hvad er lær it

Download Hvad er Lær IT

Post on 19-Feb-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • L r I T e n l r e r v e j l e d n i n g

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  2

  IntroduktiontilLrIT ............................................................3Pdagogiskprofilogformidlingsformen ................................4Formidlingoglringsstile ....................................................................4Videoarkivetogvidenssystemetik.....................................................4UndervisiITkvalifikationer .............................................................5UndervismedITkompetencer ........................................................5LrITmidtiSkoleIntra ..........................................................6VideomapperiSkoleIntra......................................................................6FlashNavigator ..........................................................................................8ElevNavigator ............................................................................................9LrITsomfaneblad .............................................................................10KreativmedLrITkreativitet ...........................................11SkoleTube ..................................................................................................11

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  3IntroduktiontilLrITLrITerenonlinewebtjeneste,somtilbydermlrettetefteruddannelseiITogWeb2.0tillrere,undervisereogeleveridendanskefolkeskoleoguddannelsessektor.LrITbestrafetvideoarkivmedvideovejledninger.Videovejledningererenoptagelseafskrmbilledet,hvorunderviserenviaanimationer,bevgelsermedmusenogspeakformidlerundervisningsider,programfunktionerogdidaktiskeovervejelser.Videoarkivetbestrafover100videotitler,somhverbestrafmangevideoklipp45minuttersvarighed.Allevideotitlererinddeltiforskelligekategorier,sdeternemtatskabesigetoverblikogfindedet,mansger.LrITbestr,udovervideoarkivet,ogsafmangemindreprogrammer,applikationerogservices,somerdesignettilathjlpelrere,undervisererogeleveriarbejdetmedWeb2.0ogIT.

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  4Pdagogiskprofilogformidlingsformen

  FormidlingoglringsstileMennesketlrerpmangemder,ogmdenmanlrerp,erafhngigafdetstof,somskallreres.Menundervisningerikkebareenbehavioristiskstimuliresponsaktivitet.Undervisningoglringermerekomplekst,ogmdenstofformidlesp,erligesvigtigattageibetragtning,somselvesvrhedsgradenafstoffet.Computerenoginternettetgiverheltnyemulighederforselvatbestemmehvor,hvornroghvordanstofformidles.Detgiverheltnyemulighederforatmedierer.LrITudnyttercomputerenoginternettetsfordeletilatunderviseogformidle.MedLrITkandufundervisningpalletiderafdgnet.Dukanselvbestemmeihvilketrum,slngeduharadgangtilinternettet.Dubestemmerselvomduvilst,liggeellersidde.Dubestemmerselvtempoet.Dukanstoppeopogspoletilbage,nrduharlyst.Dukanfgentagetundervisningen,stitduharbehovfordet,ogdubliverstimuleretauditivtogvisuelt.LrITsunikkeudnyttelseafcomputerenoginternettettilformidling,grdetmuligtatknytteantilnyvidenpmangemder.Differentieringogfleksibiliteterpdenmdeendelafformidlingsformenogundervisningen.

  VideoarkivetogvidenssystemetikAltmaterialeivideoarkiveterinddelti2overordnedekategorier; UndervisningiIT UndervisningmedITVideoarkivetsinddelingbyggerpLarsQvortrupsvidensskematik,hvorvidenkortfortaltinddelesi3kategorier

  Vidensbetegnelse Videnssystematik VidensformKvalifikationer Videnomomverdenen 1.ordensviden:FaktuelvidenKompetencer Videnomviden 2.ordensviden:SituativvidenKreativitet Videnomvidenssystemer 3.ordensviden:SystemiskvidenVideotitlerneivideoarkivetkankategoriseresiforholdtilovenstendevidensskematik,ogbagvideoarkivetsopdelingeniUndervisIITogUndervismedITliggerhenholdsviskvalifikationerogkompetenceriformafformidlingenaffaktuelvidenogsituativviden.

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  5UndervisiITkvalifikationerDenfrstekategoriundervisiITkunneienkeltesammenhngebetragtessomenmoderneformfortastevejledninger,hvordersigtesimodatformidleenbestemtformforviden;kvalifikationer.Kvalifikationererenformforparatvidenellerfrdigheder.Jegvedf.eks.atdetlilleblEikonpcomputerensskrivebordstartermininternetexplorebrowser,sjegkangpinternettet.Jegvedogs,atjegkanbrugekildekodeknappenieditorenpLrerIntrasopslagstavle,hvisjeggernevilviseenyoutubevideopopslagstavlen.Deterparatviden;Hvadtrykkermanpiskoleintraseditorforatembedde?KildekodeknappenRigtigtsvaret.Kvalifikationererenformforviden,somformidlesiendelafdevideotitler,dufinderpLrIT.Eksemplerherpkunnevre:

  GodtigangmedElevIntra ForldreIntra2forlrere AltomPowerpoint2007 MovieMaker2 PhotoStory3 ogmangeandreVideotitlerneermedtilatgivelrereogelevernoglekvalifikationerogfrdighederiforskelligeprogrammer.Kvalifikationerogfrdighederermangegangeforudstningenforattilegnesigkompetencerogkreativitet.Videotitlerne,dersigtermodkvalifikationer,eropbyggetsledes,atheletitlenogalleklippenekansesfortlbende,menvideotitlernekanogsbrugessomopslagsvrk,hvismanmanglersvarp,hvordanmanudfrerenspecifikfunktionellerhandling.

  UndervismedITkompetencerKompetencer er den form for viden, der gr dig i stand til selv at opve kvalifikationer. Du lre at lre eller at iagttage dine egne iagttagelser. Videotitler der sigter mod den form for viden er f.eks:

  Boganmeldelser med mobilen Chroma key, Lovlige materialer i undervisningen, SkoleIntra magic, Animationer i undervisningen Og mange mange andre..

  I ovenstende titler kan du iagttage undervisning med it. Det er ikke en gennemgang af programmer, men mere en iagttagelse af den undervisning, der foregr allerede i skolerne. For eksempel er boganmeldelser en fast bestanddel af dansklrerens undervisning. I videotitlen Boganmeldelser med mobilen kan emnet eller processen omkring en boganmeldese der laves med mobiltelefonen,

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  6MovieMaker og UNI-serveren iagttages. Titlen taget fat i et emne som er velkendt og forsger at indfrer noget god anderledeshed, (med ydmyge henvisninger til Thomas Ziehe), ved at betragte emnet eller processen omkring en boganmeldelse, der laves med mobiltelefonen. Forskellige programmer og programfunktioner anvendes i en sammenhng, til at udfrer konkret undervisning. Internettet bugner af gratisprogrammer og Web 2.0 applikationer, og i Lr Its videoarkiv finder du mange bud p, hvordan du didaktiserer og bruger dem i din undervisning. Mange griber vores ider i forhold til at anvende IT, og bruger dem i andre sammenhnge. F.eks. s har rigtig mange lavet boganmeldelser, ikke ndvendigvis med mobilen, men mske med Audacity eller med movie maker. De har alts grebet den gode anderledeshed og erkendt, at boganmeldelser godt kan medieres p andre mder.

  LrITmidtiSkoleIntraVideoerneidennekategori,kangreenstorforskelforbdeundervisere,lrereogelever.BdeiSkoleIntra,FlashNavigator,ElevNavigatorogiVideoarkivetkandufinderedskaber,somkanhjlpedigmedatudnyttevideoerne,nrduunderviseriITellerbliverundervistiIT.

  VideomapperiSkoleIntraVideomapperneeretvrktj,somgrdetmuligtfordigsomlrer,ITvejlederellerbibliotekarselvatsammenstteetundervisningsforlbmedvideoklipfraLrITsvideoarkiv.HarduabonnementpUNIserveren,kanLrITaktiveressomWebtjenesteiSkoleIntra.LogpSkoleIntrasomadministrator.GtilmenuenAdminindstillingerwebtjenester.KlikpredigerikonetmedblyantenudforUNIServerLrIT.NrUNIServerLrITeraktiveret,kanduoprettevideomapper. ellerLsmanualenherunder

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  7EksemplerpvideomapperiSkoleIntraSomITvejlederellerbibliotekarkanduudnyttevideomapperne,nrdustrforlokalekurser,derefteruddannerlrerpdinskole.Dukunnesttefokuspbrugenafvideoiundervisningen,ogsamleklipidinegenvideomappe,derviserklipfravideotitlerMovieMaker,PhotoStory3,SkoleTube.Sdangrdu:ILrerIntravlgerduArkivVideoklipogklikkerpVideoalbums

  IOversigtoverVideoalbumskanduklikkepOpretnyikonetforatlaveennyvideomappe.Ioversigtengiverdudinmappeetnavn,enbeskrivelseogenillustration.Undertrin2vlgerduunderVlgudbyderLrIT.UnderVlgemnefremkommernualledevideotitler,somLrIThariarkivet.Vlgherf.eks.videotitlenSkoleTubeQuickstart.

  Dukannuioversigtensedevideoklip,somhrertilvideotitlen.Lstitlenogbeskrivelsenpdevideoklip,somdugernevilhavemedidinmappe,ogklikpVlgunderhverklip.Ioversigtentilhjrekanduheletidenflgemedi,hvilkeklipduharvalgt.Nrduharvalgtdeklipduvilhavemedfraf.eks.SkoleTubeQuickstart,skanduunderVlgemnevlgeennyvideotitel,ogudpegeklipherfraogs.Pdenmdesamlerdudinheltegenvideotitel,pbaggrundafLrITsvideoklip.Nrdinvideomappeerfrdig,klikkerdupGemoppeihjrehjrne.

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  8PlayIkonetiSkoleIntraISkoleIntrakandurundtomkringibdeLrerIntra,ElevIntraogForldreIntrafindesmplayikoner,sombyderindmedvideovejledningeriforholdtildetduarbejdermed.Playikonetfindesiverstehjrehjrneligevedsidenafsprgsmlstegnet.

  IeksempletovenforkanduseplayikonetundervrktjetUgeplaneriLrerIntra.Klikkerdupplayikonet,bnerLrITsvideovejledningeromUgeplanerautomatiskiensidevedsidenaf,sdukanflgeguiden,udenatforladedetduarbejdermed.PlayikonernefinderduoveraltiLrerIntra,ElevIntraogForldreIntra.Pdenmdefrduhjlp,nroghvorduviliSkoleIntra.FlashNavigatorFlashNavigatorerLrITshangarskibmidtiSkoleIntra.FlashNavigatorkandannebasisforarbejdsrumiLrerIntra.Deterenekstraressource,somdukanblendemedalledeandrefunktioneriSkoleIntrasarbejdsrum.HerudoverindeholderFlashNavigatorrigtigmangeekstraressourcerssom;linkstilgratisprogrammer,artikleromIToglring,enmanualdatabase,grafiktilSkoleIntram.mFlashNavigatorerenlilleinteraktivlinksamling,somdukanflytterundtmedogintegrere,hvordetpasserdigiSkoleIntra.IarbejdsrummetbliverFlashNavigatorbrugtiWebsidedelen,hvilketmuliggreenintegrationmellemLrITsogSkoleIntrasressourcer.

 • LrITenlrervejledningerafUffeSrensen

  9

  ForatudnytteFlashNavigatorietarbejdsrum,skaldufrstopretteditegetarbejdsrumiLrerIntra.Inedenstendevideo,frduengennemgangafprocessenmedatintegrererFlashNavigatoriWebsidedelen. HerflgeretoverblikoverressourcerneiFlashNavigator

  LrITsvideoarkiv AlleS