KAIROS - ss-strukovna-bjtrogiranin- ?· branimir johnny ŠtuliĆ ..... 18 zanimljivosti

Download KAIROS - ss-strukovna-bjtrogiranin- ?· branimir johnny ŠtuliĆ ..... 18 zanimljivosti

Post on 19-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1KAIROS</p></li><li><p>2 KAIROS</p></li><li><p>3KAIROS</p><p>Pozdravna rije... Dragi kolege uenici, profesori, a i vi ostali, ne manje vani djelatnici kole, budite mi pozdravljeni! Po dobrom starom obiaju s Novom godinom dolazi nam i novi broj Kairosa. Na poetku 2007. srdano u vam zaeljeti tijekom cijele godine mnogo sree, zdravlja, ljubavi, uspje-no opravdanih neopravdanih sati te to manje ispitivanja i kontrolnih radova. Nadam se da ste sada, nakon burnih i neprospavanih noi ovih ludih praznika, spremni zaploviti morem sljedeih stra-nica.U ovom broju vam donosimo mnotvo zanimljivosti. Prisjetili smo se prologo-dinjih maturanata, ispraamo sadanje, donosimo pregrt zanimljivih informacija iz svijeta zabave, sporta i kole. Zabavite se uz profesorsku krialjku u kojoj ete otkriti ime slavnog hotela u kojemu su odsjeli nai maturanti na ekskurziji u Pragu! I zato, nemojte se pitati to je prije nasta-lo - koko ili jaje - jer je odgovor na to vjeno pitanje nepostojei, jednostavno povucite Kairosov uperak i u trenu-tku sree ostvarite svoje najdublje elje. </p><p>U nadi kako e vam sljedee strani-ce Kairosa pomoi u suzbijanju dosa-de kolskih hodnika pozdravlja vas vaa urednica </p><p>KAIROSList SS Bla Jurjev TrogiraninDr. Franje Tumana 1, TROGIRTel.: 021/882-511</p><p>Glavna urednica: Maja KakiVoditeljica: Zdravka Marjanica, prof.Urednitvo: Daniela Vladi, Barbara Danko, Stipe Buble, Jelena Munjiza, Elvira Vuki, Antonio oda i Nikolina PlejiLektor: Jasna Bekavac, prof. </p><p>Izdava: SS Bla Jurjev TrogiraninRavnatelj: Ivan Grga, prof.Naklada: 400 primjeraka</p><p>Kompjutorska obrada, grafika priprava i tisak: Obrt za grafiku pripremu i tisak TECHNO, Seget Donji, Hrvatskih rtava 45, tel.: 021/880-678</p><p>Sponzor: ALPRO-ATT d.o.o. 21220 TROGIRTel.: 021/896-241 tel./fax: 021/896-243, 896-244e-mail: alpro-att@st.ht.htnet.hr</p><p>KAZALO</p><p>POZDRAVNA RIJE ................................................................... 3</p><p>VODITELJ SMJENE TONI BUBLE ......................................... 4</p><p>OBNOVLJEN KOLSKI VRT ...................................................... 5</p><p>STIPENDIJE BUDUIM BRODOGRADITELJIMA .................. 5</p><p>EKSKURZIJA IZ SNOVA ................... ........................................... 6</p><p>REPORTAA S EKSKURZIJE ..................................................... 7</p><p>DAN GRADA I BLAGDAN SV. IVANA TROGIRSKOG ........... 8</p><p>UENICI KUHARI I KONOBARI </p><p>ULJEPALI DAN GRADA TROGIRA ........................................ 9</p><p>MANEKENKA SMIJULJICA IZ ZADNJE KLUPE .................... 10</p><p>VIZIJA MANEKENSTVA JELENE JAKI</p><p>PRIJE NJENIH NASTUPA ............................................................ 10</p><p>IZ SVIJETA FILMA ...................................................................... 11</p><p>VUKOVAR OBRANIO HRVATSKU . ......................................... 12</p><p>DRUKIJI IVOT ......................................................................... 13</p><p>ALKOHOL I SIGURNOST U PROMETU ................................... 14</p><p>TKO E UINITI PRVI KORAK ................................................ 15</p><p>STRANI JEZICI ............................................................................. 16</p><p>BRANIMIR JOHNNY TULI .................................................... 18</p><p>ZANIMLJIVOSTI .......................................................................... 20</p><p>PREVENCIJOM I EDUKACIJOM UVAMO MLADOST ......... 21</p><p>ODGOJNE FAZE ........................................................................... 22</p><p>BRAK MOE USPJETI ................................................................. 22</p><p>TROJANSKI KONJ U NAIM DOMOVIMA .............................. 23</p><p>NOVOGODINJI TULUM - TO OBUI ................................... 24</p><p>INENJERSKI POGLED NA DJEDA BOINJAKA ................ 25</p><p>PORT ............................................................................................ 26</p><p>RAZGOVOR S PRIRODOM ......................................................... 28</p><p>RAZBIBRIGA ................................................................................ 29</p><p>ALE .............................................................................................. 30</p></li><li><p>4 KAIROS</p><p>Kako je biti voditelj smjene?Ugodno. Radi se o poslu koji zahtije-va mnogo meusobne komunikacije s kolegama, razgovore s uenicima te uestalu suradnju s roditeljima.</p><p>Koje ste poslove obavljali ranije i gdje ste sve dosad radili?U mlaim danima bavio sam se podvodnim ribolovom to mi je kao studentu bio znaajan izvor prihoda s kojim sam pokrivao trokove e-</p><p>stih putovanja i izlazaka vikendom.Radio sam neko vrijeme na estradi, a potom uglavnom privatno. U prvom razdoblju manje poslove, a poslije kao zastupnik jedne austrijske pa amerike tvrtke.</p><p>Zbog ega ste odluili raditi u pro-svjeti, jeste li oduvijek to eljeli?Ne mogu rei da sam to oduvijek e-lio. Oduvijek je teka rije! elja je dola postupno i s vremenom. Kao i svaka mlada osoba, elio sam to vie toga vidjeti, raditi, putovati, do-ivjeti, obogatiti svoj ivot novim </p><p>spoznajama, konkretnim znanjima i iskustvima te dokazati sebi i dru-gima kako odreene stvari mogu i znam napraviti, a onda jednog dana to znanje i iskustvo s nekim i podi-jeliti. Kae se: Propao je svaki dan u kojemu nismo nauili neto novo, a moramo se truditi nadmaiti samoga sebe u detaljima, sitnicama ili bi-tnim postignuima.Tijekom moga srednjokolskog obrazovanja, kao i na fakultetu, po-</p><p>jedini su profesori na mene ostavi-li snaan dojam svojim pristupom, nainom rada, svojom humanou, kao i odreenim metodama kojima su svoje znanje znali prenijeti nama.Danas sam im zahvalan to radim ovaj posao i imam priliku poduava-ti mlae narataje.</p><p>Radite li trenutno i u nastavi?Odreeni broj sati radim i u nastavi. Predajem nove tehnologije i tehni-ko crtanje i razrednik sam odjelje-nju koje se sastoji od smjerova: bro-dograditelj i obraiva na NUAS-a.</p><p>Koji Vam je posao drai, onaj u nastavi ili kao voditelj smjene?Rad u razredu. Voditelj smjene. Oba su posla dinamina, imaju svoje specifinosti, drai i posebnosti. Te-ko mi je odluiti koji je drai i jedan staviti ispred drugog.</p><p>Kad biste mogli birati, biste li ostali u prosvjeti?Odreene ponude postoje, ali ne-mam namjeru nita mijenjati.</p><p>to Vam se u koli dopada, a to biste pak mijenjali?Dopada mi se to mogu raditi s ue-nicima, s mladim umovima koji se formiraju te to imam mogunost prenijeti im svoje znanje i odree-na iskustva. Osobno, kao profesoru, najvee zadovoljstvo predstavlja mi onaj trenutak kad u oima ueni-ka vidim da se lampica upalila, a odreena informacija sjela na svoje mjesto. Trenutak razumijevanja i lo-ginog shvaanja! Ocjena ima svoju vanost, ali u mome sluaju nikad nije ispred navedenog. Mijenjao bih one udbenike koji nisu usklaeni s pojedinim nastavnim predmetom ili neke koji nisu u po-tpunosti prilagoeni vaem uzrastu.</p><p>Kako Vam se svia rad u novo-ureenoj koli s kabinetskom na-stavom?Kvalitetna novoizgraena zgrada s kabinetima koji su suvremeno ure-eni i opremljeni, gdje jo svakodne-vno dolaze nova nastavna sredstva i pomagala, omoguava nama profe-sorima, a posebno vama uenicima, poprilino prostora za kreativan rad i kvalitetan nastavni proces. Osobno sam vie nego zadovoljan uvjetima koji su mi na raspolaganju.</p><p>VODITELJ SMJENE TONI BUBLE</p><p>RAZGOVOR</p></li><li><p>5KAIROS</p><p>Poetkom jeseni djelatnici Vlastitog pogona grada Trogira radi-li su na pripremi zemljita za sijanje i saenje te rezidbi stabala maslina u kolskom vrtu.irenjem i dogradnjom zgrade SS Bla Jurjev Trogiranin, ostala je samo jedna treina povrine negda-njeg vrta. Za ublaavanje domi-nacije betona i stakla na koli i u krugu kole, pobrinula se profeso-rica biologije Mirjana Petri koja </p><p>je sa svojim uenicima ozelenje-la povrinu vrta zasadivi englesku travu. Unutar nasada trave, plani-ra se zasaditi mediteransko raslinje (lavanda, mirta, lovor, rumarin, a maslina ve postoji), to je dekora-tivno i ne zahtijeva preveliku njegu. Tako e novu zgradu kole krasiti i lijepo ureeni vrt, kae profesorica Petri. </p><p>Jelena Munjiza ll.b</p><p>ime se bavite u slobodno vrije-me?Proetam, odem na kavu, proitam dnevne novine, naem se s prijate-ljima...</p><p>Jeste li ponosni otac glede glazbe-nog talenta u obitelji?Naravno, ponosan sam na sina Vin-ka. Pogotovo na viegodinju upor-nost sviranja klavira koja je s vreme-nom sve vra i jaa, a njega kao mladu osobu izgrauje i profilira uodreenim stavovima, kako glazbe-nim, tako i svakodnevnim.</p><p>Kakve planove i vizije imate za budunost?Planova imam posve dovoljno. I ve-likih i malih. Hoe li se oni poklopiti s mojim oekivanjima, traenjima od samoga sebe i mojim tadanjim eljama? To emo tek vidjeti. U svakome sluaju, trudit u se da ih to vie ostvarim.</p><p>to Vam se smijenog ili zanimlji-vog dogodilo u ivotu?Jo od studentskih dana, dosta toga je bilo, i smijenog i zanimljivog, a odreena razdoblja su bila iznimno intenzivna i dinamina, ali..... (ha-ha- ha) utnja je zlato.</p><p>Imate li to istaknuti radi boljitka svih u ovoj koli?U razred zvonilo je. </p><p>Imate li vic za kraj?Uenik, po povratku iz kole, vie tati:Tata, tata, danas sam skoro dobio pet iz matematike.Pa, kako to, skoro?Dobio je deko koji sjedi pored mene.</p><p>Razgovarala: Maja Kaki IV.b</p><p>RAZGOVOR</p><p>STIPENDIJE BUDU-IM BRODOGRADI-</p><p>TELJIMA</p><p>Uenici nae kole koji su ove kolske godine upisali zanimanje brodograditelja dobili su stipendi-je od Brodotrogira. Ovo zanima-nje traje tri i pol godine te mjese-na stipendija za prvi razred iznosi 400 kn, za drugi razred 500 kn te preostalu godinu i pol po 600 kn. U SS B. J. Trogiranin" navratili su tijekom jesen rukovoditelj Bro-dotrogira Zoran Boti i zamjenik Sektora zajednikih slubi Ugo Buri te upoznali navedene ueni-ke s pravima i obvezama vezanim uz stipendiju. </p><p>Anela Civadeli IV.b </p></li><li><p>6 KAIROS</p><p>PUTOPIS</p><p>Dan kao i svaki drugi, samo to je ovaj bio po neemu poseban. U veernjim satima 2. rujna 2006. krenuli smo iz Trogira na nae putovanje iz snova koje smo ekali pune tri godine srednjokol-skog obrazovanja. Svi smo bili nestrpljivi pa, kad emo krenuti na ekskurziju i zaas je prolo 3 x 365 dana - ni sami nismo mogli vjerovati kako brzo.Prvo odredite bio je Be - glavni i najvei grad Austrije koji lei na obalama Dunava, 40 km od granice sa Slovakom. Simbol Bea je katedrala Sv. Stjepana koju smo vidjeli tijekom pano-ramskog razgledavanja. Be je odavno postao omiljeno turi-stiko odredite, ponajvie zahvaljujui mnogobrojnim raskonim kulturno-povijesnim spomenicima iz doba Austro-Ugarske Monarhije, raznolikoj kulturnoj ponudi i naslovu gla-zbene prijestolnice u kojoj su, izmeu ostalih, ivjeli i stvarali poznati glazbenici kao to su Beethoven ili Mozart. U grad-skom sreditu nalazi se velian-stvena katedrala Sv. Stjepana te brojni spomenici uvrteni na listu svjetske kulturne batine. U neposrednoj blizini je i Beka dravna opera i znameniti Ring - ulica Ringstrasse, koja kao prsten okruuje sredite grada.Veina bekih znamenitosti moe se posje-titi tijekom cijele godine, kao npr. dvorac Schnbrunn koji mi se izni-mno svidio i mogu rei kako je najbolji dvorac koji sam ikad vidio u svome ivotu, a poznat je kao uvena barokna rezidencija kraljice Marije Terezije. Oduevio me park dvorca koji je ne samo prostran ve je i pravi biser Schnbrunna. Potom smo krenuli na panoram-sko razgledavanje Bea gdje smo vidjeli vijenicu, operu, parlament te katedralu Sv. Stjepana.</p><p>Nae sljedee odredite bio je Prag gdje smo stigli u veernjim satima drugog dana ekskurzije. Republika eka je drava u Srednjoj Europi, a njen glavni grad je Prag koji je ujedno i najvei grad eke te njeno kulturno i gospodarsko sredi-te. Ima dobro ouvanu srednjovje-kovnu gradsku jezgru: Hradani i Mal Strana na lijevoj obali te Star Msto i Nov Msto (Stari i Novi grad) na desnoj obali Vltave. Zbog izvrsno ouvane arhitekture postao </p><p>je, pogotovo nakon zavretka hla-dnog rata, jedno od najpopularnijih srednjoeuropskih turistikih odre-dita. U Pragu je drukija vrsta urbane kulture, tj. oni uvaju svoju kulturu i nema utjecaja kultura dru-gih zemalja, to je veoma pohvalno jer mnoge drave ne uspijevaju ouvati svoju kulturu od utjecaja drugih kultura. Svakog jutra nas je lokalni vodi vodio u razgle-davanje ljepota Praga, kao to su: Hradcany, Mala Strana, Vaclavske i Staromestne namesti, Karlov most, dvorac Karlstein, Kriikove fon-tane, Narodni i Tehniki muzej... </p><p>Najvie su me se dojmile Kriikove fontane, tj. igra glazbe i laserske svjetlosti s fontanama. Mikjenja sam da smo tih 45 minuta uistinu svi uivali jer je ambijent bio pre-krasan, a i izvedba prelijepa.Svako smo poslijepodne imali slo-bodno te smo to vrijeme koristili za razgledavanje shopping centara ili za fotografiranje. Svaku veer provodili smo u discu Karlovy Lazni, izuzev jedne veeri kad je vea skupina mladia i djevo-</p><p>jaka ostala u hotelu gdje su se zabavljali do ranih jutarnjih sati. Ujutro smo saznali - napravili smo tetu u vrijednosti od 11. 500 kuna, ali taj crni trenutak valja zaboraviti jer je bilo mnogo boljih kojih se moramo sjea-ti. Tako su etiri dana u Pragu jednostavno proletjela.Nakon Praga slijedio je polazak za Budimpetu gdje smo stigli u veernjim satima. Budimpeta je glavni grad Maarske i glavni politiki, industrijski, trgovaki i prometni centar zemlje. Postala je jedan grad spajanjem Budima i Obude na desnoj obali Dunava s Petom na lijevoj (istonoj) obali. Neto najljepe to smo vidjeli na ekskurziji je zasigurno fascinan-tno panoramsko razgledavanje Budimpete nou. Sljedeu veer </p><p>smo veerali u jednom od pozna-tih nacionalnih restorana uz ardu. Mogli smo uivati u maarskim specijalitetima uz glazbu uivo i program maarskog folklora. Tu smo se svi dobro zabavili i zasi-gurno nitko nee zaboraviti veeru u ardau, tj. posljednju veer u Budimpeti. Osmoga dana ekskurzije krenuli smo prema naoj lijepoj Hrvatskoj. Zadnje odredite, prije dolaska kui, bio je Varadin, gdje smo stigli u poslijepodnevnim satima. Ostatak dana smo imali slobodno za obila-zak Varadina. Svima nam je bilo </p><p>EKSKURZIJA IZ SNOVA</p></li><li><p>7KAIROS</p><p>Kako opisati neopisivo? Vjerojatno u poneto izostaviti, dakako, nena-mjerno zbog velike koliine podata-ka. Unaprijed molim oprotenje ako u opisivanju dojmova budem neiskrena, jer sada, iz svog toplog i sigurnog doma, mnogi mi se dogaaji ine bezazleniji nego u, tko zna koliko kilome-tara udaljenijem Pragu. Kada je sve iza nas uvijek emo rei Pa i nije bilo tako loe! alu na stranu, s ekskurzije u poni-jeti mnogo lijepih sjeanja.Uzbuenje pred putovanje nisam osjeala, ako sam ga i imala, roditelji su mi ga ubili. U prosjeku, svakih pola sata su mi ponavljali neka pazim na novce, itd. Nakon dugog pozdravljanja i neprestanog potvrivanja obea-nja danog mlaem bratu da u mu donijeti dar, zapoelo je nae putovanje! Osobe s kojima sam provodila vrijeme, dijelila dojmove i ivotni prostor, bile su Tihana, Matea i Mirjana. Prva postaja Be! Grad koji nas je sve impresionirao. Gledati slike dvorca Schnbrunna i stajati pokraj tog velebnog zdanja sasvim je drugi osjeaj. Dojmio me se jedan visoki spomenik koji je podigao car Svevinjem kao zahva-lu za spas naroda od kuge. Car i njegova ena bili su jako runi, ali iznimno poteni ljudi. Naime, kada je narod obolio od kuge, car je nese-bino podario sv...</p></li></ul>