guia de pràctica clínica - scn.· sobre les guies de pràctica clínica les guies de pràctica...

Download Guia de Pràctica Clínica - scn.· Sobre les Guies de Pràctica Clínica Les guies de pràctica clínica

Post on 21-Oct-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Guia de Prctica ClnicaActualitzaci: gener de 2007

  Malaltia Vascular CerebralPla Director

  Joana Lopez Corduente

 • Guia de Prctica Clnica

 • Agncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques

  LAgncia t la propietat intellectual daquest document. Cap fragment daquesta edici no pot ser reprodut, emma-gatzemat o transms de cap forma ni per cap procediment, sense el perms previ exprs del titular del copyright.

  El Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya t la funci danalit-zar les necessitats de salut i serveis, proposar estratgies de planificaci, ordenaci i avaluaci de serveis, consensuar amb el sector professional i el mn cientfic les lnies dactuaci prioritries, potenciar la intersectorialitat i la transversalitat, col.laborar en millorar la qualitat de serveis i proposar lnies de formaci i recerca en el camp de la patologa vascular cerebral.

  LAgncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques s una empresa pblica, sense nim de lucre, creada al maig de 1994. T com a objectius promoure que la introducci, ladopci, la difusi i la utilitzaci de tecnologies mdiques es faci dacord amb criteris deficcia, seguretat, efectivitat i eficincia demostrades, i tamb promoure la recerca orientada a les necessitats de salut de la poblaci i a les de coneixement del sistema sanitari. LAgncia s centre collaborador de lOrganitzaci Mundial de la Salut en avaluaci de tecnolo-gia mdica, s membre fundador de la Xarxa Internacional dAgncies dAvaluaci de Tecnologia Mdica (INAHTA), i s centre coordinador de la Xarxa de Recerca Cooperativa per a la Investigaci en Resultats de Salut i Serveis Sanitaris (Red IRYSS).

  Edici: Agncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques 2a edici, gener de 2007, Barcelona

  Coordinaci editorial: Elisa Rius Umpirrez

  Disseny i maquetaci: Joana Lpez Corduente

  Impresi: Grfiques Cusc

  Correcci: LinguaCom

  Dipsit legal: B-44.323-2005

 • Sobre les Guies de Prctica Clnica

  Les guies de prctica clnica (GPC) basades en levidncia cientfica dis-

  ponible sn instruments que poden ajudar els professionals, els ges-

  tors i els planificadors a prendre decisions sobre temes de salut i, quan

  estan adequadament desenvolupades, distribudes i implantades, poden

  millorar els resultats clnics.

  Les GPC sn elements dinformaci per als professionals i no estan con-

  cebudes com a llibres de text que responguin a totes les preguntes. No

  sn un conjunt de regles rgides ni pretenen substituir el judici professi-

  onal en cada cas individual.

  Les GPC no acostumen a vincular les recomanacions a grups professio-

  nals concrets, ja que els diferents nivells assistencials de la xarxa fan que

  sigui difcil generalitzar ladscripci a un tipus de professional. Les GPC

  consideren, per, la situaci real de cada pas.

  Aquest document forma part de les Guies de lIctus que inclouen:

  - Guia de PrPrP rr ctica ClClC ll nica de lnica de l Ictus

  - Superar lictus (Guia per a pacients i cuidadors)

  - Audit clnic de les recomanacions de la GPC

 • Presentaci

  Un dels objectius ms importants del Pla Direc-

  tor de la Malaltia Vascular Cerebral a Catalunya,

  ha estat lelaboraci daquesta Guia de prctica

  clnica (GPC) sobre lictus. A loctubre del 2004,

  el Pla en va fer lencrrec formal a lAgncia

  dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques

  (AATRM), la qual ha donat suport metodolgic

  als diferents professionals que han collaborat

  en la redacci, amb el suport de les seves socie-

  tats cientfiques emmarcades en lAcadmia de

  Cincies Mdiques i de la Salut de Catalunya i de

  Balears (ACMCB).

  Aquesta s una GPC institucional, impulsada des

  del Departament de Salut. El seu contingut cien-

  tfic s una adaptaci de les guies internacionals

  i de levidncia cientfica disponible i ms actual.

  Ser la guia de referncia a Catalunya sobre

  latenci a lictus plantejada de manera integral.

  La Guia incorpora un sistema de control de qua-

  litat en forma duna auditoria del procs clnic i

  una avaluaci de resultats que permetran coni-

  xer de manera peridica el compliment de les

  recomanacions i dels indicadors que lequip de

  redacci ha cregut ms importants per millorar

  latenci a la malaltia.

  De manera simultnia amb aquesta GPC es pre-

  senta una guia per a pacients i per a cuidadors

  que ha estat redactada per un equip de pacients

  i professionals, per facilitar el coneixement i la

  comprensi de la malaltia als qui la pateixen i a

  les persones que en tenen cura.

  Sha tingut en compte especialment la participa-

  ci de tots els professionals implicats al llarg del

  procs datenci al malalt amb ictus i sha invertit

  temps i inters a recollir tots els seus suggeri-

  ments i opinions, basats en levidncia cientfica

  i la bona prctica clnica, per aconseguir que la

  Guia sigui un instrument real i til i no un docu-

  ment cientfic de poca utilitat prctica.

  La realitzaci de la Guia ha representat un esfor

  de redacci considerable i desinteressat per part

  dun grup molt nombrs de persones i ha estat

  dissenyada per ser un instrument til per als pro-

  fessionals, els planificadors, els gestors i els pa-

  cients. El conjunt de recomanacions que cont,

  per, no milloraran la prctica clnica pel sol fet

  destar escrites.

  El Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral

  s linstrument creat pel Departament de Salut

  per concretar i implementar les recomanacions

  daquesta Guia, fer-les operatives en lmbit del

  territori, i avaluar-ne els resultats, per noms

  ho aconseguir si lentusiasme dels professio-

  nals que han participat en lelaboraci daquesta

  GPC es mant i es fa extensiu. Representa,

  tamb, leina bsica per arribar a lobjectiu final

  daquesta Guia, que s el de contribuir a millorar

  la salut dels ciutadans de Catalunya.

 • Sumari

  Aquesta Guia sha estructurat en quatre mbits per facilitar la consulta

  de cadascun dels temes que poden suscitar inters.

  1. INTRODUCCI

  Defineix qu s lictus, lmbit de la Guia i els seus objectius.

  2. SOBRE LA GUIA

  Mostra com utilitzar la Guia, com sha redactat i quines caractersti-

  ques t.

  3. LICTUS A CATALUNYA

  Recull el coneixement sobre la situaci de lictus a Catalunya i els cri-

  teris dorganitzaci territorial en la provisi datenci a la malaltia.

  4. AVALUACI I MANEIG DEL MALALT AMB ICTUS:

  s la part clnica de la Guia. Sha estructurat en quatre Apartats, que

  tenen una interdependncia estreta:

  - Maneig de la fase aguda de lictus

  - Prevenci secundria

  - Rehabilitaci del pacient amb ictus

  - El retorn a casa

  5. EQUIP DE REDACCI I COLLABORACIONS

  6. ANNEXOS

 • ndex

  ABREVIATURES 17

  1. INTRODUCCI 19

  1.1. Definici dictus 21

  1.2. Lmbit de la Guia 21

  1.3. Qu vol aconseguir aquesta Guia? 21

  2. SOBRE LA GUIA 23

  2.1. Metodologia del procs de redacci 25

  2.2. Conflicte dinteressos 25

  2.3. Revisi per experts 25

  2.4. Nivells devidncia cientfica i graus de recomanaci 26

  2.5. Costos 27

  2.6. Actualitzaci de la Guia 27

  2.7. Disseminaci de la Guia 27

  2.8. Avaluaci del procs i dels resultats 28

  3. LICTUS A CATALUNYA 29

  3.1. Epidemiologia de lictus a Catalunya 31

  3.2. Com s latenci actual a Catalunya 32

  3.3. Com sha dorganitzar latenci 32

  3.3.1. Els pacients aguts 33

  3.3.2. Els equips dictus 34

  3.3.3. Les unitats dictus 34

  3.3.4. La rehabilitaci 36

  3.3.5. El treball amb els pacients i els cuidadors 36

  3.3.6. Latenci primria 36

  3.3.7. Latenci als joves amb ictus 37

  3.3.8. Latenci als ancians amb ictus 37

  4. AVALUACI I MANEIG DEL MALALT AMB LICTUS 39

  4.1. Maneig de la fase aguda de lictus 41

  4.1.1. On sha de fer latenci al malalt amb ictus agut? 41

  Protocols assistencials 42

  4.1.2. Avaluaci, diagnstic i mesures inicials 43

  Neuroimatge 44

  4.1.3. Criteris dingrs hospitalari 45

  4.1.4. Maneig de latac isqumic transitori (AIT) 46

 • 4.1.5. Maneig de lictus isqumic 46

  Tromblisi 46

  Antitrombtics 47

  Altres frmacs 47

  Tromboendoarterectomia carotdia

  i angioplstia en fase aguda 48

  Cirurgia descompressiva i hipotrmia

  en linfart maligne de lartria cerebral mitjana 48

  Maneig de les complicacions mdiques 48

  Maneig de les complicacions neurolgiques 50

  4.1.6. Maneig de lhemorrgia intracerebral (HIC) 51

  Mesures generals i control de la pressi arterial 52

  Exploracins complementries 52

  Maneig mdic 53

  Maneig quirrgic 53

  4.1.7. Maneig de lhemorrgia subaracnodal (HSA) 53

  Maneig dels aneurismes no trencats

  (incidentals o simptomtics) 55

  4.1.8. Maneig de la trombosi de sins i venes cerebrals (TVC) 55

  4.1.9. Maneig de les disseccions dartries extracranials 56

  4.1.10. Valoraci inicial de les necessitats de rehabilitaci 56

  4.1.11. Valoraci de la disfgia i de lestat nutricional 56

  4.1.12. Valoraci de la incontinncia i del restrenyiment 57

  4.1.13. Recomanacions per a lalta del pacient 58

  Informe clnic 58

  Informaci/educaci sanitria al malalt,

  als familiars i/o als cuidadors 58

  4.2. Prevenci secundria 59

  4.2.1. Estil de vida 59

  Tabac 59

  Alcohol 59

  Activitat fsica 59

  Pes 59

  4.2.2. Pressi arterial (PA) 60

  4.2.3. Diabetis mel