hds 995 m eco hds 995 mx eco hds 1295 s eco hds 1295 .motorolje, fyringsolje, diesel og bensin skal

Download HDS 995 M Eco HDS 995 MX Eco HDS 1295 S Eco HDS 1295 .Motorolje, fyringsolje, diesel og bensin skal

Post on 02-Mar-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.kaercher.com 5.961-300 A2008544 05/04

HDS 995 M Eco HDS 995 MX EcoHDS 1295 S Eco HDS 1295 SX Eco

2

Deutsch

English

Franais

Italiano

Nederlands

Espaol

Portugus

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Magyar

esky

Slovensko

Polska

Romnete

Trke

Slovensky

Hrvatski

Srpski

38

7

23

55

72

88

138

104

120

153

168

183

230

198

214

246

263

280

330

296

314

346

362

-

1

2

3

4

5

6a

6b

7

8

9

10

11a

11b

12

13

14

15

16

17

18

19

Bruksveiledning Norsk

153

Innholdsfortegnelser

Miljvern 153

Illustrasjon av maskinen 154

Kontrollelementer 154

Merknad ombruksanvisningen 155

Idriftsettelse 155

Betjening 157

Etter hver gangs bruk 159

Driftsstans 160

Vedlikehold 160

Vedlikeholdsarbeider 161

Feil 162

Garanti 165

Generelle instruksjoner 165

CE-samsvarserklring 166

Tekniske data 167

Reservedelsliste 379

OBS - damp!Skoldingsfare! Her kommer det ut damp.

OBS!Det er tvingende ndvendig lesebruksanvisningen ogsikkerhetsinstruksjonene nr. 5.951-949 frfrste bruk!

Informer forhandleren om transportskaderomgende.

MiljvernKvitt deg med emballasjen pmiljvennlig mte

Emballasjematerialene er resirkulerbare.Ikke kast emballasjen ihusholdningsavfalllet, men lever den inn tilgjenvinning.

Kvitt deg med gamle maskiner pmiljvennlig mte

Gamle maskiner inneholder verdifullematerialer som kan resirkuleres, og dissebr leveres inn til gjenvinning. Batterier,olje og liknende stoffer m ikke slippes ut imiljet. Kvitt deg derfor med gamlemaskiner over egnedeinnsamlingssystemer.

Motorolje, fyringsolje, diesel og bensinskal ikkeslippes ut og forurense miljet. Vennligst tavare p jordsmonnet og kvitt deg medgammel olje p miljvennlig mte.

Norsk Bruksveiledning

154

Illustrasjon av maskinen

Kontrollelementer 1 Pfyllingspning for brennstoff 2 Hndtak 3 Instrumentenpanel 4 Vindu med vedlikeholds-/feilindikator 5 Hettedeksel 6 Oppbevaringsrom for tilbehr 7 Bruksanvisning "i et ntteskall" 8 Deksel for oppbevaringsrom 9 Maskindeksel10 Deksel for pfyllingspning11 Pfyllingspning for flytende bltgjringsmiddel12 Pfyllingspning for rengjringsmiddel13 Hytrykksdyse14 Nedsenkede grep i bunnpanne15 Strlerr16 Trykk- og mengderegulering17 Styrerull med parkeringsbrems

18 Vanntilkopling med sil19 Hytrykkstilkopling20 Hndsprytepistol med hytrykksslange22 Elektrisk forbindelsesledning23 Maskinbryter24 Temperaturregulator25 Kontrollampe-drivstoff26 Kontrollampe-flytende bltgjringsmiddel27 Kontrollampe CHEM1, CHEM2 (Kun HDS 1295)28 Kontrollampe motor/elektronikk29 Kontrollampe klar til drift30 Manometer31 Rengjringsmiddel-doseringsventil32 Slangetrommel (kun MX/SX)33 Sveiv (kun MX/SX)34 Finfilter

Bruksveiledning Norsk

155

Merknad om bruksanvisningen

Alle posisjonsnumre som beskrivesnedenunder i bruksanvisningen er angitt pbildet av maskinen.

Idriftsettelse

OBS!Utstyr, tilfrselsrr, hytrykksslange ogtilkoplinger m vre i god stand!! Parkeringsbremse lses.

Kontroller oljenivetFigur 1

OBS!Hvis oljen er melkeaktig, m du informereKrcher-kundeservice umiddelbart!! hvis oljestanden nrmer seg MIN-

merket, m det fylles p olje tilMAX-merket.

! Lukk oljepfyllingsstussen.Oljetype, se Tekniske data.

Pfylling av flytendebltgjringsmiddelFigur 2

(Prve vedlagt)

Vannavherderen hindrer forkalkning ivarmespolen ved bruk av kalkholdig vann.Den doseres drpevis i vannbeholderen.

P fabrikken er doseringen innstilt pmiddels hardt vann.! Hvis vannet har annen hardhet, m du

tilkalle Krcher-kundeservice og fdoseringen tilpasset de lokale forhold.

Pfylling av drivstoff

OBS!Enheten m aldri kjres med tombrennstofftank! Da blir brennstoffpumpendelagt!

OBS!Figur 3

Fyll kun p diesel eller lett fyringsolje.Det er ikke tillatt bruke uegnedebrennstoffer, f.eks. bensin (eksplosjonsfare,maskinskader).! Lukk tanklokket! Trk opp brennstoffsl

Fyll p rensemiddel Bruk kun Krcher-produkter. Fyll aldri p lsemidler (bensin, aceton,

tynner osv.)! Unng kontakt med yne og hud Flg rensemiddelfabrikantens

sikkerhets- og hndteringsanvisninger

Krcher tilbyr et individuelr rengjrings-og pleieprogram.Din forhandler veileder deg gjerne.

Figur 4Fyll p rensemiddel

Norsk Bruksveiledning

156

Monter hndsprytepistolen(maskiner uten slangetrommel)! Kople strlerret (pos. 15) til

hndsprytepistolen (pos. 20)! Sett hytrykksdyse i koplingsmutteren! Monter koplingsmutteren og trekk den

godt til! Monter hytrykksslangen p maskinens

hytrykkskopling. (figur 6a)

Monter hndsprytepistolen ogslangetrommelen (maskiner medslangetrommel)! Kople strlerret (pos. 15) til

hndsprytepistolen (pos. 20)! Sett hytrykksdyse i koplingsmutteren! Monter koplingsmutteren og trekk den

godt til! Monter slangetrommelen (pos. 32) med

sekskantskruene (innvendig sekskant),skivene og mutrene (hhv. 4 stk.) somfulgte med i leveringen. (figur 5)

! Monter hytrykksslangen tilhytrykkstilkoplingen pslangetrommelen og p maskinen.(figur 6b)

! Kople hndsprytepistolenshytrykksslange til p slangetrommelen

! Rull hytrykksslangen opp pslangetrommelen med minst mulig bue(dreieretning -med urviseren-)

Monteringreserve-hytrykksslangeFigur 7

Montering av hndtaksbyleFigur 8

Vanntilkopling! Tilkoplingsverdier, se tekniske data.! Monter tilfrselsslangen p maskinens

vanntilkopling (pos. 18).(Tilfrselsslangen er ikke inkludert)

Sug inn vann fra beholderenNr du suger opp vann fra en penbeholder, br du

! fjern vanntilkoplingen p pumpehodet.! skru av den verste tilfrselslangen med

finfilteret til vannkassen og kople den tilp pumpehodet.

! bruk en vannsugeslange med enminstediameter p 3/4" med sugefilter.

Fram til pumpen har suget inn vannet, brdu:! drei trykk- og mengdereguleringen

p "MAX".! stenge doseringsventilen for

rengjringsmiddel.

OBS!Sug aldri opp vann fra endrikkevannsbeholder.Sug aldri opp lsningsmiddelholdigevsker som f.eks. lakktynner, bensin, oljeeller ufiltrert vann. Pakningene i maskinener ikke lsningsmiddelbestandige.Sprytetke fra lsningsmidler er ekstremtantennelig, eksplosiv og giftig!

Bruksveiledning Norsk

157

StrmtilkoplingVerdier for tilkopling, se Tekniske data ogmerkeplate.

OBS!Maks. tillatt nettimpedans p det elektriskekoplingspunktet (se Tekniske data) m ikkeoverskrides.

OBS!Kontroller motorens rotasjonsretning vedhver stikkontaktskifte Ved riktig rotasjonsretning kan man

merke en sterk luftstrm fra brennerensavgasspning.

Ved feil dreieretning: bytt om polene pmaskinstpslet. Se Figur 18.

! Nr du bruker skjteledning, br dennealltid vre rullet helt av og ha ettilstrekkelig stort tverrsnitt.

Betjening

Start maskinen! Sett maskinbryteren (pos. 23) p "I"Kontrollampe-stand-by (pos. 29) lyser

OBS!Termostaten (pos. 24) m st i stilling "0",da brenneren ellers kan bli innkoplet

Enheten gr en kort stund og sls av ssnart arbeidstrykket er ndd.

Hvis kontrollampen (pos. 25-28) begynner lyse under drift, m man umiddelbartstanse maskinen. Fjern feilen, se Feil.

Figur 9! Opphev sikringen p

hndsprytepistolen (A)Nr hndpistolen betjenes, slr enhetenseg p igjen.

Luft pumpen hvis det ikke kommer vann frahytrykksdysen. Se feil "Maskinen byggerikke opp trykk"

Innstilling avrengjringstemperatur! Innstill termostaten (pos. 24) p nsket

temperatur

30C til 90CRengjring med varmtvann

100C til 150CRengjring med damp! Bytt ut hytrykksdysen mot dampdysen

(se Bruk med damp)

Innstilling av arbeidstrykk ogmatemengdeFigur 10 Dreining av reguleringsspindelen med

urviseren: kning av arbeidstrykket(MAKS.)

Dreining mot urviseren: Reduksjon avarbeidstrykket (MIN)

Servotrykkregulering! Innstill temperaturregulatoren (pos. 24)

p maks. 98C.! Still reguleringsspindelen p maksimalt

arbeidstrykk.

Norsk Bruksveiledning

158

Figur 9Innstill arbeidstrykket og matemengden ved dreie (trinnlst) p trykk- ogmengdereguleringen (B) (+/-)Still inn trykket p enheten dersom det skalarbeides lenge med redusert trykk. SeFigur 10

Dossering av rengjringsmiddel Bruk sparsomt med rensemiddel for

skne miljet Rengjringsmidlet m vre egnet for

den overflaten som skal rengjres.

! Ved hjelp av doseringsventilen forrengjringsmiddel (pos. 31) innstilleskonsentrasjonen av rengjringsmiddel isamsvar med produsentensopplysninger

Retningsverdier ved maksimalt arbeidstrykk

BruksformlRengjring av: Maskiner, kjretyer,bygninger, verkty, fassader, terrasser,hageutstyr, etc.

OBS! Overhold gjeldende sikkerhetsforskrifter

ved bruk p bensinstasjoner eller andrefareomrder.

Vennligst ikke la spillvann sominneholder mineraloljerenne ut i jordsmonn, vassdrag elleravlpssystem. Motorvask ogunderstellsvask skal derfor kun utfres pegnede plasser med oljeutskiller.

Arbeid med hytrykksdysenSprytevinkelen er avgjrende forhytrykksstrlens effekt.Vanligvis arbei

Recommended

View more >