lalita kumari.pdf

Download lalita kumari.pdf

Post on 05-Sep-2015

237 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MANU/SC/1166/2013

  Equivalent Citation: 2013XII AD (S.C.) 209, AIR2014SC187, 2014 (1) ALD(Crl.) 159 (SC), 2014 (84) ALLCC 719, 2013ALLMR(Cri)4444, 2013ALLMR(Cri)4444(SC), 2014 (1) ALT (Crl.) 100 (A.P.), 2013BomCR(Cri)680, 2013(4)BomCR(Cri)680, 2014(2) CHN (SC) 7, 2014CriLJ470, 2013(6)CTC353, 2014(2)GLD355 (SC), 2014(2)GLT(SC)1, 2013(4)J.L.J.R.505, 2014(1)JCC1, JT2013(14)SC399, 2014(2)KCCR1305, 2013 (4) KHC 552, 2013(4)KLJ686, 2013(4)KLT632(SC), 2014-1-LW(Crl)1, 2013(4)MLJ(Crl)579, 2013(5)MPHT336(SC), 2014(1)N.C.C.161, 2014(I)OLR5, 2013(4)PLJR504, 2013(4)RCR(Criminal)979, 2013(13)SCALE559, (2014)2SCC1, 2014 (1) SCJ 68, 2013(3)UC2017

  IN THE SUPREME COURT OF INDIA

  Writ Petition (Criminal) No. 68 of 2008, Contempt Petition (C) No. D26722 of 2008 in Writ Petition (Criminal) No. 68 of 2008, S.L.P. (Crl.) No. 5986 of 2006, S.L.P. (Crl.) No. 5200 of

  2009, Criminal Appeal No. 1410 of 2011 and Criminal Appeal No. 1267 of 2007 (Under Article 32 of the Constitution of India)

  Decided On: 12.11.2013

  Appellants: Lalita Kumari Vs.

  Respondent: Govt. of U.P. and Ors.

  Hon'ble Judges/Coram: P. Sathasivam, C.J.I., B.S. Chauhan, Ranjana Prakash Desai, Ranjan Gogoi and S.A. Bobde, JJ.

  Counsels: For Appearing Parties: Mohan Parasaran, SG, K.V. Vishwanathan, A.S. Chandhiok, Sidharth Luthra, ASG, S.B. Upadhyay, R.K. Dash, Vibha Datta Makhija, Shekhar Naphade, Sr. Advs., Krishna Sarma, V. Madhukar, Subramonium Prasad, Manjit Singh, Manish Singhvi, AAG, Mona K. Rajvanshi, B.K. Shahi, Anurag Kashyap, B.P. Gupta, Ashwani Kumar, G. Sivabalamurugan, Anis Mohammad, Dayanandan Pandey, L.K. Pandey, Abhijat P. Medh, Shalu Sharma, Sudarshan Singh Rawat, Debasis Misra, Satya Siddiqui, Sarfraz A. Siddiqui, S.K. Mishra, D.S. Mahra, Ashok Dhamija, Rajiv Nanda, Sonia Dhamija, P.K. Dey, T.A. Khan, B.V. Balram Das, Gaurav Srivastava, Archana Singh, Abhisth Kumar, Vikrant Yadav, Kamalendra Mishra, C.D. Singh, Arjun Dewan, Supriya Juneja, Gurmohan Singh Bedi, Anandana Handa, Charul Sarin, Mishra Saurabh, Sanjay Kharde, Shankar Chillarge, Sachin Patil, Shubhangi Tuli, Asha G. Nair, Ravindra Keshavrao Adsure, Advs. for M/s. Arputham Aruna and Co., Sharmila Upadhyay, Debasis Mishra, Ena Toli Sema, Hemantika Wahi, Parul Kumari, Anil Shrivastav, Rituraj Biswas, Sapam Biswajit Meitei, Khwairakpam Nobin Singh, Kamini Jaiswal, Jatinder Kumar Bhatia, Mukesh Verma, Naresh K. Sharma, P.V. Dinesh, Anitha Shenoy, Gopal Singh, Manish Kumar, Chandan Kumar, Ritu Raj Biswas, Anil K. Jha, Riku Sarma, Navnit Kumar, Advs. for M/s. Corporate Law Group, Sumita Hazarika, Satish Vig, Aruneshwar Gupta, D. Bharathi Reddy, V.G. Pragasam, S.J. Aristotle, Prabhu Ramasubramanian, Dharmendra Kumar Sinha, Ajay Pal, R. Nedumaran, Ranjan Mukherjee, A. Subhashini, Monika Gusain, S. Thannanjayan, Sudharshan Singh Rawat, Rameshwar Prasad Goyal, Dinesh Sharma, Paritosh Anil, Anvita Cowshish, Kuldip Singh, M. Yogesh Kanna, Vanita Chandrakant Giri, A. Shanta Kumar, Sasikala, K.N. Madhusoodhanan, R. Sathish, Vivekta Singh, Tarjit Singh, Vikas Sharma, Vinay Kuhar, Kamal Mohan Gupta, Amit Lubhaya and Irshad Ahmad, Advs.

  Subject: Criminal

  Relevant Section: Code of Criminal Procedure, 1973 - Section 154

  Acts/Rules/Orders: Prevention of Corruption Act; Criminal Law (Amendment) Act, 2013 - Section 13; Police Act, 1861 - Section 44; Delhi Special Police Establishment Act, 1946; Code of Criminal Procedure,

  2015-07-26 (Page 1 of 37 ) www.manupatra.com P.K. GANGWAR

 • 1973 (CrPC) - Section 2, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 2(4), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 4(2), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 5, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 39, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 41, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 41(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 55, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 57, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 91, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 151, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 154, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 154(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 154(2), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 154(3), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 155, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 156, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 156(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 156(3), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 157, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 157(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 158, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 159, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 160, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 162, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 163, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 164, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 164(5A), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 165, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 166, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 167, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 168, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 169, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 170, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 171, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 172, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(2), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(3), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(4), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(5), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 173(6), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 173(8), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 174, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 175, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 176, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 190, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 190(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 200, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) -Section 202, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 202(1), Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 204, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 340, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 438, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) - Section 491; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 154; Code of Criminal Procedure (CrPC), 1861 - Section 139; Code of Criminal Procedure (CrPC), 1872 - Section 112; Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 64A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 121, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 122, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 123, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 124, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 125, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 126, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 166A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 302, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 326A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 326B, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 354, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 354A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 354B, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 354C, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 354D, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 370, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 370A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376B, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376C, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376D, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 376E, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 382, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 392, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 498A, Indian Penal Code 1860, (IPC) - Section 509; Punjab Police Rules, 1934 - Rule 24.1, Punjab Police Rules, 1934 - Rule 24.5; Uttar Pradesh Police Regulations; State Government Regulations; Constitution of India - Article 14, Constitution of India - Article 19, Constitution of India - Article 21, Constitution of India - Article 32, Constitution of India - Article 254(1)

  Cases Referred: Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh and Ors. MANU/SC/8685/2008 : (2008) 7 SCC 164 : (2008) 14 SCC 337; Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh and Ors. MANU/SC/0157/2012 : (2012) 4 SCC 1; State of Haryana v. Bhajan Lal MANU/SC/0115/1992 : 1992 Supp. (1) SCC 335; Ramesh Kumari v. State (NCT of Delhi) MANU/SC/8037/2006 : (2006)

  2015-07-26 (Page 2 of 37 ) www.manupatra.com P.K. GANGWAR

 • 2 SCC 677; Parkash Singh Badal v. State of Punjab MANU/SC/5415/2006 : (2007) 1 SCC 1; P. Sirajuddin v. State of Madras MANU/SC/0158/1970 : (1970) 1 SCC 595; Sevi v. State of Tamil Nadu MANU/SC/0218/1981 : 1981 Supp SCC 43; Shashikant v. Central Bureau of Investigation MANU/SC/8639/2006 : (2007) 1 SCC 630; Rajinder Singh Katoch v. Chandigarh Admn. MANU/SC/8052/2007 : (2007) 10 SCC 69; B. Premanand and Ors. v. Mohan Koikal and Ors. MANU/SC/0249/2011 : (2011) 4 SCC 266; Hiralal Rattanlal Etc. Etc. v. State of U.P. and Anr. Etc. Etc. MANU/SC/0553/1972 : (1973) 1 SCC 216; Govindlal Chhaganlal Patel v. Agricultural Produce Market Committee, Godhra and Ors. MANU/SC/0125/1975 : (1975) 2 SCC 482; Ganesh Bhavan Patel and Anr. v. State of Maharashtra MANU/SC/0083/1978 : (1978) 4 SCC 371; Aleque Padamsee and Ors. v. Union of India and Ors. MANU/SC/2975/2007 : (2007) 6 SCC 171; Ram Lal Narang v. State (Delhi Administration) MANU/SC/0216/1979 : (1979) 2 SCC 322; Lallan Chaudhary and Ors. v. State of Bihar and Anr. MANU/SC/4524/2006 : (2006) 12 SCC 229; State of Uttar Pradesh v. Bhagwant Kishore Joshi MANU/SC/0066/1963 : (1964) 3 SCR 71; Jacob Ma

Recommended

View more >