Isolomzi express 10 04 2014

Download Isolomzi express 10 04 2014

Post on 08-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

7 download

DESCRIPTION

Isolomzi express 10 04 2014

TRANSCRIPT

 • press

  ISOLOMZI

  20 000 COPIES WEEKLY

  Cala | Dutywa | Butterworth | Centani | Elliotdale | Ngcobo | Tsomo

  Nqamakwe | Willowvale | Confimvaba | Elliot

  THURSDAY April 10, 2014 |0 047 050 4430 | www.isoexpress.co.za | isoexpress.mobi | greg.nota@media24.com or express@media24.com | Previously known as the Isolomzi Fever EDITOR: BETTIE GILIOMEE

  LISTELLO TILES

  CERAMIC TILES

  Terms & condition apply

  WE WILL BEAT ANY WRITTEN QUOTE

  C

  L

  E

  A

  R

  A

  N

  C

  E

  S

  A

  L

  E

  E

  A

  S

  T

  E

  R

  MOSAIC TILES PORCELAIN TILES VERANDA TILES

  WALL TILES

  WHERE SMART PEOPLE SHOP

  R

  1

  9

  .

  9

  0

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  R

  1

  2

  4

  .

  9

  9

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  R

  9

  9

  .

  9

  0

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  R

  6

  9

  .

  9

  0

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  BEE Compliant

  R

  6

  9

  .

  9

  9

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  R

  7

  .

  5

  0

  s

  t

  a

  r

  t

  i

  n

  g

  f

  r

  o

  m

  p

  e

  r

  m

  7 Sprigg street Mthatha Tell 047 532 4599 / 081 474 4406

  MSV5IK-100414-TE-ebmswa-hyper

  BABALWA NDLANYA

  T

  HE MEC for the Department of

  Roads and Public Works,

  ThandiswaMarawu, recently offi-

  cially handed over the Elliotdale

  Cluster Offices to the community.

  This complex will help to bring basic gov-

  ernment services closer to Elliotdales com-

  munity.

  According to Marawu, the Department has

  spent R49 million to build the complex and

  created about 170 job opportunities for local

  community members.

  Before, department officials were work-

  ing in containers, but now they have better

  offices and all the departments are here, in-

  cluding the department of agriculture, educa-

  tion, South African Social Services Agency

  (SASSA) and home affairs. The centre is built

  next to the taxi rank resulting in ease of ac-

  cess, said Marawu.

  Marawu said the complex needs to be

  fenced off to prevent vehicles from parking

  in front of it, because this disturbs vehicles

  bringing people here to get help. She added

  that they would make sure that they bring

  chairs so that people who are visiting SASSA

  would have a place to sit.

  The Mayor of the Mbhashe Local Munici-

  pality, Councillor Nonceba Mfecane, said

  theywere happy to have received such a com-

  plex from the department of roads and public

  works.

  Our government is saying services must

  go to the people and this is what public works

  did for the Mbhashe community. We will

  make sure that we keep this building in good

  condition, because it is an asset, said Coun-

  cillor Mfecane.

  She said the Mbhashe Municipality is a

  small municipality which depends on gov-

  ernment grants, since they have few people

  here who are paying rates.

  She said they had implemented the Inte-

  gratedDevelopment Programme (IDP) so that

  all 31 wards in Mbhashe can benefit from the

  services.

  She advised the youth to stop undermining

  FET Colleges, since they were good and they

  assist with the development youth interested

  in education and furthering their careers.

  A community member, Nosicelo Matu,

  said, We are proud about what the depart-

  ment has done here. They have changed our

  lives and created a lot of job opportunities for

  Elliotdale people.

  MECopens complex to

  assist community

  HE MEC for the Department of

  gratedDevelopment Programme (IDP) so that

  assist with the development youth interested said, We are proud about what the depart- Elliotdale people.

  MEC for the Department of Roads and Public Works, Thandiswa Marawu, and Mayor Nonceba Mfecane, officially open, the door to mark the opening

  and handover of the complex. PHOTO: BABALWA NDLANYA

 • 2News

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  URGENT NOTICE TO

  SHAREHOLDER'S

  OF

  .

  Reg No.: 1998/022924/06

  PROSPERITY

  INSURANCE COMPANY

  HOLDINGS LIMITED

  THE SALE OF THE COMPANY

  SHAREHOLDING IN PROSPERITY

  LIFE HAS BEEN CONCLUDED. THE

  COMPANY HEREBY REQUESTS

  THAT ALL SHAREHOLDERS

  CONTACTHAZELSWANEPOELAT

  MOORE STEPHENS PDB INC TO

  FINALISE THE DISTRIBUTION OF

  PROCEEDS.

  Tel 043 726 3344 / Fax 086 652 3232

  or Email:

  hazel@el.moorestephens.co.za.

  ADDRESS: 12 SANSOM ROAD,

  VINCENT, EAST LONDON,

  MSV1XV-100414-TE-ebnnon-notice

  In accordance with the

  editorial policy of the

  Isolomzi Express, we

  invite readers to com-

  ment on mistakes in the

  newspaper and shall

  correct significant errors

  as soon as possible.

  Send info to the Om-

  budsman of Media24s

  Local Press, George

  Claassen, at

  george.claas-

  sen@media24.com or call

  him at 0 021 851 3232.

  Readers can also contact

  the SA Press Ombudsman

  at 0 011 484 3612/8 or

  e-mail ombuds-

  man@presscouncil.org.za.

  OMBUDSMAN

  BABALWA NDLANYA

  UTHI ujongene nenqantsonqa umamawakwi

  lali yase Ntshilini kwidolophu yaseNgqeleni

  nanjengoko engakwazi ukwenzelaumntwana

  wakhe ongu-Andisiwe Hodoshe (22) umazisi,

  nto leyo ekhokelele ekubeni lo mntwana an-

  gakwazi ukuqhubeka noku phinda ibanga la-

  khe likaGrade 12.

  UNksz Nosapho Hodoshe uvumile ukuba

  nguye unobangela wokuba umntwana wakhe

  angabi nayo incwadi yokuzalwa kuba zange

  azikhathaze ngokumenzela kwase kuqaleni,

  kubawaye sele edlulile kwibakala lokubaafu-

  mane imali yesibonelelo sikarhulumente.

  Ndiyavuma ndim ongazange ayi hoye into

  yokwenzela umntwana wam incwadi yoku-

  zalwa.Nangonakunjalokodwangokundicela

  iSebe lezaseKhaya kwidolophu yaseNgqeleni

  ukuba lindincede kuba kudala ndiquqa kulo

  kodwa andihoywa mntu.

  Endaweni yoko, amagosa avele athi u-

  Andisiwe ayinguye owam, kuba xa ibingo

  wambendingekendihlale ithuba elidekanga-

  ka. Ndiye nakwi-Ofisi yaseMthatha nakhona

  andikhange ndihoywe ngelithi kungenzeka

  ukuba lo mntwana ayinguye owam, kubeka

  uNksz Hodoshe.

  Uveze ukuba aba abantwana bancinane ba-

  khe babini banazo incwadi zokuzalwa kuba

  nazo wazenza kuba efuna ukufumana imali

  yesondlo sikarhulumente, nanjengoko ese-

  benza umsebenzi ongacacanga.

  Uthi kubuhlungu kuye xa umntwana wa-

  khe eza kuba nekamva eli mfiliba ngenxa ya-

  khe lonto imenza angafumani kuphumla.

  Ngokwe nkcaza yakhe uthi uqale ngonyaka

  ka-2010 ukuya kwiSebe lezaseKhaya, ukuya

  kufuna uncedo kodwa kude kube namhlanje

  akancedakali.

  UNksz Hodoshe uthi ude wancama wayeka

  ukuya kufuna uncedo kweli Sebe kuba ufike

  axelelwe ukuba ingxaki yakhe iyaziwa, anga-

  hoywa emva koko.

  Ngelixa eliphephandaba liqhakamshelana

  ne-Ofisi yeSebe lezaseKhaya yaseNgqeleni,

  igosa elinga gunyaziswanga ukuba lithethe

  nonondaba lithe licela umama lo eze kwi-Ofi-

  si yalo ukuze afumane uncedo. Latsho lan-

  ikezelangefani yalonangoluhlu lwezinto eku-

  fanele aziphathe ukuze akwazi umntwana

  wakhe ukuncedakala.

  Ukanti phakathi kolu luhlu, kubalwa ne-

  form egcwaliswa sisikolo apho umntwana

  lowo wayenze khona uGrade 1.

  Ukhalaezimathontsi ongazangeenzele

  umntwanawakhe incwadiyokuzalwa

  BABALWA NDLANYA

  BASABAMBE onge zantsi abahlali bakwi

  lali yakwa G, eQolorha kwidolophu yaku

  Centane, kulandela isiganeko soku bulawa

  kwexhegwazana ngunyana walo ngomvulo

  wokuphela kwenyanga igqithileyo.

  KungokunjeumrhanelwaonguMphuthu-

  mi Shweni (46) uvele kafutshane phambi

  kwenkundla yamatyala kwidolophu yaku-

  Centane ngetyala loku bulala umama wa-

  khe.

  UShweni (46) khange abuzwe yinkundla

  ukuba uyaliphika okanye uya livuma kusi-

  nina eli ityala lokubulala umamawakhe on-

  gu Nkk Elizabeth Nolungile Nibe (70).

  Ngokwengxelo eyenziwe ngosisithethi sa-

  mapolisa, uCaptain Jackson Manatha ku-

  vakala ukuba ngosuku lwesi sihelegu

  umrhanelwa lo wathi wakhaba ze wa-

  bethekisa umama wakhe eludongeni. Isi-

  ganeko esi senzekele emzini kamfi kwinda-

  wo yakwa G, eQholora.

  Uye waswelekela kwindawo yexhwayelo

  umfi, ukuza kuthi ga ngoku unobangela we

  sesiganeko awukaziwa. Kodwa noxa unob-

  angela woku bulawa kuka mfi ungaziwa,

  ngelixa esi siganeko sisenzeka sabonwa ng-

  abahlali nabaye babiza amapolisa ukuba

  azo kungenelela.

  Amapolisa akwazile uku mbamba

  umrhanelwa ze waphoswa emva kwezi

  tshixo, kubeka uCaptain Manatha.

  Uthe uShweni uye watyatyekwa isityholo

  soku bulala, ityala lakhe lithe lahlehliselwa

  umhla we-14 kule nyanga. UCaptain Man-

  atha uthe eli tyala lihlehliswe kuba kusa

  nikwa amapolisa ixesha loku qhubeka

  nophando. Umrhanelwa usese lugcinweni

  lwamapolisa de kufike umhla wetyala.

  Ziwe phantsi inzame zokufumana inkosi

  yendawo yaseMsento, uNkosi Qondikhaya

  Ndesane ukuba akhe aphefumle ngesi si-

  ganeko, nanjengokounomyayiwakheubun-

  gaphumeli qha ungena kwivoice mail.

  Babalwa.Ndlanya@media24.com

  Usemva kwezi tshixo obulele unina

  SIMBONGILE MDLEDLE

  SEVEN people died in an accident be-

  tween a combi and a small delivery truck

  which took place last week Thursday

  morning on the R61, a few kilometres from

  Cofimvaba.

  This was confirmed by Arrive Alive Spokes-

  person, Tsepo Machaea, last week Friday.

  Six people had died on the scene while the

  seventh victim died a day later in hospital.

  According to Machaea the combi (Quan-

  tum) was travelling from Cofimvaba to But-

  terworth when it collided head-on with a

  small truck which belonged to a Bakery Com-

  pany.

  He said in this accident eleven people were

  seriously injured.

  Machaea said they were not sure what the

  cause of the accidentwas and that expertswere

  still investigating.

  Seventhaccident victimdies inhospital

  ZIZI HLUNGULU/WNA

  THE Department of Public Enterprises

  (DPE) has teamed up with the Eastern

  Capes University of Fort Hare to raise

  R150 million to build aworld class library

  at the institution.

  Public Enterprise deputy minister

  Bulelani Magwanishe said he offered to

  help the university because the institu-

  tion produces studentswith skills that fall

  in line with the departments needs.

  We are going to ensure that our State

  OwnedCompanies (SOCs), customers and

  suppliers come together and raise funds

  for the university to build the library it

  urgently needs, said Magwanishe at a

  Corporate Social Investment (CSI) Sum-

  mit held at University of Fort Hare (UFH)

  in Alice on Friday.

  He said one of the librarys key func-

  tions has been to preserve the institu-

  tions association with late struggle he-

  roes. Fort Hare University vice-chancel-

  lor Mvuyo Tom said the institution

  welcomed the partnership,which he said

  is a wonderful opportunity for the uni-

  versity.

  The current library is inflexible. We

  need a spacious library with social spac-

  es that will be able to accommodate the

  large numbers of students at the univer-

  sity, added Tom.

  Eskom, Transnet, Denel, South Afri-

  can Airways and the South African For-

  estry Company (SAFCOL) are some of

  the state-owned companies who are will-

  ing to work with the DPE to help UFH

  build the new library.

  SAFCOL group CEO Nomkhita Mona

  said while revamping the library is a big

  project, it was possible with co-operation

  between the different SOCs. - WNA

  FortHare togetanew library

  University of Fort Hare vice-chancellor Mvuyo Tom and Public Enterprise deputy minister

  Bulelani Magwanishe addressing the media. PHOTO:ZIZI HLUNGULU/WNA

 • 3News

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  BABALWA NDLANYA

  USIGXEKE kakhulu isenzo sokungcoliswa

  kwedolophu yaseXhora kunye noku nga-

  khathali kwamagosa ajongene nococeko uku-

  qinisekisaukuba idolophu isoloko igcinwa ic-

  ocekile, uMphathiswa weSebe leze Ndlela

  kunye nele Misebenzi yoLuntu.

  UMphathiswa Thandiswa Marawu ukut-

  sho oku ngelixa evula ngokusesikweni isa-

  khiwo esiza kunceda abahlali belali ez-

  ingqonge ledolophu ukuze bafumane inkonzo

  kufutshane nendawo yoku khwela izithuthi.

  Ngaphambi kokuba kuyiwe kwindawo ebe

  kuza kubanjwa kuyo lo mcimbi, amagosa

  amasebe karhulumente ohlukeneyo aseben-

  zela kwesi sakhiwo athe bhazalala kwidolo-

  phu yaseXhora nalapho beku cholwa khona

  amaphephangeli bonisaukubaphambikwesi

  sakhiwo kufuneka kuhlale kucocekile.

  Oku kucocwa kwale dolophu bekusenziwa

  phantsi kuka tshayela othi coca Phakathi

  kwamagosa aphezulu ebe zibandakanye kulo

  coca kubalwa uSodolophu waseMbhashe

  uCeba Nonceba Mfecane, UMphathiswa Ma-

  rawu, uSekela Mqondisi weSebe lezolimo

  eDutywa, uNksTerryNtantiso kunyenowise-

  Amathole uMnu Mpakamisi Magaga.

  Kubalulekile ukuba le nto oyenza kwakho

  uyenze nalapha edolophini, abantu bayeke

  ukulahla nokuba kuphi apho bathanda kho-

  na. Kwayeusodolophu aka zusuka azococa id-

  olophu bekhona abantu abenza lowomseben-

  zi.

  Lo kaMarawu uthe into yokuba mdaka

  kwedolophu igxotha nosomashishini abafu-

  na ukuvula amashishini abo, ukuze kuvule-

  ke amathuba emisebenzi. Uthe ukususa ing-

  ca kunye noku chola amaphepha akufuni

  nokuba kude kube khona ibudget.

  Kwale nto yezivenkile ezithi zithengisa

  kube kumdaka kangaka phambi kwazo,

  abantu baza kuqinisekisa njani ukuba uku-

  tya oku thengiswayo kulungele ukutyiwa?

  kubuza uMarawu.

  Wolekengelithi kubakhonaabantuekuthi-

  wa ziFood Inspectors ngolwase mzini naba-

  khe bajikeleze bahlole ezi ndawo zitheng-

  isayo ukuba zenza ngendlela efanelekileyo

  kusinina. Kodwa uyaxakwa ukuba ezase

  Xhora zatshona phi?Ukhwele ezehlela kwabo

  bantu abathi banikwe imisebenzi efana neyo

  kulungiswa kwendlela kunye noku coca na-

  baye banga wenzi kakuhle umsebenzi wabo,

  watsho esithi yilonto ezinye indawo ziye

  zikhethe ukusebenzisa inkampani zabucala

  kuba ezi zase kuhlaleni zivele zigade amehlo

  omqeshi.

  Kwelinye icala abanye babahlali base Mb-

  hashe bebemi kulo ngqatsini yelanga belinde

  imali yesibonelelo, kucaca nje ukuba abayi

  nanzi nganto le yokucocwa kwedolophu.

  Omnye wabahlali, uMnu Ernest Mathun-

  jwa (65) uthe kangeke akwazi ukucoca idolo-

  phu elambile kunyanzelekile ukuba maka

  qale afumane imali yakhe kuqala. Angeke

  ndithi sele ndime emgceni ndiphume ndithi

  ndincedisa eku coceni. Kufanele qha kube

  khona imigqomo ecaleni kwendawo ezi na-

  bantu enzele umntu ayo kulahla kuwo, ut-

  shilo uMnu Mathunjwa.

  Ukhalengokungcolakwedolophu

  uMphathiswa

  BABALWA NDLANYA

  THE Executive Mayor of the Amathole District Mu-

  nicipality (ADM), Councillor Nomasikizi Konza,

  launched the War of Ngcayechibi Exhibition in

  Bawa Village at Butterworth, last week.

  This is the war that reportedly broke out in 1877

  and ended in 1878. It was known as the war where

  the Xhosa nation fought among themselves in the

  past century in South Africa.

  The main objective of this exhibition was to pro-

  vide a revisionist perspective on the original causes

  of the so-called War of Beer drinking given the fact

  that the whole commotion was said to have started

  during the ceremony of drinking African Beer.

  The War of Ngcayechibi must be viewed in the

  context of colonialism and given the dignity and

  symbolism it deserves. We are forced to refresh our

  memory about the things that happened before we

  entered freedom, said Konza.

  To remember what happened in the past, makes

  us respect the freedomwe are celebrating now. Ac-

  cording to her, it was important to respect the Tradi-

  tional Leaders and King as they also played a major

  role in society.

  The ADM was commemorating almost 100 years

  of wars against land dispossession that occurred

  around the area between the Xhosas and Whites.

  Our people need land to live in, plough andmake

  a living. As a water services authority, our duty in

  lobbying on the issue of land is to ensure that there

  is water throughout the land of King Zwelonke Sig-

  cau, said Councillor Konza.

  She said, looking back, a lot had been done, but

  that a lot still needs to be done.

  King Zwelonke Sigcau said they were very happy

  about the launch but that there were things that the

  Government still needed to do in order to uplift this

  Exhibition Centre.

  This centre is not secure at all and there is no one

  who is cutting the grass to keep it clean and tidy. At

  the same time it is supposed to have an information

  centre so that people can manage to access the infor-

  mation when there is a need to, said King Sigcau.

  He urged the government to support theAmathole

  andMnqumamunicipalities inmaking sure that ac-

  commodation is built for visitors and that food be

  sold at the exhibition centre in order to raise funds

  to assist the centre.

  ADM launches theWar of

  Ngcayechibi Exhibition Centre

  Executive Mayor Councillor Nomasikizi Konza speaking during the launch of the War of

  Ngcayechibi Exhibition Centre. PHOTO:SUPPLIED

 • 4News

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  REPORTER

  Can I vote . . .

  Q: Can I vote if I cant get to my voting sta-

  tion on Election Day because Im heavily

  pregnant?

  A: If you cant get to your voting station

  on Election Day for National and Provincial

  elections because youre heavily pregnant,

  you can apply for a special vote. Please see

  special votes for details

  .

  Q: Can I vote if I registered but am now

  in prison?

  A: Yes, you can vote in national and pro-

  vincial elections as long as you have your

  valid, green, bar-coded ID and you are regis-

  tered to vote.

  Check your voter registration status on-

  line to confirm that your name appears on

  the voters roll.

  Q: Can I vote if I registered but have lost

  my ID with the sticker in it?

  A: Yes, just get a Temporary Identity Cer-

  tificate (TIC) that will be valid on election

  day. You can apply for your TIC at the De-

  partment of Home Affairs.

  Please also check your registration details

  and confirm that your name appears on the

  voters roll.

  Q: Can I vote if I turn 18 soon AFTER elec-

  tion day?

  A: No, you must have turned 18 on or be-

  fore the day on which the elections are pro-

  claimed (published in the Government Ga-

  zette) to be able to vote. No exceptions can

  be made.

  Q: Can I vote if I will be in another town

  or province on election day?

  A: National and Provincial Elections:

  You need to vote at the voting station

  where youre registered to vote. However, if

  youre outside of your voting district on

  ElectionDay youmay vote at another voting

  station in South Africa.

  If youre outside the province where you

  registered, youll only be able to vote in the

  national election andnot the provincial elec-

  tion, and youll be asked to complete a VEC

  4 form at the voting station.

  Municipal Elections and By-Elections:

  You need to vote at the voting station at

  which youre registered.

  Please remember that youmust be a regis-

  tered voter in South Africa in order to vote.

  To confirm that your name is on the voters

  roll and to find out which voting station

  youre registered at, please check your voter

  registration status on line or SMS your ID

  number to 32810. To locate your voting sta-

  tion on a map, please see our online voting

  station finder.

  Q: Can I vote if I will be out of the country

  on Election Day?

  A: If you are a South African citizen and

  are registered to vote, but will be out of the

  country on Election Day, please see special

  votes for details on how to apply for a special

  vote (national and provincial elections on-

  ly).

  Q: Can I vote if Im bedridden and unable

  to go to my voting station on Election Day?

  A: If youre confined to your bed and cant

  get to your voting station on Election Day

  for National and Provincial elections, you

  can apply for a special vote.

  Q: Can I vote if Im in hospital?

  A: If youre bedridden or in hospital and

  cant get to your voting station on Election

  Day for National and Provincial elections,

  you can apply for a special vote.

  Q: Can I vote if Ive lost my registration

  sticker?

  A: You will be allowed to vote as long as

  yourname is on thevoters roll. If yourname

  isnt on the voters roll and you dont have

  your registration sticker, you have no proof

  that youve registered and you wont be able

  to vote.

  Please check your voter registration sta-

  tus online to make sure your name is on the

  voters roll.

  Q: Can I vote if my new ID book has not

  arrived yet?

  A: Yes, you can vote if you have a Tempo-

  rary Identity Certificate (TIC) that is valid

  on Election Day.

  You can apply for a TIC at the Department

  of Home Affairs. Please remember, you will

  only be able to vote if you are a registered

  voter.

  Q: Can I vote on behalf of someone who is

  unable to get to their voting station?

  A: No, every voter must vote in person at

  the voting station.

  Q: Can I vote with my temporary registra-

  tion certificate (TRC)?

  A: No, you can only vote with your South

  African, green, bar-coded ID or a valid Tem-

  porary Identity Certificate (TIC). You can

  apply for a green, bar-coded ID or a valid TIC

  from the Department of Home Affairs.

  Q: Can permanent residents vote in the

  elections?

  A: No, only South African citizens with a

  green, bar-coded ID book can vote in elec-

  tions.

  Q: I am living overseas and voted in the

  last national and provincial elections. Can

  I vote in the municipal elections?

  A: The Muncipal Electoral Act does not

  make provision for overseas voting during

  municipal elections due to the fact that you

  can only vote in the ward where you live.

  General

  Frequently asked questions about voting

  in general

  Q: I have registered, but I dont want to

  vote. Will anything happen to me if I dont

  vote?

  A: No, voting is not compulsory in SA,

  however voting is an important civic duty

  and we encourage all South Africans to par-

  ticipate.

  Q: Im in the SANDF/SAPS and on duty

  on Election Day. When will I vote?

  A: If youre a member of the SANDF or

  SAPS and are on duty on Election Day for

  National and Provincial elections, you can

  apply for a special vote. Please see special

  votes for details.

  Q: Will election day be a public holiday?

  A: This decision is made by The President

  in consultation with the Minister of Home

  Affairs, not by the IEC. However, if election

  day is a public holiday, the election timeta-

  ble will say so.

  Q: Can I vote online or by post?

  A:No, youmust vote in person at your vot-

  ing station.

  Q: How do I know if my voting station has

  changed?

  A: We try to communicate any changes to

  you, but please check your voter registra-

  tion status online before each election to

  confirm that your voting station hasnt

  changed.

  Q: I registered at a temporary registration

  station. Where do I vote?

  A: Voting stations may change from time

  to time, depending on availability of each

  voting venue.

  To find out where your voting station is,

  please check your voter registration status

  online.

  You can then use our online voting station

  finder to find a map to your voting station.

  Q: Where can I vote?

  A: National and Provincial Elections:

  You need to vote at the voting station

  where youre registered to vote.

  However, if youre outside of your voting

  district on Election Day you may vote at an-

  other voting station in South Africa.

  If youre outside the province where you

  registered, youll only be able to vote in the

  national election andnot the provincial elec-

  tion, and youll be asked to complete a VEC

  4 form at the voting station.

  Municipal Elections and By-Elections:

  You need to vote at the voting station at

  which youre registered.

  Please remember that youmust be a regis-

  tered voter in South Africa in order to vote.

  To confirm that your name is on the voters

  roll, check your voter registration status on-

  line or SMS your ID number to 32810.

  Q: Why has my voting station changed?

  A: Your voting station may change from

  time to time, depending on the availability

  of the venue and changes in your voting dis-

  trict boundaries.

  To find out where your voting station is,

  check your voter registration status online.

  You can then use our online voting station

  finder to find a map to your voting station.

  Source: www.elections.org.za

  .Visit www.isoexpress.co.za and click on

  Elections 2014 under News to check if

  and where you are registered to vote.

  Frequently asked voters questions

  REPORTER

  APPLICATIONS for special votes for the gen-

  eral election will open on Monday, the Elec-

  toral Commission of SA (IEC) said on Thurs-

  day.

  Special votes would be cast on 5 and 6 May,

  as opposed to 7Maywhen the rest of the coun-

  trys eligible voters would cast their votes,

  IEC spokesperson Kate Bapela said.

  There are two categories of special votes.

  The first is for those who qualify for a home

  visit due to physical infirmity, disability or

  pregnancy.

  The second category of special votes is for

  people who will be absent from their voting

  district on election day. They can cast their

  votes at the voting stations where they regis-

  tered on either 5 or 6 May, between 09:00 and

  17:00.

  Bapela said that to apply for either catego-

  ry of special vote, voters need to complete a

  VEC 1 form, available on the IEC website or

  from local IEC offices. The form needs to be

  submitted by hand to the local IEC office in

  the municipality responsible for the voting

  district where the special vote would be cast.

  The forms will not be accepted at national

  or provincial offices and cannot be faxed, e-

  mailed or posted. Special vote applicantsmay

  use a proxy to deliver the VEC 1 form to the

  local IEC office in the municipality where

  they intend to vote but the form itself must

  be signed by the voter themselves. Only

  those voters whose pre-approved applica-

  tions have been submitted between now and

  April 17 will qualify to cast a special vote.

  Applicants for special voteswill receive the

  outcome of their applications via SMS or e-

  mail, and can check their status on the IEC

  website. Source: Sapa

  IECannounces special votesprocedures

  Voters with special needs have until April 17 to apply for a special vote. Applicants need to

  complete a VEC 1 form, obtainable on the IEC website or from local IEC offices. PHOTO: SUPPLIED

  Only those voterswhose

  pre-approved

  applicationswere

  submitted between now

  andApril 17would

  qualify to cast a special

  vote.

 • 5News

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  REPORTER

  APRIL is autism awareness month and eve-

  ry year, autism organizations around the

  world celebrate themonth with fundraising

  and awareness-raising events.

  Autism is a developmental disability that

  generally begins at birth or within the first

  three years of life.

  It is the result of a neurological disorder

  that changes the way the brain functions

  causing delays or problems in many differ-

  ent skills from infancy to adulthood.

  For example, both children and adults

  with autism usually exhibit difficulties in

  social interaction, as well as in verbal and

  non-verbal communication.

  They also tend to be interested in repeti-

  tive or restricted activities.

  While the majority of autistic children

  look completely normal, they differ from

  other children by engaging in perplexing

  and distressing behaviours.

  Autism belongs to a collection of develop-

  mental disorders known as the autism spec-

  trum disorders (ASDs). A spectrum disor-

  der is a group of disorders with similar fea-

  tures.

  While one person may have mild symp-

  toms, anothermight havemore severe ones.

  There are also differences in the nature of

  the symptoms themselves and when they

  are likely to first appear.

  The three different types of autism

  spectrum disorders are:

  . Autistic disorder (also known as clas-

  sic autism). This is the most common con-

  dition among the ASDs. It is marked byma-

  jor delays in language, difficulties with so-

  cial interactions, and unusual behaviours.

  Some people with autistic disorder also

  have impaired intellectual abilities.

  . Asperger syndrome. People with this

  syndrome display some of themilder symp-

  toms of autistic disorder such as social

  challenges and unusual behaviors. They

  generally do not have any delays in lan-

  guage or impaired intellectual abilities.

  . Pervasive Developmental Disorder -

  Not Otherwise Specified (PPD-NOS, also re-

  ferred to as atypical autism). Individuals

  may be diagnosed with PPD-NOS if they

  meet some of the criteria for either autistic

  disorder or Asperger syndrome but not all.

  They typically havemilder and fewer symp-

  toms than those with autistic disorder.

  Symptomsmay be limited to problemswith

  language and social interaction.

  Source: www.mychildwithoutlimits.org

  Autismgenerallybeginsatbirth

  PHOTO:WWW.MYCHILDWITHOUTLIMITS.ORG

  Ishaad:

  084 274 7867

  Lynn:

  071 491 4495

  Bongani:

  072 204 7064

  Manqoba:

  073 552 3535

  Charlaine:

  076 041 2612

  Meet the

  Sales

  Team

  Terms and Conditions: Interest rate is linked to the prevailing prime rate, subject to change. Deal is subject to credit approval by Hyundai Finance, a division of MFC, a division of Nedbank Limited. Nedbank Limited is an Authorised Financial Services Provider. Nedbank Limited

  is a Registered Credit Provider under the NCA (NCRCP 16). Price includes the monthly service fee (R57pm) and the once-off initiation fee (R1 140) relating to the Hyundai i20 and excludes the motnly service fee (R57pm) and the once-off initiation fee (R1 140) relating to the

  Hyundai ix35. Deal is for advertised specications only; any additional accessories will be subject to separate terms and conditions. On-road costs excluded. E&OE.

 • 6 NEWS ISOLOMZI EXPRESS | THURSDAY 10 APRIL 2014

  Notice is given that the ORTambo District Municipality (theApplicant) intends to submit applications for environmental

  authorisation and associated general authorisation for the proposed King Sabata Dalindyebo (KSD) Presidential

  InterventionBulkWater Supply Schemes in theEasternCapeProvince.

  The project involves water extraction from the Mthata Dam and treatment at the Thornhill Water Treatment Works, the

  installation of bulk water supply pipelines, new reservoirs, pump stations and associated infrastructure to upgrade

  areas around Mthatha and supply rural villages within the KSD and Local Municipalities. The following authorisation

  applications have been prepared:

  Environmental Authorisation applications to the Department of Economic Development, Environmental Affairs and

  Tourism (OR Tambo Region) in terms of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No 107 of 1998)

  (NEMA) and Associated Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations (GNR. 544, 18 June 2010), via Basic

  Assessments; and

  Applications to the Department of Water Affairs for General Authorisations in terms of Section 21 (c) and (i) of the

  NationalWaterAct (Act 36 of 1998) forwatercourse crossingswith pipeline infrastructure.

  The project has been split up in to 4 corridors and applications for environmental authorisation as follows:

  Ngqeleni Corridor

  Mthatha andAirport Corridor

  Mqanduli Corridor

  NqaduCorridor

  EnvironmentalAssessment Practitioners (EAPs) have been appointed byGIBB (Pty) Ltd on behalf ofAmatolaWater to

  undertake the respective applications.

  Interested andAffected Parties (I&AP's) are invited to register and/ or comment on the draft BasicAssessment Reports

  (BAR's). The public review period will be from . The draft BARs and general authorisation

  applications are available for comment at the following locations:

  OPPORTUNITY TO REGISTER AS AN I&AP AND TO COMMENT ON THE DRAFT BASIC ASSESSMENT

  REPORTS INCLUDING THE GENERAL AUTHORISATION APPLICATIONS

  11April 2014 to 16May 2014

  Should you wish to register as an Interested andAffected Party (I&AP) and comment on the draft BAR's and general authorisation

  applications kindly contact the respectiveEAPas detailed above, before or on of the appearance of this advert.16May2014

  Environmental Authorisation

  Application

  Environmental Assessment Practitioner Public venues where the Draft BAR can be accessed:

  KSD Municipal Office

  PO Box 45, Mthatha, 5100

  Contact person: Mr Zama

  Mnqanqena/ MR LP Maka

  Telephone:(047) 501 4239/

  (047) 501 4312

  Fax: (047) 532 5198

  Email: ksd@ksd.gov.za

  Mthatha Public Library

  Address: Owen Street and

  R61, Umtata CBD

  Contact person: Tamara

  Fiko

  GPS Coordinates:

  3135'18.4"S 2847'13.7"E

  Telephone: (047) 501 4197/

  (047) 501 4318/

  073 368 8403

  IndweEnvironmental Consulting

  12PrestonAvenue, Vincent East London 5247

  Tel: 043 726 6860

  Fax: 086 513 9734

  Email: info@indwecon.co.za

  Contact Person: BrendonSteytler

  Ngqeleni Corridor Basic

  AssessmentProcess

  DEDEAT Ref:

  EC155/ORT/LN1&LN2/M/13-34

  Mthatha Airport Corridor Basic

  Assessment Process

  DEDEAT Ref:

  EC 157/ORT/LN1/LN2/M/13-32

  Terreco Environmental cc

  P O Box 19829, Tecoma, 5214

  Tel: 043 721 1502

  Fax: 043 721 1535

  Email: admin@terreco.co.za

  Contact Person: Abby van Nierop

  Nqadu Corridor Basic

  Assessment Process

  DEDEAT Ref:

  EC157/ORT/LN1&LN3/M/14-08

  USK Environmental and Waste Engineering

  23 Ray Craib Crescent Beacon Bay East London

  5341

  Tel: 043 748 5545

  Mobile: 078 328 0157

  Fax: 086 270 3976

  Email: nomza@uskconsulting.com

  Contact Person: Nomakhwezi Nota-Mzamo

  Mqanduli Corridor Basic

  Assessment Process

  DEDEAT Ref:

  EC157/ORT/LN1&LN3/M/13-31

  Royal HaskoningDHV

  P.O Box 15261, Beacon Bay East London, 5205

  Tel: 043 707 3000

  Fax: 043 707 3005

  Email: dumisani.bokveldt@rhdhv.com

  Contact Person: Dumisani Bokveldt

  All General Authorisation

  applications associated

  with water course crossings

  and Community Resolution

  Application processes.

  GIBB (Pty) Ltd

  PO Box 35007, Menlo Park, 0102

  Tel: 012 348 5880

  Fax: 012 348 5878

  Email:publicparticipation@gibb.co.za

  Contact Person: Kabelo Mphake

  NOTICE OF ENVIRONMENTAL AUTHORISATION PROCESSES AND GENERAL

  AUTHORISATION APLLICATION FOR THE KING SABATA DALINDYEBO (KSD)

  PRESIDENTIAL INTERVENTION PROJECT BULK WATER SUPPLY SCHEMES

  EASTERN CAPE PROVINCE

  MSVEF0-100414-TE-bhmswa-DRAFT

  REPORTER

  A leading pharmaceutical company special-

  ising in allergy medication, chose today

  which marks the start of World Allergy

  Week (7 13 April), to launch a national

  campaign aimed at raising awareness

  among parents and teachers of anaphylaxis

  a serious and life-threatening allergic re-

  action, which is fast on the rise.

  Pharma Dynamics campaign stems from

  a survey done by the company somemonths

  back involving almost 1 000 learners and

  teachers from private, government and

  Model C schools across the country which

  found that none of the learners nor the

  teachers knewwhat to do in case of a severe

  allergic attack, putting childrens lives at

  risk.

  Mariska van Aswegen, spokesperson for

  Pharma Dynamics, says the campaign,

  which kicks off this week, will run through-

  out the month of April to cover as much

  ground as possible.

  Several of SAs top allergists and health-

  care practitioners (HCPs) will be placed at

  the heart of local community schools across

  South Africa to help spread awareness to as

  many parents and teachers as possible.

  Education workshops will focus prima-

  rily on anaphylaxis what it is, what trig-

  gers an allergic reaction or a severe attack

  such as anaphylaxis, how to identify early

  warning signs and symptoms and how to

  treat it all done in an effort to save lives.

  The workshops will also coach parents and

  teachers on how to deal with and better re-

  late to learnerswith allergies,whooften feel

  stigmatised as a result of their condition, she

  says.

  According to international studies the inci-

  dence of anaphylaxis is on the increase. Fig-

  ures are scant for SA, but some local clinics

  that have started to record cases of anaphy-

  laxis say they deal with an average of 20 cases

  per month, but that the actual figure is likely

  to be much higher.

  VanAswegen saysmore andmore cases are

  being reported worldwide of children dying

  at school following a major allergic attack.

  The condition is real and should be given

  the prominence it deserves. It can potentially

  be fatal if the correct care isnt given immedi-

  ately.

  It is essential that when your child or a

  learner in a class has a serious and life-threat-

  ening condition like this to have a plan in

  place way ahead of time. In most cases, if an

  anaphylactic attack occurs and is treated

  quickly with the appropriate medication,

  such as an adrenaline auto-injector (a medi-

  cal device used to deliver a measured dose of

  adrenaline), the outcomes are good, but there

  are far toomany cases that end up in tragedy.

  Early warning signs include itching of the

  eyes or face and often within minutes it will

  progress to more serious symptoms such as

  difficulty in swallowing or breathing, stom-

  ach pain, cramps, vomiting, diarrhea and/or

  hives. Anaphylaxis can quickly result in an

  increased heart rate, sudden weakness, a

  drop in blood pressure, shock and ultimately

  unconsciousness and death. If children exhib-

  it any of these symptoms, immediate emer-

  gency medical attention should be sought,

  advises van Aswegen. Pharma Dynamics has

  also made additional resources available for

  free download andprinting online via its pop-

  ular allergy education website, www.aller-

  gyexpert.co.za, which both parents and

  teachers can use as teaching aids in the home

  or classroom setting.

  Resources include: allergy poster, colour-

  ing-in pages, spot the allergen word games,

  bookmarks, school presentations, allergy

  check-lists and fact sheets and an anaphylax-

  is emergency care plan. Dr Mike Levin, one

  of SAs top allergists and advisor to Pharma

  Dynamics will also be available to respond to

  any online allergy-related queries via the

  website all year round.

  PharmaDynamics campaignmarks an im-

  portant step in educating and raising aware-

  ness of the physical dangers and emotional

  toll imposed by allergies among children.IMAGE: WWW.WAKEMED.ORG

  WORLDALLERGYWEEK:APRIL 7 - 13

  Everyoneshouldbe

  allergyaware

 • 7Entertainment

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  2010 CHEVROLET AVEO 1.6L 5DR BLUE

  R83 990

  2010 MAZDA 2 1.3 ACTIVE 5DR SILVER

  R119 990

  2010 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTE 5 DR MOONDUST

  R110 990

  IMAGE 0885-

  2013 CHEVROLET SPARK 1.2 PRONTOWHITE

  R89 990

  MAGE 0879-

  2012 ISUZU KB 240 D/C Kb72 WHITE

  2013 ISUZU KB 300 EXT/CAB LX WHITE

  IMAGE 0881-

  2013 ISUZU KB 240 REGULAR CAB LE ARMOUR GREY

  R239 990

  R269 990

  2012 ISUZU KB 250 D/C KB72 WHITE

  R240 990

  R279 990

  MSVEHV-100414-TE-mfmswa-meyer

  BABALWA NDLANYA

  WHILE some people complain about the high

  rate of unemployment, Phuthunywa Gunqu of

  the KusasaNtlahlaneTraditional group inWil-

  lowvale, is saying people should stand up and

  try to do things that could help themmake ends

  meet.

  Gunqu, the secretaryof theKusasaNtlahlane

  Cultural group, said 12 women from the Ntlahl-

  ane locality had decided to start a traditional

  group with the intention of fighting poverty.

  We started this group in 2005 when we real-

  ized that we were stricken by poverty and we

  were struggling to support our children, she

  said.

  Gunqu said when they were invited to per-

  form at events they were paid money which

  helped them to support their families. Even

  though they are not invited often, they make

  sure thatwhen they are on stage they leave peo-

  ple still asking for more of their perfomance.

  This group is singing songs calleduMtshawu-

  zo. They do not depend only on performances

  for an income as they also do beadwork to sell.

  Gunqu said she is selling her beads at pension

  pay points.

  We urge children to go to school so that they

  can have a better education than us. Theymust

  stop using drugs, because in doing so they are

  killing their future. It is painful to watch the

  youth using drugs and alcohol instead of pre-

  paring themselves for the future, she said.

  WardCouncillor forNtlahlane, SilulamiNdi-

  nisa, said they were trying to make sure that

  they, as the municipality, were supporting lo-

  cal groups.

  We are supporting our local groups; that is

  whywehostArt Festival events to create a plat-

  form for local groups to shocase their talent,

  Councillor Ndinisa said.

  He said they also encouraged the local groups

  to be on the municipalitys database so they

  could be invited to performwhen there aremu-

  nicipal events and be paid for their perfomanc-

  es.

  Traditionalgroupshowsoff talent

  Kusasa Ntlahlane Traditional Group is proud of singing. PHOTO:BABALWA NDLANYA

  BABALWA NDLANYA

  SCHOOLS around Dutywa are expected to

  participate in the zonal levelmusic compe-

  tition that will take place tomorrow.

  According to the South African School

  Choral Eisteddfods (SASCE) organizer,

  Nopink Mboni, they are looking forward

  to this competition and to see who will

  walk away as the champions.

  The Department realized not all pupils

  are the same. There are those who dont

  dowell in their schoolwork but excelwhen

  it comes to music. As the department we

  are giving them an opportunity to show

  their talent in different categories of mu-

  sic, said Mboni.

  Pupils will be participating in different

  categories like Opera, Traditional music

  and Choral music.

  Those who likemusic also get the oppor-

  tunity to further their studies at tertiary

  institutions after completing their matric.

  Government can assist themwith bursa-

  ries so that they can continue with their

  music studies if they want to do so.

  According to her, they are advising pu-

  pils not to hide their talent.

  Luthando Maga (14) from one of the

  schools said he likes music very much be-

  cause it gives him a chance to show his tal-

  ent and he enjoys participating in the

  SASCE competitions.

  SASCEmusic competition

  to be hosted

  SIMBONGILE MDLEDLE

  AN Eastern Cape gospel artist is starting a

  tour to promote his new album, in his home

  village of Ndabakazi near Butterworth this

  coming Saturday.

  Bathabile Pikela is starting the tour with

  a big concert that will take place at the Nda-

  bakazi TRC Hall from where he will embark

  on an African tour.

  He said he wanted his music to be known

  first back at home before he could conquer

  South Africa or even the African continent.

  He said hismusic accommodates every age

  and everyone should enjoy his show.

  Bathabile started his gospel career in Cape

  Town and later on he came back to his home

  village and continued spreading the word

  through the gospel.

  His first album called JeremiaMasigoduke

  did well in the market and now he is busy

  with a second album, titledBawoxandilahle-

  kayo.

  According to his promoter and manager,

  Gcinikhaya Jele, they are fully prepared for

  the upcoming event.

  We urge people to come on time so that

  they can enjoy every minute of the event. He

  said theywant to go all out to entertain gospel

  enthusiasts, said Jele.

  The programme will run from 10am until

  6pm and it will be directed by Bonginkosi

  Ntonjane of Khanya FM.

  Among the artists who will grace the stage

  areMkhululi Ndude, Eric andThumekaLote

  who are from Cape Town.

  Local artists likeKayaNoranga, Siyakudu-

  misa and Soga Vuthela will also perform on

  the day. Tickets cost R40.

  Bathabile startshisAfrican

  tourathome

 • 8Sport

  April 10, 2014

  Isolomzi Express

  MS2CSV-300114-TE-hsaunc-etios

  MS2CVQ-300114-TE-hsaunc-RANGER MS2CQ0-300114-TE-hsnnon-figo

  MS2CYK-300114-TE-hsaunc-ikon

  RULES: You must be 18 & over,& present to qualify for the

  draw. Management reserves all rights. Judges decision is

  final.

  D

  R

  A

  W

  D

  A

  T

  E

  :

  S

  A

  T

  U

  R

  D

  A

  Y

  ,

  J

  U

  L

  Y

  2

  6

  T

  H

  ,

  4

  P

  M

  A

  T

  T

  H

  E

  R

  I

  T

  Z

  M

  T

  H

  A

  T

  H

  A

  P

  L

  A

  Z

  A

  BABALWA NDLANYA

  SOCCER teams under Nqadu Palace in Wil-

  lowvale will participate in the annual Easter

  Tournament hosted byKing Zwelonke Sigcau

  from April 18 to 21.

  According to the Chairperson of the Local

  Organizing Committee, Momelezi Mbombo,

  the aim of the tournament is to educate th ey-

  outh about the seriousness of committing

  crime.

  The King noticed that during Easter, the

  number of youth who embark on drinking al-

  cohol and ending up doing nasty things is in-

  creasing. He noticed that a lot of parents go

  to the church leaving their children behind

  and they get the opportunity to commit

  crime, said Mr Mbombo.

  Mbombo said King Sigcau decided to host

  this tournament annually in order to keep the

  youth busy and they are expecting 16 teams

  to take part in this years tournament.

  The first team will take home R10 000, the

  second team R4000 and the third team R2 000.

  Mbombo said for the first time this year

  they had decided to involve netball teams in

  the tournament, since they felt that it was not

  only the boys who were abusing alcohol and

  doing nasty things.

  He said for them to be able to create a

  healthywell balanced and crime-free society,

  they thought they should involve everyone.

  The winning netball team will take home

  R5 000.

  The Imiganu Traditional Council in Elliot-

  dale is expected to host a similar tournament

  on April 19 at the Mkhathazo Sport ground

  in Elliotdale.

  King Sigcau said he would attend this tour-

  nament and would bring his team fromGaty-

  ana to participate in the tournament.

  Babalwa.Ndlanya@media24.com

  TheKingsupports Easter Tournament

  One of the netball teams froma local school which will participate in the tournament.

  PHOTO: BABALWA NDLANYA