İsmmmo bİzden haberler - .İsmmmo bİzden haberler bİzden haberler İÇİndekİler 2 İsmmmo...

Download İSMMMO BİZDEN HABERLER - .İSMMMO BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER 2 İSMMMO BİZDEN

Post on 21-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  STANBULSERBESTMUHASEBECMALMAVRLERODASI

  12 Mays 2014SAYI62

  SMMMOBZDENHABERLER

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER NDEKLER

  2

  SMMMOBZDENHABERLER

  l HemAnne,HemMeslekta! 3l Bankalarda,KrlardaYabancyaTeslim 4-5-6l VergiLevhasin2HaziranSonGn 7l MkellefBilgileriBildiriminiUnutmaynz 8l EvHizmetindeJaleyerineJanealtrlrsa! 9l SMdenSMMMyeGeitePratikEitimler 10l YeterlilikSnavHazrlkKurslarndaKaytlarBalad 11l YartaBirAdmndeOlun 12l ErkanAlayatSergisineEvsahipliiYapyoruz 13l HerAlandandirim 14l BunlarBiliyorMusunuz? 15l AramzaHogeldiniz...16l DergilerimizYaynda 17

  SAYFA

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER SUNU

  3

  Deerlimeslektam;18MaysPazar,AnnelerGnnkutladk.Kukusuzmeslektalarmzarasndadaokdeerliannelerimizvar.Biranne olarak;Hayatveren,oaltan,besleyen,byten,Birmeslekta olarak;reten,fedakar,paylamc,ngrl,Birinsan olarak;Karlkszsevgikaynavezverili,Tmannelerimizinbirgnlesnrlolmayan,Anneler Gnnbirkezde,busatrlarara-

  clylaitenliklekutluyorum.Biliyoruzki;Bizimlemutlu,bizimlemutsuzolanbirkiivarsa,Sevgilerininizisilinmeyen,glgelenmeyen,tkenmeyenbirivarsa,Yldabirgndenokdahafazlasnhakkedenbirivarsa,Sadece annelerimizdir.Tmannelerimizeitenliklesevgilerimisunuyorum.Sayglarmla...

  Yahya ARIKANBAKAN

  HEM ANNE, HEM MESLEKTA!

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER SEMNER

  4

  Katma Deer VergisindeSon Deiiklikler Ve YeniKatma Deer Vergisiade Sistemi balkl seminer17 Mays 2014 Cumartesign saat 13.00-17:00 aras,SMMMOnun KurtulutakiHizmet ve Kltr BinasKonferans Salonundagerekletirilecek.

  KDVdeSonDeiikliklerve

  YEN SSTEM

  AKonumasn stanbul SerbestMuhasebeciMaliMavirlerOdasBa-kanYahyaArkannyapacasemi-nerde,konumaciseYeminliMaliM-avir ve TRMOBDenetlemeKuruluBakanNazmAnl.

  Seminere katlm rezervasyonu iin tklaynz: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Seminer

  http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Seminerhttp://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Seminer

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER RAPOR

  SMMMOnun TrkBankaclk SistemindeYabanclama adl raporunagre, son yllarda gerekleensatn alma ya da ortaklklaryoluyla yaplan harcamalarsonucu yabanclar, katlmbankalar dahil 49 bankadan37sinde hisse sahibi oldular.

  stanbul Serbest Muhasebeci MaliMavirlerOdasnnTrkBankaclkSistemindeYabanclamaadlrapo-runagre,49bankadan37sindeya-banclarnhissesivar.2001ylndanson-rahzlanankreseleldeitirmeyle,21Trkbankasnsatnalanyadaortakolanyabanclar20.5milyardolarhar-

  Bankalarda,krlarda

  YABANCIYA TESLM

  SMMMODANTRKBANKACILIKSSTEMNDEYABANCILAMARAPORU:

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER SEMNER

  6

  carkenbugnadetaihyaoldular.Satnalnanban-ka paylarnn bugnkdeeriyaklak27milyardolar.Son12yllkyabanckrise17milyardolarat.

  RaporagreTrkban-kaclksistemindeyaban-clarn toplamdaki payyzde 25lere yaklar-ken,Borsa stanbuldakiyabanchissesahipliinegrebuoranyzde42yigeti. SMMMOBakanYahyaArkan,Trkiyedebankaclksistemininzel-lemeyerineyabancla-tnbelirterek,Yaban-c bankalar sadece krzihniyetiyle alyor. Buhakimiyetleri piyasalar-damaniplasyonazeminhazrlyor. Trke isimlibankamzkalmazsakim-se armamal. YabancDamatlaradenetimartdiyekonutu.

  YABANCILAR,TRKBANKALARINYZDE25'NE20MLYAR563MLYONDOLARHARCADIAnlama Alan Yabanc Satlan Trk Yabancnn denen Yl banka bankas ald para

  pay (%) (Milyon dolar)2001 HSBC Demirbank 100 3502002 Unicredito Kobank 50 2402004 BNPParibas TEB 42 2172005 Unicredito YapKredi 57 1.5092005 Fortis Dbank 89 1.1442005 GECapital Garanti 26 1.5562005 BankHapoelim CBank 65 1282006 NBG Finansbank 46 2.7772006 EFGEurobank Tekfenbank 70 1822006 Dexia Denizbank 75 2.5282006 TuranAlemBank ekerbank 34 2562006 ArabBank/Medbank MNGBank 91 1602006 Citigroup Akbank 20 3.1002007 INGGroup OyakBank 100 2.6732007 NCB TrkiyeFinans 60 1.0802007 NBK Turkishbank 40 1602010 FibaGroup MillenniumBank 95 852010 BBVA GarantiBankas 25 5.8382012 BurganBank EurobankTekfen 70 3562012 Sberbank Denizbank 100 3.5252013 CBQ Alternatifbank 71 441

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER SEMNER

  7

  KRLAR 2010'DA ZRVE YAPTITrkBankaclkSistemindeYabanclamaadlraporagre,yk-

  sekbankaclkcretlerinindedesteiileyabanclarTrkfinanssek-trneyatrmlarnnsonucuadeta ihyaoldular.Arlklolarak2005'tensonragerekleensatnalmalarsonrasyabancortak-larneldeettiklerikr15bankada17.2milyardolarakarakko-nulansermayeyeoldukayaklat.

  YABANCIORTAKLARHANGBANKADANNEKADARKRETT?Banka Ad 12 yllk kr

  (Milyon dolar)HSBC 1.582Kobank/YKB 3.666TEB 6 0 4Fortis 3 6 6GarantiBankas 3.222Finansbank 3.032Burganbank 66Denizbank 2.028ekerbank 305MNGBank/Turkland 6Akbank 1.854ING 553Turkishbank 4BankPozitif 105TOPLAM KR 17.392

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER DUYURU

  8

  SMMMO web sitesinden yaptaklamayla, Vergi LevhalarnnGBin sitesinden 2 Haziranakadar alnabileceini duyurdu.

  Gelir daresiBakanl tarafndanbeyanna-melerdeyeralanbilgileregreoluturulanver-gilevhalarnn31Maysntatilerastlamasne-deniyle2Haziran2014saat24:00ekadaral-nabilinecek.

  Duyuruda,vergilevhalarnnsistemtarafndaninternetvergidairesihesaplarnaaktarlmasndansonramkelleflerinkendileriyadabirSMMMveyabirYMMMtarafndanyazdrabileceivurguya-pld.

  Ayrcaduyuruda,malimavirlerinvergilev-halarnntasdikinedairVergiDairesineherhan-gibirbildirimdebulunmayacaklarnnaltizildi.

  VergiLevhasin

  2 HAZRAN SON!

  Ayrntl Bilgi in:http://goo.gl/0XT3MO

  http://goo.gl/0XT3MOhttp://goo.gl/0XT3MO

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER DUYURU

  9

  SMMMO mkellefleri ve yelerinibilgilendirmek amacyla websitesi zerinden yaptaklamada, Mkellef BilgileriBildirim Formunun elektronikortamda en ge 2 Hazirana 2014tarihine kadar verileceini duyurdu.

  SMMMOyaptaklamada,MkellefBilgileriBildirimininheryl1Nisan-31Maystarihleriara-sndayapldnnaltnizerek,buyl31Maysntatilgnnedenkgelmesisebebiyle2Haziranaertelendiiakland.

  MkellefBilgileriBildirimini

  UNUTMAYINIZ!

  Ayrntl Bilgi in:http://goo.gl/hINlFg

  www.yahyaarikan.comhttp://goo.gl/hINlFghttp://goo.gl/hINlFg

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER KEYAZISI

  10

  SMMMO Bakan Yahya Arkan 8 Maysta Cumhuriyetgazetesindeki ke yazsnda evhizmetlerinde yabanc iialtrlmasyla ilgili detayl bilgiler verdi.

  Arkanyazsnda,SMMMOnungeenylakla-draporlardanbiriolanYabancKaakilerveTrkiyeyeGHareketiadlalmada,Trkiyedebiryldakaakolarakalanyabanciisaysnnyaklak200binolduunuanmsatt.

  Trkiyedezellikleevilerinde,hastaveocukbakmndaoksaydakaakiialtrldnbe-lirtenArkan4817saylYabanclarnalmazin-leriKanununagre;bukiilerinevhizmetlerindealtrlabilmeleriiinalmaiznialnmasnnartolduunuvurgulad.inbirokprosedrolduunuifadeedenArkanyabanciialtrlmasylailgi-

  -

  Y

  -

  H-

  -

  -

  S

  --

  -

  -

  V-

  -

  -

  -

  --

  -

  -

  -

  -

  -

  S-

  -

  13

  1

  Yaznn tamamn okumak iin tklayn!www.yahyaarikan.com

  EvHizmetindeJaleyerineJane

  ALITIRILIRSA!

  litmaamalarnhukukauygunluununinsaniveya-salbirzorunlulukolduunudilegetirerek,yazdaher-keseklavuzolabilecekbilgilerinderlendiiniifadeetti.

  www.yahyaarikan.comwww.yahyaarikan.com

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER ETM

  11

  2014/2dnemzelSer-bestMuhasebeciMaliMa-virlikSnavnabavurudabu-lunanSerbestMuhasebecileriinMeslekiUyumEitimivezelSerbestMuhasebeciMaliMavirlikSnavkapsa-mndaSMMMOnundzenlediipratikei-

  timlerbalad.Web zerinden video eitimi ve yz

  yzeeitimprogramylauygulananders-

  liklerde,videoeitimiiinT.C.Numarasgirilmesi durumunda sunumlar izle-nebilinecek. Yz yze eitimler isemeslektalaraSMSlerlebilgiverilerekSMMMOHizmetveKltrBinasndagerekletirilecek.Pratik Eitim Deerlendirme Snav

  SMMMO web sayfasnda yaplanaklamadaeitimlerinardndanok-tansemelitestuygulamasylaPratikEitimDeerlendirmeSnavgerek-letirilecek.lgilitarihvesaatteSMM-MOwebsayfasndandeerlendirmes-navnagiriyaplacaktr.oktansemeli

  testeklindeyaplacaksnav21Mays2014tarihinde17:00-19:00saatleriarasndager-ekletirilecek.

  SMdenSMMyegeite

  PRATK ETMLERSMdenSMMyegeiteSMMMOnundzenleyecei pratikeitimler websayfas zerindenVideo Eitimleriylebalad.

  Pratik Eitimlerle lgili Bilgiye Ulamak in: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=12073

  http://goo.gl/szNlgJhttp://goo.gl/szNlgJ

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER ETM

  12

  SMMMOveTESMERs-tanbulubesininbirliktegerekletirdii SerbestMuhasebeciMaliMa-virlikYeterlilikSnavHa-zrlkkursu2014/3.D-nemkaytlarbalad.

  Konularndave snavsistemihakkndauzmaneitimcilertarafndanve-rileneitimlerili,Ka-dkyveirinevlereitim

  birimlerinde gerekle-tirilecek.Mesleehazr-lanma aamasnda daileribireitimsalayankurslarhaftaiivehaf-tasonuolmakzereikiprogramolaraksunulu-yor.

  Toplamda178saatbu-landersliklerde,FinansalMuhasebe, Hukuku,Vergi Mevzuat, TicaretHukuku,MaliyeMuha-sebesi, dari Yarg Hu-kuku,FinansalTablolarAnalizi, Muhasebe De-netimi,TemelHukukveBorlarHukuku,MeslekHukukudersleriileniyor.

  YeterlilikSnavHazrlkKurslarnda

  KAYITLAR BALADIYeterlilikSnavHazrlkKurslar 2014/3.Dnem kaytlarbalad.

  Ayrntl Bilgi in: http://goo.gl/NKxnjm

  http://goo.gl/NKxnjmhttp://goo.gl/NKxnjmhttp://goo.gl/NKxnjm

 • SMMMOBZDEN HABERLER

  BZDEN HABERLER ETM

  13

  SMMMO ve TESMERstanbul ubesi, StajaBalama Snav ncesi testzm eitimleri balad.

  2014dnemiStajaBalamaSnavn-cesindeMuhasebeUygulamalar,Vergi,Hu-kukvektisatkonularnkapsayanvestaj-yerinsnavdabaaryzdesiniarttrmakamacylaplanlanantestzmeitimle-rininkaytlarbalad.

  EitimlerKadky,irinevlerTESMEREi-timBirimleriveSMMMOAkademideko-nularndauzman eitimciler ve akade-misyenlertarafndanveriliyor.Eitimlerhaftaiisaat19:00-21:00saatleriarasnda,hafta sonu saat 13:00-18:00 saatleriarasndayaplacak.

  Yarta

  BR ADIM NDE OLUN

  Detayl bilgi iin: http:/