kompakt kettos rendszerek poszt-newtoni fejlodé .bevezetes 2. bevezet´es az ´altal´anos...

Download Kompakt kettos rendszerek poszt-newtoni fejlodé .BEVEZETES 2. Bevezet´es Az ´altal´anos relativit´aselm´elet

Post on 13-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni

  fejlődése

  Doktori értekezés

  Mikóczi Balázs

  MTA KFKI RMKI Elméleti Főosztály

  Témavezető:

  Dr. Gergely Árpád László

  RMKI Témavezető:

  Dr. Forgács Péter

  Fizika Doktori Iskola

  Szegedi Tudományegyetem TTIK Elméleti és Kı́sérleti Fizikai Tanszék

  Szeged, 2010

 • TARTALOMJEGYZÉK

  Tartalomjegyzék

  1. Jelölések, konvenciók 3

  2. Bevezetés 4

  3. Gravitációs hullámok 10

  3.1. A gyengetér közeĺıtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  3.2. Kompakt források léırása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3.3. Kepleri pálya gravitációs sugárzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.4. A gravitációs hullámok mérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  4. Poszt-newtoni formalizmus 27

  4.1. Mozgásegyenletek származtatása a metrikából (1 PN) . . . . . . . . . . . . 29

  4.2. Mozgásegyenletek származtatása a dinamikai-egyenletből . . . . . . . . . . 31

  4.3. Forgás a mozgásegyenletekben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  4.4. A spin-pálya kölcsönhatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  4.5. A testek forgása kvantumelméletből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4.6. Spinprecessziós egyenletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  5. Kettősök radiális mozgása 45

  5.1. Lineáris járulékok a kepleri pályákhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  5.2. Radiális egyenlet megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  5.3. SSC invariancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5.4. Kepler-egyenlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  5.5. Körpálya határeset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5.5.1. Kepleri körpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5.5.2. Perturbált körpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  5.5.3. Kvázikörpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  6. Az általánosan perturbált radiális mozgás 64

  6.1. A módszer általánośıtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  6.2. Az n ≥ 0 eset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.3. Az n < 0 eset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  6.4. Alkalmazás kettős rendszerekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  6.4.1. Általános Brumberg erő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  6.4.2. Fizikai esetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  1

 • TARTALOMJEGYZÉK

  7. Kettősök szögmozgása 73

  7.1. Pálya-impulzusmomentum származtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  7.2. Euler-szögek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  7.3. Pályainklináció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  7.4. Euler-szögek szekuláris fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  8. Pályafejlődés a gravitációs sugárzás által 79

  8.1. Energiaveszteség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  8.2. Pályafrekvencia-fejlődés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  8.3. Keringések száma a befelé spirálozási korszakban . . . . . . . . . . . . . . 83

  9. Pályafejlődés magasrendű korrekciói 85

  9.1. PN rendek becslése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  9.2. A gravitációs hullámok 3.5 PN rendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  9.3. A vezetőrendű spinprecesszióból származó járulék . . . . . . . . . . . . . . 88

  9.4. Időfejlődés nem-egyenlő tömegekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  9.5. Keringések száma a spirálozási korszakban spinek jelenlétében . . . . . . . 92

  Összefoglalás 95

  Summary 98

  Publikációs lista 101

  Köszönetnyilváńıtás 103

  Appendix 104

  B függelék 110

  C függelék 113

  Irodalomjegyzék 114

  2

 • JELÖLÉSEK, KONVENCIÓK

  1. Jelölések, konvenciók

  A latin betűk (a, b) a téridő indexeket (0, 1, 2, 3), a görög betűk (α, β) a térindexeket

  (1, 2, 3) jelölik a dolgozatban. A metrika (gab) szignatúrája:(−,+,+,+). Egy tetszőleges xa koordináta szerinti parciális deriváltját az irodalomban használt (kovariáns és

  kontravariáns) ∂a = ∂/∂x a és ∂a = ∂/∂xa egyszerűśıtésekkel rövid́ıtem. A Christoffel-

  szimbólumok előálĺıtása a gab metrikából

  Γcab = gcd

  2 (∂agbd + ∂bgad − ∂dgab) . (1.1)

  A Riemann-tenzor defińıciója

  Rabcd = ∇dΓabc −∇bΓadc + ΓadeΓebc − ΓabeΓecd , (1.2)

  ahol ∇a a kovariáns deriválás, mely egy tetszőleges V b vektorra a következőképpen hat: ∇aV b = ∂aV b +ΓbeaV e. További defińıciók: Rab = Rdacbgdegce a Ricci-tenzor; R = Rabgab a Ricci-skalár és a Gab = Rab −Rgab/2 az Einstein-tenzor.

  A D/Dτ ún. geodetikus menti derivált defińıciója egy tetszőleges T a..b vegyeskom-

  ponensű tenzorra DT a..b Dτ

  = dT a..b dτ

  + Γaiju iT a..b + ...− Γ

  j biu

  iT a..j , (1.3)

  ahol ui = dxi/dτ a négyessebesség (d/dτ a görbe τ paramétere szerinti deriválást jelenti).

  Használom a tenzorok szimmetrikus és antiszimmetrikus részének jelölését, amelyek egy

  tetszőleges másodrendű Tab tenzorra, T(ab) = (Tab + Tba) /2 és T[ab] = (Tab − Tba) /2. A globális Lorentz-transzformációja egy xa koordinátának x′a = Λa bx

  b, ahol

  Λa b = ∂x′a

  ∂xb =

   γ βγ 0 0

  −βγ γ 0 0 0 0 1 0

  0 0 0 1

   , (1.4)

  és β = v/c, γ = (1− β2)−1/2 a klasszikus elektrodinamikában használt jelölések. Pauli-mátrixokra a standard SL(2,C) reprezentációt használom

  σ(1) =

  ( 0 1

  1 0

  ) , σ(2) =

  ( 0 −i i 0

  ) , σ(3) =

  ( 1 0

  0 −1

  ) . (1.5)

  A naptömeget M⊙-el jelölöm, melynek értéke 1.98892 × 1030kg, illetve asztrofizikai példákban a távolságot kiloparszekben adom meg, 1 kpc = 3.086× 1019m.

  3

 • BEVEZETÉS

  2. Bevezetés

  Az általános relativitáselmélet közel 100 éves napjainkban. A gravitáció ezen klasszi-

  kusnak mondható elmélete jelenleg is egy intenźıven tanulmányozott területe a fizikának.

  Manapság rengeteg új megközeĺıtése létezik Einstein eredeti gondolatának, mely

  jóslatainak igazolására a mai korszerű ḱısérleti berendezésekkel egyre több lehetőség

  adódik.

  Gyenge gravitációs térben (a mi naprendszerünk tekinthető ilyen rendszernek)

  linearizálható az általános relativitáselmélet, vagyis a téridő feĺırható egy śık háttér-

  metrika (Minkowski) és egy lineáris perturbáció (hab) összegére. Ezáltal az Einstein-

  egyenletekből hullámegyenlet származtatható, melyek a ,,lineáris” gravitációs hullámok

  létezéséről adnak tanúbizonyságot. A gravitációs hullámok tulajdonképpen a téridőben

  fénysebességgel terjedő ,,apró kis zavarok”, melyek létét már Einstein 1916-ban

  megjósolta. 1918-ban, pedig meghatározta szintén a linearizált egyenletekből a gravitációs

  sugárzást léıró ún. kvadrupól-formulá-t [1], mellyel kiszámolható volt, hogy a gravitációs

  hullám igen ,,kicsiny effektus”, formálisan az O(1/c5) rendnél jelentkezik.

  A kvadrupól-formula alapján a pálya periódusának csökkenése (T )

  Év

  A pe

  ri ce

  nt ru

  m -á

  tm en

  et id

  őp on

  tj án

  ak k

  um . v

  ál t.

  (s )

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 -45

  -40

  -35

  -30

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  KF

  1. ábra. A Hulse és Taylor által felfedezett B1913+16 kettős pulzár periódusidejének csökkenése (Ṫkor/ṪKF = 1.0013 ± 0.0021, ahol Ṫkor = Ṫmért − Ṫnap és Ṫnap a naprendszer és a kettős pulzár közti relat́ıv gyorsulásokból származó korrekció).

  Az általános relativitáselmélet nem-

  linearitása miatt, nehezen választható

  szét a téridő és a gravitációs hullám

  által okozott görbület. Ezért felmerült

  a kérdés, hogy léteznek-e egyáltalán

  ilyen hullámok a nemlineáris elméletben

  is. 1937-ben Einstein kétségbe vonta

  a gravitációs hullámok létezését [2]. A

  történet szerint

Recommended

View more >