jus norme1

Download JUS NORME1

Post on 21-Apr-2015

3.248 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

Preuzete norme predloene za povlaenjePodruje A: Osnovne i ope norme A.A0.004:1976 Razredba i oznaivanje jugoslavenskih normi A.A0.006:1984 Oznaivanje proizvoda, radova i usluga. Opa pravila A.A0.010:1959 Normne duinske mjere od 0,01 do 1,000 mm A.A0.050:1974 Matematiki znakovi i simboli Booleove algebre A.A0.060:1980 Grafiki simboli. Ope odredbe A.A0.104:1984 Tehniki crtei. Formati i obrasci za crtee A.A0.105:1984 Tehniki crtei. Previjanje crtea A.A0.106:1984 Tehniki crtei. Mjerila A.A0.107:1985 Tehniki crtei. Uvjeti za mikrofilmiranje A.A0.112:1987 Tehniki crtei. Zaglavlja. Opi zahtjevi A.A0.113:1987 Tehniki crtei. Sastavnice. Opi zahtjevi A.A0.114:1988 Tehniki crtei. Kotiranje A.A1.060:1981 Prikazivanje brojanih podataka. Pisanje decimalnih brojeva A.A1.061:1981 Prikazivanje brojanih podataka. Zaokruivanje brojeva A.A1.100:1983 Normna atmosfera A.A2.005:1985 Pouzdanost. Osnovni nazivi i definicije A.A2.010:1979 Primjena statistikih metoda. Statistika obradba podataka. Problemi ocjenjivanja i ispitivanja koji se odnose na aritmetike sredine i varijancije A.A2.011:1979 Primjena statistikih metoda. Statistika obradba podataka. Odreivanje statistikog intervala tolerancije A.A2.012:1979 Primjena statistikih metoda. Statistiko tumaenje rezultata ispitivanja. Ocjena aritmetike sredine. Interval povjerenja A.A2.020:1964 Primjena statistikih metoda u industriji. Provjera stabilnosti proizvodnoga procesa. Opi dio A.A2.021:1964 Primjena statistikih metoda u industriji. Provjera stabilnosti proizvodnoga procesa nakon odreenog vremena A.A2.022:1964

1

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

Primjena statistikih metoda u industriji. Provjera stabilnosti proizvodnoga procesa tijekom proizvodnje A.A2.030:1973 Osnovna mjerila za odreivanje uvjeta kakvoe potroakih roba. Objanjenje pojmova A.A2.031:1973 Ispitivanje potroakih roba. Opa pravila A.A2.032:1973 Usporedno ispitivanje potroakih roba. Objanjenje pojmova A.A2.033:1973 Uporabna vrijednost potroake robe. Objanjenje pojmova A.A3.001:1989 Natpisne ploice. Oblici i mjere A.A4.001:1988 Zaglavlja znaajki predmeta. Osnovna pravila A.A4.200:1990 Zaglavlja znaajki predmeta. Vijci i matice A.A4.201:1990 Zaglavlja znaajki predmeta. Podloke i prstenasti osigurai A.A4.202:1990 Zaglavlja znaajki predmeta. Svornjaci, klinovi, zakovice, rascjepke, klinovi i avli A.A4.300:1988 Zaglavlja znaajki predmeta. Kondenzatori A.A4.301:1988 Zaglavlja znaajki predmeta. Otpornici A.A4.302:1990 Zaglavlja znaajki predmeta. Poluvodike diode A.A4.303:1990 Zaglavlja znaajki predmeta. Tranzistori i tiristori A.C0.001:1979 Nazivlje. Pojmovi i nazivi. Opa naela A.C0.003:1979 Nazivlje. Sustavi pojmova i njihovo prikazivanje A.C0.120:1981 Nazivlje i Ieksikografija. Oznake za jezike i njihova dopuna oznakama za zemlje i ustanove A.D0.001:1987 Oznaivanje brojkama. Nazivi i definicije A.D0.105:1973 Pisanje datuma u brojanom obliku A.D0.106:1973 Razmjena obavijesti. Prikazivanje rednih datuma A.D0.107:1973 Utvrivanje dana u tjednu na temelju datuma A.D0.108:1983 Obrojavanje tjedana u godini. Kalendari A.D0.109:1981 Razmjena obavijesti. Prikazivanje satnog vremena A.E0.001:1972 Tehnika mrenog planiranja. Nazivi i objanjenja pojmova

2

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

A.F0.001:1979 Obradba podataka. Definicije pojmova A.F0.002:1979 Teorija obavijesti. Definicije pojmova A.F0.003:1973 Obradba podataka. Prijenos digitalnih podataka. Definicije pojmova A.F0.004:1971 Obradba podataka. Simboli za dijagrame sustava obradbe podataka A.F0.005:1971 Obradba podataka. Simboli za dijagrame sustava obradbe podataka. ablona za crtanje A.F0.039:1975 Obradba podataka. Nebuene papirne kartice. Mjere. Uvjeti kakvoe. Ispitivanje A.F0.212:1982 Uredska raunalna postrojenja. Razredba A.K1.015:1990 Sustavi kakvoe. Poslovnik o kakvoi A.K2.003:1978 Postupci ispitivanja za potvrivanja i znak kakvoe Podruje B: Rudarstvo i preradba minerala, ugljena i nafte B.A0.001:1976 Rudarstvo. Nazivi i definicije. Istrano buenje B.A0.004:1976 Rudarstvo. Nazivi i definicije. Miniranje B.A0.008:1975 Rudarstvo. Nazivi i definicije. Lista I. Jamski prijevoz B.A3.001:1982 Rudarske oznake i simboli. Znak "eki i dlijeto" B.A3.002:1982 Rudarske oznake i simboli. Zastava B.A3.011:1967 Rudarske oznake i simboli. Toke i crte mjerenja B.A3.012:1967 Rudarske oznake i simboli. Obiljeavanje toaka mjerenja u jami B.A3.013:1967 Rudarske oznake i simboli. Jamske prostorije B.A3.014:1967 Rudarske oznake i simboli. Otkopavanje i zapunjavanje B.A3.015:1967 Rudarske oznake i simboli. Istrane buotine B.A3.016:1967 Rudarske oznake i simboli. Opasna podruja B.A3.017:1967 Rudarske oznake i simboli. Obiljeavanje jamskih objekata i putokaza B.A3.018:1967 Rudarske oznake i simboli. Prozraivanje B.A3.019:1967

3

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

Rudarske oznake i simboli. Jamske vode i odvodnjavanje B.A3.021:1967 Rudarske oznake i simboli. Kosine podova na povrinskom otkopu B.A3.022:1967 Rudarske oznake i simboli. Izocrte i granice B.A3.023:1968 Rudarske oznake i simboli. Mehanizacija u rudnicima B.A3.024:1967 Rudarske oznake i simboli. Pomone jamske prostorije B.A3.100:1988 Naftno rudarstvo. Oznake i simboli za buotine B.A4.051:1966 Geoloke oznake i simboli. Simboli i boje za oznaivanje starosti jedinica na geolokoj karti B.A4.052:1966 Geoloke oznake i simboli. Litoloke oznake za sedimentne stijene B.A4.053:1966 Geoloke oznake i simboli. Oznake i simboli za kvartarne tvorevine B.A4.054:1966 Geoloke oznake i simboli. Oznake za nalazita fosila B.A4.055:1966 Geoloke oznake i simboli. Simboli, boje i oznake za magmatske stijene B.A4.056:1966 Geoloke oznake i simboli. Simboli, boje i oznake za metamorfne stijene B.A4.057:1966 Geoloke oznake i simboli. Simboli za minerale B.A4.058:1966 Geoloke oznake i simboli. Strukturne oznake B.A4.070:1966 Geoloke oznake i simboli. Oznake za leita mineralnih sirovina B.A4.080:1966 Geoloke oznake i simboli. Oznake za inenjerskogeoloke, hidrogeoloke i geomorfoloke elemente B.A5.010:1972 Naela i pravila za shematsko prikazivanje postrojenja za pripremu ugljena B.A6.102:1981 Jednotrana visea eljeznica u rudnicima. Dijagram. Ovisnost vlane sile i brzine o nagibu putanje kod dizelske lokomotive B.B3.250:1984 Aglomramorne ploe. Tehniki uvjeti i nain ugraivanja B.B5.011:1978 Kremeni ljevaki pijesak. Uvjeti kakvoe i metode ispitivanja B.B5.012:1978 Obloeni ljevaki pijesak. Razredba i tehniki uvjeti B.B5.020:1990 Sirovine za proizvodnju. Kremeni pijesak. Razredba i tehniki uvjeti B.B5.030:1968 Kremeni pijesak za finu keramiku. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.010:1984

4

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

Vatrostalno gradivo. Dolomit. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.011:1981 Vapnenac za metalurke svrhe. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.013:1987 Vapnenac za uporabu u industriji eera. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.020:1990 Sirovine za proizvodnju stakla. Vapnenac. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.021:1990 Sirovine za proizvodnju stakla. Dolomit. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.031:1981 Kalcijkarbonatna punila. Prirodni kalcijev karbonat za uporabu u industriji gume. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.032:1982 Kalcijkarbonatna punila. Prirodni kalcijev karbonat za uporabu u industriji boja i lakova. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.033:1986 Kalcijkarbonatna punila. Kalcijev karbonat za uporabu u industriji papira. Razredba i tehniki uvjeti B.B6.034:1990 Kalcijkarbonatna punila. Mljeveni prirodni kalcijkarbonat za uporabu u farmaceutskoj i kozmetikoj industriji B.B7.110:1988 Mehanika stijena. Ispitivanje fizikalnih i mehanikih svojstava. Uzimanje uzoraka B.B7.126:1988 Mehanika stijena. Ispitivanje fizikalnih i mehanikih svojstava. Metode odreivanja jednoosne tlane vrstoe B.B7.127:1988 Mehanika stijena. Ispitivanje fizikalnih i mehanikih svojstava. Odreivanje vlane vrstoe neizravnom metodom B.B7.128:1988 Mehanika stijena. Ispitivanje fizikalnih i mehanikih svojstava. Metoda odreivanja savojne vrstoe B.B7.130:1988 Mehanika stijena. Ispitivanje fizikalnih i mehanikih svojstava. Metoda odreivanja granine smicajne vrstoe B.B8.003:1986 Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloko-petrografskog sastava B.B8.013:1960 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija B.B8.015:1984 Ispitivanje otpornosti na habanje bruenjem B.B8.019:1961 Ispitivanje otpornosti tucanika na udar napravom Treton B.B8.020:1979 Obloeni ljevaki pijesak. Metode ispitivanja B.B8.050:1972 Staklarski pijesak. Metode ispitivanja B.B8.051:1990 Sirovine za proizvodnju stakla. Kremeni pijesak. Ispitivanje mineraloko- petrografskog sastava metodom mikroskopske analize B.B8.060:1968 Kremeni pijesak za finu keramiku. Uzimanje i obradba uzoraka. Metode ispitivanja B.B8.070:1982 Vapnenac i dolomit. Metode kemijskih ispitivanja B.B8.080:1980

5

HZN Preuzete norme predloene za povlaenje

Kalcijkarbonatna punila. Uzimanje i priprema uzoraka B.B8.081:1981 Kalcijkarbonatna punila. Metode kemijskih ispitivanja. Odreivanje netopljivih tvari u klorovodinoj kiselini B.B8.082:1981 Kalcijkarbonatna punila. Metode kemijskih ispitivanja. Odreivanje gubitka arenjem na 1000"C B.B8.083:1981 Kalcijkarbonatna punila. Metode kemijskih ispitivanja. Odreivanje alkalnosti (preraunato na Na2C03) B.B8.084:1982 Kalcijkarbonatna punila. Metode ispitivanja. Odreivanje stupnja bjeline B.B8.085:1982 Kalcijkarbonatna punila. Metode ispitivanja. Odreivanje upijanja vode B.B8.086:1982 Kalcijkarbonatna punila. Prirodni kalcijev karbonat. Metode ispitivanja. Odreivanje granulometrijskog sastava Andreasenovom metodom B.B8.087:1986 Kalcijkarbonatna punila. Kalcijev karbonat za uporabu u industriji papira. Odreivanje granulometrijskog sastava. Fotosedimentacijska metoda B.B8.088:1986 Kalcijkarbonatna punila. Kalcijev karbonat za uporabu u industriji papira. Odreivanje abrazivnosti Vailleyevom metodom B.B8.089:1985 Kalcijkarbonatna punil