°†°ndek°ler - .°†°ndek°ler 1. anayasa ve mevzuata uygunluk...

Download °‡°NDEK°LER - .°‡°NDEK°LER 1. Anayasa ve Mevzuata Uygunluk Y¶n¼nden Yap±lacak °ncelemede

Post on 15-Oct-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NDEKLER

  1. Anayasa ve Mevzuata Uygunluk Ynnden Yaplacak ncelemede Deerlendirmeye Esas Kriterler ve

  Aklamalar 2

  2. eriin Bilimsel Olarak Yeterlilii 4

  3. eriin Eitim ve retim Programnn Kapsamn ve Kazanmlar Karlama Yeterlilii 8

  4. Grsel Tasarmn ve erik Tasarmnn renmeyi Destekleyecek Nitelikte Olmas ve rencilerin

  Geliim zelliklerine Uygunluu 18

  Tanmlar 25

  ndeks 29

 • 2 Taslak Ders Kitab ve Eitim Aralar ile Bunlara ait E-eriklerin ncelenmesinde Deerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Aklamalar

  Taslak Ders Kitaplar ve e-eriklerinin Panel ncelemesi Taslak ders kitaplar ve eitim aralar ile bunlara ait e-ierikler Mill Eitim Bakanl Ders

  Kitaplar ve Eitim Aralar Ynetmeliinin 19. maddesi hkmlerine gre incelenir. Bu

  srete aadaki drt ana kriter ve bunlara dair kriterler ile aklamalar aada sunulmutur.

  1. Anayasa ve Mevzuata Uygunluk Ynnden Yaplacak ncelemede

  Deerlendirmeye Esas Kriterler ve Aklamalar

  Taslak ders kitaplarnn ve e-ieriklerinin Anayasa ve mevzuata uygunluk asndan

  incelenmesi ve deerlendirilmesinde aadaki kriterler ve aklamalar dikkate alnr.

  1.1. Anayasa, kanunlar ve ilgili dier mevzuata aykrlk bulunmamaldr.

  erik, Anayasada ve Mill Eitim Temel Kanununda aka hkme balanm eitlik

  ilkesi gzetilerek temel insan hak ve zgrlklerini destekleyen ve her trl ayrmcl

  reddeden bir yaklamla hazrlanmaldr.

  erik 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununun 2nci maddesinde ifade edilen Trk

  Mill Eitiminin Genel Amalar ile Trk Mill Eitiminin Temel lkeleri esas

  alnarak hazrlanmaldr.

  Konularn ileniinde veya rneklerde, insanlarn betimlenmesi ve olaylarn

  sunulmasnda, toplumsal eitlik ilkesi gzetilmelidir.

  Bireylerin hak ve zgrlklerini ihlal edecek unsurlar bulunmamaldr.

  eriin dzenlenmesinde btn insanlarn eit ve zgr olduu ilkesi esas alnmaldr.

  Verilen rneklerde ve kullanlan karakterlerde kadn ve erkek dalm asndan makul

  bir denge gzetilmelidir.

  Kadn erkek temsilinde isnat, n yarg, kalp yarg vb. bulunmamaldr.

  erikteki unsurlarda toplumun deer yarglar , giyim ve hayat tarz gereklie uygun

  olarak yanstlmaldr.

  erikte oulculuk ilkesi gzetilmelidir.

  Toplumun bir kesimini, siyasi grn veya dnce biimini kk dren yahut n

  yarg oluturabilecek anlatmlara yer verilmemelidir.

  Farkl etnik yaplara dair olumsuz genellemeler bulunmamaldr.

  Bireylere ve topluluklara ynelik aalayc, ar yceltici vb. u ifadeler

  bulunmamaldr.

  erikte bireysel, sosyal, mesleki kimlikleri ve kiilikleri kltc herhangi bir ifade

  veya ima yer almamaldr.

 • 3 Taslak Ders Kitab ve Eitim Aralar ile Bunlara ait E-eriklerin ncelenmesinde Deerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Aklamalar

  Toplumsal bar ve anlay bozacak veya bunlara zarar verecek herhangi bir ifade yahut

  ima bulunmamaldr.

  erikte; eitlik, din ve vicdan hrriyeti, dnce ve ifade zgrl, adalet, toplumsal

  bar ve insan haklar gzetilmelidir.

  erikte; rk, renk, dil, din, siyasal tercih, etnik kken, mlkiyet veya baka herhangi bir

  ayrm gzetilmeksizin evrensel insan haklarnn herkes iin geerli olduu ilkesi esas

  alnmaldr.

  erik toplumsal hassasiyetlere duyarl, toplumun tm katmanlarna hitap eder nitelikte

  hazrlanmaldr.

  erik rol, stat ve kuaklar aras atma oluturmayacak mahiyette olmaldr.

  erikte mstehcen ve rencilerin maneviyatna muzr olabilecek mesajlar ak veya

  rtk biimde bulunmamaldr.

  erikte terr rgtleri ile irtibatl ve iltisakl herhangi bir grsel veya yazl ge, ifade

  yahut ima bulunmamaldr.

  Tasarm gelerinde renciler iin muzr tesirde bulunacak korku, iddet, hakaret,

  aalama; cinsel ierikli ge, mesaj ve ima gibi unsurlar yer almamaldr.

  Olumsuz rnek oluturabilecek grsel gelere yer verilmemelidir.

  erikte kiileri, meslek gruplarn, topluluklar vb. aalayc, dlayc, etiketleyici

  ifadeler bulunmamaldr.

  1.2. erik herhangi bir reklam unsuru iermemelidir.

  erikte herhangi bir kii, kurum, rn, organizasyon lehine ve/veya aleyhine reklam

  unsuruna yer verilmemelidir.

  Tasarmda kullanlan geler haksz rekabete yol aabilecek lehte ve/veya aleyhte reklam

  yahut maniplasyon unsuru tamamal, ticari bir tercih ve ynlendirme iermemelidir.

  1.3. Kitabn herhangi bir blmnde kitabn kimliini belirleyici herhangi bir ge yer

  almamaldr.

  Mill Eitim Bakanl Ders Kitaplar ve Eitim Aralar Ynetmeliinin ilgili

  hkmleri dorultusunda, kitabn herhangi bir blmnde yaynevinin ve yazarlarn

  kimliini belirleyici herhangi bir ge yer almamaldr. rnein yabanc dil kitaplarnda

  sete zel bir ad kullanlmamaldr.

 • 4 Taslak Ders Kitab ve Eitim Aralar ile Bunlara ait E-eriklerin ncelenmesinde Deerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Aklamalar

  2. eriin Bilimsel Olarak Yeterlilii

  Taslak ders kitaplarnn ve e-ieriklerinin bilimsel yeterlilik ynnden uygunluunun

  incelenmesi ve deerlendirilmesinde aadaki kriterler ve bunlarn aklamalar dikkate

  alnr.

  2.1. erik

  2.1.1. erik anlalr olmaldr.

  Tanmlar, aklamalar, rnekler, gsterimler ve etkinlikler tartmaya yol amayacak

  ekilde, net ve ilenen konu ile ilikili olmaldr.

  erikte yer alan metinlerin ana fikri kolaylkla anlalabilir dzeyde olmaldr.

  erik bir rencinin bakasnn yardm olmadan, okuyarak anlayabilecei ve

  renebilecei ayrnt ve yapda sunulmaldr.

  erikte anlam belirsizlii olmamaldr.

  2.1.2. erik ekonomik olmaldr.

  erikte yer alan altrma, uygulama ve deerlendirme sorular veya etkinlikler

  retmen ve rencinin ulaabilecei ve uygulayabilecei nitelikte olmaldr.

  erik ilgili retim programnda ngrlenden daha fazla vakit alacak ve daha fazla

  ara gere kullanlmasn gerektirecek nitelikte olmamaldr.

  Ayn amaca hizmet eden gereksiz tekrarlardan kanlmaldr.

  erikte tavsiye edilen eitim ve retimi destekleyici materyallerin rencilerce kolay

  eriilebilir olmasna dikkat edilmelidir.

  2.1.3. Bilimsellik ilkesi gzetilmelidir.

  erikte genel geer ve gncel olan bilimsel bilgi, teori, teknik, yntem, terim, birim ve

  semboller kullanlmaldr.

  erik; doru, geerli ve gvenilir kaynaklara dayandrlmaldr.

  Bilimsel olarak geerlilii ve gvenilirlii konusunda kant olmayan ve kayna

  bilinmeyen ieriklere yer verilmemelidir.

  Bilimsel bilgi dnda gr ve kanaat niteliinde olan bilgilerin hangi kaynaa veya

  kiiye ait olduu aka belirtilmeli ve bunlara kaynakada yer verilmelidir.

  Tartmal konular genel geer bilgi gibi sunulmamaldr.

  erik kitap yazarnn kiisel yorum ve grn iermemelidir.

 • 5 Taslak Ders Kitab ve Eitim Aralar ile Bunlara ait E-eriklerin ncelenmesinde Deerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Aklamalar

  2.2. Bilgi Hatas / Bilimsel Hata

  2.2.1. Bilgi eksiklii veya bilgi hatas bulunmamaldr.

  Kullanlan veriler doru, eksiksiz ve gncel olmaldr.

  erikte tarih, kii ad, tanm, birim, sembol, forml, denklem, kavram, terim, kanun,

  teori, prensip, istatistiki veri, ksaltma, yazm, tercme, sesletim, video alt yaz vb.

  hatas bulunmamaldr.

  Metinlerde bilimsel ve genel kabul grm eviriler tercih edilmelidir.

  Ulusal veya uluslararas dzeyde gvenilirlii genel olarak kabul edilen kaynak ve

  kurumlarca salanan istatistiki veriler kullanlmaldr.

  lemlerde, deneylerde ve bilimsel srelerde hesaplama hatas olmamaldr.

  Alanda kullanlan teknik ve yntemler kazanmlarla tutarl olmal, doru, gncel ve

  rencilerin geliim dzeylerine uygun biimde verilmelidir.

  Haritalarda (lek, lejant, devletlerin snrlar, adlar vb.) hata bulunmamaldr.

  2.2.2. Deney ve etkinliklerde hata olmamaldr.

  Deney ve etkinliklerin basamaklarnda ve kurgusunda hata olmamaldr.

  2.2.3. Hatal genelleme yaplmamaldr.

  Hatal genellemelerin nne gemek iin verilen bilginin geerli olduu snrlar ve

  istisnai durumlar net bir ekilde verilmelidir.

  2.2.4. Kavram yanlgsna yol aabilecek bilgi ve ifade tarz bulunmamaldr.

  Tanmlar, aklamalar, rnekler, gsterimler ve etkinlikler tartmaya yol amayacak

  ekilde ak ve net olmaldr.

  Kavram yanlglarn giderici uyar ve aklamalara yer verilmelidir.

  Szck, kavram ve deyimler alanlarna uygun kullanlmaldr.

  Konunun zelliine uygun terminoloji kullanlmaldr.

  2.2.5. elikili ifadeler bulunmamaldr.

  erikte yer alan bilgiler, kitabn btnl ierisinde yer alan dier bilgilerle tutarl

  olmaldr.

  2.2.6. Yabanc diller, yaayan diller ve leheler iin hazrlanan ders kitaplar o dilin

  yazm, noktalama ve dil bilgisi kurallarna uygun olmaldr.

  Mill Eitim Bakanlna bal rgn ve yaygn eitim kurumlarnda okutulacak

  yabanc diller, yaayan diller ve leheler iin hazrlanan ders kitaplarnn

  incelenmesinde, dil ve anlatm ynnden deerlendirmeye esas olacak kriterler o dilin

  yazm, noktalama ve dil bilgisi kurallar iinde deerlendirilmelidir.

 • 6 Taslak Ders Kitab ve Eitim Aralar ile Bunlara ait E-eriklerin ncelenmesinde Deerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Aklamalar

  2.2.7. Grsel tasarm ve ierikte kullanlan grseller bilimsel adan hata

  iermemelidir.

  Kapak tasarmnda yer alan grsellerde bilimsel hata bulunmamaldr.

  Grsellerde kullanlan gelerin tamam aslna uygun ve hatasz olmaldr.

  Geometrik ekillerde ve grafiklerde uzunluklarn izimi oranlarna uygun olmaldr.

  2.3. renme, retme ve lme ve Deerlendirme

  2.3.1. lme ve deerlendirme sorular soru yazm ilkelerine uygun olarak

  hazrlanmaldr.

  lme ve deerlendirme etkinliklerinin banda bulunan ynergeler ak ve anlalr

  olmaldr.

  Hazrlanan tm soru trlerinin kurgusu, soru kk ve ncll

Recommended

View more >