laboratorium elektroenergetyki - całośćhome.agh.edu.pl/~ejwe/download/laboratorium  · 1...

Download Laboratorium elektroenergetyki - całośćhome.agh.edu.pl/~ejwe/download/Laboratorium  · 1 Laboratorium

Post on 19-Jul-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Laboratorium Elektroenergetyki

  mgr in. Mariusz Benesz

  STUDIA PODYPLOMOWE:

  ENERGETYKA JDROWA WE WSPCZESNEJ

  ELEKTROENERGETYCE

  2

  Co to jest TWN?

  Technika Wysokich Napi (TWN) jest dziedzin Elektrotechniki, obejmujc grupy zagadnie wynikajcych z zastosowa wysokiego napicia w:

  wytwarzaniu, przesyle i rozdziale energiielektrycznej, tzn. w elektroenergetyceinnych ni elektroenergetyka obszarach naukii techniki, jak np. w medycynie, fizyce, przemyle itp.

 • 2

  3

  Zasadnicze grupy zagadnie TWN

  W problematyce wysokonapiciowej wyrnia si trzy zasadnicze grup zagadnie:

  zagadnienia wytrzymaoci elektrycznejzagadnienia przepi i ochrony przeciwprzepiciowejzagadnienia techniki probierczo-pomiarowej

  4

  Zagadnienia wytrzymaoci elektrycznej

  W tej grupie zagadnie rozpatrywane s zjawiska zachodzce w dielektrykach pod wpywem pola elektrycznego:

  procesy jonizacyjneelektryzacja czstek dielektrykaprzemieszczanie si adunkw i czstek dielektryka

  Przedmiotem rozwaa s warunki powstawania i rozwoju tych zjawisk, mogce prowadzi do tzw. wyadowania zupenego(utraty wasnoci izolacyjnych), a celem tych rozwaa jest dobr optymalnych parametrw ukadu izolacyjnego.

 • 3

  5

  Zagadnienia przepi i ochrony przeciwprzepiciowej

  W tej grupie zagadnie rozpatrywane s zjawiska zachodzce w ukadach elektroenergetycznych, w wyniku ktrych powstaj naraenia eksploatacyjne ukadw izolacyjnych w postaci przepi.

  Przepicie niezamierzony eksploatacyjnie wzrost napicia ponad najwysze dopuszczalne napicie robocze.

  zewntrzne rda tych przepi pozostaj pozasystemem elektroenergetycznym; poniewapodstawowym rdem s wyadowania atmosferyczne,przepicia te nosz rwnie nazw przepiatmosferycznych (piorunowych)wewntrzne rda tych przepi tkwi w systemieelektroenergetycznym

  Podstawowe rodzaje przepi:

  6

  Zagadnienia przepi i ochrony przeciwprzepiciowej

  Ochrona przeciwprzepiciowa naley obecnie do szczeglnie intensywnie rozwijanych obszarw.

  eliminujce nie dopuszczajce do powstawaniaprzepi, jest to tzw. ochrona odgromowaredukujce agodzce warto szczytow i stromonarastania przebiegu przepicia

  Stosowane rodki i sposoby ochrony przeciwprzepiciowejmona oglnie sklasyfikowa na dwie podstawowe grupy:

 • 4

  7

  Zagadnienia techniki probierczo-pomiarowej

  Technika probierczo-pomiarowa suy do badania zjawisk wytrzymaociowych i przepiciowych.

  wytwarzanie i wykorzystanie wysokich napiprobierczych przemiennych, udarowych i staychrejestracja i pomiary napi probierczych (np. napiudarowych o czasach narastania od nanosekund domikrosekund i wartociach szczytowych do kilku MV) jest to obecnie intensywnie rozwijany obszar dzikinowym moliwociom, jakie oferuje mikroelektronikai technika komputerowa

  Podstawowe grupy problemw to:

  8

  Zastosowanie WN w elektroenergetyce

  Dostarczy lini elektroenergetyczna L do punktu odbioru O, moc wytwarzan w generatorze G

  Jakie wybra napicie znamionowe generatora (linii)?

  G

  ~ L Omoc Pcos

  dugo linii l

  U = ???

 • 5

  9

  Im wiksze napicie, tym prd mniejszy ...

  Zaleno prdu znamionowego od napicia znamionowegoP = 200 MW, cos = 0,80

  10

  Jakie bd straty mocy w linii?

  (1) Moc przesyana:

  = cos3UIP

  (2) Prd w przewodzie linii:

  =

  cos3UPI

  (3) Straty mocy:

  lRIP 023=

  gdzie: R0 rezystancja jednostkowa linii, /kml dugo linii, km

 • 6

  11

  Jakie bd straty mocy w linii?

  (4) Podstawiajc (2) do (3):

  lRU

  PP 0

  2

  cos33

  =

  (5) Rezystancja przewodu:

  20 rl

  sllR

  =

  =

  gdzie: rezystywno materiau przewodu, mm2/km l promie przewodu, mm

  12

  Jakie bd straty mocy w linii?

  (6) Podstawiajc (5) do (4) otrzymujemy:

  %100cos 222

  =

  Ul

  rP

  PP

  chcc ogranicza wielko strat mocy przy danym P, cos, oraz l naley zwiksza promie rprzewodu lub napicie znamionowe U przesyu

  Wniosek:

 • 7

  13

  Przykad

  Zaleno strat mocy od dugoci i promienia przewodu (Cu) liniiU = 15,75 kV, P = 200 MW, cos = 0,80

  14

  Przykad

  aby np. ograniczy wielko strat do poziomu 1% przy przesyle na odlego 100 km lini o napiciu 15,75 kV, naleaoby zastosowa przewody o promieniu powyej 200 mm !!!

  masa jednostkowa jednego przewodu takiej linii wynosiaby:

  istniayby zasadnicze trudnoci w budowie takiej linii :-))

  Wniosek:

  !!! ton 1100mkg 9000[m] 1000][m 2,0 3

  22

 • 8

  15

  Przykad

  Zaleno strat mocy od dugoci i napicia znamionowego liniir = 20 mm, P = 200 MW, cos = 0,80

  16

  Przykad

  aby ograniczy wielko strat do poziomu 1% przy przesyle na odlego 100 km lini o napiciu 220 kV, naley zastosowa przewody o promieniu 20 mm

  masa jednostkowa jednego przewodu takiej linii wynosi:

  lepiej jest zastosowa przewody aluminiowe: aluminium ma co prawda ok.1,6 razy wiksz oporno waciww stosunku do miedzi, ale ponad 3 razy mniejsz gsto

  Wniosek:

  )(tylko! ton 11mkg 9000[m] 1000][m 02,0 3

  22

 • 9

  17

  Rozwizanie problemu ...

  Naley zastosowa TRANSFORMATOR !!!

  G

  ~ L OT

  UL UH

  18

  Transformatory blokowe (generatorowe)

  Transformator blokowy11/420 kV, 154 MVA

 • 10

  19

  Transformatory sieciowe WN i NN

  Transformator sieciowy400/110 kV, 250 MVA

  Auto transformator sieciowy jednofazowy750/400 kV, 417 MVA

  20

  Transformatory rozdzielcze duej mocy

 • 11

  21

  Transformatory rozdzielcze maej i redniej mocy

  Supowa stacja transformatorowa SN/0,4 kVz transformatorami do 630 kVA

  22

  Warunki eksploatacji uk. elektroenergetycznych

  RODOWISKOWE

  WARUNKI EKSPLOATACJIukadw elektroenergetycznych

  SYSTEMOWE

  fizyczne

  chemiczne

  biologiczne

  napiciowe

  prdowe

 • 12

  23

  Warunki eksploatacji uk. elektroenergetycznych

  24

  Warunki eksploatacji uk. elektroenergetycznych- naraenia napiciowe

 • 13

  25

  Warunki eksploatacji uk. elektroenergetycznych- naraenia napiciowe

  26

  Warunki eksploatacji uk. elektroenergetycznych- naraenia napiciowe

 • 14

  27

  rda probiercze wysokich napi- napicia przemiennego

  Do wytwarzania napi probierczych przemiennych su zespoy probiercze, ktre skadaj si z trzech podstawowych czonw:

  Zasilajcego (sie zasilajca lub generator), Regulacyjnego (TR), Probierczego (TP).

  Czon zasilajcy Czon regulacyjny Czon probierczy

  Napicie znamionowe [Un], Moc znamionowa [Pn], Napicie zwarcia [Uz], Moc zwarciowa [Pz].

  Podstawowe parametry zespou to:

  Up

  28

  rda probiercze wysokich napi- napicia przemiennego

  Czon regulacyjny powinien: Zapewni odpowiedni pynno podnoszenia napicia, Zapewni odpowiedni prdko podnoszenia napicia.

  Regulacja drobnymi skokami nie powinna przekracza 0,5% wartoci napicia probierczego. Wiksze skoki mog powodowa zakcenia przepiciowe. Wymaga si aby prdko podnoszenia napicia probierczego nie bya mniejsza od 2% Up/s.

  Urzdzenia suce do regulacji napicia: Transformatory regulacyjne ze szczotk przeskakujc ze zwoju na zwj, Transformatory Thoma, Transformatory z przesuwanym rdzeniem, Przetwornice elektromaszynowe.

 • 15

  29

  rda probiercze wysokich napi- napicia przemiennego

  Budowa transformatorw probierczychUzwojenie pierwotne, Uzwojenia wysokiego napicia (warstwowe bd cewkowe), Uzwojenie kompensacyjne, Kad wykonana z tulei izolacyjnej bd z metalu.

  30

  rda probiercze wysokich napi- napicia przemiennego

  Ukady pocze transformatorw probierczych: Symetryczny, Niesymetryczny (w zalenoci od sposobu ich zasilania):

  szeregowy, kaskadowy, rwnolego kaskadowy.

  W ukadzie symetrycznym stosowanym do badania izolacji midzyfazowej, obydwa bieguny uzwojenia wysokiego napicia transformatora s wyprowadzone, a rodek uzwojenia uziemiony lub nieuziemiony lecz poczony z rdzeniem lub obudow.

  W ukadzie niesymetrycznym stosowanym do badania izolacji fazowej, jeden biegun uzwojenia wysokiego napicia transformatora jest wyprowadzony, a drugi poczony z rdzeniem, obudow i uziemiony.

 • 16

  31

  rda probiercze wysokich napi- napicia przemiennego

  Schemat poczenia kaskadowego dwch transformatorw probierczych, tzw. 2-stopniowakaskada transformatorw probierczych 250 kV

  32

  rda probiercze wysokich napi- napicia stae

  Wysokie napicia stae stosowane w przypadkach:

  Pracy izolacji przy napiciu staym, Pracy izolacji przy napiciu przemiennym, Prb diagnostycznych urzdze w eksploatacji, Wsppracy ze rdami innych napi (piorunowych, czeniowych, generatorw prdw udarowych)

  Wspczesne wysokie napicia stae otrzymuje si przede wszystkim na drodze prostowania napicia przemiennego. Ukad taki skada si z zespou probierczego napicia przemiennego i zespou prostownikw wysokiego napicia i filtrw.

 • 17

  33

  rda probiercze wysokich napi- napicia udarowe

  Napicia udarowe odwzorowuj w warunkach laboratoryjnych dwa rodzaje przepi:

  przepicia atmosferycznewywoane s uderzeniami piorunaodznaczaj si krtkimi czasami narastania do 20 s, duymi wartociami szczytowymi i czasami trwania do kilkuset mikrosekund

  przepicia wewntrzne szybkozmienneodznaczaj si czasami narastania powyej 20 s i czasami trwania kilka tysicy mikrosekund

  34

  rda probiercze wysokich napi- napicia udarowe

  Zasady wyznaczanie czasw charakterystycznych

 • 18

  35

  rda probiercze wysokich napi- napicia udarowe

  Oscylogram udaru piorunowego

  Czoo udaru Grzbiet

  36

  rda probiercze wysoki

Recommended

View more >