helg og høytidsturnus og sommer turnus - ks læring utgangspunktet er det en godkjent arbeidsplan...

Download Helg og Høytidsturnus og sommer turnus - KS Læring utgangspunktet er det en godkjent arbeidsplan som…

Post on 25-May-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Visma Enterprise Ressursstyring

Helg og Hytidsturnus ogsommer turnus

_________________________________________________________________

Helg og Hytidsturnus og sommer turnus2

Visma Enterprise Ressursstyring

Innhold

Helg- og Hytidsturnus 3

................................................................................................................................... 31 Aktuelle lover og avtaler

................................................................................................................................... 52 Grunnlag for perioden

................................................................................................................................... 63 Forklaring p F-dager

................................................................................................................................... 74 Helligdagsturnus / Helligdagstimer

................................................................................................................................... 95 Fremgansmte

................................................................................................................................... 116 Timeliste

Sommerturnus 14

................................................................................................................................... 151 Fremgangsmte

Egne notater 16

0

Helg- og Hytidsturnus 3

Visma Enterprise Ressursstyring

1 Helg- og Hytidsturnus

I utgangspunktet er det en godkjent arbeidsplan som er gjeldende for en lengre periode. Det er ikke uvanlig at denne blir erstattet av en hjelpeturnus / Hytidsturnus i Pske, Pinse, Jul ogsommer.

Nr en skal sette opp en arbeidsplan eller tilpasse en hjelpeturnus, er det en del bestemmelser somm flges:- Lov- Forskrift- Avtaler (lokale og sentrale)- Rundskriv

Kommer inn p noen av bestemmelsene og hvilken hjelp og varsler du kan f av programmet.

I rsturnus er det 2 faneark som gr p utarbeidelse av hjelpeturnuser, og det er her vi tilpasserperioden som en "kladd" .

.

1.1 Aktuelle lover og avtaler

Aktuelle lover for hjelpeturnuser

Arbeidsmiljlov 10-8

(4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal s vidt mulig omfattesndag. Arbeidstaker som har utfrt sn- og helgedagsarbeid,skal ha arbeidsfri flgende sn- og helgedagsdgn. Arbeidsgiverog arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som igjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver sn- oghelgedag over en periode p 26 uker, likevel slik at det ukentligefridgn minst hver fjerde uke faller p en sn- eller helgedag.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette en fordeling av fridgnene som avviker frareglene i fjerde ledd.

10-10. Sndagsarbeid

(1) Det skal vre arbeidsfri fra kl. 1800 dagen fr en sn- eller

Helg og Hytidsturnus og sommer turnus4

Visma Enterprise Ressursstyring

helgedag og til kl. 2200 dagen fr neste virkedag. Jul-, pske- ogpinseaften skal det vre arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagenfr neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som sn-og helgedagsarbeid.

Avtaleomrder

Avtaler og Rundskriv beskriver retningslinjer for godtgjring. Dette varierer mellomavtaleomrdene.

Retningslinjene sier noe om for hvilket tidsrom srskilt godtgjring gjelder ogstrrelsen p godtgjringen.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna

Kap. II a. Rett til fri ved religise hgtider Fyd til med lov 13 juni 1980 nr. 39.

27a. Den som ikkje hyrer til Den norske kyrkja har rett til fri fr arbeid, skulegang,

tenesteplikt og liknandei opp til to dagar kvart r i sam band m ed relig ise hgtider etter vedkom ande sin

relig ion. A rbeidsgjevar har rett til krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av

arbeidstakar. Etter frehandstingingar m ed arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren nr

innarbeid inga skal skje. A rbeidstakar som ynskjer nytte denne retten til fridagar, skal gje

arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar p frehand. Dersom vedkom ande relig ion hgtidar m eir enn to relig ise hgtidsdagar kvart

r, og desse fell utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkom ande sj lv velje dei to fridagane han har rett til, som relig ise

hgtidsdagar. Innarbeid ing av fri som er g itt i m edhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som

overtid jam vel om arbeidstida overstig dei tim etal som er fastsett i arbeidsm ilj loven 10-4 og 10-5.

Vr oppmerksom p at sn- og helgedager, IKKE flger kalender-dgnetIht AML 10-10,1 kan de lovfestede periodene for sn- og helgedagsarbeid visessom flgende:

Gjelder for- Sndager- Skjrtorsdag- Kristi Himmelfartsdag- 1. nyttrsdag

Disse dagene starter, dagen i forkant kl 18:00 og slutter kl 22:00

Helg- og Hytidsturnus 5

Visma Enterprise Ressursstyring

00:00 24/00 24:00

Kalenderdgnet Kalenderdgnet

Helligdagsdgnet

18:00 22:00

Gjelder for:- 1. juledag- 1. pskedag- 1. pinsedag

Disse dagene starter p Jul- Pske- Pinse-AFTEN kl 15:00

00:00 24/00 24:00

Kalenderdgnet Kalenderdgnet

Helligdagsdgnet

15:00 22:00

Etter lov av 26.april 1946 1. og 17. mai hgtidsdager og likestilt med sndager, men ikke nr det gjelder forskrifter om kirkeligehandlinger eller heilligdagsfreden

Gjelder for:- 1. mai- 17. mai

Starter p kvelden fr kl 22:00 (ved 2 og 3 skifts-ordninger)

00:00 24/00 24:00

Kalenderdgnet Kalenderdgnet

Helligdagsdgnet

22:00 22:00

Felles for alle sn- og helgedager, er at de slutter kl 22:00 p aktuell dag.Hvis flere sn- og helgedagsdgn etter hverandre, s er alltid skille kl 22:00

OBS: Dette er lovens bestemelser om hvor de starter og slutter, som grunnlag forberegning av fri iht AML 10-8 (4)Hvis en m arbeide innenfor disse periodene, s er det Hovedtariff, overenskomst,avtaler eller lign. som regulerer godtgjring.

1.2 Grunnlag for perioden

- Turnusperiode (nr helligdagene faller mellom sndager m sndag fr og ettervre med i utregningen av rde dager)

- Beregningsmetode (minst halvparten av de rde dagene skal vre fri) AML 10-8,4 angir 2 beregningsmter

- Bemanning p helligdager.

- Samme krav til Helligdagsturnuser som ordinr turnus med tanke p

Helg og Hytidsturnus og sommer turnus6

Visma Enterprise Ressursstyring

utarbeiding, godkjenning av tillitsvalgt og oppslag.

- Helligdagstelling / telling av "Rde dager": NB! Avsnitt foran

- Helligdagsgodgjring erstatningsfri: Se HTA

1.3 Forklaring p F-dager

F3 / F2

Helgefridag: AML hovedregel sn- og helgedager er fridager(10-10) A ML 10-8(4)

F3For sette inn FRI p en Rd dag, benyttes F3 eller F2

F3= Fri uten lnnskonskvenser ( Jmf KS: B-24/1979Gjennomsnittsberegning )F2= Fri, men hvor arbeidstiden flyttes til annet tidspunkt i perioden, seavsnitt lengre ned. Innsetting av F3 oppdateres fortlpende i fane: Helligdagstimer.

Nr du oppdaterer rturnusen, fremkommer ingen verdier (kolonne HT-133%)den aktuelle dagen p timelista.

F5Nr den lovplagte ukefridag (F1), er plassert p en "rd" dag som ikke er

sndag.Dersom fridag som er erstatning for arbeid p sndag faller p en helg eller

hytidsdag, skal det gis en ekstra fridag innen 1 mned. Kan ikke slik fri gis,skal det utbetales en ordinr dagslnn. (1/260 av rslnn).

Lokal avtale eller tariff, beskriver hvordan dette gjres.Innen KS omrdet erstattes denne med en ny fridag innen en mnd, eller utbetales

som en dagslnnGis en slik fridag innen perioden, markeres denne med F5.

F4 / F6F4 - GodtgjringsfridagTar ut helligdagstillegg som fri i stedet for betalt. Om man setter inn F4 i helligdagsturnusen, vil timene den aktuelle dagen bli

trukket fra det opprinnelige helligdagstillegget. Bruker du F6 betyr det at time for time gis som fri, og differanse utbetales.

Variant av F4

F2En kan flytte arbeidstid innenfor perioden.Fri p en dag, for ta igjen p en annen dag.

Helg- og Hytidsturnus 7

Visma Enterprise Ressursstyring

Kolone 2 i Helligdagsturnus, "Diff.timer" viser hvor mange timer en m ta igjenp annet sted i turnusen.

1.4 Helligdagsturnus / Helligdagstimer

Fane: Helligdagsturnus

1. Velg korrekt periode du skal jobbe med: Pske - Pinse - Jul

2. Rediger lengde p perioden Hyre-klikks-meny: Egenskaper

Angi nr aktuell Hytidsperiode starter/ukenummer, og antall uker varighet TIPS: nr du er i dette bildet, huk av for "Vis vakter som avviker fra grunnturnus med smbokstaver" . Endringene som gjres vil da vises med liten skrift.

Helg og Hytidsturnus og sommer turnus8

Visma Enterprise Ressursstyring

"RDE"-dager i perioden vil vises med r

Recommended

View more >