kirby cataloge 2013 vietnamese cataloge 2013 آ  project universal steel fabrication vina daigaku...

Download Kirby Cataloge 2013 Vietnamese Cataloge 2013 آ  Project UNIVERSAL STEEL FABRICATION VINA DAIGAKU FACTORY

Post on 28-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Taám laáy saùng Taám maùi

  Maët döïng ñöùng

  Cöûa laù saùch

  Cöûa soå nhoâm

  Cöûa tröôït 2 caùnh

  Maùng nöôùc

  OÁng xoái

  Taám töôøng

  Cöûa ñi 2 caùnh

  Coät khung chính

  Ñöôøng chuaån theùp cuûa ñaàu hoài

 • 1000 333.33333.3

  R4.0

  333.33 111.11 25

  R2 20 3.5

  111.11 111.11

  32

  78.7

  19 12.5

  6

  1000 333.33333.3

  R4.0

  333.33 111.11 25

  R2 20 3.5

  111.11 111.11

  32

  78.7

  19 12.5

  6

  19 20 20

  13

  507 0+

  1 11

  0o 17 14

  54 3

  7 54

  40

  85 85

  20 20 19

  13 50

  1311 0O

  69 +1

  450

  90

  28.1

  55 22

  29.7 90

  240 900 mm

  R= 3

  4. 55

  240 30.25

  20 .2

  5

 • S

  38 ± 2kg/m

  0.024-0.03 W/m -40+80 oC

  B2, B3 & PIR

  KW 40 KW 50 KW 60 KW 65 KW 75

  BTU/ft2h.OF 0.071 0.060 0.053 0.049 0.043

  KACL/m2h.OC 0.347 0.293 0.256 0.238 0.211

  W/m2.K 0.404 0.341 0.298 0.277 0.246

 • Eurowindow Holding

 • Nhà máy Bidiphar, Bình Định Việt Nam

  Kho Mai Lanh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Nhà máy giấy Việt Thắng, Hà Nội, Việt Nam

 • HO CHI MINH

 • www.kirby.vn

  www.kirbyinternational.com