Hogeschool van Amsterdam - Creating Tomorrow – Let’s start today

Download Hogeschool van Amsterdam - Creating Tomorrow – Let’s start today

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Die brochure vormt het beleidskader voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en bevat de Onderwijs- en Onderzoeksagenda 2011-2014. Het document is opgesteld door het College van Bestuur,

TRANSCRIPT

 • CreAtIng tOMOrrOW lets stArt tOdAY

  OnderWIJs- en OnderZOeKsAgendA 2011-2014

  Hogeschool van Amsterdam

  september 2011

 • InleIdIng

  In het instellingsplan Oog voor talent

  schetst de Hogeschool van Amsterdam

  haar toekomstvisie en de strategische

  doelen voor de komende jaren. In deze

  notitie Creating tomorrow lets start

  today worden de uitspraken en doelen

  van de eerste drie hoofdstukken van dit

  instellingsplan: Onderwijs, Onderzoek en

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid en

  innovatie uitgewerkt.

  deze uitwerking is geschreven met Marcelle

  Peeters, directeur Onderwijs en Onderzoek, in

  samenspraak met het College van Bestuur en

  de domeinvoorzitters en vormt de basis voor

  de onderwijs- en onderzoeksagenda van de

  komende vier jaar.

  Ik hoop dat wij de komende jaren, op

  basis van betrokkenheid, enthousiasme

  en realiteitszin deze mooie agenda tot

  werkelijkheid gaan maken.

  Ik wens ons allen hierbij veel succes!

  Jet Bussemaker,

  rector Hogeschool van Amsterdam

  WAAr stAAn We

  de Hogeschool van Amsterdam is onderdeel van de dynamische stad Amsterdam, spil van de zo

  belangrijke randstad die bepalend is voor de economische welvaart van ons land. studenten van de

  HvA dragen als student, stagiair en alumnus bij aan deze ontwikkeling. Zij vormen het (toekomstige)

  kader van de economische en sociale hoofdstructuur van de regio Amsterdam.

  de Hogeschool van Amsterdam is de grootste hogeschool van nederland. Jaarlijks beginnen meer

  dan 10.000 studenten een opleiding. 90% van hen start met een bacheloropleiding. de deelname

  van 23+ studenten neemt jaarlijks toe.

  dit succes heeft ook een keerzijde: grote hogescholen doen het relatief slecht; zowel de

  tevredenheid van studenten als het studiesucces scoren laag. de HvA is, in lijn met de toename

  van studenten, de afgelopen jaren gezakt in de hbo-ranglijsten. en ook in vergelijking met de

  vier andere grote hogescholen in de randstad doet de HvA het niet goed. de grote groei van de

  afgelopen jaren stelt ons voor de enorme uitdaging om de menselijke maat te houden.

  Waar groei de kwaliteit bedreigt, moeten we deze afremmen.

  daarbij is het onderwijsprofiel van de HvA verbleekt. Het leren-leren- concept en

  competentiegericht leren, zoals destijds ook bij de HvA ontwikkeld, is op cruciale onderdelen

  ontoereikend om het hoofd te bieden aan de onderwijsvraagstukken waar wij voor staan. de

  hogeschool is toe aan een onderwijsvisie die beter past in deze tijd. daarin staan vakinhoud, kennis,

  vaardigheden en competenties centraal en wordt het onderwijs ingericht op basis van een reel

  beeld van de zelfsturingcapaciteiten van studenten.

  samen met de Universiteit van Amsterdam bieden wij een breed palet aan hbo- en wo- bachelor- en

  masteropleidingen en participeren wij in grootstedelijke projecten in en met het beroepenveld in de

  regio. de mogelijkheden van deze unieke samenwerking met de UvA wordt, zowel in het onderwijs

  als in het onderzoek, nog veel te weinig benut.

  Kortom: de HvA is een hogeschool met potentie en het is nu tijd om daar meer werk van te maken!

 • WAt geBeUrt er OM Ons Heen?

  de commissie Veerman heeft een duidelijk en goed perspectief geschetst voor het hoger

  beroepsonderwijs. de commissie herbevestigt het belang van het binaire onderscheid. Hierbij pleit

  de commissie nadrukkelijk voor samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op basis van

  een heldere en onderscheidende profilering, zonder het opwerpen van niet-functionele schotten

  tussen de twee sectoren. Universiteiten en hogescholen zijn verschillend en kennen een eigen

  profiel met betrekking tot omvang, disciplinaire mix, regionale betrokkenheid, internationalisering,

  onderzoeksintensiteit, etc. de commissie pleit binnen deze binariteit voor een sterke profilering

  per instelling. dit komt niet alleen de variteit ten goede maar ook de transparantie van het hoger

  onderwijs. studenten en werkgevers willen weten waar zij welk type opleidingen en afgestudeerden

  kunnen verwachten. Profilering betekent: keuzes maken. dat komt ten goede aan de doelmatigheid

  van het bestel en vergroot de kansen op excellentie.

  Het beroepenveld is overwegend positief over het hbo. Verreweg de meeste afgestudeerden vinden

  op korte termijn werk op het functieniveau waarvoor zij zijn opgeleid. In geen van de sectoren is

  sprake van substantile werkloosheid of tekorten.

  de instroom van studenten zal ook in de komende jaren verder toenemen.

  toch staat het hbo onder grote druk.

  Veel studenten die aan een studie beginnen, maken deze niet af en de waarde van de diplomas

  staat ter discussie. Het onderwijs staat in een slecht daglicht. dit heeft geleid tot het invoeren

  van extra maatregelen door OCW. de accreditaties worden strenger, er worden landelijke toetsen

  ingevoerd en de naleving van wet- en regelgeving wordt onder verscherpt toezicht van de inspectie

  gesteld. daarbovenop komen er bezuinigingen, o.a. ten aanzien van langstudeerders.

  We zullen moeten laten zien wat we waard zijn; met meer studenten, minder middelen en meer

  controle.

  4 5

  AgendA VOOr de KOMende JAren

  dit brengt ons tot de volgende agenda voor de komende jaren:

  1. een sterk profiel: de Hogeschool van AMSTERDAM;

  2. goed onderwijs, met een scherp onderscheid tussen de verschillende studiefasen:

  a. Het eerste jaar: orintatie, selectie en verwijzing in de propedeuse;

  b. Vanaf het tweede jaar van inschrijving: succesvolle afronding van de studie in de

  hoofdfase;

  3. een breed en transparant aanbod van voltijd bacheloropleidingen,

  focus bij de ontwikkeling van minoren, deeltijd, post-hbo, ad-programmas en

  masteropleidingen;

  4. Onderzoeksprogrammas die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs;

  5. samenwerking in de Amsterdamse onderwijsstructuur;

  6. Versterking van de relaties met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in en rond

  Amsterdam.

 • 1. een sterk profiel: de Hogeschool van AMSTERDAM

  de HvA profileert zich als een toegankelijke, brede en grootstedelijke hogeschool. Iedereen met

  een juiste vooropleiding is in principe welkom bij de HvA. Wij bieden alle studenten, zonder

  onderscheid, goed onderwijs en sluiten daarbij aan bij de mogelijkheden en talenten van elk

  individu. Maar wij vragen ook wat van studenten, namelijk: motivatie, de ambitie om het beste uit

  jezelf te halen en betrokkenheid bij de onderwijsinstelling en de samenleving. Onze populatie is zeer

  divers en, in die zin, een afspiegeling van de toekomstige werkomgevingen van de studenten in

  deze regio.

  Amsterdam is, sinds jaar en dag, een open stad waar iedereen, ongeacht sekse, geloof, overtuiging,

  geaardheid of afkomst, kan groeien. dat betekent per definitie dat het samenleven in deze grote

  stad niet vanzelf gaat, maar continu onderwerp van debat is en moet zijn. We zijn inmiddels voorbij

  het verdeelde denken in minderheden, integratie, allochtoon of autochtoon. Ook wij kiezen,

  met de stad, voor burgerschap als verbindend uitgangspunt. Burgerschap betekent dat iedereen

  op zijn eigen manier mee kan doen en deel kan nemen aan het maatschappelijk leven en daarmee

  dan ook direct verantwoordelijkheid neemt voor de stad: voor vrijheid, voor veiligheid, voor welzijn.

  dat vraagt van de bewoners van deze stad n van de medewerkers en studenten van de HvA

  een bepaalde houding en bepaalde vaardigheden: kunnen omgaan met verschillen, niet bang

  zijn om te vragen, nieuwsgierig zijn naar de ander. Wij zijn onderdeel van deze stad en, zonder

  problemen weg te poetsen, altijd op zoek naar de meerwaarde van deze caleidoscoop. daarbij zijn

  we een openbare hogeschool die uitgaat van de maatschappelijke waarden van de nederlandse

  samenleving.

  In alle curricula besteden we aandacht aan de grootstedelijke vraagstukken; internationalisering en

  onderzoek zijn daar vanzelfsprekend onderdeel van. Zo leiden wij studenten op die zijn toegerust

  voor het werken in een grootstedelijke, interculturele en innovatieve context. dat betekent dat

  wij specifieke eisen stellen aan studenten en aan onszelf. Motivatie, ambitie en betrokkenheid zijn

  noodzakelijke ingredinten om de hogeschool tot een succes te maken. Of je er nu studeert of

  werkt.

  de samenwerkingsrelatie met de UvA stelt ons in staat om de specifieke componenten en

  kwaliteiten van universiteit en hogeschool te verbinden en, in die gezamenlijkheid, kwalitatief

  hoogstaande onderwijs- en onderzoeksprogrammas te ontwikkelen. niet door elkaar te kopiren,

  maar door vanuit heldere profilering en ieders eigen sterke punten, samen te werken.

  AgendA:

  Uitwerken en implementeren van de Amsterdamse burgerschapsvisie in de HvA;

  Versterken van de samenwerking met de UvA vanuit het deels gemeenschappelijke

  en deels complementaire perspectief.

  6 7

 • 2. goed onderwijs, met een scherp onderscheid tussen de verschillende studiefasen

  goed onderwijs

  Wij hebben een duidelijk beeld van goed onderwijs voor ogen. dit beeld stuurt de onderwijs-

  ontwikkeling die in alle domeinen en opleidingen de komende periode gerealiseerd wordt.

  studenten zijn potentile talenten die leren met hart, hoofd en handen. Willen, weten en kunnen,

  daar gaat het om. In de HvA worden zij van meet af aan gestimuleerd en uitgedaagd. een hbo-

  opleiding is hard werken! Het onderwijs in alle opleidingen krijgt inhoud en vorm op basis van drie

  pijlers: perspectief, structuur en discipline.

  de opleiding biedt de studenten een duidelijk perspectief: het perspectief van het beroep in

  de grootstedelijke werkomgeving. de inhoud en de inrichting van de voorlichting en van het

  curriculum zijn daarvan afgeleid. Voorlichting aan potentile studenten is gericht op de inhoud

  en het perspectief van studie en beroep. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Indien nodig wordt een

  numerus fixus of opleidingsgerelateerde selectie (die meer mogelijkheden biedt voor inhoudelijke

  matching) ingesteld.

  de adviesraden van het afnemend veld worden met zorg samengesteld: de leden zijn kritische

  representanten van de profilering van de HvA. de raden spelen een cruciale (advies)rol bij het

  bepalen van de inhoud en het eindniveau van de opleiding. studenten worden zorgvuldig

  genformeerd over alle zaken die van belang zijn voor hun studie en zij worden professioneel

  begeleid bij het maken van keuzes in hun studie.

  docenten zijn ons sociaal kapitaal. toegeruste docenten(teams) bieden uitdagende en goed

  georganiseerde onderwijsprogrammas met activerende en interactieve werkvormen. Zij leren

  studenten om kennis te verwerven, die professioneel te wikken en te wegen en hun keuzes te

  verantwoorden. Zij leren en trainen alle nodige vaardigheden en geven studenten ruimte om

  te experimenteren. en dit alles binnen duidelijke inhoudelijke en organisatorische kaders die

  hen structuur en houvast bieden. docenten investeren in de relatie met studenten, zij hebben

  hoge verwachtingen van hen en spreken die uit. Zij toetsen hun prestaties, geven feedback en

  confronteren studenten als dat nodig is. studenten krijgen de gelegenheid om een onvoldoende

  n keer per studiejaar te herkansen. docenten nemen geen genoegen met half werk afspraak is

  afspraak en dat geldt ook voor henzelf. Zo leiden zij studenten op tot competente professionals.

  dit alles vraagt om voortdurende bij- en nascholing van docenten(teams) en medewerkers die

  zowel hun vakkennis als hun didactische kennis up-to-date moeten houden en moeten anticiperen

  op nieuwe ontwikkelingen. dit gaan we vormgeven in de HvA-academie, waar docenten en

  medewerkers corporate scholingen volgen van basiskwaliteit tot excellentieniveau.

  studenten leren in uitdagende leeromgevingen; op de hogeschool, in het werkveld, in de

  maatschappij en digitaal. Zij doen veel ervaringen op en hebben de beschikking over talloze

  informatiebronnen. globalisering en ict zijn van grote invloed op de wijze waarop studenten in

  het leven staan. social media zijn onderdeel van hun leven, studie en vrije tijd. dit stelt henzelf,

  maar ook het onderwijs voor nieuwe vraagstukken: Hoe leer je relevante informatie vinden en

  waarderen? Wat zijn betrouwbare bronnen? Hoe maak je kennis van deze informatie? Hoe stel

  je zelf goede kennisvragen? In de komende tijd zal de betekenis van deze nieuwe ontwikkeling

  voor het onderwijs met experts van binnen en buiten de HvA, studenten en docenten worden

  onderzocht en vertaald in een onderwijspraktijk die beter aansluit bij deze tijd.

  AgendA:

  Focus aanbrengen in de voorlichting: reel beeld van opleiding, beroep en

  arbeidsmarktperspectief;

  Waar nodig invoeren van numerus fixus en opleidingsgerelateerde selectie;

  Uitwerken en implementeren van de onderwijsvisie, inclusief de betekenis van

  nieuwe ontwikkelingen (globalisering, ict) op het onderwijs;

  Beperking van het aantal herkansingen;

  Uitwerken van de HvA academie waar interne scholing en kennisontwikkeling

  centraal staat;

  domeinen en opleidingen hebben streefwaarden gesteld voor studiesucces

  (uitgedrukt in het percentage studenten (per opleiding) dat zich inschrijft in de

  hoofdfase en binnen vier jaar na deze inschrijving de opleiding afrondt) en de

  tevredenheid van studenten (overeenkomstig de nse bovengemiddeld en > 3)

  en hebben deze uitgewerkt in beleid en implementatie (KPI convenant).

  Het eerste studiejAAr: orintAtie, selectie en verwijzing in de propedeuse

  Het eerste studiejaar, de propedeuse, staat helemaal in het teken van orintatie, selectie en

  verwijzing. Voor aanvang van de studie komt er met alle studenten een eerste kennismaking

  8 9

 • (een gesprek, intake of assessment), op basis waarvan zij hun motivatie en kansen kunnen

  heroverwegen. Waar nodig wordt bij bepaalde opleidingen voor de poort geselecteerd op kwaliteit.

  Vanaf de eerste dag worden studenten geconfronteerd met de inhoud, organisatie en cultuur die

  exemplarisch is voor het hbo-niveau en het beroep waarvoor wordt opgeleid. studeren bij de HvA

  is op je tenen staan, angsten en weerstand overwinnen en successen vieren. In de HvA worden

  studenten daarin goed begeleid, zowel door docenten als door studiebegeleiders die, mede op

  basis van studieresultaten, met de student in gesprek gaan over hun prestaties, motivatie en

  toekomstmogelijkheden. Ook meer begeleiding door tutors en (student)mentoren kan gestimuleerd

  worden voor propedeusestudenten.

  elke student wordt gezien en doet er toe. Als je er niet bent, word je gemist. In dit studiejaar wordt

  gericht onderzocht of, gezien de persoonlijke talenten, motivatie en ambities van de student,

  de opleiding een juiste keuze is. Zo niet, dan wordt de student gemotiveerd verwezen naar

  alternatieven. Overstap binnen de HvA wordt zo goed mogelijk gestroomlijnd.

  Bij aanvang van de studie wordt, zowel wat betreft de inhoud als de didactische werkvormen,

  aangesloten bij de veelal schoolse omgeving waarin de studenten zijn opgeleid (mbo, havo, vwo).

  daarnaast wordt direct ingezet op de professionele ontwikkeling en een geleidelijke toename van

  de zelfsturing van studenten. Minimaal een derde van de onderwijstijd (560 klokuren = 670 lesuren

  van...