIMBIT UNTUK TEMPAHAN TIKET KTM

NURHAFIZAH BINTI MOHD NORZAM

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat

Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

MEI 2010

ii

Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Pelajar

:

.. NURHAFIZAH BINTI MOHD NORZAM

Tarikh

:

.....................................................................

Penyelia

:

...................................................................... PUAN HAZALILA BINTI KAMALUDIN

iii

Teristimewa buat keluarga tersayang, Ayahanda, Bonda, dan Adik-adik serta sekalung penghargaan untuk Penyelia, Panel Seminar I dan Seminar II serta rakanrakan seperjuangan yang membantu menjayakan projek ini.

iv

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya, saya berjaya menjalani dan menyempurnakan Projek Sarjana Muda ini dengan izin-Nya. Kejayaan ini mungkin tidak akan tercapai tanpa bantuan daripada orang perseorangan serta pihak tertentu. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada penyelia Projek Sarjana Muda saya, Puan Hazalila binti Kamaludin serta semua pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia (FTMM) kerana banyak memberi semangat, bimbingan serta tunjuk ajar kepada saya sepanjang pembangunan projek ini. Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan ditujukan buat ahli keluarga tersayang kerana tidak putus memberikan sokongan dan semangat. Akhir sekali, kepada teman-teman seperjuangan yang banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar dan juga kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan pembangunan projek ini. Tanpa bantuan mereka, saya mungkin tidak dapat menyiapkan projek ini dengan sempurna. Jutaan terima kasih saya ucapkan.

Wassalam.....

v

ABSTRAK

Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) menawarkan perkhidmatan perjalanan KTM Antarabandar dan tempahan tiket boleh dibuat melalui emel dan telefon. Masalah timbul apabila tiada kemudahan Internet untuk mengakses laman utama KTM sekiranya pengguna ingin membuat tempahan melalui emel manakala bagi tempahan melalui telefon, kos panggilan menjadi masalah kepada pengguna. Masalah juga akan timbul sekiranya banyak panggilan yang diterima oleh KTM untuk tempahan tiket ketika waktu kemuncak seperti cuti umum. Aplikasi Telefon Bimbit Untuk Tempahan Tiket KTM dibangunkan untuk memberi alternatif pilihan kepada pengguna KTM Antarabandar membuat tempahan tiket menggunakan telefon bimbit melalui teknologi SMS. Metodologi System Development Life Cycle dan model air terjun dirujuk sepanjang pembangunan projek ini. Secara amnya sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver 8, bahasa pengaturcaraan Hypertext Preprocessor (PHP), pangkalan data MySQL dan pelayan web Apache. Perisian Ozeki Message Server 6 digunakan sebagai pelayan SMS gateway. Hasil kajian yang diperolehi daripada pengguna menunjukkan projek ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan bagi membuat tempahan tiket KTM Antarabandar.

vi

ABSTRACT

Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) was offering the KTM Intercity journey services. Now, if user wants to make the ticket booking, there are only two current ways of booking ticket, which are booking ticket through email or booking via telephone. There are problem when no Internet services in the area to access the KTMB website for booking ticket through email while the higher cost become problem if user want to booked ticket via telephone. Problem also occur when holiday because in this time there are many ticket booking made by user via telephone. Short Messaging System (SMS) is used in everywhere. Application Mobile Phone for Booking KTM Ticket was developing as the alternative choices for KTM user to booking their ticket via SMS. This system is developing by Macromedia Dreamweaver 8 software, Hypertext Preprocessor (PHP) programming language, MySQL database and Apache server. Ozeki Message Server 6 is use as a SMS gateway server. In this system, the waterfall methodology is used for development process. Hopefully, this system can be used as one alternative for booking ticket in easy, faster and efficiently for KTM user.

vii

KANDUNGAN

BAB

TOPIK

MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL PERAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xv xvi

1

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Latar Belakang Penyataan Masalah Objektif Skop 1.4.1 Skop Pengguna 1.4.2 Skop Sistem 1.5 1.6 1.7 Kepentingan Projek Keputusan Jangkaan Ringkasan

1 1 2 3 3 3 4 7 8 8

viii

2

KAJIAN LITERATUR 2.1 2.2 Pengenalan Definisi Terma dan Konsep 2.2.1 Telefon Bimbit 2.2.2 Teknologi SMS 2.2.3 Pelayan SMS 2.2.4 Teknologi GSM 2.2.5 Telefon GSM 2.3 Keperluan Perkakasan dan Perisian 2.3.1 Keperluan Perkakasan 2.3.2 Keperluan Perisian 2.3.3 Bahasa Pengaturcaraan 2.4 2.5 Senibina Sistem Kajian Terhadap Sistem Setara 2.5.1 Sistem Tempahan Tiket KTM Melalui Laman Web KTMB 2.5.2 Tempahan Tiket Kapal Terbang AirAsia 2.5.3 My DiGi WAP Portal (Tempahan Tiket Wayang) 2.6 Perbandingan Sistem Setara dengan Sistem yang Dicadangkan 2.7 Ringkasan

9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 13 14

14 15

16

17 18

3

METODOLOGI 3.1 Metodologi Projek 3.1.1 Fasa Perancangan 3.1.2 Fasa Analisis 3.1.3 Fasa Reka Bentuk 3.1.4 Fasa Implementasi 3.2 Ringkasan

19 19 20 20 21 21 22

ix

4

ANALISI DAN REKA BENTUK 4.1 4.2 Pengenalan Analisis Keperluan Sistem 4.2.1 Rajah Konteks 4.2.2 Rajah Aliran Data 4.2.3 Rajah Hubungan Entiti 4.3 Reka Bentuk Sistem 4.3.1 Reka Bentuk Antaramuka 4.3.2 Reka Bentuk Pangkalan Data 4.4 Ringkasan

23 23 24 24 26 28 30 31 38 43

5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 5.1 5.2 Pengenalan Implementasi 5.2.1 Modul Log Masuk Pentadbir 5.2.2 Modul Kemaskini Katalaluan 5.2.3 Modul Info Perjalanan 5.2.4 Modul Mesej Tempahan 5.2.5 Modul Tempahan Tiket 5.2.6 Modul Jumlah Tiket 5.2.7 Modul Status Mesej Tempahan 5.2.8 Modul Penghantaran Mesej Pengesahan 5.2.9 Modul Mesej Pengesahan 5.2.10 Modul Maklumat Pengguna 5.2.11 Modul Kemaskini Status Tiket 5.3 Pengujian 5.3.1 Pengujian Fungsi Sistem 5.3.2 Pengujian Penerimaan Pengguna 5.4 Ringkasan

44 44 44 45 48 50 52 55 60 63 65 69 71 73 75 76 79 80

x

6

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Pengenalan Kelebihan Sistem Kelemahan Sistem Kekangan Cadangan Ringkasan

81 81 82 82 83 83 83

RUJUKAN LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F

85 87 89 96 106 118 121

xi

SENARAI JADUAL

2.1

Perbandingan antara sistem setara dengan sistem yang dicadangkan 17 39 39 40 41 42 42 43 77 79

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2

Senarai Attribut Bagi Jadual Pentadbir Senarai Attribut Bagi Jadual Pengguna Senarai Attribut Bagi Jadual Ozekimessagein Senarai Attribut Bagi Jadual Ozekimessageout Senarai Attribut Bagi Jadual Tempahan Senarai Attribut Bagi Jadual Tiket Senarai Attribut Bagi Jadual Tarikh Perjalanan Jadual Pengujian Fungsi Sistem Jadual Pengujian Penerimaan Pengguna

xii

SENARAI RAJAH

2.1

Ozeki Message Server digunakan dengan telefon bimbit yang disambungkan ke komputer (September 10, 2009 dari http://www.ozeki.hu/index.php?owpn=521) 14 20

3.1 4.1

Model Air Terjun (Sommerville, 2007) Rajah Konteks Aplikasi Telefon Bimbit Untuk Tempahan Tiket KTM

25

4.2

Rajah Aliran Data Paras Sifar Aplikasi Telefon Bimbit Untuk Tempahan Tiket KTM 28

4.3

Rajah Hubungan Entiti Aplikasi Telefon Bimbit Untuk Tempahan Tiket KTM 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 37 37

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Recommended

View more >