kod za magicara, zeljko tomovic

Download Kod Za Magicara, Zeljko Tomovic

Post on 01-Dec-2015

63 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proučavanje koda za magičara u natalnoj karti. Bitni elementi koda razrađeni su kroz primjere ljudi koji su ostavili trag u ovoj oblasti.

TRANSCRIPT

 • KOD ZA MAGIARA U NATALNOJ KARTITomovi eljko

  U prirodi postoji Sila neuporedivo snanija od svake poznate, a ovjek koji njome ovlada i usmjeri je, u stanju je da izmijeni lice cijelog svijeta. Ova Sila bjee poznata starima, ona sadri Univerzalni Agens iji je vrhovni zakon Ravnotea, dok je njegov pravac povezan s Velikim Arkanumom transcendentalne Magije. Usmjeravanjem tog agensa mogue je mijenjati redosled godinjih doba, izazivati dnevne pojave nou, u

  jednom trenutku optiti izmeu dva kraja zemlje, vidjeti ta se deava na drugom kraju svijeta, iscjeljivati ili zadavati rane na daljinu, govor uiniti univerzalno razumljivim.

  UVOD

  Pravilno shvaen, Okultizam je proces unutranje i spoljne alhe-mijske Promjene. Zapravo, to je ezoterno sredstvo (Put, metod) promjene, ra-zvoja, evolucije. Sutinski, Magija je otvara-nje onih latentnih podruja svijesti koja po-stoje u nama, sredstvo line i mundane pro-mjene. Magijske tehnike (poput rituala) su samo sredstvo za postizanje tog cilja. Predu-go se Magija povezivala sa inima, prizi-vima i slinim stvarima, i iako one jesu njen sastavni dio, ipak su samo nagovjetaj onoga to ona zaista jeste. Magija je, stoga, najvia nauka koja postoji na naoj planeti, jer ona poduava kako metafizike tako i metapsi-hike zakone koji vae na svim planovima. Ova nauka se naziva magijom jo od prvih pisanih zabiljeki ljudskog roda, ali je uvijek bila rezervisana za posebne krugove, koji su se uglavnom sastojali od prvosvetenika i vi-sokih vladara. Oni sami su znali istinu ali su je drali u tajnosti. Oni nisu samo bili pot-puno upoznati sa sintezom njihovih vlastitih religija nego i svih drugih, takoe. S druge strane, ljudi su o religiji uili samo u simbo-

  lima. Trebalo je mnogo vjekova da proe da bi ljudski rod upoznao oskudne fragmente ove nauke i to na prikriven nain, to je bilo razumljivo. Poto veina ljudi nije bila pod-vrgnuta nikakvom zakonitom magijskom treningu, oni su mogli shvatiti te fragmente samo sa njihove line take gledita i, usled toga, ostavili su svoje znanje nepotpunim i jednostranim.

  Tokom vremena, a naroito prethodnih stoljea, mnogo knjiga je napisano i objav-ljeno o magiji, ali obino na obmanjujui i nepotpun nain tako da su se samo neki mali djelii njihovog sadraja mogli primijeniti u praktinom radu. Samo nekoliko drutava bilo je u stanju da inicira uenika u hermeti-ku nauku, ili magiju, iz prvog izvora, a i tada ova nauka ostaje neto sasvim ogranieno na posebno odabrane osobe. A usled toga nuno i tamna i misteriozna stvar za one koji ozbilj-no trae Istinu.

  U toku Srednjeg Vijeka poznavanje magije su stalno estoko napadali razni reli-gijski redovi, a istorijske inkvizicije su naju-peatljiviji primjer toga. Kasnije, poetkom modernog doba, magija je posmatrana kao isto praznovjerje, a svako ko je pokazivao i

 • 2Kod za magiara u natalnoj karti Tomovi eljko

  najmanju sklonost ka toj vrsti nauke bivao je ismijan. Sekte mistika i slinih bile su odgo-vorne za loe ime koje je ubrzo dobilo prou-avanje magije, i ljudi koji su pokazivali in-teres za to su obino stavljani na stub srama zbog praktikovanja crne magije.

  Prava magija je izuavana u najstarijim prorokim kolama i u izolovanim krugovi-ma u koje su samo adepti imali pristup.

  Magija je nauka koja pouava prakti-nu primjenu najniih zakona prirode pa sve do najviih zakona duha. Osoba koja na-mjerava uiti o magiji mora prvo nauiti da razumije funkcionisanje najniih prirodnih zakona da bi shvatio zakone koji grade sve do njih samih a konano i najvie zakone. Zavisno od stupnja koji je italac dostigao ili od zakona kojima se trenutno bavi on moe, radi boljeg pregleda, podijeliti magijsku na-uku na tri grupe; to jest, u niu magijsku na-uku koja obuhvata zakone prirode i njihovo delovanje, funkcionisanje i kontrolisanje i moe je, ako eli, nazvati prirodnom magij-skom naukom. Zatim, u srednji stupanj ma-gije koji obuhvata operisanje, funkcionisa-nje i kontrolisanje univerzalnih zakona unu-tar ovjeka, to jest mikro-kosmosa, malog svijeta; i konano, u visoku magijsku nauku koja obuhvata operisanje, funkcionisanje i kontrolisanje zakona makro - kosmosa, tj., itavog svemira.

  Poto, prema Hermesovoj (Smarag-dnoj) Tabli, za magiju vai univerzalni aksi-om kako gore - tako dolje i obrnuto, strogo reeno, nije ispravno govoriti o nioj, sred-njoj i visokoj magiji. Ustvari, postoji samo jedna jedinstvena magija, a stepen zrelosti do kojeg je magiar stigao je mjerilo nje-govog linog razvoja. Univerzalni zakoni, bez obzira da li su primijenjeni sa dobrim ili loim namjerama, ostaju uvijek isti. Pri-mjena zakona zavisi od karaktera i namjera

  pojedinca. Ako magiar koristi svoje moi u dobre svrhe, on moe za sebe odabrati izraz bijela magija; a ako svoje sposobnosti ko-risti u loe svrhe on moe govoriti o crnoj magiji; ali bez obzira da li su djela magiara moralno dobra ili loa, njih izazivaju ba isti zakoni. To nadalje, samo po sebi, deplasira pomenutu podjelu, budui da u Magiji ne mogu vaiti moralna naela jer je ona sama, sa svim svojim tehnikama, samo sredstvo ili put unutranje ili spoljnje promjene, put du-hovnosti usmjeren ka evoluciji individue.

  Ali ta je ono to ovjeka uopte do-vodi do cijele prie o magiji? Uopte uzev, veina ljudi se, kad je duhovnost u pitanju, kai na religiju, tako da su te dvije stvari neoekivano postale sinonimi. To je u osno-vi i opravdano, budui da bi religije treba-lo da se bave stvarima duha primarno. Ipak, svjedoci smo drugaijeg toka deavanja. Pr-venstveno, treba razumjeti da religija nastaje da bi prevazila smrt. Smrt je oduvijek bila ljudima najvei problem. Stoga, kao to joj i samo ime kae, religija nastaje kao potre-ba da se smrt transcendira, prevazie. Kako svaka derivatna 12. kua stvara onu prije nje i ini njen temelj, tako i 8. kua (kao 12. od 9.) ini temelj 9. kue, te strah od smrti i ko-nanosti daje potrebu da se nae neto to prevazilazi smrt, da se nae neki smisao ili neto to postoji iza smrti, te se sa tim i po-vee (religare).

  Deveta kua sadri, spaja i ponovo po-vezuje 8. i 9. kuu, to je praktino ideja na-stanka neega to bi se zvalo sistem religi-ja, ali nema puno veze sa vjerom na linom nivou natusa koja je definisana 12. kuom. Kada trae duhovnu podrku, ljudi se mno-go ee povezuju sa vrhom prirode svoje 9. kue nego sa prirodom svoje 12. kue, samo zato to im je lake da budu dio mase i da trae kolektivnu podrku.

 • 3Kod za magiara u natalnoj karti Tomovi eljko

  Ipak, postoje i ljudi koji su imali pot-puno drugaiji poriv, potpuno drugu potrebu da vjeruju da mogu da mijenjaju stvari, da upravljaju. To su ljudi opisani na poetku, to su magiari i okultisti.

  Ovo je pria o njima iz astrolokog ugla.

  ASTROLOKE PRETPOSTAVKE

  Sve prethodno reeno treba sada prevesti na astroloki jezik. Ovo nije lak zadatak, budui da po-stoji znaajna razlika izmeu sklonosti ka okultnom i uroenih sposobnosti koje oso-ba posjeduje. Iako kada govorimo o spo-sobnostima i moima, uvijek imamo priu o onim koje latentne i uspavane lee u sva-kom ovjeku, ipak ih treba znati probuditi tj. moi spustiti na zemlju. Jasno je da ovdje govorimo o velikim moima koje ovjek u svakodnevnom ivotu i ne ivi. One su kao takve uvijek opisane transcedentnim plane-tama, koje su nosioci tih moi ili, bolje re-eno, prevazilaenja onog to obino opisu-jemo kao sudbina. Stoga, pretpostavljamo da transcedentne planete moraju biti snano naglaene u natalu, najee pozicionirane u uglovima, dok ih u svakodnevicu dovodimo preko linih planeta, pa stoga treba oekivati da one grade aspekt sa njima. Tu prije svega mislim na line planete koje su nie oktave odgovarajuih transcedentnih (S X, T Y, U Z), ali i na druge, pogotovo ukoliko su povezane sa serijama 8 ili 12, koje su od po-sebnog znaaja za ovo istraivanje.

  Pomenuli smo sudbinu. Pod tim, u astrolokom smislu, podrazumijevamo jedan inercijalni sistem kakav je natalna karta. U njoj je sadran osnovni sudbinski i karmiki kod, sve ono to je naslijeeno usled pro-loivotnih iskustava ili genetikom, odnosno ono to je zapisano u naem eterinom tijelu

  ili dui (odnosno R). I dok iz tog koda mo-emo tumaiti gotovo sve, ono to zasigurno ne moemo jeste prosvetljenje, jer horoskop je krug, polje djelovanja uzroka i posljedica, a prosvetljenje predstavlja lini napor koji izlazi iz okvira kruga. I tu, nalazimo vezu sa magijom jer je osnovni cilj svakog ko se magijom bavi ozbiljno, razvoj i uzdizanje sopstvene svijesti. Sutina te prie o svijesti i predispoziciji za prosvjetljenje sadrana je u prii o osi vorova. Oni su primarna opo-zicija koja je postojala i prije roenja natu-sa dok su ostale opozicije nastale trenutkom roenja. Oni su suprotne sile u horoskopu, neintegrisane, za iju je integraciju potreban spoj. Ono to u krugu teoretski moe da po-miri tu suprotnost (elemente svijesti prikaza-ne kroz vorove), da naini taj spoj, i da na neki nain dovede do razvoja svijesti, jesu planete koje su u aspektu sa vorovima. U naem kodu, te planete bi trebale biti pove-zane sa serijama 8 i 12, jer nam tako ukazuju put kojim natus ide u pomirenju tih suprot-nosti, a samim tim i uzdizanju svijesti. U sluaja magiara to jeste bio i uvijek e biti put line duhovnosti (serija 12), put transfor-macije, kako spoljne tako i unutranje, put alhemijske promjene (serija 8). Iz toga, dola-zimo do loginog zakljuka o jedinstvenosti tog puta, koji se astroloki vidi kroz poveza-nost serija 8 i 12. Ovo moe biti prikazano na najrazliitije naine, pozicijom vladara 8 u 12 i obratno, nekim meusobnim aspek-tom vladara ovih kua, aspektom njihovih signifikatora ili pak aspektom prema vladaru 8 ili 12, kao i samom pozicijom signifikatora 8 u 12 i obratno.

  Ono to takoe sreemo kao jednu posebnost posmatrajui natalnu kartu sva-kako jesu planetarne konfiguracije. esto su najdominantnije strukture u horoskopu i ukazuju na veliku energiju (koja esto zna

 • 4Kod za magiara u natalnoj karti Tomovi eljko

  biti i sputavajua, ali

Recommended

View more >