intercultureel samenwerken =

Download Intercultureel samenwerken =

Post on 14-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intercultureel samenwerken =. INTER (en dus ook intra) CULTU(u)R ( ele ) DIALOOG Is altijd TRANSGENERATIONEEL, (gedeelde geschiedenis, gedeelde herinnering, familiale context,…). heeft altijd te maken heeft met VERBONDENHEID (gelijkenissen, “sameness’) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Intercultureel samenwerken = INTER (en dus ook intra)CULTU(u)R (ele)DIALOOGIs altijd TRANSGENERATIONEEL, (gedeelde geschiedenis, gedeelde herinnering, familiale context,). heeft altijd te maken heeft met VERBONDENHEID (gelijkenissen, sameness)

  Heeft een ZINGEVEND (interlevensbeschouwelijke ) en SYMBOLISCHE dimensie.

  (Marc Colpaert, Tot waar de beide zeen samenkomen, lannoocampus, 2005)

 • Interculturele competentie (CIMIC)Culturele zelfkennis: kennis over het eigen referentiekader en wereldbeeld.Culturele flexibiliteit: de openheid om zich aan te passen en alternatieven te verkennen.Culturele veerkracht: kunnen omgaan met moeilijkheden en negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan.Culturele ontvankelijkheid: de openheid om naar de visie van de ander te luisteren en deze te integreren & het vermogen om de relativiteit van de eigen visies te aanvaarden.Culturele kennis: ,kennis over een andere cultuur verwerven en de capaciteit om deze kennis aan te wenden zonder de uniciteit van iedere person in een specifieke situatie onrecht aan te doen.Culturele relationele competentie: de bereidheid om tijd en energie te investeren in het creren van vertrouwen en de bereidheid om in relatie te treden.Culturele communicatieve competentie: de bekwaamheid om de specifieke kenmerken van de eigen communicatiestijl te onderzoeken, te remediren en om de communicatiestijl van de andere te verkennen.Culturele conflicthantering: het vermogen om interculturele conflicten te beschouwen als leerkansen en het bewustzijn van de eigen conflicthanteringsstijl.Multiperspectiviteit: het vermogen om een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere invalshoeken te bekijken

 • 1. Leer buiten je eigen evidenties denken

  = vragen stellen, luisteren, dialoog= proberen om je wijze van handelen niet te laten leiden door je vooroordelen.= verschillende brillen hanteren/ een meervoudig perspectief hanteren

 • Een hulpmiddel ODIS MODELODIS staat voor Observe, Describe, Interpret, Suspend your judgment (Observeer, Beschrijf, Interpreteer, Stel je oordeel uit

 • Een hulpmiddel ODIS MODELEerst observeren zonder direct een betekenis te geven aan een situatie, de aangediende informatie zien als nieuw. Valkuil is: dat ken ik al!. Men kijkt maar ziet niet.Daarna beschrijven. We stellen vragen, luisteren, zoeken informatie. Nieuwsgierig zijn, Interpreteren is de belangrijkste stap: er is mijn interpretatie, er zijn die van de anderen. We zoeken meerdere interpretaties. We stellen ons waardeoordeel uit tot alle interpretaties en veronderstellingen voldoende gecheckt zijn.

 • Cultuur als ijsberg !Zichtbare cultuurelementen :Materile cultuur, handelingen, Gewoontes, taal, geschiedenis, kunst,enz Onzichtbare cultuurelementen

  Waarden, houdingen, logica, wereldbeeld,Gedachtengangen, codes/normen, percepties

 • Onzichtbare cultuurelementenIdee over identiteit, concept van properheid, arbeidsmotivatie,houding t.a.v. dieren, idee over rechtvaardigheid, idee over opvoeding, Idee over werkritme, idee oer leiderschap, idee over zuiverheid, tijdsbelevingbeleving van ziekte en gezondheid, opvattingen over vriendschap, visie op verleden en toekomst, probleemoplossend denken,Gedragscodestaboes ..Leer je pas na langere tijd kennen en zelden volledig

 • Buiten je eigen evidenties kijkenIs nodig op zeer veel vlakken :Waarden en normenMethodiekenOrganisatie & organisatiestructuurgezagsverhoudingenTijds- en jaar indelingVerbale en non-verbale communicatie..

  Direct verband tussen deze competentie en PCM / identificatiefaseInstrumenten : seasonal calendar, social map, transect walk,.

 • HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_D2RDLJTMZE

  Gilbert de Leeuw

 • 2. Ontculturaliseren

  Wanneer we communiceren met mensen van buiten onze grenzen hebben we wel eens vaker de neiging om cultuur als een belangrijke oorzaak te zien voor dingen die mislopen..

  Culturaliseren =Negatief gedrag bij de eigen groep wordt gelinkt aan situationele factoren

  Negatief/onbegrijpelijk gedrag bij vreemdelingen wordt gelinkt aan cultuur

  = een valkuil waar je zeer vlug in stapt

  Opmerking : dit wil niet zeggen dat je cultuur kunt weggommen als oorzaak van gedrag. Wl dat er ook andere factoren (persoonlijkheid, karakter, extern omstandigheden, infrasttructuur, politiek,) kunnen spelen.

 • Risicos van een (te) culturaliserende benaderingReductie van een persoon tot zijn/haar nationale, etnische of religieuze identiteit

  Generalisatie en stereotypering

  Eenzijdig vastleggen van betekenissen (receptenlijsten halen de spontaniteit uit je relaties/communicatie)

  Haalt je uit je kracht als partner (vaak beschikken we over zinvolle competenties die we niet meer durven te gebruiken omdat het gaat over een andere cultuur)

 • ontculturaliserenBetekent ook :

  Clich beeldvorming doorbreken in interculturele vorming & (fondsenwervings)activiteiten.

 • Een voorbeeld : beeldvorming

  http://www.youtube.com/watch?v=pnKiT1aaxSQ

  http://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

  http://www.africafornorway.no/

  http://www.youtube.com/watch?annotation_id=channel%3A527b9044-0-2d6c-978d-1a11c2d408&feature=iv&src_vid=oJLqyuxm96k&v=xbqA6o8_WC0

 • Een hulpmiddelIdentiteit = meervoudigFamilielidMoeder Vader etnischeoorspringnationaliteitSpiritualiteit religie

  werknemervriendenEnfantPassieZoon/dochterClub/verenigingjongen/meisjeDiplomastudies stad/dorpLeeftijdlevenservaring?karakterSympathie& antipathie?voorkeurenCultuurOmstandighedenCultuurCultuurCultuurcultuurOmstandigheden Omstandigheden

  Omstandigheden

 • Wat als de ander culturaliseert?Stel de andere vraagWie zijn wijKen je ook andere die het anders doen?Heb je het al eens anders geprobeerd?.ont moeten

  =de ontmoeting ontdoen van het moeten,,,,

 • Een hulpmiddel : TOPOI - modelNiet Culturen, maar mensen ontmoeten elkaar,misverstanden en conflicten kunnen te maken hebben met :

  TaalOrdening (interpunctie)Personen (inhoud en betrekking)Organisatie Inzet

 • TOPOI model : TAALBegrijpen we elkaar goed?Heb ik de ander goed begrepen en heeft de ander mij begrepen?Leg uit wat je precies bedoelt of vraag uitleg: wat betekent dat?Check na of je begrepen bent: wat ga je nu doen?Breng een heldere boodschap. Gebruik klare taal (zeker wanneer geschreven). Hulpmiddel : checklist klare taalhttp://www.klaretaalrendeert.be/

  http://www.klaretaalrendeert.be/files/ktr_incontactmetklanten/Checklist.pdf

  Bewust zijn van : non-verbale taal is meerduidig

 • TOPOI model : ORDENINGHoe kijkt elk van ons naar de situatie?Ordening heeft te maken met onze bril, onze eigen interpretatie van de werkelijkheid. Maak ieders kijk op de kwestie duidelijk : wat zie ik, wat zie jij, wat verwacht ik, wat verwacht jij?Je hoeft niet akkoord te gaan, maar probeer elkaar te begrijpen.Probeer (actief) te luisterenZoek wat jullie gemeenschappelijk hebben en zet dat voorop.Probeer een situatie vanuit meerdere brillen te bekijken

 • TOPOI model : PERSONENHoe kijk ik naar jou en hoe kijk jij naar mij?Start van een positieve waardering voor verschillende vormen van samenleven en heb er oog voor/breng ze ter sprakeHerleid de ander niet tot n kenmerk: allochtoon, vrouwProbeer meervoudig te kijkenProbeer een vorm van kruispuntdenken te hanteren,Onderzoek in welke rol de ander zichzelf plaatst en speel daarop in.

 • TOPOI model : ORGANISATIEIn welke context vindt onze communicatie plaats?

  Vraag na welk beeld de ander heeft van jullie organisatie/school/bedrijf/lokale overheid/hirarchische verhoudingenLeg uit hoe de dingen werken.Leg (meermaals) uit wie wat doetVraag hoe dingen werken bij de ander. Vrag wie, wat wanneer en hoe doet?Maak de organisatie zo transparant mogelijkMaak procedures zo eenvoudig mogelijkGa na waar er drempels zijn en werk die zoveel mogelijk weg,

 • TOPOI model : INZETWat zijn jullie en mijn beweegredenen/motivatie?

  Jouw inzet is niet noodzakelijk de inzet van de ander en vice versa,Probeer inzet te zien en te waarderen,

 • Interculturele competenties3. Acceptatie enerzijds, praten over het niet onderhandelbare anderzijdsBijna elke vorm van communicatie zou je als intercultureel kunnen beschouwen.Dit is niet onbeperkt, er zijn grenzen

  NiMoeilijk veranderbaarMoeilijk veranderbaarNiet onderhandelbaarNiet onderhandelbaarRuimte voor dialoogOnderhandelbaar, veranderbaar

 • INTERCULTURELE COMPETENTIES6. Bepaal wat niet onderhandelbaar is/Accepteer dat dingen anders zijn.

  Streef naar minimale regels, maximale dialoogGeef duidelijk uitleg/motivatieVraag aan de ander wat moeilijk veranderbaar is voor hem/haar en wat niet onderhandelbaar is.

  Wat wil ik dat jij respecteert.Wat wil jij dat ik respecteer.

 • 4. Oog voor en dialoog over gelijkenissen en verbondenheid

  Fixatie op verschillen kan/zal de kloof vergroten

  Stil staan bij VERBONDENHEID schept een band en gemeenschappelijke dingen om over in dialoog te gaan

  Belang van informele contacten !!!!!!!Belang van TIJD investeren in relaties !!!!!!!

  Interculturele competenties :

 • Interculturele competenties :Oog voor en dialoog over gelijkenissen en verbondenheid

  Gelijkenissen/verbondenheid vind je op vlak vanOvergangsmomenten in het levenExistenstile vragenBasisbehoeftenDagelijks leven/interesses/sportReligie/spiritualiteit Intercultural communication = sharing your shit (Durre Ahmad)

 • 5. Interculturele competenties : wederkerigheid betrachten

 • Wederkerigheid Echte wederkerigheid vraagt een verandering in de mindset van mensen.

  = De krachten van de ander