Handleiding vaatwas

Download Handleiding vaatwas

Post on 16-Feb-2016

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

handleiding

TRANSCRIPT

<ul><li><p>0</p></li><li><p>nl InhoudVeiligheidsvoorschriften 4 . . . . . . . . Kennismaking met het apparaat 5 . Wateronthardingsinstallatie 6 . . . . . Vul onthardingszout 7 . . . . . . . . . . . . Vullen met glansspoelmiddel 8 . . . . Serviesgoed 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afwasmiddel 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programma-overzicht 14 . . . . . . . . . . Afwassen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </p><p>Extra functies 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schoonmaken en onderhoud 17 . . . . Opsporing van storingen 19 . . . . . . . . Inschakelen van de Servicedienst 22 Aanwijzingen 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Installatie 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afvoeren van de verpakking envan uw oude apparaat 25 . . . . . . . . . . </p></li><li><p>nl</p><p>4</p><p>VeiligheidsvoorschriftenBij aflevering </p><p>Controleer onmiddellijk of deverpakking en de afwasautomaattijdens het transport beschadigd zijn.Een beschadigd apparaat niet ingebruik nemen maar contact opnemenmet uw leverancier.Het verpakkingsmateriaal volgens debestaande milieuvoorschriften (laten)afvoeren.</p><p>Bij de installatieHet apparaat volgens het installatie-en montagevoorschrift plaatsen enaansluiten.Tijdens het installeren mag deafwasautomaat niet op het lichtnetzijn aangesloten.Overtuig u ervan dat het aardings-systeem van de elektrischehuisinstallatie volgens de geldendeelektrotechnische voorschriften isgenstalleerd.De elektrische aansluitvoorwaardenmoeten overeenkomen met degegevens op het typeplaatje vande afwasautomaat.Als de afwasautomaat in een hoge kastmoet worden ingebouwd, dan moet hijvolgens de voorschriften en bovendienaan de achterwand bevestigd worden.Voor een goede stabiliteit van hetapparaat mogen integreerbare ofonderbouwapparaten alleen onder eendoorlopend werkblad wordeningebouwd dat aan de kasten ernaastis vastgeschroefd.Na het plaatsen van het apparaat moetde stekker gemakkelijk te bereiken zijn.Niet bij alle modellen:Het kunststof huis aan de water-aansluiting bevat een elektrisch ventiel. In de toevoerslang bevindenzich de aansluitingsleidingen. De slangniet doorsnijden en het kunststof huisniet in water onderdompelen.</p><p>WaarschuwigAls het toestel niet in een nis staat endaardoor een zijwand toegankelijk is, danmoeten de deurscharnieren omveiligheidsredenen bedekt worden (gevaarvoor verwondingen).De afdekkingen krijgt u als extratoebehoren bij de klantendienst of uwdealer.Dagelijks gebruik</p><p>AttentieMessen en andere voorwerpen metscherpe punten met de punten naarbeneden in de bestekkorf zetten of plat inde servieskorf leggen.</p><p>De afwasautomaat alleen in hethuishouden gebruiken en alleen voorhet aangegeven doel: het afwassenvan huishoudelijk serviesgoed.Niet op de geopende deur gaan zittenof staan. Het apparaat kan kantelen.Bij vrijstaande apparaten erop letten dathet apparaat naar voren kan kiepen bijte vol geladen servieskorven.Het water in de spoelruimte is geendrinkwater.Doe geen oplosmiddel in despoelruimte. Kans op explosie.Tijdens het programmaverloop de deuralleen heel voorzichtig openen. Er kannamelijk heet water uit het apparaatspuiten.Om verwondingen bijv. door struikelente voorkomen: de afwasautomaattijdens het in- en uitladen zo kortmogelijk openen.Let op de veiligheidsvoorschriften resp.de aanwijzingen bij het gebruik opde verpakkingen van het afwas-en glansspoelmiddel.</p></li><li><p>nl</p><p>5</p><p>Bij kinderen in het huishoudenMaak gebruik indien aanwezig vande kinderbeveiliging. Een nauwkeurigebeschrijving vindt u achter in deomslag.Laat kinderen nooit met het apparaatspelen of het bedienen.Kinderen uit de buurt van afwasmiddelen glansspoelmiddel houden. Dezekunnen irritaties in mond, keel en ogenveroorzaken of tot verstikking leiden.Kinderen uit de buurt van de geopendeafwasautomaat houden. Er kunnen nogresten afwasmiddel in het apparaat zijnachtergebleven.Bij een hoog ingebouwd apparaat bijhet openen en sluiten van de deur eropletten dat kinderen zich niet tussen dedeur van het apparaat en de kastdeureronder wringen en/of bekneld raken.</p><p>Bij schadeReparaties en ingrepen mogen alleendoor een vakkundig monteur wordenuitgevoerd. Hierbij mag het apparaatniet op het lichtnet zijn aangesloten.Stekker uit het stopcontact trekken(alleen aan de stekker trekken, niet aande aansluitkabel) resp. de zekeringuitschakelen of losdraaien. Kraandichtdraaien.</p><p>Bij het afvoeren van hetapparaat</p><p>Het afgedankte apparaat onmiddellijkonbruikbaar maken om eventueleongelukken te voorkomen.Het apparaat op een milieuvriendelijkewijze (laten) afvoeren.</p><p>WaarschuwigKinderen kunnen in het toestel ingeslotenraken (verstikkingsgevaar) of in anderesituaties terechtkomen.Daarom: Stekker uittrekken, netkabelafsnijden en weggooien. Deurslot zodanigkapot maken dat de deur niet meer sluit.</p><p>Kennismaking met hetapparaat</p><p>De afbeeldingen van hetbedieningspaneel en van de binnenruimtevan het apparaat vindt u vooraan inde omslag van deze gebruiksaanwijzing.Bedieningspaneel</p><p>1 Hoofdschakelaar2 Handgreep voor het openen van de</p><p>deur3 Extra functies *4 Indicatie einde van het programma5 Indicatie Watertoevoer controleren6 Indicatie zout bijvullen7 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen8 Programmatoetsen</p><p>* niet bij alle modellenBinnenkant van het apparaat</p><p>20 Bovenste servieskorf met etagre21 Extra bestekkorf voor de bovenste</p><p>servieskorf*22 Bovenste sproeiarm23 Onderste sproeiarm24 Reservoir voor onthardingszout25 Zeven26 Bestekkorf27 Onderste servieskorf28 Vergrendeling voor</p><p>afwasmiddelbakje29 Voorraadreservoir voor</p><p>glansspoelmiddel30 Afwasmiddelbakje31 Typeplaatje</p><p>* niet bij alle modellenInkopen voordat u het apparaatvoor het eerst in gebruik neemt: zout afwasmiddel glansspoelmiddelGebruik enkel producten die geschikt zijnvoor de vaatwasmachine.</p></li><li><p>nl</p><p>6</p><p>WateronthardingsinstallatieVoor een goed afwasresultaat heeft deafwasautomaat zacht water, d.w.z. watermet weinig kalk nodig. Anders zetten zichwitte kalkresten op het serviesgoed en debinnenkant van de spoelruimte af.Leidingwater met een te hogehardheidsgraad moet voor gebruik in deafwasautomaat onthard, d.w.z. ontkalktworden.Dit gebeurt met behulp van speciaal zoutin de wateronthardingsinstallatie van deafwasautomaat.De instelling en daarmee de benodigdehoeveelheid zout zijn afhankelijk van dehardheidsgraad van het leidingwater.</p><p>Instellen van dewateronthardingsinstallatie</p><p>Vraag de hardheidsgraad van het waterbij het waterleidingbedrijf of bij deServicedienst op.De juiste instelling vindt u in de tabelvoor de waterhardheid.</p><p>Programmatoets B ingedrukt houdenen de hoofdschakelaar 1inschakelen. Daarna de toetsenloslaten.De indicatie 6 knippert en delampjes bij de toetsen A en Bbranden.(De instelwaarde van de hardheid werddoor de fabriek ingesteld op stand 2.)Om de instelling te veranderen:programmatoets B indrukken. Bijelke druk op de toets wordt de instellingsteeds met n stand verhoogd (03).Als de lampjes boven de toetsen A ,</p><p>B en C branden, is de maximaleinstelwaarde van de waterhardheidbereikt.Als de instelwaarde nu weer verhoogdwordt, dan gaan de lampjes uit en staatde instelwaarde van de hardheid weerop stand 0 (geen enkel lampje bovende toetsen brandt).Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Deingestelde waarde is in het geheugenopgeslagen.</p><p>Om de onthardingsinstallatie te regenerenis ca. 4 liter water nodig. Hierdoor wordthet waterverbruik per afwasprogramma afhankelijk van de instelling voor dewaterhardheid met 0 tot 4 liter verhoogd.</p><p>Tabel voor de waterhardheid</p><p>dh Clarke mmol/l</p><p>fH A B C</p><p>06</p><p>1721716</p><p>2235</p><p>0</p><p>21</p><p>3</p><p>Reset011</p><p>30371229</p><p>3862</p><p>08</p><p>2126920</p><p>2744</p><p>01,1</p><p>3,03,71,22,9</p><p>3,86,2</p></li><li><p>nl</p><p>7</p><p>Vul onthardingszoutOnmiddellijk vr het inschakelen van hetapparaat zout bijvullen. Hiermee bereiktu dat de overgelopen zoutoplossingonmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosieaan het spoelreservoir wordt voorkomen.</p><p>De schroefdop van hetvoorraadreservoir 24 eraf draaien.Vr het eerste gebruik ca. 1 liter waterin het zoutreservoir gieten.Hierna zoveel zou bijvullen (geentafelzout) tot het zoutreservoir volis (max. 1,5 kg). Als u het reservoirmet zout vult, dan wordt het waterverdrongen en loopt weg.</p><p>De indicatie zout bijvullen 6 op hetbedieningspaneel brandt eerst en gaat naenige tijd uit als zich een voldoendezoutconcentratie heeft gevormd.Bij instelling op 0 moet u geenregenereerzout gebruiken omdat er tijdenshet afwassen geen zout gebruikt wordt.Bij instelling op 1 tot 3 moet hetzoutreservoir met zout worden gevuld.</p><p>WaarschuwigHet zoutreservoir nooit met afwasmiddelvullen. Hierdoor gaat deonthardingsinstallatie kapot.</p><p>Indicatie zout bijvullenZodra in het bedieningspaneel de indicatiezout bijvullen 6 brandt, moetu onmiddellijk vr de volgendeafwasbeurt zout bijvullen.Afhankelijk van het aantalafwasbeurten en de instelling vande wateronthardingsinstallatie kanhet meerdere maanden duren voordathet zout bijgevuld dient te worden.</p></li><li><p>nl</p><p>8</p><p>Vullen metglansspoelmiddel</p><p>Glansspoelmiddel hebt u nodig voorstreeploos gedroogd serviesgoed enheldere glazen.Gebruik alleen glansspoelmiddel voorhuishoudelijke afwasautomaten.</p><p>Deksel van het voorraadreservoir voorglansspoelmiddel 29 openklappen.Hiertoe op de markering (1 ) op hetdeksel drukken en tegelijkertijd hetdeksel met het bedieningslipje (2 )optillen.</p><p>Het reservoir voorzichtig tot netonder de rand van de vulopening metglansspoelmiddel vullen.</p><p>Deksel sluiten tot u een klik hoort.Eventueel gemorst glansspoelmiddelmet een doekje verwijderen omovermatige schuimontwikkeling bijde volgende afwasbeurt te voorkomen.</p><p>Instellen van de juiste doseringvan glansspoelmiddelDe dosering van de hoeveelheidglansspoelmiddel kan traploos wordeningesteld. De instelknop is door de fabriekop 4 ingesteld.</p><p>Verander de instelling van de instelknopvoor glansspoelmiddel als er strepen(draaien in richting ) of watervlekken(draaien in richting +) op het serviesgoedachterblijven.</p><p>29</p><p>Instelknop voor glansspoelmiddel</p><p>Indicatie glansspoelmiddelbijvullenZodra de glansspoelmiddelindicatieop het bedieningspaneel 7 brandt,moet glansspoelmiddel worden bijgevuld.</p></li><li><p>nl</p><p>9</p><p>ServiesgoedOngeschikt servies</p><p>Bestek en servies met houtenonderdelen.Gevoelige gedecoreerde glazen,kunstnijverheidsservies en -vazen enantiek servies. De decoraties zijn nietbestand tegen afwassen in eenafwasautomaat.Kunststof voorwerpen/onderdelen diegevoelig zijn voor heet water.Koperen en tinnen serviesgoed.Serviesgoed dat bevuild is met as,kaarsvet, smeerolie of verf.Materiaal dat water absorbeert, zoalssponzen of doeken.</p><p>Geglazuurd serviesgoed en voorwerpenvan aluminium en zilver kunnen bij hetafwassen gaan verkleuren of verbleken.Ook sommige soorten glas (bijv.voorwerpen van kristal) kunnen dofworden nadat ze vele malen zijnafgewassen.Advies:koop voortaan alleen serviesgoed waaropstaat aangegeven dat het geschikt is voorde afwasmachine.</p><p>Schade aan glas enserviesgoedOorzaken:</p><p>glassoort en fabricagewijze van hetglas;chemische samenstelling van hetafwasmiddel;temperatuur van het water enprogrammaduur van deafwasautomaat.</p><p>Advies:gebruik glas en porcelein dat door defabricant aangeduid wordt als geschiktvoor afwasautomaten.Gebruik afwasmiddel dat hetserviesgoed ontziet. U kunt ditinformeren bij de fabricant van hetafwasmiddel.Kies een programma met een zo laagmogelijke temperatuur en een korteprogrammaduur.Om beschadigingen te voorkomen glasen bestek na afloop van het programmazo snel mogelijk uit de afwasautomaathalen.</p><p>Serviesgoed inruimenGrove etensresten verwijderen.Voorspoelen onder stromend wateris niet nodig.Het serviesgoed zodanig inruimen dat het stevig staat en niet kan</p><p>omvallen; alle soorten serviesgoed met de</p><p>opening naar beneden staan; serviesgoed met een ronding of een</p><p>holte schuin staat zodat het waterer vanaf kan lopen;</p><p> het de twee sproeiarmen tijdens hetronddraaien niet belemmert.</p><p>Heel kleine stukken kunnen niet in demachine gewassen worden omdat zemakkelijk uit de manden kunnen vallen.Vaatwerk uit de machine halenOm te vermijden dat waterdruppels van debovenste mand op het vaatwerk in deonderste mand vallen, is het aan te radenom eerst de onderste en dan de bovenstemand te legen.</p></li><li><p>nl</p><p>10</p><p>Kopjes en glazenBovenste servieskorf 20</p><p>* niet bij alle modellenPannenOnderste servieskorf 27</p><p>BestekBestek altijd ongesorteerd met het eetvlaknaar beneden inruimen. Zo kan desproeistraal elk stuk bestek beterbereiken.Om verwondingen te voorkomen: lange,puntige bestekdelen en messen op deetagre (niet bij alle modellen) of op debesteketagre (tegen meerprijsverkrijgbaar) leggen.Omklapbare bordensteunen ** niet bij alle modellenDe bordensteunen zijn omklapbaarwaardoor pannen en schalen practischerkunnen worden ingeruimd.</p><p>De etagre ** niet bij alle modellenHoge glazen en glazen op een hoge voetniet tegen het servies maar tegen de randvan de etagre laten leunen.</p><p>Lange voorwerpen, voorsnij- enslacouverts, pollepels of messen op deetagre leggen zodat de sproeiarmenongehinderd kunnen ronddraaien. U kuntde etagre naar wens in- en uitklappen.</p></li><li><p>nl</p><p>11</p><p>Houder voor kleingoed ** niet bij alle modellenHier kunnen lichte voorwerpen vankunststof zoals bekers, deksels enz.vastgeklemd worden.</p><p>Verstellen van de korfhoogte ** niet bij alle modellenDe bovenste servieskorf kan indiengewenst in de hoogte versteld wordenom in de bovenste of in de ondersteservieskorf meer ruimte te maken voorhoger serviesgoed.</p><p>Hoogte van het appa-raat in cm 81 86</p><p>max. in cm boven 20/25* 20/25*max. in cm onder 30/25* 34/29*</p><p>Afhankelijk van de uitvoering vande bovenste servieskorf in uw modelafwasautomaat kunt u kiezen uit een vande volgende manieren om te werk tegaan:</p><p>bovenste servieskorf met bovenen onder een paar rollen</p><p>De bovenste servieskorf uittrekken.De bovenste servieskorf eruit halenen op de bovenste resp. onderste rollenweer inhangen.</p><p>Bovenste servieskorf methendels aan de zijkant(Rackmatic)</p><p>De bovenste servieskorf uittrekken.Om de korf te laten zakken: de tweehendels links en rechts aan debuitenkant van de korf een voor eennaar binnen drukken. Hierbij de korfaan de zijkant aan de bovenste randvasthouden om te voorkomen dat hijplotseling naar beneden valt.</p><p>Om de korf op te tillen: de korf aan dezijkant aan de bovenste randvastpakken en naar boven trekken.Overtuig u ervan dat de korf voordat uhem weer in het apparaat schuift aanbeide zijden op dezelfde hoogt ligt.Anders kan de deur van het apparaatniet dicht en heeft de bovenstesproeiarm geen verbinding met hetaansluitpunt van de watertoevoer.</p></li><li><p>nl</p><p>12</p><p>AfwasmiddelU kunt de in de handel verkrijgbarevloeibare of poedervormigeafwasmiddelen resp. tablets gebruiken(geen handafwasmiddel!).Bij het gebruik van afwasmiddel zonderfosfaat kan er bij hard leidingwater eerderwitte aanslag op het serviesgoed en debinnenwanden van de machine ontstaan.U kunt dit vermijden door een groterehoeveelheid afwasmiddel te doseren.Of een afwasmiddel geschikt is voorzilveren voorwerpen vindt u op deverpakking van het afwasmiddel.Hebt u nog andere vragen, dan raden wiju aan contact op te nemen met defabrikant van het afwasmiddel.</p><p>Afwasmiddelbakje metdoseerhulpDe indeling in het afwasmiddelbakje biedthulp bij de juiste dosering van hetafwasmiddel.Onderste lijn 15 mlMiddelste lijn 25 mlHelemaal vol 40 mlAls het afwasmiddelbakje 3...</p></li></ul>