k1 - ?· radna sveska prati udžbenik, i pored obilja vežbanja i zadataka za proveru naučenog...

Download K1 - ?· Radna sveska prati udžbenik, i pored obilja vežbanja i zadataka za proveru naučenog nudi i: Literature insight – odlomke iz čuvenih

Post on 31-Jan-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2016/2017

 • 560,70

  021 522 899

  OXFORD ENGLISH-SERBIAN STUDENTS DICTIONARYOxford University Press je povodom mnogobrojnih zahteva profesora, uenika i studenata, a u saradnji sa naom izdavakom kuom, pripremio drugo izdanje ENGLESKO-SRPSKOG RENIKA.

  Sistematinom organizacijom sadraja, ENGLESKO-SRPSKI RENIK prua, ne samo informacije o reima, ve i ogromnu pomo u napredovanju i savladavanju engleskog jezika.

  OVAJ TAKOZVANI 3-U-1 RENIK SADRI:1.jednojezini renik sa definicijama i primerima na engleskom

  2.dvojezini renik sa srpskim prevodom svih znaenja koja ima navedena re ili izraz

  3.srpsko-engleski indeks koji olakava traenje engleskih ekvivalenata srpskih rei

  U OVOM RENIKU ETE NAI:

  - 95 000 rei, izraza i primera, 88 000 prevoda, 14 000 napomena i uputnica o jezikoj upotrebi- sve nephodne rei, idiome i izraze u savremenom engleskom jeziku kao i strune izraze koji se koriste u informatici, ekonomiji, geografiji, prirodnim naukama, matematici, medicini, umetnosti, poljoprivredi, pravu i politici i mnogim drugim oblastima- vodi kroz gramatiku, upotrebu rei i kolokacije- britanski i ameriki izgovor- jeziki prirunik i dodatke kao to su kratak pregled gramatike, izrazi sa brojevima, geografski nazivi i lani parovi- ilustracije koje vam pomau da razumete tee rei

 • SolutionsAutori: Tim Falla i Paul A Davies

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u srednjim kolama 02

  New Headway fourth editionAutori: Liz i John Soars

  Osnovne komponente: Udbenik sa i-Tutor interaktivnim CD-ROMom Radna sveska sa i-Checker CD-ROMom Prirunik za nastavnika sa CDom sa dodatnim materijalima Testovi Audio CD

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu) Academic Skills (Reading, Writing, and Study Skills)

  Headway svojom dokazanom metodologijom ve 28 godina pomae uenicima irom sveta da ovladaju vetinama neophodnim za razumevanje i komunikaciju na engleskom jeziku.

  Zahvaljujui brojnim povratnim informacijama od korisnika programa, program je doiveo unapreenja po pitanju vizuelne prezentacije i dizajna, povezanosti sadraja komponenata uenikog kompleta i to je najvanije potpuno osavremenjavanje tekstualnih sadraja.

  irok spektar jezikih vebi prua mogunost za izbalansiran razvoj sve etri jezike vetine. Njih karakterie uvek realistian kontekst i meusobna integrisanost (uvek se u okviru jednog vebanja radi na razvoju najmanje dve vetine istovremeno), dok dodatne interaktivne komponente u vidu CD-ROMova koji idu uz knjigu i radnu svesku omoguavaju samostalni rad kod kue prilagoen svakom ueniku ponaosob.

  Solutions je serija udbenika namenjena nastavi engleskog jezika u srednjim kolama i gimnazijama. Sadri 10 nastavnih tema od kojih je svaka podeljena na 8 nastavnih jedinica sa jasno definisanim kognitivnim ciljem. Svaka stranica u udbeniku odgovara jednom kolskom asu, a svaki as jasno definie cilj koji bi uenici trebalo da postignu, ime im je snalaenje znatno olakano.

  Radna sveska prati udbenik i prua dodatna vebanja za svaku od nastavnih jedinica.

  Osnovne komponente: Udbenik + MultiROM Radna sveska Prirunik za nastavnike Audio CD CD sa testovima

  Dodatne komponente: iTools (softver za interaktivnu tablu)

  Metodologija programa je takva da svaki od uenika u toku jednog asa doe do produktivne faze: nastavne jedinice prate emu prezentacija, vebanje, produkcija. Leksika i gramatika su predstavljene kroz kontekst koji prate najpre kontrolisane, zatim slobodne vebe i na kraju govorna veba u kojoj se pokazuje odreena nastavna jedinica.

  Deo kompleta sadri interaktivni MultiROM koji predstavlja dodatak za samostalno uenje i konsolidovanje gradiva.

  Program je upotpunjen internet stranicom namenjenom kako uenicima, tako i nastavnicima na kojoj se mogu pronai dodatni materijali za vebu i nastavu.

 • iz drugih nastavnih predmeta, ali i kulturoloke specifinosti zemalja u kojima se govori engleski. Udbenik je bogat vebama za utvrivanje gradiva koje su raznovrsne i omoguavaju uenicima da postepeno usvoje gradivo.

  Sadraj udbenika propraen je adekvatnim vebama u radnoj svesci, koja pored toga jo nudi i dodatne vebe namenjene razvijanju vokabulara, proirivanju znanja gramatikih pravila i razvijanju svih vetina. Na kraju radne sveske nalazi se i jednojezini renik rei iz udbenika sa adekvatno adaptiranim objanjenjima.

  U priruniku za nastavnike se pored standardnih proceduralnih beleki za voenje asa nalaze i metodoloki saveti, ideje za video materijal koji moe da se koristi uz program, dodatne vebe za uenike sa slabijim znanjem, ali i za one kojima je potreban dodatni izazov, a tu su i testovi na CD-u (polugodinji, godinji i testovi za kraj svake lekcije koji se mogu ureivati prema nahoenju nastavnika, dati u dve verzije).

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska Prirunik za nastavnike + test CD + kod za pristup materijalu na internetu Audio CD

  Dodatne komponente: Softver za interaktivnu tablu

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u srednjim kolama

  Osnovne komponente: Udbenik sa CD-ROMom Radna sveska sa CDom Prirunik za nastavnika sa CDom na kome se nalaze testovi; Audio CD

  Dodatne komponente: DVD Softver za interaktivnu tablu

  03

  New Inside OutAutori: Sue Kay i Vaughan Jones

  GatewayAutori: David Spencer, Lynda Edwards, Frances Treloar

  New Inside Out je moderan, dinamian udbenik, tematski prilagoen mlaim ljudima, sa naglaskom na konverzaciji. Gramatike partije su date kroz dijaloge, u kontekstu, to omoguava lake usvajanje, a tekstovi su duhoviti i interesantni to dodatno motivie uenike. Gradivo se dalje utvruje kroz personalizovane vebe razliitog tipa.

  Komunikativan pristup, bogat renik i izrazi omoguavaju da mladi ljudi ovladaju jezikim vetinama i naue da komuniciraju na engleskom jeziku koji e koristiti i van uionice. Prirunik za nastavnike pored detaljnih uputstava uz svaku lekciju, prua obilje dodatnog materijala kroz razliite vebe iz gramatike, renika i konverzacije, praktinih saveta u cilju unapreenja nastave, samoprocenu baziranu na jezikom portfoliu i testove koji se nalaze na CD i mogu se prilagoditi.

  Radna sveska sadri vebe za utvrivanje svih gramatikih partija iz udbenika plus dodatne vebe sluanja, izgovora i pisanja.

  Dodatne vebe, igre i video materijali mogu se pronai i na internet stranici koja prati ovaj program.

  Gateway serija je namenjena srednjekolskom uzrastu od 14-19 godina i ima za cilj da kroz akademski i kulturoloki bogat sadraj i povezivanje gradiva sa drugim predmetima, opremi polaznike odgovarujuim nivoom znanja engleskog jezika, neophodnim vetinama za polaganje zavrnih ispita i to je najvanije spremnou za daljim radom na sebi.

  U okviru samih celina obrauju se leksika, jezike vetine i gramatika u kontekstu, dok se u sredini svake teme nalazi odeljak CLICK onto (akronim za Cross-Curicular, Literature and International Cultural Knowledge) u kome se obrauju sadraji

 • Insight Autori: Fiona Beddall i Jayne Wildman

  New MatrixAutori: Kathy Gude, Jayne Wildman i Michael Duckworth

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska Prirunik za nastavnika Testovi Audio CD

  Osnovne komponente: Udbenik Radna sveska Prirunik za nastavnike sa DVDjem Audio CD

  Dodatne komponente: Test Bank Multi-ROM iTools (softver za interaktivnu tablu)

  New Matrix udbenik razvija sve etiri glavne jezike vetine koje su prezentovane u kontekstu, ali i upoznaje uenike sa osnovnim ispitnim formama i tehnikama. Kulturni kontekst udbenika omoguava uenicima da razumeju jezik bolje tako to se upoznaju sa kulturolokim razlikama unutar zemalja engleskog govornog podruja.

  Udbenik Insight je namenjen uenicima srednjokolskog uzrasta. Na veoma inspirativan nain podstie i motivie razvijanje svih jezikih vetina podjednako. Bavi se optim temama, deavanjima u svetu, povezuje sadraje sa istorijskim injenicama i mitovima, i nudi pregrt podataka i referenci za dalje istraivanje. Gramatika se obrauje kontekstualno, a redovnim proverama znanja kroz veliki broj raznovrsnih vebanja i zadataka uenicima se prua mogunost da steknu sigurnost u svoje poznavanje jezika, i da esto i sa puno samopouzdanja pokau ta i koliko znaju.

  Udbenik je podeljen u deset nastavnih tema, a svaka tema se sastoji od pet lekcija, dodatnih aktivnosti za utvrivanje i proirivanje vokabulara, kao i sekcije za utvrivanje gradiva na kraju svake nastavne teme. Prve etiri lekcije povezuju barem jednu jeziku

  Aktivnosti Time to talk, Soundbites, Quick filler i Optional activity omoguavaju nastavniku da promeni dinamiku asa ili da premosti aktivnosti. Sva vebanja su dizajnirana tako da razvijaju komunikativne vetine kroz diskusiju, reavanje problema, poreenja i kontrastiranja. Renik je predstavljen u leksikim grupama kroz kolokacije i tvorbu rei.

  Gramatika je predstavljena u jasnom kontekstu u svakoj lekciji sa vebama razliitog tipa, od induktivnih do deduktivnih i od kontrolisanih do slobodnih.

  Katalog udbenika za uenje engleskog jezika u srednjim kolama 04

  vetinu sa ciljnim vokabularom ili odreenom gramatikom partijom, da bi se u petoj lekciji, koja je posveena razvijanju vetine pisanja, sve to je naueno moglo oblikovati i izraziti u pisanoj formi, pratei odreenu strategiju, model i formu.

  Radna sveska prati udbenik, i pored obilja vebanja i zadataka za proveru nauenog nudi i: Literature insight odlomke iz uvenih knjievnih dela, koje prate aktivnosti pogodne za diskusiju i razvijanje kritikog stava i miljenja, zatim Exam insight upoznaje uenike sa formom Kembridovih ispita i ui ih strategijama praktine upotrebe jezika. Nakon toga sledi pregled gramatike sa vebanjima, Pronunciation insight za vebanje tanog i pravilnog izgovora i razvijanje komunikativnih funkcija, kao i Wordlist sa fonetskim transkriptom i definici