jednostavno druŠtvo s ograniČenom odgovornoŠĆu sutkinja Željka bregeš

Download JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Sutkinja Željka Bregeš

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2016

56 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Sutkinja Željka Bregeš. Tvrtka. Mora sadržavati riječi, odnosno oznaku „jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“, odnosno „j.d.o.o.“ U odnosu na ostale značajke vezane uz tvrtku primjenjuju se odredbe čl. 11. do 23. ZTD-a. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • JEDNOSTAVNO DRUTVO S OGRANIENOM ODGOVORNOU

  Sutkinja eljka Brege

 • Mora sadravati rijei, odnosno oznaku jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou, odnosno j.d.o.o.

  U odnosu na ostale znaajke vezane uz tvrtku primjenjuju se odredbe l. 11. do 23. ZTD-a

 • Sastavni dio zapisnika

 • Sastavni dio zapisnika

  Upisuju se u skladu s odredbama 32. do l. 35. ZTD-a i l. 51. Zakona o sudskom registru

 • Jedan do najvie tri Fizike ili pravne osobel. 387. st. 2. ZTD-a (l. 13. ZIDZTD-a)Punomonici osnivaa moraju imati punomo ovjerenu kod javnog biljenika, osim ako je zastupnik osnivaa po zakonu ovlaten sklopiti drutveni ugovorl. 387. st. 4. ZTD-a (l. 13. ZIDZTD-a)

 • Skuptina- Jedan do tri lana drutvaPrijeti li drutvu nesposobnost za plaanje, mora se odmah sazvati skuptina drutva.Ostvarivanje lanskih prava:Svaki iznos od 1,00 kn nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas dok se temeljni kapital ne povea najmanje na iznos od 20.000,00 knl. 445. st. 2. ZTD-a (l. 22. ZID ZTD-a)

 • Uprava

  Jedan direktor

  zastupa SAMOSTALNO I NEOGRANIENO (koristiti upravo ovu formulaciju- prema obrascu zapisnika)

  l. 387. st. 2. ZTD-a (l. 13. ZIDZTD-a)

 • Jedan direktor

  Prokura nije predviena za j.d.o.o.

  l. 387. st. 2. ZTD-a (l. 13. ZIDZTD-a)

 • Nadzorni odbor

  Nije predvien kao organ koji ima, odnosno prilikom upisa osnivanja moe imati j.d.o.o.

 • KNJIGA POSLOVNIH UDJELAu knjizi poslovnih udjela pri upisu svake promjene veliine udjela, uprava drutva-direktor, mora unijeti i broj glasova na koji on daje pravo u skuptini drutva

  lanu drutva duan je izdati potvrdu o broju glasova

 • Najmanje 10,00 kn do najvie 19.999,00 kn;Najnii nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 knDrutvo mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti etvrtinu iznosa dobiti drutva iskazane u godinjim financijskim izvjeima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti: 1. za poveanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital drutva, 2. za pokrie gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godinja financijska izvjea ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i 3. za pokrie gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godinjim financijskim izvjeima za godinu za koju se podnose.Iskljuivo u novcuUlozi za preuzete poslovne udjele moraju biti uplaeni u cijelosti prije podnoenja prijave za upisl. 390.a st. 3., 4. i 5. ZTD-a (l. 16. ZID ZTD-a)

 • Temeljni akt:

  Izjava o osnivanju ili drutveni ugovor unutar obrasca zapisnika

 • Prilikom upisa osnivanja j.d.o.o. registarskom se sudu dostavljaju:prijava za upis osnivanja j.d.o.o. (propisanom obrascu kao i za svaki drugi subjekt upisa)Zapisnik o osnivanju j.d.o.o.( Zapisnik mora sadravati Izjavu o osnivanju/drutveni ugovor o osnivanju napomena i dalje je to osnivaki (temeljni) akt drutva s podacima o tvrtki, sjeditu i adresi, predmetu poslovanja / djelatnostima drutva (broj djelatnosti nije ogranien) temeljnom kapitalu, odluci o imenovanju direktoraPopis lanova drutvaPopis osoba ovlatenih za voenje poslova drutva Izjava o prihvatu postavljenja direktora drutvaOvjerovljeni potpis direktora(dan na zapisnik i ne smije biti preslika)potvrda financijske institucije o uplati temeljnog kapitalaizjava po l. 40. a Zakona o sudskom registru

  potvrda financijske institucije o uplati sudske pristojbe u iznosu od 60,00 kn

  potvrda financijske institucije o uplati trokova objave oglasa u Narodnim novinama u iznosu od 200,00 kuna

 • *