ho bieu chanh thiet gia gia thiet

Download Ho bieu chanh   thiet gia gia thiet

Post on 26-May-2015

445 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Thi t gi gi thi t - H Bi u Chnh1 www.hobieuchanh.com Thi t gi gi thi tBi u ChnhICch m y n m tr c, t i Si gn, vng Espagne, kh i r p ht bng m t khc, ct ti m may, trn c a treo m t t m b ng hi u hai ch l n: nh H ng.Ti m d n trong m t c n ph l u r ng ri mt m . Pha ngoi c a c m t b vn1 n, bdy trn m t t c,cho th ng i c t o. Hai bn hai hng t ki ng, ngcc th hng,a, n , nhung. Chnh gi a m t hng b n ci my c treo m y ng n n kh, ch p c k ttua. Pha trong th d n m t ci phng, cgh sa lon, c treo ki ng l n d a vch ti pkhch n t may o, ho c n th o.Ti m may p ny l ti m c a b T Ki n. V ti m may c danh may kho, nn t m m i cho t i chi u khch ra v t may d p du, trong ti m th ng th ng ph i c chn i c th .B T Ki n, tu i su m i, m tc ch a b c, r ng cn ch c. B b n tnh bi bui, vui , nh ng m b khng a thi nhng nh o ho c gian t, h th y vi c g tri o l th b n ingay, khng s mch lng ai h t, b i v y m y c th may th ng b m c ng knh tr ng bm.t b a, l i 4 gi chi u, trong ti m cc thng l ng x ng, k ng i l c o, ng i ngoi p my. C m t c gi, l i 24 - 25 tu i, mnh m c m t ci o xuy n en c , m t ci qu nhng tr ng nh t nh t2, ch n mang m t i gu c en, vai v t m t ci kh n l a tr ng, tay mt ci bao b ng gi y nh t trnh, ng tr c c a ti m ng v. Tuy c n m c t m th ng,khng.gi i ph n, khng thoa son, khng c o ch n my lng m t, khng eo n rang, taitri ch eo m t i bng h 3 nh ng m n c da c tr ng l i ng h ng, g ng m t c trn l im m, mi c m ng m l i , m t c sng m l i nghim, hai bn chn nh m no vunhai bn tay di m d u nhi u, nn ai th y c th c ng tr m tr gi p. C ng b ng m t i r i rn rn b cv ti m, l i ng g n m t ci my m coi m t c thng may.C th may th y c l y ng lu, bn h i r ng: "C mu n m n may hay l l i yc vi c chi? Nh m n may , th c i ngay v phng trong kia, c b chtr ng .C l y d d r i ni r ng: "Khng. Ti v coi ch i, ch c m n may chi u". C ng ng quanh qu t m t h i n a, r i ci xu ng h i nho nh c th may r ng: Khng bi tti m c c n dng th may thm n a hay khng, ch h?C th may ng c m t ng c n m h i r ng:- C mu n xin may hay sao?- Ph i. N u ti m c thi u th , th ti xin ti may.- C m t ch th thi may h n 3 tu n r i, m khng th y b ch ku ai th . u c ith ng v phng ni v i b ch coi b ch u m n hay khng.C l y ng v phng, m c d d khng dm gi ch n ln i. Lc t m mn che c aphng vng khot ln, trong phng b c ra m t c ch n my v cong vng nguy t, hai mi t t bng vng4, ch n mang giy cao gt, mnh m c o r n ri, tay m bp xm xm. Sau ng c m t b i theo, tay c m c p m t ki ng, b v a i v a ni v i c i tr c r ng: Cnh chi u th n m l i b n th coi. Ti m c a ti th c t th may u kho nh t, ch khng1 lo i bn gh lm v ng b ng g dy2khng cn m i3bng tai g n h t phch, m t lo i m c a th i ti n s4lo i cy g x p, l to, bng , thn cy th nh tho ng c gai, c dng gi nem chua

2. Thi t gi gi thi t - H Bi u Chnh2www.hobieuchanh.comph i nh ti m c a h v y u. Ti may cho c b n m t ci o ny r i t ry s p ln c l iti m ti, c khng thm ti m no khc h t. C n day l i c i v ni: "Cm n b, r i xung ng i ra c a, mi d u bay th m ngt. C th may bn ni v i c l mu n xin may r ng: "B ch , c mu n xin may thni v i b th coi". C l y xn ln b c ra, tnh n b ch . B a khch ra kh i c a r i b tr v, gh l ivn m ni v i ch th c t r ng: "C l c th y thu c C n trong Ch L n. Vc o a i ny ph i c t cho thi t kho, chi u th n m c ra b n th . Thn ch ny ch c l maynhi u l m, ph i lm cho t t , cho v a lng ng i ta". B ch d n r i b th ng th ng i v. C l ng ch b , nghe b n i chuy n v i ch th c t th c bi n c c, ng ng n, b i y ch ng b i t i c mu n ni, m ni khngc. B li c th y b c mu n n i v i b thb d ng l i h i r ng: "C em c vi c, chi mu n ni v i qua hay sao? C b ng ci u p r ng: Th a b, chu mu n xin may cho b. Khng b t b c n dng th thm hay khng . B ch chu my, mang c p m t ki ng ln, ng ng ngay c r i h i r ng: - Chu thu nay may ti m no? - Th a, thu nay chu ch a c may ti m no h t. - Chuu? . - Th a, chu d i Sc Tr ng. . B ch suy ngh r i ni r ng: "u chu i v y coi". B ch i tr c, c i theo sau, v trong phng b ng i trn gh canap5 v ch m t cigh nh m bi u c ng i. C khng dm ng i, cng x r. B h i c r ng: - Chu n m nay m y tu i? - Th a, 24 tu i. - c ch ng con g hay ch a? - Th a ch a. - Ch a c .ch ng. V y m cha m cnhay khng? - Th a, ng thn chu m t vi n m nay. Chu cn c m t m gi m thi. - B gi chu by giu? - Th a, d i Sc Tr ng.. - i L c t nh c ng c ti m may, sao chu khng may d i, l i ln t i trn ny. - Th a, t nh may t l m, chu s may khngc m n nn chu m i ln y. - Chu may gi i ch a? - Th a, chu may o lt c ngc. - Chu bi t t my6 hay khng? - Th a, bi t. - Lc ny ti c c n m n thm m t ng i th , song th gi i kia, ch th l c hay llun th ti c . u chu ra y may th cho ti coi. B d t c tr ra ngoi, bi u c may tay, may my, may m i th m t khc v mayki ucho b coi. Coi b b v a l m, nn b g c u v d t c tr v phng m ni r ng: "Chumay c. V y n u chu mu n may th ti m n. C nghe b ni ch u m n, th c l s c m ng c ni r ng: Chu cm n b l m. Chunguy n rng lm cho b v a ". B ch c i m h i r ng: - Chu tn g? - Th a, chu h Tri u, tn Phng Xun.5tr ng k , gh di6 ts ,c, t, vi n, lun, l nh ng t ng trong ngh may, t my: t b ng my may 3. Thi t gi gi thi t - H Bi u Chnh 3www.hobieuchanh.com-Chu Sc Tr ng, m lng no?-Th a, chu g c gc ch Ci Con, t ngy ng thn chu m t r i, th b thn chui K Sch. - Trong ti m ti c b n n m c th khng c ch ng con th n y ng y. Chu mu ny hay l t i chu v nh? - Th a b, chu ngho nn ph i xu t thn i lm n ng ki m ti n nui m . Si gn chu khng c b con v i ai h t. N u b c lng th ng chu, b cho chu lun t i ti m, th chu i n b l m. -c, lun y c ng c. Chu may th thng u ti tr tin cng cho 7 ng.u sau chu may kh, th ti s li u m cho thm. - Cm n b. - Ny m ti ni tr c cho chu bi t. Ti m ti g t l m, ch khng ph i nh m y ti m khc. Th may c a ti th ph i nghim ch nh, i ng khng c l ng l . Ai mu n ch ng th l y ch ng, ch khngc php r quy n b m ong m lm cho ti m mang ti ng khng t t. Nh t l chu L c t nh m i ln Si Gn, chu c n ph i d d t chomm ic.t ny h yu ma l m, khng nn tin ai h t. Nhi u ng i h ni m t ng, h lm m t ng, h n b a tr c, h qun b a sau. Ti ni ring cho chu bi t, ph n nhi u thin h hm l m, ch mong g t nhau, gi t nhau ch khng c tnh ngh a chi h t. V y m i vi c u ph i c n th n. - B th ng, b d y chu nh v y, chu i n b l m. Chu s ghi nh nh ng l i vng ng c c a b. - Thi chu ra ngoi ng ti ti n d n cho ch b n m lm quen v i nhau. y c th c th y c th m i dung nhan p , n ni nh nhoi, th ch ng ai m ch ngvui lng k t b n. i ngy, ng 6 gi chi u th th ngh h t. Nh ng c c nh ring th b n o, i kh nm v cn m y c t i ti m th ra pha sau m n c m, r i r a m t, g u, thay qu n, i o,m i ch i ng gi i ci m t ngi c ngy b c b i. C Phng Xun may m i t b a, th b T Ki n dm th y c kho lo, sing n ng, nh m, vui v , m l i c n t na, t i ngh may th c l y truy n ho c nh t trnh n m c, ch ch ngbao gi c b c chn ra kh i ti m. B th y v y th em lng th ng, song s m y c th kiaghen ght, nn th ng th b b ng, ch b khng l cho ai bi t.n chi u th n m, c th y thu c C n l i ti m b n th o. B a nay c i xe h i m i vc qu n o cn s c s o h n hm tr c n a. C b c v ti m th h i tr ng: B ch u? Cth ng i pha ngoi ch ngay v phng khch. C th y thu c xm xm i ri t v khng thmng ai h t. - B T Ki n ku ch th c t bi u em o v m b l i ku c Phng Xun v phng a. C Phng Xun ng may my, c nghe b ch ku, th c l t t ng d y i v, song u lc y ai ng c, th s th y s c m t c bu n nghi n7. B ch bi u ch th c t a o cho c th y thu c b n th v d n c Phng Xun ph i ghikch t c r ng h p, ho c di, v n, ng nh m may cho ng. C Phng Xun ph i ngnh m c th y thu c, ph i i chung quanh c trt 15 pht ng h m i r i vi c. C b c rakh i phng mi c th ng au, m by gi l i ti lt.i b a y b T Ki n th y m y c th may i ch i h t, duy c m t mnh c Phng Xunng i bun hiu, th b ku c ln l u v c y cng8 gim l mng rch cho b. C ng i mng, b n m m ng c trong phng v ng v , duy nghe ti ng xe ch y d i ng v i ti nght xa xa m thi. Cch m t h i b h i c r ng:7bu n nhi u, bu n nt lng8dng ch v 4. Thi t gi gi thi t - H Bi u Chnh 4www.hobieuchanh.com- D coi n t na c a chu, cho t i t ng m o cng l c ch , th chu ch ng ph i l con nhngho. T i sao m chu ph i xu t thn i may m n - Th a b, h i tr c cha m chu c ng kh, m y n m nay b n n n nn ngho. - c v y m i ph i ch ... Chu khim nh ng nn chu ni kh ch d ch c h itr c cha m chu giu i, ch khng ph i kh m thi u. H i nh chu h c tr ng nom bi t ch nn chu coi truy n coi sch ? . - Th a chu h c xong Nh tr ng9 d i Sc Tr ng. - H c m y n m? - Th a su b y n m. - , d on trng r i, ph i con nh giu m i c th h c Nh tr ng t i su b y n m ch .Chu bi t t i sao m d dm on quy t chu l con nh giu hay khng? - Th a, khng. - D on l m. H i chi u c th y thu c t i b n th o, d dm th y b t ch c a chu th dbi t li n. Chu lm th may, m em o cho ng i ta b n th , chu l i bu n b c h th n. Baonhiu th bi t chu l con nh giu, by gi suy s p, ra thn lm m n, nn chu m i hph n ch . C Phng Xun lm thinh m t h i r i c ni m t cch r t bu n th m r ng: B on trngm. V b th ng chu, nn chu ph i t thi t vi c nh c a chu cho b r. Song chu xin b ng ni l i cho ch em b n c a chu bi t m h c i chu t i nghi p. ng thn c a chu h itr c lm Cai T ng c ru ng t nhi u m i n m gp hu l i t i ba b n ch c ngn gi la. Vth i v n khng may, ma mng th t bt, n n n ch ng l i, gia nh suy s p, ng thn chu long h t s c m lo khng kham, nn ch n bin t ch pht mi ru ng t nh c a h t, ng thnchu th t ch, bu n r u, nhu m b nh m ch t. Chu c m t ng i anh th hai, lm H ng ch K Sch, nh c ng ngho. Cn ng i ch th ba c a chu ch c ch ng Ci Cn th ch kh.Ni thi t cho b th ng, tuy by gi m con chu ngho, song trong x ai c ng bi t l v con a Cai T ng. Khng l chu m lm thu lm m n cho c. Chu l n r i, n u chutheo n ng d a v i anh, th s ch du ni ti ng n ng ti ng nh . Cn ch ru t c a chu th chcn chung v i cha m ch ng, chu khng l theo v i ch . T i ci ph n c a chu nh v y, nn chu ph i bu c lng g i b thn c a chu v i anh chu, ng chu i xa lm m ncho thin h kh i ch c i". C Phng Xun thu t tm s c a c m c r ng r ng n c mt. B T Ki n ng lng, nn b th ra m ni r ng: " i giu hay ngho y l may v i r im thi, ch khng ph i gi i hay l d . Tr i khi n ci m ng chu ph i l n n lao ao nh y, chu ch ng nn bu n lm chi, m chu th y ng i ta giu chu ch ng nn h th n. Chuc h c t nhin chu bi t, ti n b c khng ph i qu, c h nh kia m i thi t qu, b i v ti