katma de¤â€er verg¤°s¤°nde yen¤°...

Download KATMA DE¤â€ER VERG¤°S¤°NDE YEN¤° D£â€“ DE YEN¤° D£â€“NEM.pdf¢  katma de¤â€er verg¤°s¤° genel uygulama tebl¤°¤â€¤°

Post on 24-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİNDE

  YENİ DÖNEM

  Dr. Nedim TÜRKMEN Yeminli Mali Müşavir

  nturkmen@turkmenymm.com

  Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir

  emre.kartaloglu@turkmenymm.com

  Türker YILDIRIM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  tyildirim@turkmenymm.com İstanbul, Mayıs 2014

  mailto:nturkmen@turkmenymm.com mailto:emre.kartaloglu@turkmenymm.com mailto:tyildirim@turkmenymm.com

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  Bilindiği üzere, KDV Kanunu 1/1/1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık 30 yıllık

  uygulama süresince KDV mevzuatında ihtiyaçlar çerçevesinde;

  - 56 kez Kanun değişikliği yapıldı,

  - 91 adet Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı,

  - 123 adet Genel Tebliğ yayınlandı,

  - 65 adet KDV Sirküleri yayınlandı,

  - 100’e yakın Genel Yazı ve İç Genelge çıkarıldı,

  - Ve binlerce özelge verildi.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  • 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 1 Mayıs 2014’de yürürlüğe girdi.

  • Tebliğ ile mevcut 123 adet genel tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

  • İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde

  “proje uygulaması”na geçilmektedir.

  • İstisna uygulamasında genel usul ve esaslar açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.

  • Tecil-terkin uygulamasından yararlanacak “imalatçı”ların kapsamı, tarımsal üretim

  yapanları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  • Halen uygulanmakta olan Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanma

  koşulları hafifletilerek, bu çerçevede mükelleflerin bilanço büyüklükleri (aktif, MDV,

  öz sermaye ve net satış tutarı) ile ilgili 4 kriterden herhangi 3’ünü sağlamış olması

  yeterli sayılacaktır. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 350’den 250’ye

  düşürülmektedir. Bilindiği gibi bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV

  iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve beş iş günü içerisinde almalarına

  imkan vermektedir. Tebliğ çalışması ile bu uygulamadan daha fazla mükellefin

  yararlanmasına imkan sağlanmaktadır.

  • Ayrıca, daha önce sadece imalat veya ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği

  İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) KDV iadesi alan tüm mükelleflerin,

  gerekli şartları sağlaması kaydıyla, yararlanabileceği bir şekle dönüştürülmektedir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  • İTUS uygulaması ile gerekli koşulları sağlayan mükellefler KDV iadelerini yüzde 100

  teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8 oranında teminat göstererek

  alabileceklerdir.

  • Mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade

  taleplerinde incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.

  • Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla Özel Esaslar uygulaması

  yeni baştan belirlenerek, mevcut sistemde mükelleflerin mağduriyetine yol açan

  tüm uygulamalar değiştirilmektedir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

  • Özel esaslar kapsamından çıkış için daha net belirlemeler yapılmaktadır. Buna göre, özel esaslara alınma tarihinden itibaren aynı fiili tebliğde belirlenen süreler içerisinde işlememek koşuluyla; · Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl · Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl · Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl · Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl

  süre geçtikten sonra müracaatlarına gerek kalmaksızın kapsamdan çıkabilecektir.

  • Mevcutta özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin de yararlanmasına imkan

  sağlayan “geçiş hükümleri” öngörülmektedir.

  • Mükelleflerin KDV iade taleplerini daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yerine getirmek üzere

  Mayıs ayında KDV İade Takip Sistemi tüm Türkiye’de uygulamaya konulacaktır.

  • Talepte bulunulan iadenin en son durumu hakkında, örneğin hangi memurun önünde,

  hangi aşamada olduğu hakkında, bilgi sahibi olunabilecektir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Avukatlık Ücretleri)

  • Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi

  KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı

  çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı

  kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana

  serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV

  hesaplayıp ayrıca gösterirler.

  • Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde,

  vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak

  suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Personele Sağlanan Menfaatler)

  • KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar

  vergiye tabi tutulmaz:

  a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,

  b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

  c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılantaşıma

  hizmetleri,

  ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası.

  İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma

  değerin bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parçası olduğundan, personele

  tahsis sırasında vergiye tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen

  vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar)

  • Cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan

  açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede

  mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi

  oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.

  • Satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde

  yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için

  mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Adi Ortaklıklarda Vergileme)

  • Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri

  işlemleri KDV’ye tabi değildir. Ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir

  işlemlerinde ise vergi uygulanır.

  • Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık,

  ortakların kararı ile feshediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekir.

  • Ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden

  KDV hesaplanır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek

  olan bu vergi, ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine

  dahil edilerek beyan edilir.Devralan ortak veya ortaklar tarafından ise genel

  hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilir.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Arsa Karşılığı İnşaat İşleri)

  • Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını

  mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı

  müteahhide yapılan bu arsa teslimi KDV’ye tabidir.

  • Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi

  bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi

  uygulanmaz.

  • Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan teslimlerde,

  emsal bedel üzerinden KDV uygulanır.

 • Emre KARTALOĞLU - YMM

  VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR (Yurt Dışına Düzenlenen Turlar)

  • Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen

  turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma,

  rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu

  hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca KDV’ye

  tabi tutulmaz. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen

  hiz

Recommended

View more >