ion barbu - joc secund

Download Ion Barbu - Joc Secund

Post on 30-Jun-2015

426 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BIBLIOTECA

COLARULUI

BARBUJOC SECUND

Ion

LITERACHIINU 1998

CZU

Coperta: Isai C`rmu ISBN LITERA, 1997

NOT{ ASUPRA EDI|IEIEdi\ia de fa\[ reproduce textele dup[: I o n B a r b u. Poezii. Edi\ie ]ngrijit[ de Romulus Vulpescu. Editura Albatros. Bucure=ti, 1970. I o n B a r b u. Poezii. Antologie, postfa\[ =i bibliografie de Dinu Fl[m`nd. Editura Minerva. Bucure=ti, 1976. I o n B a r b u. Versuri =i proz[. Edi\ie ]ngrijit[, prefa\[ =i tabel cronologic de Dinu Pillat. Edi\ia a II-a B.P.T.. Editura Minerva. Bucure=ti, 1984. Textele, cu unele mici excep\ii \in`nd de limba scriitorului, respect[ normele ortografice ]n vigoare.

3

TABEL CRONOLOGIC1895 La 19 martie, ]n C`mpulungul Muscelului, se na=te Ion Barbu, pe numele identit[\ii civile Dan Barbilian. Are ca tat[ pe Constantin Barbilian, magistrat de carier[. Mama, cu prenumele Smaranda, este n[scut[ +oiculescu, fiind o fiic[ de procuror. }ncepe =coala primar[ la C`mpulung (Muscel), o continu[ apoi la D[miene=ti (Roman) =i o duce la cap[t la St`lpeni (Muscel). Intr[ la liceu ]n Pite=ti, sf`r=ind apoi ultimele trei clase ale cursului inferior ]n C`mpulungul Muscelului. Lipsa de continuitate a studiilor, ]n cuprinsul unei aceleia=i =coli, este legat[ dup[ cum singur o declar[ mai t`rziu de soarta de judec[tor nomad, f[r[ cuscriri ilustre, a tat[lui. Cursul superior al liceului ]ncepe s[ fie urmat de Ion Barbu la Bucure=ti, unde are s[ stea ]n gazd[, adus la cap[tul fiec[rei vacan\e de var[ de la Giurgiu, de tat[l s[u, ajuns s[ de\in[ acolo func\ia de prim-pre=edinte la tribunal. }n clasele a V-a =i a VI-a, ]l g[sim la liceul Laz[r, iar ]n clasele a VII-a =i a VIII-a la liceul Mihai Viteazu. Elevul, care ]n cursul inferior f[cuse f[\[ onorabil la toate materiile, ]ncepe acum s[ se desmint[ din plin. Bun nu r[m`ne p`n[ la urm[ dec`t la matematic[, pentru care denot[ cu precocitate aptitudini rare. }n Ion Banciu, profesorul s[u de matematici, a avut norocul de a g[si omul care s[-l ]n\eleag[ =i s[-l ]ndrume cum trebuie la momentul potrivit. M[rturisindu-=i recuno=tin\a, cu prilejul mor\ii sale, are s[ precizeze la un moment dat: A fost mai4

1902 1906

1910

strul, omul care m-a format, de la care am ]nv[\at esen\ialul. Ceilal\i profesori de matematice, inclusiv cei de la Universitate, nu m-au ]nv[\at, m-au informat. Banciu ]ns[ mi-a trecut sim\ul lui de rigoare, mi-a s[dit afectul matematic, emo\ia ]n fa\a frumuse\ii unei teoreme =i patima cercet[rii, f[r[ de care nu po\i fi matematician. 1912 Reu=e=te primul pe \ar[ ca participant la un concurs al Gazetei matematice. La Giurgiu, ]n vacan\a de var[, cunoa=te pe Tudor Vianu, cu care are s[ se ]mprieteneasc[ pe via\[. Prietenul Simion Bayer, cu care st[ ]n gazd[ la Bucure=ti, ]l incendiaz[ la flac[ra versurilor. De atunci, din clasa a opta, dateaz[ =i primele sale exerci\ii poetice. Am ]nceput s[ scriu ]n vederea unui singur cititor are s[ relateze mai t`rziu unui anchetator literar Tudor Vianu, ]ns[ un Tudor Vianu adolescent =i mai aparent genial, elev ]n clasa =aptea liceal[ =i t`n[r maestru. Ne vedeam pe atunci destul de des; urm[ream exerci\iile lui literare cu un amestec de admira\ie =i de=art[ invidie. El compunea =i traducea. Am c[utat s[-l imit. Am ]nceput cu un foarte ambi\ios model, cu Le mort joyeux din Les fleurs du mal. Versul baudelairian m-a demontat; m-am ]mbarcat ]n acela=i timp pentru o carier[ literar[ de cincisprezece ani. }=i d[ bacalaureatul, cu o comisie de examinare av`nd ca pre=edinte pe profesorul G. |i\eica. Din toamn[, ]ncepe s[ urmeze ca student cursurile sec\iei de matematici de la Facultatea de =tiin\e din Bucure=ti. Odat[ cu izbucnirea r[zboiului, trebuie s[ ]=i ]ntrerup[ studiile, plec`nd din Moldova cu to\i tinerii de o v`rst[ cu el. Intr[ ]n =coala de geniu =i ]=i face apoi stagiul de plutonier la un regiment de pontonieri cantonat pe Prut. Desconcentrat spre sf`r=itul verii, se ]ntoarce la Bucure=ti. Voca\ia literar[ ]ncepe acum s[ prevaleze la studentul ]n 5

1913

1914

1916

1918

matematici. La 18 septembrie, Alexandru Macedonski ]i public[ ]n Literatorul prima poezie: Fiin\a. 1919 Se duce cu toate versurile scrise p`n[ atunci la E. Lovinescu, c[ruia i se recomand[ sub numele Popescu. C`=tigat de la prima lectur[, criticul ]i face o prezentare c[lduroas[ ]n Sbur[torul, din 8 decembrie, ]ntr-un articol intitulat Un poet nou. }n revista lui E. Lovinescu, Dan Barbilian ]=i deschide cariera poetic[ sub pseudonimul Ion Barbu. }=i ia ]n prim[var[ licen\a ]n matematici. La sf`r=itul verii, ca urmare a unei recomand[ri f[cute de profesorul G. |i\eica, este trimis cu o burs[ ]n Germania, ]n vederea preg[tirii unei teze de doctorat ]n micul ora= universitar Goettingen, sub ]ndrumarea profesorului Landau. La numai dou[ luni de la plecarea din \ar[, se pomene=te cu bursa suspendat[ de minister. Nu se ]ntoarce totu=i, izbutind s[ r[m`n[ mai departe, cu subsidii primite de acas[. Poetul ]=i are justific[rile sale pentru ceea ce urmeaz[ s[ se ]nt`mple cu el ]n Germania: F[r[ nici o obliga\ie fa\[ de cei ce m[ trimiseser[ acolo, impermeabil la teoria numerelor a=a cum o concepea Landau (o ]ntrecere de formule de evaluare asimtotic[), ]n fa\a unui David Hilbert ]n plin sc[p[tat, m[ las cu totul ]n voia demoniei literare, c[l[torind prin frumoasa Niedesrachsenland, dar, mai ales, asimil`nd misterioasa atmosfer[, saturat[ de medita\iile lui Gauss =i Riemann, a acelui or[=el pentru totdeauna matematic, ]n care filia\ia cuget[rii nu are nevoie de o vehiculare tangibil[, ci se transfer[ imaterial. Privind mai t`rziu lucrurile retrospectiv, Ion Barbu are s[ se judece cu severitate, din punctul de vedere al matematicianului tr[dat. Am gre=it desigur fa\[ de legea mea intern[. Adev[ratu-mi rost era cercetarea exact[. Credeam ]ns[ pe atunci ]n Poesie =i aduceam ]n ad`ncirea ei o veracitate cartezian[ =i o ardoare de navigator. De Cr[ciun, i se public[ ]n \ar[, ]ntr-o plachet[, poemul Dup[ melci. 6

1921

1923

Cunoa=te la Tbingen, ]n casa unei prietene, pe Gerda Hossenfelder, fiica unui medic de vaz[ din Cotbuz, pe atunci student[ ]n anul ]nt`i la chimie, ]n Berlin. Se ]ntoarce ]n \ar[, f[r[ s[ ]=i fi luat doctoratul pentru care plecase la Goettingen. La 14 iunie, se c[s[tore=te, la Giurgiu, cu Gerda Hossenfelder, venit[ ceva mai ]nainte dup[ el, la chemarea lui. }ncepe s[ ]=i c`=tige existen\a ca profesor suplinitor de matematic[ la liceul din Giurgiu. Prime=te un post de asistent la catedra de geometrie analitic[ a profesorului G. |i\eica, la Facultatea de =tiin\e din Bucure=ti. Toamna, se mut[ la Bucure=ti, unde sf`r=e=te totodat[ prin a suplini ore de matematic[, mai ]nt`i la liceul Spiru Haret =i ceva mai t`rziu la Cantemir. Radicalismul estetic, la care ajunge cu op\iunea pentru un lirism purificat printr-o spiritualizare absolut[, str[in deopotriv[ de orice elemente confesive, anecdotice =i discursive, ]l face s[ reac\ioneze cu o mare violen\[ critic[ ]n plan teoretic, cu c`teva diatribe, fa\[ de tot ceea ce i se pare c[ vine ]n epoc[ s[ contrazic[ ]ntr-un fel sau altul conceptul s[u ultim de poezie, diatribe dintre care cea mai semnificativ[ r[m`ne Poetica domnului Arghezi, publicat[ ]n Ideea european[, din 1 noiembrie. }=i ia doctoratul ]n matematici, cu o tez[ privind Reprezentarea canonic[ a adun[rii func\iunilor ipereliptice. Renun\[ la orele de la liecu, mul\umindu-se s[ r[m`n[ cu postul de asistent la facultate. }=i public[ volumul de versuri Joc secund, care este comentat ca un eveniment literar de Al. A. Philippide, +erban Cioculescu, Al. Rosetti, Perpessicius, G. C[linescu, Pompiliu Constantinescu. }n urma unui concurs, pe baz[ de lucr[ri, ajunge la facultate 7

1924 1925

1926 1927

1929

1930

1932

conferen\iar la catedra de matematici elementare =i geometrie descriptiv[. }ncepe s[ ias[ de sub tutela profesorului G. |i\eica =i s[ capete o con=tiin\[ mai clar[ a limitelor proprii, dator`ndu-=i reg[sirea de sine, dup[ cum singur \ine s-o spun[ ]ntr-un r`nd, cufund[rii ]n opera lui Gauss, Reimann =i Klein, ca =i unui contact mai str`ns cu lumea matematic[ german[. 1934 Ia parte la un congres interna\ional de matematic[ la Praga, unde se ]mprietene=te cu Wilhelm Blaschke, =i apoi la altul la Pyrmont ]n Germania. Apare mica monografie a lui Tudor Vianu: Ion Barbu. Este invitat s[ \in[ prelegeri la universit[\ile din Hamburg =i Goettingen. Ia parte la un congres interna\ional de matematic[ la Oslo. |ine prelegeri la universit[\ile din Mnster-Westfalia =i Viena. Ia parte la un congres interna\ional de matematic[ la BadenBaden. Cu acest prilej, profit[ s[ se deplaseze =i ]n alte ora=e din Germania =i s[ viziteze Olanda. Este numit profesor la catedra de algebr[ de la facultate, urm`nd s[ nu se mai ocupe cu prec[dere, ca p`n[ atunci, de fundarea axiomatic[ sau grupal-teoretic[ a geometriei, ci s[ se dedice ]n exclusivitate problemelor de algebr[, pentru ca abia ]n ultimii ani de via\[, din 1958 ]ncolo, s[ se re]ntoarc[ la geometrie =i s[ studieze spa\iile, care sf`r=esc prin a ajunge s[ fie desemnate ]n matematicile contemporane ca spa\ii Barbilian. I se public[ ]n Via\a rom`neasc[ ultima poezie: B[lcescu tr[ind. La 11 august, moare la spitalul Vasile Roait[ din Bucure=ti, bolnav de cancer la ficat. Dinu PILLAT 8

1935 1936

1938

1942

1956 1961

VERSURI

DUP{ MELCI (1921)DUP{ MELCIUnchiului meu, Sache +oiculescu, al c[rui glas ]l ]mprumut aici.

Dintr-at`\ia fra\i mai mari: Unii mor\i Al\ii plugari; Dintr-at`\ia fra\i mai mici: Prunci de treab[, Scunzi, peltici, Numai eu, r[sad mai r[u, Dintr-at`\ia, prin ce har? M[ brodisem =ui, hoinar. Eram mult mai prost pe-atunci... C`nd P[resimi da prin lunci, Cu pietri=ul de albine, Ne p[rea la to\i mai bine: |`nci ursuzi, Descul\i =i uzi, Feti=cane10

Cozi pl[vane }nf[=ate-n lungi z[velci, O porneau ]n turm