knowing is not enough, we must apply. willing is not...

Download Knowing is not enough, we must apply. Willing is not ...men.fon.bg.ac.rs/.../2014/05/UP-2.-vezbe-Strukturni-…

Post on 20-Aug-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Upravljanje projektima

  Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. - Johann Wolfgang von Goethe

 • n Pregled veine propalih projekata ukazuje da su katastrofe bile isplanirane poprilino dobro jo od samog poetka. Uzrok problema se pojavljuje znatno ranije. Inicijalno planiranje je najznaajniji deo projekta. - NASA pravilo br. 15

 • n Koliko projekata isporui potpuno drugaije rezultate od inicijalno isplaniranih?

  Definisanje zahteva

  Definisanje ciljeva i

  rezultata

  Definisanje opsega

  Definisanje sistema kontrole

  Primena nauenih

  lekcija

 • Strukturni dijagrami

  PBS (Product Breakdown Structure)

  WBS (Work Breakdown Structure)

  OBS (Organization Breakdown Structure)

  Koristi se i matrica odgovornosti - RACI matrica.

 • PBS dijagram n PBS dijagram omoguava da se neki zadatak ili poduhvat

  (ili proizvod), podeli na sastavne delove, pri emu se daje prikaz veza izmeu celine i delova komponentni dijagram.

  n Prednosti PBS dijagrama:

  Utvruje se lista delova koji predstavljaju zaokruene celine,

  Na PBS dijagramu se mogu videti kanali komunikacije,

  Mogunosti propusta i greaka su svedene na minimum,

  Strukturni sistem omoguava numeriko obeleavanje,

  Svakom lanu tima se moe dodeliti odgovornost za odgovarajuu komponentu.

 • WBS dijagram

  nWBS tehnika omoguava struktuiranje nekog zadatka ili poduhvata na sastavne elemente, sa prikazom postojeih odnosa izmeu elemenata i celine.

  n Ovo struktuiranje ide logikom sistemskog pristupa u podeli jednog sloenog sistema na podsisteme i to u vie nivoa

 • WBS dijagram

  n WBS dijagrami ili dijagrami detaljne eme radova

  (WBS - Work Breakdown Structure), daju mogunost da

  se upravlja realizacijom svake pojedine celine, od

  najnieg upravljakog nivoa, pa do najvieg, odnosno, da

  se upravlja projektom u celini.

 • WBS

 • WBS primer

 • PBS i WBS Projektni menader je odgovoran za izradu WBS-a.

  Svakom elementu WBS-a treba pripisati jedinstveni identifikacioni broj tj. kod jedinstvena numeracija.

  Podela projekta dobijena WBS tehnikom omoguava da se prema njoj formiraju odgovarajui vremenski planovi realizacije projekta, (gantogrami ili mreni planovi), i da se izvri odgovarajua organizaciona podela za upravljanje projektom.

  PBS i WBS dijagrami mogu se poklapati na poetnim nivoima (prvi nivo ili prva dva nivoa)

 • Prednosti WBS dijagrama

  Osnova za izradu termin planova,

  Osnova za procenu i kontrolu trokova,

  Pomo projektnom timu u analizi rada (razumevanje

  posla koji treba da se uradi),

  Izrada liste aktivnosti koje treba da se obave,

  Smanjivanje rizika previanja pojedinih bitnih aktivnosti,

  Mogunost alociranja obima posla po pojedinim

  celinama (work load), itd.

 • OBS dijagram

 • Zadatak 1.

  n Za primer projekta razvoja novog softverskog proizvoda, potrebno je uraditi WBS projekta, tako to e se aktivnosti date u tabeli povezati sa II nivoom WBS-a, koji obuhvata sledee celine: A - Priprema; B - Izrada; C - Testiranje; D - Dokumentacija; E - Program obuke i finalizacija.

 • Rb Aktivnost

  1 Definisanje projektnog zadatka 2 Kreiranje prototipa

  3 Pregled i ocena prototipa 4 Studija korisnosti 5 Izrada korisnikog interfejsa 6 Izrada svih delova novog softvera

  7 Alfa test korisnikog interfejsa

  8 Debagovanje

  9 Test prorauna 10 Test izlaznih vrednosti programa 11 Test hardverske kompatabilnosti

  12 Beta test 13 Izrada dokumentacije 14 Pregled i revizija dokumentacije

  15 tampanje dokumentacije 16 Izrada programa obuke za korisnike 17 Sklapanje finalnog paketa

 • Zadatak 1.

 • Zadatak 2.

  n Za primer projekta izgradnje stambene zgrade, potrebno je uraditi WBS projekta, tako to e se date aktivnosti povezati sa II nivoom WBS-a, koji obuhvata 6 celina:

  n A Sklapanje ugovora; B Pribavljanje dozvola; C Angaovanje izvoaa; D Ruenje kue; E Izgradnja objekta; F Prodaja stanova

 • Rb Aktivnost

  1 Analiza lokacije, zemljita i okruenja

  2 Angaovanje pravnog i tehnikog konsultanta

  3 Sklapanje i overavanje ugovora u optini

  4 Pribavljanje plana detaljne regulacije

  5 Akt o uslovima, idejni projekat, odobrenje

  6 Glavni projekat

  7 Tehnika kontrola

  8 Prijava za izgradnju

  9 Prikupljanje ponuda i analiza moguih izvoaa

  10 Sklapanje ugovora sa izvoaem

  11 Pribavljanje odobrenja za ruenje

  12 Realizacija ruenja kue

  13 ienje uta i ubreta

  14 Postavljanje temelja

  15 Izgradnja armature i betonskih ploa

  16 Ugradnja instalacija, cevi, toplotnih elemenata

  17 Zavrni radovi, kreenja i razno

  18 ienje i ureenje zgrade i stanova

  19 Angaovanje posrednikih agencija, reklamiranje

  20 Realizacija prodaje, angaovanje pravnika

  21 Realizacija naplate od prodaje stanova

 • Zadatak 2.

 • Zadatak 3.

  n Za primer projekta Prodaje novog raunara, potrebno je uraditi WBS projekta, tako to e se aktivnosti date u tabeli povezati sa II nivoom WBS-a, koji obuhvata sledee celine: A - Priprema; B - Nabavka; C - Montaa; D Instaliranje softvera i testiranje E - Finalizacija.

 • R.b Aktivnost

  1 Definisanje korisnikog zahteva

  2 Specifikacija hardvera

  3 Specifikacija softvera

  4 Zakljuivanje porudbine klijenta

  5 Izrada liste komponenti za nabavku

  6 Prikupljanje ponuda

  7 Izbor najpovoljnijih dobavljaa

  8 Nabavka komponenti

  9 Montaa matine ploe

  10 Montaa procesora i memorije

  11 Instalacija diskova

  12 Priprema perifernih ureaja

  13 Testiranje hardverskih komponenti

  14 Instalacija operativnog sistema

  15 Instalacija eljenih softverskih paketa

  16 Testiranje softvera

  17 Izrada potrebne dokumentacije

  18 Isporuka

  19 Putanje u rad

  20 Mini obuka korisnika

 • Upravljanje projektima