granotari

of 112 /112
Granotari 1 Testimonis de uoquis anys en el món de la UOC

Upload: uoc-universitat-oberta-de-catalunya

Post on 29-Jan-2016

238 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Recull d'experiències i records d'estudiants, graduats i graduades, professorat i personal de gestió de la UOC, recollits per celebrar els 10 anys de la Universitat Oberta de Catalunya.

TRANSCRIPT

Page 1: Granotari

Granotari 1Testimonis de uoquis

anys en el món de la UOC

Page 2: Granotari

Primera edició: abril 2005

2005 Editorial UOCAv. Tibidabo, 45-47, 08035 Barcelonawww.editorialuoc.com

Realització editorial: Eureca Media, SLImpressió: Gráficas Rey, SLISBN: 84-9788-274-1Dipòsit legal:

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric, com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia, o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

Page 3: Granotari

Granotari 1

3

Presentació

La Universitat Oberta de Catalunya celebra aquestcurs 2004-2005 el seu desè aniversari. L’any 1995 vacomençar la seva activitat amb un curs pilot de dues titu-lacions i 200 estudiants. Actualment, ja ofereix dissettitulacions oficials i té prop de 35.000 estudiants, 1.600professors, consultors i tutors, i més de 9.500 graduats igraduades.

El creixement i l’evolució de la UOC durant l’últimadècada han estat una constant gràcies a la implicació il’esforç de totes les persones que formen part de la sevacomunitat universitària.

Amb motiu d’aquest aniversari, el desembre de 2004es va obrir el web dels deu anys al Campus Virtual de laUOC, dedicat a recollir experiències i records d’estudi-ants, graduats i graduades, professorat i personal de ges-tió, amb l’objectiu d’explicar entre tots la història de laUniversitat al llarg d’aquest temps.

Ara, ens plau presentar-vos en aquest llibre el reculld’aquests testimonis. Us animem a llegir-lo i a reviure lahistòria de la Universitat!

Page 4: Granotari
Page 5: Granotari

Granotari 1

5

ELS INICIS

Quan els ordinadors començaven a entrar a la majoriade les cases, quan la connexió a Internet era escassa, quanl’ús del correu electrònic era puntual, quan la formació vir-tual era un somni, quan els CD-ROM no existien, quantreballar en grup virtualment amb les dimensions actualsera impensable... Gabriel Ferraté i el seu equip van apostar,aprofitant les possibilitats emergents que oferien les tecno-logies de la informació i la comunicació, per apropar alsciutadans un nou model pedagògic que trenqués les barre-res de l’espai i el temps tenint al centre l’estudiant.

Arrelada a la realitat cultural, social i lingüística deCatalunya, ara fa deu anys neix la Universitat Oberta deCatalunya permetent reunir-nos professionals i estudi-ants de característiques molt diverses (edats, professions,nivells econòmics, llocs de residència, situació personal,experiència professional, competències intel·lectuals...),tots nosaltres amb un denominador comú: compartirconeixements i obrir un nou món de possibilitats.

Amb gran il·lusió (estudiants, professorat i personalde gestió), l’1 de setembre de 1995 vam entrar al CampusVirtual, un nou entorn d’ensenyament - aprenentatgeque tots desconeixíem, i més encara la seva espectacularevolució. Tots vam haver d’aprendre nous sistemes decomunicació i transmissió de coneixements i, per fer-ho,les nostres aventures vam haver de passar.

Cal dir que en aquells moments la familiaritat amb latecnologia telemàtica tendia a ser escassa i l’habilitat enl’expressió escrita havia de millorar.

Amb el Campus de “boletes” i l’assignatura de Multi-mèdia i comunicació vam iniciar els nostres estudis. Desd’aquell entorn tindríem accés als consultors, tutors... Undels espais més visitats per tots era el “Bar”, que junta-ment amb les trobades presencials va generar simpàti-ques confusions. En aquells inicis es desconeixia el perfildel nostre interlocutor, aquest podia ser un companyd’estudis, un professor, personal de gestió... o fins i tot elmateix rector. Enmig de la conversa (virtual o presen-cial), de sobte s’observava un canvi de tema, to, lèxic...:algun professor o autoritat havia entrat al “Bar” (o vés asaber l’estona que feia que hi era sense que fos reconegutper nosaltres). .../...

Marta Fuentes AgustíGraduada del grup pilot de

Psicopedagogia

Page 6: Granotari

6

Testimonis de UOQUIS

Un mes més tard, a la primera trobada presencial gai-rebé vam assistir tots els estudiants. Portàvem penjat elcarnet d’estudiant que ens permetia identificar-nos i salu-dar presencialment els que fins aleshores havien estat elsnostres companys virtuals. Però... aquest identificador vadesaparèixer a l’hora del sopar i noves confusions es vandonar. Confusions que van permetre adonar-nos quel’estudiant era un membre més d’aquell projecte que totjust s’iniciava.

Passada la primera trobada presencial, els canvis detema, to i lèxic comentats van anar desapareixent, totsformàvem part d’una gran família i al “Bar” tot hi teniacabuda. És més, d’aquelles converses van sorgir gransinnovacions i millores.

La il·lusió per aquest nou repte i les sorpreses obse-quiades per la institució eren tan grans que no ens ado-nàvem de la feina que ens esperava en arribar a casa. Apartir d’aquell dia, familiaritzats ja amb l’entorn, leshores d’estudi anaven en augment, les entrades al Cam-pus en busca d’una bandereta vermella eren constants, larebuda de missatges encoratjadors dels tutors ens feienseguir endavant, les orientacions dels consultors ens mar-caven el camí d’estudi, el pla docent de cada assignaturaens permetia no perdre el fil, l’avaluació continuada ensfacilitava l’estudi del material en suport paper que totsteníem a casa, les dates de lliurament de les activitats ensajudaven a planificar-nos i portar els nostres estudis aldia, el servei d’ajuda informàtica ens assessorava amb elsdisquets que no funcionaven... Tots sabíem que calia serconstants i rigorosos en el nostre estudi i que tot plegatens permetria anar adquirint nous coneixements queaviat hauríem de mostrar en els exàmens presencials.Quins nervis!!!! Sort que dies abans vam tenir la trobadade síntesi (segona trobada presencial).

Però el més important: no estàvem sols!!! Hi havia totun seguit de companys d’estudi i noves amistats amb quicompartir diàriament les nostres angoixes i inquietuds. Amés dels professionals (novells també en matèria virtual)que avalaven la confiança dipositada. En el fons totssabíem que els esforços realitzats i les hores sense dormirtindrien el seu fruit.

Gabriel Ferraté ens havia parlat d’una revolució en elmón universitari, però no va ser una revolució única iexclusiva del món universitari sinó que va significar unagran revolució en el món familiar dels estudiants. On la

Page 7: Granotari

Granotari 1

7

Universitat va passar a ser un membre més de la família.Imatges inèdites d’infants en braços dels seus paresdavant la pantalla, adolescents explicant als seus pares elfuncionament d’un determinat programari, dinars ambun portàtil sobre la taula, avis interessats pel silenci decasa trencat només pel soroll de les tecles... Tecles quesense deixar enrere el caliu humà van permetre trencarles barreres del temps i de l’espai amb un model pedagò-gic innovador, eficaç i eficient centrat en l’estudiant.

A les aules es respirava una gran formalitat però forad’elles la distensió era tal que a partir de l’acudit dels “ousal microones” i molt d’enrenou va sorgir la necessitat decrear un nou espai, el que tots coneixem avui com a“Fòrum”. Tots junts vam anar creixent, humanament iprofessionalment.

Pocs dies després de la primera trobada presencial, lainstitució ja ens va demanar les nostres primeres valora-cions centrades especialment en aspectes tècnics sobrel’entorn, però no vam tardar gaire a rebre diversesenquestes, aquesta vegada centrades en els materials, pro-fessors, model pedagògic, etc. Tots sabíem que formàvempart d’un grup experimental i, per tant, havíem de dedi-car un esforç addicional als nostres estudis per avaluar-los, com a mínim cada sis mesos. Però el més importantdel cas és que les nostres experiències, valoracions, inte-ressos i aportacions no es deixaven en un calaix sinó queeren preses com a referent per ajudar a consolidar i fercréixer la UOC.

La petita família que el 1995 es va crear amb nomésdos-cents estudiants (de Psicopedagogia i Empresarials) vaanar creixent donant la benvinguda a nous companys,nous estudis (primer Humanitats i Dret), nous canvis enl’entorn, noves gestions, nous contactes, nous accessos...Tot plegat, l’inici d’un nou trajecte de canvis i innovacionsque ens ajudarien a tots a mantenir-nos al capdavant del’evolució cultural, intel·lectual i tecnològica de la societat.

Tots recordem aquell dia en què, acostumats al nostreentorn, se’ns va comunicar que amb l’inici del nou semes-tre el Campus canviava substancialment. No es tractava depetites millores com les viscudes el semestre anterior(incorporació de la data d’enviament als missatges electrò-nics, l’accés dels tutors a les aules, la creació de noves sec-cions –per ex. Nulla dies sine linea–...) o les queactualment, dia rere dia, es duen a terme (millores de lesàrees de fitxers, incorporacions de noves funcionalitats,

Page 8: Granotari

8

Testimonis de UOQUIS

innovacions en la biblioteca virtual...), sinó d’un canvimés substancial, deixàvem les nostres estimades “boletes”.

Amb l’objectiu de facilitar la tasca diària de la comu-nitat universitària, al segon curs acadèmic es va redisse-nyar i redefinir el Campus Virtual tot incorporantimportants avenços tecnològics. Era un canvi importantque va significar reubicar-nos de nou. En un principi hiérem una mica “reacis”, però no vam tardar a adonar-nosque els canvis en aquesta universitat serien constants.

En aquells inicis, a més d’enviar missatges personals,era possible enviar missatges a grans col·lectius com ara ales bústies personals de tots els estudiants d’uns determi-nats estudis o a tots els membres de la comunitat UOC oa... D’aquesta manera, missatges íntims van arribar a ore-lles desconegudes ;-) i van arribar a crear grans especula-cions. Però tot tenia els seus pros i contres, i cada canvicalia mesurar-lo molt bé. Ja que si els àlies ens podrienomplir les bústies de missatges “brossa”, també podrienser de gran utilitat en altres moments. Com per exemple,quan el rector juntament amb Francesc Noguera i ToniRius des d’Estocolm van comunicar-nos a la bústia perso-nal de “tothom” que la UOC havia rebut el premi Bange-mann Challenge de mans del rei de Suècia.

Tres anys després dels seus inicis, la UOC ja tenia elsseus primers graduats. En un emblemàtic acte intern, elsdotze estudiants, juntament amb el rector i Climent Giné(padrí de la graduació), vam donar per finalitzats els nos-tres estudis de Psicopedagogia, mostrant que era possiblecombinar els estudis amb una vida personal i laboralmolt activa.

Però aquesta titulació no va significar un adéu a laUOC sinó una nova benvinguda. La nostra col·laboracióno va acabar, s’obria una nova etapa amb noves possibili-tats laborals i formatives (formació continuada, AulaOberta, cursos, seminaris, projectes de recerca, nous ser-veis, formació de postgrau, formació a mida de les empre-ses, Club UOC...).

Els vincles i amistats creades s’han mantingut amb elpas del temps. Ara fa dos anys, estudiants, professorat ipersonal de gestió pioners en aquest projecte vam retro-bar-nos. Aquest dia no van faltar imatges i textos de laprimera etapa de la UOC, vam recordar el primer Cam-pus Virtual, les primeres trobades presencials, les prime-res anècdotes, etc.

Page 9: Granotari

Granotari 1

9

Ara fa deu anys, ningú es podia imaginar, ni de bontros, la transcendència que podria arribar a tenir un pro-jecte tan ambiciós com el que tots junts iniciàvem. Elsanys passaven i la Universitat anava creixent a passesgeganteres. La vinguda de nou personal de gestió, nousconsultors, nous tutors, nous centres i punts de suport(Manresa, Salt, Barcelona, Reus, Lleida) era eminent.Aviat van quedar enrere les emblemàtiques trobades pre-sencials de dos o tres dies cada vegada en un indret dife-rent. Trobades que ens van permetre crear un gran caliuhumà entre tots els presents. A més dels seus actes mésacadèmics, tenim en el record la cantada d’havaneresamb rom cremat a Mataró, els castellers de Reus, la nit deSalt, l’actuació musical d’un grup de jazz a Manresa. I...tot un seguit d’àpats, organitzats virtualment, que enspermetien compartir experiències entre autoritats, pro-fessorat, estudiants i personal de gestió. Però sempremantenint la il·lusió i el tarannà inicials que han caracte-ritzat aquest gran projecte.

La Tuna VirtualEra aquell temps indeterminat entre la fi del primer

semestre i l’inici del segon semestre, quan l’hivern apretai els dies comencen a anunciar que aviat floriran elsametllers. Era de nit, l’hora de les conxorxes.

Un grup d’escollits, tots del grup pilot d’Humanitats.Veníem d’un sopar i fèiem petar la xerrada. Aviat, inevi-table, la conversa va girar al voltant de la universitat. Xer-rant, xerrant, algú va recordar que d’aquí a no res hihauria nous alumnes, pobres i desvalguts innocents, ique calia recuperar una d’aquelles tradicions no escritesdel món universitari, una bona innocentada.

– Vols dir?– Sí, home, sí.

El lloc més adient per fer-la era el llavors famós ivenerat “Fòrum d’Humanitats”. Sí, sí, sí... Vam decidirconvocar els alumnes per apuntar-se a la tuna el dia de latrobada. Una bajanada.

– La tuna? Quina tuna?– La tuna de la UOC?– La UOC té una tuna?

Luis Esteban SoravillaGraduat del grup pilot

d’Humanitats

Page 10: Granotari

10

Testimonis de UOQUIS

– Mira que ets bèstia.– Ningú s’ho creurà.– Si ja no es porten, les tunes. – Per què no?– Serà divertit.– Ha, ha, ha! Amb les cintes i les bandúrries.– Segur que s’hi apunta algú.– Clavelitos, clavelitos...

No va passar de ser un comentari idiota. Però els comentaris idiotes mouen el món. Al dia següent, vaig penjar en el “Fòrum” una pri-

mera convocatòria per formar la Tuna Virtual, la Tunad’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Olé.Clavelitos i tot plegat. Apunta’t a la tuna!

Tot seguit, una allau de missatges va omplir el“Fòrum” d’indignació. Els irritats i ofesos protestants esqueixaven, bàsicament, de l’anacronisme de la tuna –quesom una universitat per Internet, cagu’n-l’olla, i no la deSalamanca– i, majoritàriament, de donar pas a l’imperia-lisme cultural d’una tradició forana, dit suaument. Elssentiments que aviat esclataren en el “Fòrum” eren d’unaunanimitat espantosa, semblants als que aixecaria unacorrida de toros per celebrar un aniversari de la SocietatProtectora de Plantes i Animals. La meva bústia es vaomplir de missatges violents i malsonants que, menysguapo, em deien de tot.

– Òndia, la cosa se’ns ha escapat de les mans.– Vols dir?– Però tu t’has llegit això?

Va ser llavors que una deessa va venir a veure’m, vatocar-me amb la punta del dit i va inspirar-me la sortida capendavant més brillant de totes les que es recorden al “Fòrumd’Humanitats”, que han estat moltes i molt celebrades.

No es tracta, amics meus, d’organitzar una tuna uni-versitària qualsevol. Ah, no. Nosaltres farem la reivindi-cació de la tuna catalana.

– De què?– De la tuna catalana. Que no n’havies sentit a par-

lar, d’ella?– Eh...– T’has tornat boig. La tuna catalana?

Page 11: Granotari

Granotari 1

11

Dit i fet.La tuna catalana va néixer, doncs, en circumstàncies

força complicades, en forma de manifest, de crida, de pre-gària per a la salvació d’una de les tradicions més preuades,més volgudes, més nostres, etc., de la nostra cultura.

El cas va ser que... que la gent s’ho va creure!

– Sí, s’ho han empassat.– No pot ser, no s’ho poden creure.– Que sí.– Però si tot això que dius és...– Ja ho sé, ja ho sé, però s’ho han cregut.

És a dir, que, de cop i volta, tothom reivindicava lavalenta iniciativa dels estudiants d’Humanitats de laUOC. Els antics protestants eren ara fervents partidarisd’aquesta recuperació de la nostra pàtria mitjançant lacançó tradicional estudiantil. La tuna ja no era anacrò-nica, ah, no! Ara era una valuosa contribució a l’enriqui-ment de les arrels culturals del nostre poble.

Quina miraculosa metamorfosi!Vaig rebre cartes i cartes d’ànim, de tot arreu. Les

altes instàncies universitàries em felicitaven per la idea iem proposaven fer servir aquest o aquest altre local perals assajos. Els consultors i professors que coneixia desco-brien una vocació musical que havia passat desaperce-buda i es meravellaven. Vaig rebre cartes de músics icantants que s’oferien a fer de tunos. Força persones emvan escriure per disculpar-se personalment: havien inter-pretat malament les meves intencions i es comprometiena defensar, ells també, la catalana tuna.

– Ai, las!– S’ho han cregut.– No!– Sí!– No m’ho puc creure.– Doncs, mira aquesta altra carta.– Oh!

Les víctimes de la innocentada van ser nombroses.De tota classe i condició. De lletres i de ciències. De qual-sevol sexe, ja que era una tuna mixta. De totes les edats.Fins i tot antics tunos, tunos de veritat, amb cintes i ban-dúrries, s’apuntaren a la Tuna Virtual. No van ser només

Page 12: Granotari

12

Testimonis de UOQUIS

els pobres nouvinguts els que hi van caure de quatrepotes, no. Va ser una amplíssima representació dels cos-sos universitaris, des de la part de dalt, de dalt de tot, finsa l’últim estudiant, l’últim de tots. Una allau d’innocents.

El dia de la trobada presencial, la plaça Cívica delcampus de Bellaterra es va omplir de potencials tunos id’un munt de curiosos. Però l’organitzador de la TunaVirtual no va aparèixer mai.

Mai.Ai, innocents...

L’any 1998 vaig decidir estudiar des d’una universitatno presencial. En aquella època poca gent tenia Interneto, fins i tot, ordinador personal a casa. Vaig veure unapropaganda de la UOC amb les tres o quatre llicenciatu-res que oferia llavors i m’hi vaig matricular.

A Terrassa encara no hi havia centre de suport i haviad’anar a Sabadell per arreglar el paperam, ja que jo prove-nia d’una altra universitat.

Quina va ser la meva sorpresa en descobrir queencara em relacionava amb més gent que als anys pas-sats a Bellaterra. Els estudiants col·laboràvem més entrenosaltres que a la universitat tradicional.

Em passava hores davant l’ordinador. La mateixaUOC ens ensenyava a navegar per Internet perquè totsérem inexperts.

I, vuit anys després, aquí estic de nou...

Maig 1995Un dels primers records que em ve al cap ara és quan

a finals de maig de 1995 vaig saber per casualitat queuna universitat –UOC– estava a punt de finalitzar unprocés de selecció de dos-cents estudiants pilot (cent pera Empresarials i cent per a Psicopedagogia). Recordo quevaig anar com un bòlid a buscar un certificat acadèmic aFP La Garrotxa i el vaig presentar a correus el darrer dia.Quina fou la meva sorpresa quan a principis de juliolvaig rebre una carta de la UOC dient que havia estatseleccionada. Gràcies UOC per deixar-me formar partd’aquest GRAN I MERAVELLÓS PROJECTE.

Ester FernandezMatalí

Estudiant

Montse Plana BassolsEstudiant

Page 13: Granotari

Granotari 1

13

Després de més de cinc anys tractant de fer Informà-tica a la universitat presencial mentre treballava, frustratpels pobres resultats deguts a la incompatibilitat d’hora-ris, vaig decidir abandonar el meu somni de ser llicenciat.

Al 1996, un company de feina em va comentar l’exis-tència de la UOC, la seva filosofia, i vaig “descomptar” elsmesos fins que es va obrir el grup pilot d’informàtica, alqual vaig pertànyer.

Al 2002, després de moltes, moltes PAC, vaig finalit-zar els estudis: la joia va ser total!

Aquests estudis m’han ajudat molt en el meu àmbitprofessional i personal, gràcies a tot l’equip de la UOCper fer possible aquest projecte, especialment al rectorper la seva visió preclara i el seu caràcter trencador.

Rondava l’estiu de 1995, recordo que vaig emocionar-me en rebre la comunicació que estava acceptat a laUOC. El primer estudiant de Vilanova i la Geltrú i el pri-mer de la comarca del Garraf (títols que no són ni pro-gressius ni res de res!).

Recordo el rom cremat de Mataró (primera trobada),quina bufa! També hi era en Gabriel Ferraté, “nodrint-sede rom cremat”, érem una família de dos-cents cinquantamembres. Un caliu com el dels grups pilot no es tornarà arepetir.

Recordo la M. Àngels Gil, primera rectora d’Empresa-rials.

Recordo el darrer dia del Campus de “boletes”, el tan-càvem, entre d’altres, l’Archi, l’Antoni Roure i jo.

Recordo el lliurament de l’orla al rector, una orla“provocada” per la Montse Font.

Recordo que vaig començar a sortir amb la mevadona actual tot just quan vaig començar a la UOC, enacabar la diplomatura (gener de 2004) vam quedar pre-nyats i ara ja tenim una nena preciosa.

Recordo, recordo, recordo...Petons a tots.

El primer Campus Virtual, l’any 1995, fou excepcio-nal. Aquells de nosaltres que tinguérem la sort d’iniciar elprojecte amb l’equip del rector i els vicerectors vam cons-tatar que la virtualitat no deixava de ser una modalitat

Martin Piqueras CaroGestió

Alfred Benavent iVallèsGestió

Anna PagèsSantacana

Professorat propi - curspilot de Psicopedagogia

Page 14: Granotari

14

Testimonis de UOQUIS

diferent de presència... més sòlida del que ens podíemimaginar...

Hi havia un espai que es deia “Petits anuncis”, on lagent hi posava el que volia, una mica de tot, del tipus“es venen uns esquís nous”, “qui vol un cadell de pastoralemany” i coses per l’estil. En aquest espai, a l’èpocad’exàmens, una colla d’estudiants del grup pilot de Psi-copedagogia va engegar una discussió que no tocava.

Els nervis, a l’època d’exàmens, poden amb tothom!Ben cert.

Un dels estudiants d’aquell grup magnífic, l’honora-ble Jaume Carbonell, va decidir engegar una discussiósobre un afer intrigant. La pregunta fou: “què passa sifiques un ou al microones?”

La xerinola estava assegurada. A veure qui la deia mésgrossa.

Una de les companyes d’en Jaume, noia dolça i atre-vida, va gosar dir-li “ai, que n’ets de dolent!”, i, sensesaber-ho, el féu entrar a la història de la UOC, per a laposteritat, per als nostres descendents uoquis. A partird’aquell dia, en Jaume ja no fou més Carbonell, fou en“Jaume dolent”. Ningú no va recordar mai més com esdeia.

Els informàtics, esverats, van comunicar al grup quel’espai “Petits anuncis” no era el més adequat per a l’aferdels ous. Els estudiants reclamaren... i així fou com nas-qué, al Campus, l’espai de “Fòrum”.

Un espai per als estudiants... i la gresca que els anima.Una gresca eterna, immutable, absoluta... que es perd enla nit dels temps de la universitat.

Vaig rebre una trucada per entrevistar-me amb eltutor el juny del 1996. I em vaig matricular a CiènciesEmpresarials.

Era al·lucinant tot el sistema. Les trobades, cadavegada en un campus diferent (Bellaterra, UPC, UB Valld’Hebron, etc.), els viatges amb els companys en unmateix vehicle, tot un món nou que t’enganxava. Noméssentir la cantarella dels primers CD que rebies per ins-tal·lar el Campus (encara els guardo)...

Veia lluny el dia que podria finalitzar uns estudis ofi-cials. La veritat és que vaig acabar Empresarials i em vaig“reenganxar” amb ADE.

Per fi aquest semestre finalitzo i n’estic molt satisfet.

Jaume Prat GarcíaEstudiant i graduat enCiències Empresarials

Page 15: Granotari

Granotari 1

15

Ha durat uns vuit anys (a tres assignatures cadasemestre), però paga la pena. Estàs al dia en informàtica iofimàtica, aprens, coneixes gent virtualment i presencial-ment, i un llarg etcètera de punts positius. En la part“negativa”, el temps robat a la família per dedicar-lo alsestudis, però al final tots ens en sentim orgullosos.

Gràcies a tot el món UOC.Continuaré al Club UOC i qui sap!

Vaig començar amb el curs pilot del 1995. Windows95 acabava de sortir, Internet Explorer no existia o no esportava, es portava el Netscape 1.0. Els fundadors de Goo-gle es van conèixer aquell any, Yahoo era la referència enaquells temps. I el Campus de la UOC no anava ambnavegador, sinó amb un altre programa que ara norecordo. Vaig acabar Empresarials i aquest any m’hematriculat a Comunicació Audiovisual.

Quan vaig a una trobada i veig la quantitat de gentque gràcies a la UOC es pot formar, penso que és unasort, com a societat, que tinguem el que tenim.

Ara farà deu anys. A Psicopedagogia hi havia centestudiants i quatre tutors. Jo, un d’ells. Iniciàvem unaaventura amb la consciència que vivíem quelcom impor-tant. Mai havíem intuït el que seria deu anys després.

Ha estat, i és, una experiència humana i d’aprenen-tatge excepcional. Amb els primers vint-i-cinc alumnesvàrem construir una xarxa d’alt contingut relacional iamb intensa participació a la vida de la UOC... La “passióper la UOC” feta experiència vital per estudiants idocents ha donat pas a una gran UNIVERSITAT OBERTADE CATALUNYA.

Gràcies a tots.

1996. Vaig començar com a membre del grup pilotd’Humanitats sense poder ni tan sols imaginar comaquesta decisió canviaria la meva vida. No puc resumir ennomés 4.000 caràcters totes les vivències que he viscut enaquest campus. Les trobades presencials i els sopars, la lli-cenciatura en Humanitats, l’inici com a consultora procu-rant abocar en la tasca tota la meva experiència com aestudiant, el doctorat... Impossible resumir-ho. Però de totaixò, el millor sens dubte han estat les persones, els com-

Albert VergésGraduat en Ciències

Empresarials i estudiant deComunicació Audiovisual

Joaquim de Toca deCiurana

Gestió

Laura SolanillaDemestre

Consultora, llicenciada enHumanitats i doctoranda

Page 16: Granotari

16

Testimonis de UOQUIS

panys de la carrera, els meus alumnes que cada dia donensentit a la meva feina, els consultors, els professors, elstutors dels Estudis que m’han ajudat a aprendre. No pucdir tots els seus noms, però cada dia penso com n’he estat,d’afortunada, de conèixer-los. Un veritable privilegi.

Vaig ser una afortunada, en formar part del grup pilotde Psicopedagogia. Afortunada de gaudir i patir el naixe-ment d’una nova i apassionant aventura. Afortunada depoder redefinir el meu concepte de formació, fa deu anys,des de la perspectiva i l’obertura de noves propostes inous enfocaments. Guardo dins meu moltes imatgescompartides amb professors, companys i fins i tot el rec-tor. En guardo excel·lents records virtuals i amistats reals.

Amb quaranta-dos anys em vaig endinsar en el queper mi va ser com una gran “aventura”. Formo part delgrup pilot que va començar (i acabar!) Psicopedagogia araja fa deu anys.

Gràcies al meu fill, que sabia més informàtica que jo,tinc el goig de dir que vaig ser la primera alumna que esva connectar al Campus Virtual.

Ara, segueixo “uocaddicta”, perquè el vincle que es vacrear és molt important. M’agrada constatar que aquestauniversitat és avui tan gran i capdavantera en metodologiai qualitat. Em sento orgullosa d’haver-hi contribuït amb elmeu granet de sorra... Endavant i per mooolts anys!

Vaig començar a estudiar Psicopedagogia el febrer de1997 i des del primer moment vaig connectar molt béamb el plantejament de la UOC. Recordo que llavorsencara no tenia ADSL i les connexions eren lentes…,també que algunes trobades es van fer al campus de laUPC i que el format del Campus Virtual era més limi-tat..., però el sistema d’estudi ja oferia un gran potencial.He conegut molta gent, he fet bones amistats i ara emsento molt satisfeta de poder aplicar la meva experiènciacom a consultora... i poder dir als meus alumnes que pucentendre’ls i posar-me en la seva perspectiva!!!

Estudiar a la UOC ha estat una experiència molt inte-ressant i enriquidora... vull animar-vos a tots a seguir-la.

Núria RodríguezBodelón

Llicenciada

M. Mercè Mata PadrosGestió

Núria Arís RedóConsultora

Page 17: Granotari

Granotari 1

17

L’any 1997 la UOC em va permetre cursar els estudisuniversitaris que de forma presencial no vaig poder enge-gar quan vaig acabar el COU.

Ara, aquest maig farà deu anys que vaig enviar lasol·licitud per a formar part del curs pilot de la Universitat.

Durant aquest temps, sí que n’han passat, de coses.Algunes de bones i d’altres, no tant.

Recordo el divendres que vam enfilar amb el cotxecap a Mataró buscant l’hotel Ciutat de Mataró on ensallotjaríem jo i la meva amiga Anna. Com que no sabíemmolt bé de què es tractava, vam anar a sopar pel nostrecompte i fins l’endemà no ens vam trobar cara a caraamb tots els que havíem conversat al nostre “petit bar”de la Universitat. Recordo el rom cremat i les havaneresde la nit del dissabte..., recordo..., quantes coses que emvénen al cap: el diumenge al matí, allà a Manresa, amb lacara de son que fèiem tots, consultors i estudiants, perhaver anat de marxa la nit abans... I a Reus, quan a laplaça del Mercadal ens vam trobar amb l’amiga Anna dePsicopedagogia, i a partir d’aquí vaig començar una bellaamistat amb ella, compartint anades i tornades a les tro-bades, les nits d’hotel, els sopars al Tapa-Tapa... I qui norecorda la nit abans del casament de la infanta Cristina!Aquell dia no ens vam poder quedar a l’hotel del campusde Bellaterra i vam haver d’anar a una pensió deCerdanyola... Quan vam anar a recollir la germana del’Anna de Blanes a l’estació de Sants, que veniad’Alboraia, ens vam quedar a veure el castell de focs...,però després vam agafar un taxi i, per fer 500 metres, ensvan cobrar més de 1.000 pessetes, i al capdavall vam fer elrecorregut fins al passeig de Gràcia a peu... era impossi-ble, de gent i gent que hi havia. Recordo quan vam anar aCampdevànol, a casa la Lídia Casademunt, a fer un tre-ball de l’assignatura de lliure elecció Dinàmica de grups...Però molt especialment recordo les “trobades clandesti-nes” amb la nostra estimada tutora Isabel Vidal, elsesmorzars a la Cooperativa de la Vall d’en Bas, el dinar aCan Planes de la Vall del Bac, el dinar a Can Xifre de Cas-tellar a prop de Sant Gregori (Girona)... També recordo elsopar i la nit de marxa a Barcelona quan vam acabar elsexàmens del juliol del 1996..., i que vam pagar més de5.000 pessetes per una nit d’hotel de dues hores, ja que,renoi, vam aprofitar bé el dia!

Xavier SanchezEstudiant

Montse Plana BassolsEstudiant

Page 18: Granotari

18

Testimonis de UOQUIS

Un altre record que em ve al cap ara és quan, en elsexàmens del segon semestre del 1996, que vam fer alCentre de Suport del Gironès (els primers van ser aBarcelona), el professorat propi que venia a Girona a vigi-lar-nos, portar-nos les etiquetes i els exàmens, el darrerdissabte (Organització i administració d’empreses I iDirecció de la producció I) no va portar les meves etique-tes i, per tant, no em podia examinar... Però suposo quecom que només érem dos (l’Anna i jo) i tots érem unafamília, ho vaig poder fer sense cap problema.

D’altres records no han estat tan bons. El juliol del1996 van ingressar el meu pare a Girona fins al setembre,li van fer una operació que es va complicar i, per culpad’una infecció, es podria haver mort... Després, la mortde dos oncles (germans del meu pare) en menys de setdies, de càncer, a finals del gener de 1997... Després, jovaig agafar meningitis el juliol del mateix any (un copacabats els exàmens)... Després, em van operar el febrerde 1998 de la matriu i els ovaris... I al final, van operar lameva neboda, que tenia tres anys en aquells moments, alTrueta... Va ser el període gris d’aquests anys, però elperíode negre va venir quan, havent acabat Empresarials,vaig decidir fer Documentació i, en mig d’un canvi de pis(pintant, instal·lant mobles...), el juny de 2002 van diag-nosticar càncer d’estómac al meu pare i, tot i que l’opera-ció va anar bé (li’n van treure més de dues terceres parts)i que va estar quasi nou mesos molt bé, se li va reproduiral tub de sortida del fetge i el pàncrees, no va poder tirarendavant i va morir a finals d’agost de 2003. Ha estat unafalta molt sentida per tot però, a més, en aquellsmoments que jo començava la nova carrera, em vaig tro-bar sola, sense l’única persona que em recolzava en totallò que feia..., de manera que ningú de la meva família(mare, germà, cunyada...) sap que estic estudiant i, pertant, haig de complir amb les obligacions de filla i ger-mana, i estudiar i treballar sense que ells ho sàpiguen.

Però, si tot va bé, aquest semestre (tindré els crèditssuficients per a llicenciar-me) o el següent (si em deci-deixo a fer, a més a més, el Pràcticum I-II) acabaré elsmeus estudis... No puc dir que acabaré la meva relaciód’estudiant amb la UOC, ja que no se sap mai i els queem coneixen més bé que jo mateixa diuen que no, queseguiré fent una cosa o una altra..., per tant, millor queels escolti i no digui res sobre això ara per ara.

Page 19: Granotari

Granotari 1

19

Deu anys donen per a molt, però especialment per aconèixer gent d’arreu del país. Per això vull acabaraquesta pàgina dedicant un sincer agraïment a tots elsque vam formar part del primer any, però molt especial-ment:

A la direcció d’estudis d’Empresarials: M. Àngels GilEstallo, Jordi Martí i Mireia Aparicio.

Als consultors Ramon Alemany, Joaquim Martí iGemma Rubio.

A la meva estimada tutora: Isabel Vidal Martínez (unaabraçada molt i molt forta).

Als meus amics estudiants d’empresarials: AnnaCosta, Lídia Casademunt, David Claramunt, Xavier Planas,F. X. Verdalet, Raquel Masnou, Anna M. Segarra, Marta San-tamaria, Mercè Molina, Maria Lluïsa Piñol, J. FrancescMiró, Montserrat Font, Mercè Esteve, Jaume Colell, ÒscarCampoy i Afred Benavent.

Als meus amics de Psicopedagogia: Núria Pont(tutora), Anna Egea, Manel Torrente, Àgata Gallifa iJaume Carbonell.

Realment, deu anys han passat molt de pressa. Lameva relació amb la UOC va començar el curs 1993-1994al Saló de l’Ensenyament. Vaig sol·licitar l’accés al gruppilot de Psicopedagogia per al curs 1995-1996... però emvan dir que no podria ser. Vaig continuar insistint i elcurs 1996-1997 vaig iniciar els estudis de segon cicle enPsicopedagogia, que vaig acabar el febrer de 2003. Enaquests sis anys i mig, molts moments per a recordar: laprimera trobada presencial, a Bellaterra; les trobades pre-sencials a l’aulari de la UPC a Barcelona (trobar aparca-ment, per als que veníem de comarques, era com unaquimera); els exàmens a Lleida (recordo que he fet exà-mens a quatre llocs diferents de la ciutat: al Rectorat de laUdL, al Centre d’Adults als Camps Elisis, al Centre deSuport i al campus de Cappont, que és on els fem ara).

A més, com que el meu interès per l’estudi encara noha decaigut, he decidit aprofitar les ganes i començar elsegon cicle d’Humanitats. L’aventura continua!

Vaig decidir matricular-me a la UOC l’any 1997 percontinuar la meva formació en el camp de l’ensenya-ment. Per aquest motiu vaig triar el segon cicle de la lli-

Jaume Plens PortaEstudiant

Montserrat CaparóPujol

Simpatitzant - membre delClub de Graduats

Page 20: Granotari

20

Testimonis de UOQUIS

cenciatura en Psicopedagogia i la veritat és que m’haenriquit molt!

Ara continuo connectant-me al Campus de tant entant.

Us animo a tots a continuar amb la vostra tasca!Salutacions cordials!

Jo vaig ser un dels cent alumnes que va cursar el pri-mer curs de Ciències Empresarials de la UOC i, em podeucreure, va ser una experiència inoblidable. Sis anys iescaig més tard vaig acabar la diplomatura, però de bensegur que no oblidaré mai aquell primer curs. La confe-rència inaugural d’en Joan Majó va ser magistral, en totsels aspectes. Va apuntar, amb una clarividència sorpre-nent, com els mitjans de comunicació, el treball i l’edu-cació convergirien, al cap de pocs anys, en el món digitald’Internet. I no es va equivocar.

Què puc dir d’aquells primers anys? Ens sentíem a lavegada com a “conillets d’Índies” (per allò de ser els pri-mers en el món en cursar estudis universitaris mitjançantInternet) i privilegiats, en haver estat seleccionats entreun munt de peticions per fer-ho.

Només vull apuntar-vos, finalment, que l’experiènciava valer la pena, i que, com que el coneixement es vaadquirint al llarg de la vida, tan bon punt pugui, m’hitorno a apuntar. Animeu-vos-hi.

PS: Un petit record pel company d’estudis d’aquellprimer any Felip Puig, que injustament està essent elblanc de les crítiques infundades d’alguns mitjans decomunicació.

L’ATZAR

Vaig matricular-me a la UOC per casualitat i sensesaber-ne quasi res. No sóc de Barcelona i hi vaig anaruns dies a fer un curs de formació. Quan era al pati delstarongers de la Biblioteca de Catalunya vaig rebre unatrucada dient-me si m’interessava encara matricular-mea la UOC (havia demanat informació per Internet undia i ja no ho recordava). Si m’interessava, havia d’anar

Francesc XavierVerdalet Gelpí

Exalumne de CiènciesEmpresarials

Sònia CapellàEstudiant

Page 21: Granotari

Granotari 1

21

el mateix dia a Drassanes; vaig demanar on era i, de copi volta, ja estava matriculada. Ara estic a punt d’acabar.

Com vaig conèixer la UOC? Doncs jo havia perdutuna gosseta Husky i em van aconsellar “Vés a preguntarals brossaires. Sí, home, a l’escorxador, al costat de laUniversitat. Que hi tenen el dipòsit.” I sí, era la UOC. Aral’escorxador és la Biblioteca Central de Reus Xavier Amo-rós, un clar exemple de “recuperació” del modernismeindustrial a Catalunya.

RECORDS

Aquells primers temps...Fa ja uns quants anys, una tarda de primavera, vaig

passar pel centre de Drassanes. Em volia informar sobreels estudis de Psicopedagogia, però vet aquí que s’inicia-ven, a la UOC, els estudis d’Humanitats. Els continguts iobjectius d’aquesta carrera s’adeien d’allò més amb lesmeves afeccions personals, així que em vaig decidir aemplenar la sol·licitud.

Feia ja algun temps que em ballava pel cap la idead’estudiar alguna cosa, més per gust i per passar-m’ho béque no pas de cara a possibles sortides professionals. Vaigomplir papers, em van seleccionar per al grup pilot i vacomençar una etapa molt important de la meva vida queara, quan la contemplo en perspectiva, des del present,encara em sembla més apassionant que aleshores.

Em vaig haver d’enfrontar al repte informàtic. Com acontrapartida, el sistema era ideal per a la meva situaciópersonal, ja que em permetia estudiar al meu aire, des decasa. Em feia il·lusió anar a les trobades, a les sortides quees programaven més enllà de les tasques obligatòries, unagran majoria del professorat em va semblar sempre moltbo i entusiasta, els companys i companyes, excel·lents.Podria explicar un feix d’anècdotes i de records entranya-bles. Alguns punts negatius, ja que al món res no assoleixla perfecció, de caire organitzatiu, sobretot, han quedatesborrats o matisats pel valor de tota la resta de vivències.

De tot plegat destacaria aquells fòrums d’Humanitats,amb el contingut dels quals es podria editar una enciclo-

Bernabè CayuelaNieto

Estudiant

Júlia CostaGraduada del grup pilot

d’Humanitats

Page 22: Granotari

22

Testimonis de UOQUIS

pèdia. De les moltes coses que vaig arribar a enviar aaquells fòrums, algunes d’elles en vers i tot (!), us n’ofe-reixo una petita mostra que he trobat remenant vellescarpetes. Començaré amb un sonet vinculat a un debatfilosòfic sobre agnosticisme, en el qual mai no hi va man-car el sentit de l’humor. És de novembre de 1997, o siguique ja fa set anys de la cosa:

“En aquest fòrum escrivim la crònicaIntranscendent, profunda, dia a dia,I, doncs, amb una grisa filosofiaHe d’admetre humilment que sóc agnòstica.Si no volem mutar en ovella clònicaI pertànyer a escollida minoria,Practiquem la virtut de l’empatiaI desenvolupem la veta irònica.

Així doncs, amb empenta i a poc a pocCerquem resposta a grans qüestions vitalsAl mateix temps que fem volar pardals.Posem-hi pebre, i optimisme, i foc,I per rimar els darrers versos virtualsNo se m’acut res més que fer ‘uoc, uoc’.”

En una altra ocasió vaig enviar un plany, a l’estild’Ausiàs Marc, que va merèixer una llarga i elaborada res-posta del professor Busquets, també en vers. Em limitaré acopiar-ne un trosset, per tal que en valoreu el contingut:

“Com viure ja sens uoc ni ordinador?Com reeixir sens cent-quaranta endolls?Mes prou sabent que acabarem tots follsEsmercem temps en folla connexió.Ai, mos amants, qui engrunen los segonsEn llit glaçat, d’oblit dolent-se tant,Mentre jo so en vetlla i navegantPer mars perduts d’encanteris pregons.

Per sempre més en va repòs cercant,Rodolaré per fòrums i debatsCar és aquest camí d’éssers orats.Oïu mon plany, planyeu-vos, navegants.”

I moltes coses més, encara. Els Nècnums organitzats pelLluís Soravilla, aquell projecte de tuna –en una altra ocasióus puc fer arribar una versió catalana de Clavelitos que vaigescriure per a l’esdeveniment–, els sopars d’Humanitats a la

Page 23: Granotari

Granotari 1

23

Barceloneta, els sopars interestudis a altres llocs, les excursi-ons culturals... I, sobretot, aquell primer moment, quan a lapantalleta del meu ordinador, nou de trinca, va aparèixeruna frase màgica que va ser l’inici de tot: , JÚLIA COSTA,BENVINGUDA AL CAMPUS VIRTUAL...

ESFORÇ

Un dia vaig sentir a la ràdio publicitat d’”Estudia a laUOC”. Volia fer Empresarials i se’m va ocórrer provarsort. Pensava que seria estudiar amb el cap dins de l’ordi-nador, però no és del tot cert, perquè el format paper, toti que som a l’era de les noves tecnologies, encara ens ésnecessari per a estudiar. Doncs, de mica en mica s’haomplert la pica, i ara estic a segon, cosa que no podria dirsi no m’hagués decidit.

HUMOR

Primer Campus Virtual, entorn First Class (el Campusde les “boletes” que encara no s’havia implementat enWWW).

Tots estàvem una mica farts de l’únic espai obert al’escriptura col·lectiva fora de les aules virtuals. En els“Petits anuncis” sempre hi havia les mateixes galindainespenjades: “venc moto”, “necessito mòdem”... Es va arribara fer famós un anunci sobre unes botes d’esquí de segonamà que no recordo bé si es venien o es compraven.

De cop i volta algú hi va començar a penjar acudits ial seu darrere sempre venia una allau de missatges aplau-dint la idea amb complicitat. Fins i tot es va afegir a lagresca el mateix Norman Coe (professor d’anglès). .../...

Tot seguit, vaig decidir iniciar un concurs, la primeraprova del qual consistia a endevinar per què les vaquesangleses havien embogit (1995-1996, primera crisi de les“vaques boges” al Regne Unit) i la segona a respondre laqüestió “Què passa si fiques un ou al microones?”.

Daniel Javierre ServetEstudiant

Jaume CarbonellGraduat del grup pilot de

Psicopedagogia

Page 24: Granotari

24

Testimonis de UOQUIS

Norman Coe va ser el guanyador de la primera prova.Més o menys va contestar que en haver-se prohibit lescorridas de braus al Regne Unit…, les vaques s’havien tor-nat boges!

Després de molts intents per part d’estudiants i con-sultors, Concepció Rossich (Psicopedagogia) va encertarla segona qüestió, sempre des d’una perspectiva mascu-lina: “si fiques un ou al microones, t’enganxes l’altre ambla porta”.

La resposta va desencadenar set o vuit missatgesaplaudint l’acudit, reclamant el premi o animant els“Petits anuncis” amb altres bromes, però la mà de la cen-sura no va trigar més de tres o quatre dies a esborrar totsels missatges de l’espai que no fessin referència estricta ala seva intencionalitat primigènia.

Ens trobàvem a les portes d’una trobada presencial(Girona o Manresa?) i era un moment de molta activitatacadèmica. La gent es connectava molt al Campus iseguia totes les qüestions per banals que fossin. Es veuque aquella “retallada de llibertats” no va ser gens benpaïda per l’alumnat i a “Petits anuncis” no va trigar aaparèixer una tirallonga de missatges de protesta (algunsde durs) davant del fet monstruós de la censura. Jorecordo haver rebut també missatges de solidaritat a lameva bústia personal.

Després, a la trobada, hi va tornar a haver protestes(aleshores les trobades duraven de divendres a diumenge,amb sopars, actuacions i balls inclosos). Vaig rebre mos-tres de solidaritat, però també algun sermó sobre lainconveniència d’explicar acudits en un espai propid’una universitat virtual (de l’única universitat virtual delmón!) i no tot venia de l’àmbit institucional: també hihavia companys a qui els havia semblat malament lameva manera una mica “barroera” de comportar-me). Hede confessar que en aquells moments no vaig saber gairequè fer i vaig decidir callar per començar a considerarseriosament la possibilitat de demanar disculpes... un copa casa. Mentrestant, però, em consta que a les reunionsde tutories es va parlar del tema i que el malestar generalva ser transmès a la institució.

Així mateix, va començar a córrer la veu que l’acte decensura no s’havia ordenat expressament des de la institu-ció, sinó que havia estat producte de l’excés de zel d’alguntècnic informàtic que en aquells moments s’encarregavadel manteniment de l’espai “Petits anuncis”.

Page 25: Granotari

Granotari 1

25

Crec que va ser cap al final del sopar del dissabte de latrobada que el rector es va dirigir a tota la comunitat uni-versitària (unes dues-centes cinquanta persones entre estu-diants, professors, consultors i personal de gestió) i, alçantla bandera de la llibertat d’expressió, ens prometia un espaipúblic de debat obert per a tota la comunitat universitària.

Al cap de tres dies, tots els missatges esborrats a “Petitsanuncis” tornaven a aparèixer sortits del no-res, i no vamtardar a sumar una altra “boleta” (el “Fòrum”) a la interfí-cie personal del First Class. El curs següent s’inauguraria enplataforma WWW i cada estudi (Empresarials, Psicopeda-gogia i Humanitats) tindria el seu fòrum propi.

Més o menys va anar així, però estic segur que es potfilar encara més prim (i esmenar alguna imprecisió de lameva memòria) si es repassen els arxius. Sé que estan bendesats (Toni Roure?, el mateix rector?...).

REINCIDÈNCIA

Sempre havia tingut ganes de fer una carrera enl’àmbit de l’economia. Vaig decidir-me pel primer pas ifer Empresarials. D’això fa ara cinc anys, i ja l’he acabat.

No he pogut resistir la temptació i ara he començat lameva segona carrera a la UOC. Les coses han canviatmolt, i no m’és tan fàcil seguir el ritme d’estudis querequereix una carrera universitària.

N’estic molt content, de l’experiència viscuda a la UOC,i he animat molts companys perquè la visquin també.

Salut, i ànims per a tothom.

Ja fa dies que volia participar en aquest espai comme-moratiu dels deu anys de la UOC, i em sembla que hetriat el pitjor moment, ja que estic immers en la matrí-cula presencial i a vint-i-quatre hores de la trobada pre-sencial on faig el debut com a tutor d’inici, tasca que hecomençat fa poc més d’un mes, després de finalitzar eljuliol passat els meus estudis d’Humanitats al cap de gai-rebé set anys com a estudiant.

Podríem dir que sóc un “producte” genuïnamentUOC. Diguem que sóc un entusiasta del model i que, uncop finalitzats els estudis d’Humanitats, vaig sentir aquella

Isidre Plancheria CollEstudiant i graduat

Àngel JiménezLeseduarte

Gestió

Page 26: Granotari

26

Testimonis de UOQUIS

mena de buit que em va portar a demanar d’incorporar-me com a tutor, tot just d’Humanitats, perquè pensavaque podia aportar la meva experiència als nous estudiants.

Potser més endavant em decidiré per fer alguns estu-dis de tercer cicle, un postgrau, ja que un cop recuperatl’hàbit d’estudiar i estar en contacte amb el món univer-sitari, això es fa difícil de deixar.

Salutacions per a tots els companys i consultors, iespecialment per a la meva tutora, la M. Mercè Sanosa,que ha contribuït molt al fet que la meva estada a la UOChagi estat una gran satisfacció.

Sort, salut i un bon Nadal a tothom, i que es complei-xin els somnis que tots siguem millors.

Cordialment.

Yo empecé en el año 2001 Derecho con muchailusión y poco tiempo, pero lo aparqué para iniciar Cien-cias del Trabajo, que ahora en este segundo semestre de2004 acabo, y como estoy totalmente comprometido conla UOC el próximo semestre continuaré con Derechohasta finalizarla y cuando la acabe seguiré con... vamos,una locura sin fin.

La UOC significó para mi la esperanza y el deseo desuperación, también el cumplimiento de mis sueños.

Gracias al invento y a sus inventores.

Doncs jo, dotze semestres fa que estic per aquí! I pos-siblement encara m’hi trobareu bastants anys més, per-què quan acabi Ciències Empresarials aniré fent mésenllà, encara que potser més relaxadament. Crec que unade les aportacions més importants de la UOC a la mevavida és que ha incorporat la formació continuada entreels meus valors.

Recordo que quan m’hi vaig matricular per primercop, cap a l’octubre del 1998, anava, com qui diu, de“sobrat”. Feia anys que treballava de comptable però notenia cap mena de títol. Formació autodidacta i per rutina.Volia matricular-me a la universitat per tenir un títol delque ja segur que sabia per la pràctica. Doncs bé. D’allò, resde res. En Tomàs, el tutor, ja m’ho va advertir. Vaig apren-dre que quan més saps és quan més saps que no saps res.De seguida em vaig adonar que anava molt, però quemolt, errat, i alhora també em vaig adonar que, encara

Jorge Eyre LorenzoEstudiant

Joan Maria VidiellaParera

Estudiant

Page 27: Granotari

Granotari 1

27

més important que un títol, de la UOC, en podia treureconeixement. Ara em considero potser més llest, perquèen sé una mica, bastant, més sobre el meu context profes-sional, però més important encara, perquè sóc coneixedorde tot el que encara em resta per saber. I també sé que ésamb constància i continuïtat que ho puc anar assolint perdur-ho posteriorment a la pràctica diària en la meva feinade comptable, enriquint la tasca diària amb aportacions devalor afegit, coneixedores de què es parla, en definitiva,aportant coneixement a l’organització.

Dit d’una altra manera, ara el títol és important, peròno és la raó que jo estigui matriculat a la UOC. Hi ha quel-com de més important, que és l’enriquiment, malaurada-ment no econòmic, però si tant professional com personal.

La llàstima és que hagi arribat massa tard, o potser vaignéixer jo massa aviat. Ara el més difícil, més que els con-tinguts dels mòduls, és fer-ho compatible amb la vidafamiliar. Compatibilitzar els estudis amb poder pujar feli-ços un parell de criatures, ara d’onze i set anys, a qui consi-dero que ja he robat prou hores de gaudir del seu pare. Ésla part més difícil, i l’única per la qual renunciaria a conti-nuar estudiant si calgués. Evidentment, també és mercès ala comprensió i la tolerància de la meva dona que jo conti-nuo estudiant. Cada cop que trec una bona nota ho cele-brem com si l’haguéssim treta tots dos. L’esforç és dels dos.Si ella no es carregués amb el gruix de les feixugues tasquesfamiliars, seria difícil continuar una carrera, malgrat lesfacilitats de la UOC quant a temps i espai. És realment untreball d’equip fer compatible la formació continuada ambla família. I si dins l’equip familiar alguna tasca té mésmèrit que una altra, no és pas la meva qui guanya.

Després de tots aquests esforços, alegries i penes,temps, emocions..., podeu pensar que el títol és l’únicimportant? Realment, no.

Com el Barça és més que un club, la UOC significaper a molts de nosaltres més que una universitat.

Mai m’hauria imaginat que arribaria fins aquí, nomésem resten tres semestres per acabar!

Quan vaig començar, ningú donava un duro perquèjo acabés, casada, treballant, amb dos nens, però benmirat es van equivocar tots i aquí estic, enganxada a estu-diar, perquè quan acabi Empresarials, seguiré estudiant,ja que estudiar és vida!

Cristina Moreno RuizEstudiant

Page 28: Granotari

28

Testimonis de UOQUIS

Vaig entrar a formar part de la comunitat UOC l’any2000. Un gran any per a mi: vaig aprovar oposicions des-prés de bastants intents i vaig conèixer la que ara és lameva parella. Canvi de mil·lenni, canvi de vida!

Han passat vuit quadrimestres de molta feina peròtambé de moltes satisfaccions. Finalment, i després d’unamala experiència a la universitat presencial, m’he sentitrealitzat en l’estudi i he après moltíssim, tant en l’àmbitdel dret com pel que fa a la informàtica, una altra de lesmeves passions.

Tot i que només em falten quatre assignatures peracabar la carrera, ja estic pensant a matricular-me en unsaltres estudis, aquí a la UOC. Què us puc dir de la nostrauniversitat? Doncs que és la més moderna i innovadora;que afavoreix la possibilitat d’estudiar a molta gent quepotser no ho hauria fet mai, i que té un passat curt peròun futur molt i molt llarg i esperançador.

Bé, ja he acabat. Em llicenciaré en Dret aquest primerquadrimestre del 2005. Han estat set anys, però paga lapena. L’experiència ha estat tan positiva, que no marxaréde la UOC, em reenganxaré a una altra carrera.

Però acabo la llicenciatura un xic decebut. La UOC téun bon model d’aprenentatge i un bon nivell; ho hepogut constatar amb estudiants d’altres universitats pre-sencials. Però té moltes coses a millorar: una d’elles ésque l’atenció personalitzada no ha de quedar totalmentvirtualitzada, és un dels elements que la fan una universi-tat opaca.

L’altra gran decepció és que no pugui quallar unmoviment sòlid d’estudiants que col·laborin en lamillora de la universitat. En culpo la UOC, però també, isobretot, la passivitat dels mateixos estudiants, encaraque em guanyi la seva antipatia. Animeu-vos a formarpart d’aquest cos social que és la vostra universitat. Elsestudiants que vinguin darrere vostre us ho agrairan.

Salutacions i sobretot no defalliu.

Em feia por la virtualitat. A poc a poc, vaig aprendre queles lletres virtuals ajudaven la dita xinesa “Es comença aenvellir quan es deixa d’aprendre”. I, oh paradoxa! Des de ladistància, la finestra oberta del món del saber no té límits.

Miquel Àngel IllanaViñet

Estudiant

Àngel Sánchez-FortúnGarcia

Estudiant

Maria dels DolorsVilamitjana Carandell

Estudiant

Page 29: Granotari

Granotari 1

29

La finestra, però, m’ha permès llicenciar-me en Huma-nitats el semestre passat i ara ja estic estudiant la llicencia-tura de Psicologia, amb la il·lusió d’abastar una mica mésdel paisatge del coneixement, sobretot als meus quarantaanys i després de llicenciar-me en Filologia Hispànica, Filo-logia Catalana i Història a la universitat presencial, presèn-cia que abans d’entrar a la UOC creia insubstituïble.

La UOC va ser per a mi la solució per tal de poder ferEmpresarials, ja que per les meves dificultats de mobilitati els horaris de la feina, la universitat presencial era unacosa quasi impossible. M’ha anat força bé. Vaig finalitzarEmpresarials i ara començo Dret, a veure com va... Felici-tats a la UOC!

La primera experiencia la tuve como estudiante de uncurso de especialización en el 2002. Trabajando en uninstituto con horarios siempre diferentes, y con familia-res mayores a cargo, no era posible asistir a una forma-ción presencial y las primeras experiencias fueron muypositivas. También he utilizado el verano para algúncurso concreto. En este momento estoy cursando unmáster de e-learning y estoy muy satisfecho. Endavant!

Inicié mis estudios en la UOC, allá por el año 1999, ydespués de mucho esfuerzo conseguí una titulación y medije que lo dejaba. Poco después me matriculé en unpostgrado, y cuando estaba a punto de terminarlo, decidíampliar la matrícula al máster. Ahora estoy cerca de ter-minar, y creo que aquí me planto, pero...

El método de estudio de la UOC requiere constancia,pero es efectivo, y además el grado de satisfacción es alto,muy alto, y compensa las noches y los fines de semanafrente al ordenador, a solas con las AC.

Con diez años, la UOC ha conseguido que el CampusVirtual sea el reflejo de las universidades del futuro.

Bueno, caramba, me daba un poco de vergüenzaescribir unas líneas, participar...

Conocí la UOC en el 2001 pero, por diversas causas,no me llegó la información suficientemente rápido yampliada, y tuve que esperar un semestre para matricu-larme, en el 2002.

Bernat Xancó TorrasEstudiant

Jordi SánchezColorado

Estudiant

David Morales PubillEstudiant

María DoloresSánchez Fernández

Estudiant

Page 30: Granotari

30

Testimonis de UOQUIS

La experiencia ha sido y está siendo muy buena, heaprendido mucho, no sólo lo que es la carrera en sí, sinotambién en cuanto a navegación, búsqueda de recursos ydemás. Esto mismo me ha llevado su tiempo, pero almismo tiempo he aprendido mucho más.

Y no sólo eso, tener “compis” virtuales ha sido fan-tástico (ya que no entendía cómo gente se podía tenertal afecto de forma virtual y lo he podido experimen-tar). Lo que me ha llevado a tener grandes compañeros,tanto virtuales, como finalmente a conocer a algunospresencialmente, que aunque nos veamos presencial-mente de seis en seis meses, seguimos en contacto y noscomentamos cosas.

En principio sólo tenía pensado realizar la diplomaturade Ciencias Empresariales, pero me fui “enganchando” almundo, como digo yo, NO del estudio sino del APRENDER;no me gusta estudiar pero sí aprender, buscar cosas nuevas,nuevos conocimientos, etc. Y en estos momentos estoyintentando acabar ADE e ITM... y bueno, muchos com-pañeros me preguntan... ¿vas a seguir? Esto quedará en sus-pense para que no se sepa tanto en mis relatos, y comocomentaba un compañero: 2010... ya veremos, ¡je, je!

Un placer conoceros a todos, y a seguir. El saber noocupa lugar, pero... sí que vacía el bolsillo...

ADDICCIÓ

Va ser l’octubre de 1999 quan vaig decidir sol·licitarl’accés a la llicenciatura de Filologia Catalana a la UOC.Cada dimecres i divendres, quan anava a estudiar xinès al’Escola Oficial de Barcelona, passava per davant la porta delCentre de Suport de Drassanes. Un dia hi vaig entrar i, des-prés de demanar informació sobre la llicenciatura, em vaigarriscar a inscriure-m’hi, sense saber com aniria tot plegat.El primer semestre, com tothom, vaig patir una mica pelCampus Virtual; després, a poc a poc, la mateixa estructuradel Campus s’anà modificant fins a arribar a ser el que ésara. Realment, en aquests cinc anys que fa que començà lameva relació amb la UOC, els estudis i el format de presen-tació han anat millorant progressivament. Estic a punt detornar-me una addicta a l’estudi!

Mònica-Marta MoyanoPrieto

Estudiant

Page 31: Granotari

Granotari 1

31

Para los que pasamos hace mucho tiempo los cuarenta,que en su momento nos dedicamos a otras cosas, pero siem-pre teníamos dentro esa espinita, que nos costaba trabajoreconocer que nos equivocamos al no continuar, y quehabíamos intentando tantas y tantas historias paralelas...

La UOC ha sido nuestra particular piedra filosofal: nosha permitido estudiar y trabajar, compaginar nuestra vidafamiliar y el reto de alcanzar nuestra meta particular; cono-cer compañeros, profesores, situaciones que te abren tuhorizonte... y las ventanas dejan de ser cuadradas, paraadoptar las formas más oportunas en cada momento.

SATISFACCIÓ

El proper mes de gener-febrer faré les darreres provesde validació i la presentació del meu TFC.

Encara no m’ho crec. A principis de l’any 2001 emvoltava pel cap tornar a estudiar. Presencial, UNED i unacosa nova que em sonava tota futurista i que es deia UOCes barallaven al meu cervell. Vaig trucar a la UOC desprésd’haver consultat la pàgina a Internet (tot just l’estre-nava!!!), i de seguida vaig rebre la documentació. A l’abril“pluges mil” i també MIC, l’aventura començava. Com-paginar feina, filla, casa i estudis no ha estat fàcil, però sígratificant, molt gratificant. L’any 2005 formaré part (sitot va com està previst) dels graduats UOC. Em sentofeliç i satisfeta per la feina feta, la gent coneguda (virtual-ment i real) i tot allò après, que no ha estat poc. Em que-den dos mesos per acabar, però ja penso què faré després.La UOC “enganxa”!!!

Bona sort a tots i totes en aquesta aventura!

La UOC va ser per a mi l’oportunitat d’ampliar elsmeus estudis des de casa i sense deixar la feina; l’oportu-nitat d’entrar a formar part d’una societat de la informa-ció que emergia i de comprovar que la universitat no eraaquella institució arcaica que m’havia decebut en lameva primera experiència universitària.

Van ser uns anys intensos, però va valer la pena. Devegades trobo a faltar aquelles PAC que em donaven tantneguit, però tanta satisfacció en haver-les resolt... Pensoque hi tornaré. Espero que sigui aviat.

Manuel José PortilloCasaresEstudiant

Dolors Castro CastroEstudiant

Ester SabatéQuinquillá

Estudiant

Page 32: Granotari

32

Testimonis de UOQUIS

Tras algunos contactos personales con otros centros deformación que seguían también metodologías e-learningtuve un primer conocimiento de la UOC en 1999 al eva-luarla como posible socio en un proyecto de creación deuna comunidad virtual y de gestión del conocimientopara empleados en Correos y Telégrafos.

Nuevamente, en 2003, me encontré con la UOCcomo socio en el desarrollo de un proyecto de formaciónon line para los correos europeos, el proyecto PostAca-demy, en uno de cuyos cursos piloto tuve la ocasión departicipar como consultor.

Finalmente, en marzo de 2004, me incorporé a lacomunidad UOC como estudiante de los Estudios de AsiaOriental y únicamente entonces descubrí el potencialreal de esta universidad, su papel en la preparación de susalumnos, no sólo desde el punto de vista académico, sinofrente a las demandas de la sociedad de la información.

No quiero parecer únicamente laudatorio, porquetodo es obviamente mejorable, pero me encuentro real-mente satisfecho de mis contactos sucesivos con estacomunidad de aprendizaje.

Por cierto, a pesar de algunas tímidas iniciativas, esdifícil conseguir superar de vez en cuando la virtualidadcon contactos lúdicos presenciales entre los miembros dela comunidad... seguiremos intentándolo para llevarnostras nuestro paso por la UOC no sólo conocimientos sinobuenos amigos.

SACRIFICI

Recordo la primera publicitat de la UOC: una planasencera de La Vanguardia, a la dreta. Començava ambHumanitats, Econòmiques, Dret i no sé què més. “La uni-versitat a distància diferent”, deien. I cap allà vaig anar,de cap, sense pensar-m’ho, a l’edifici de la Cambra deComerç de Barcelona, a formalitzar la matrícula. Vaigsortir-ne tan contenta que la Diagonal m’era petita!

Després la realitat es va anar imposant: els misterisdel ciberespai, familiaritzar-me amb el Campus Virtual...i també els primers èxits, seguits de molts més. Les troba-des amb la gent a qui finalment “posaves” la cara i la veu,

José María MarcosEspinosa

Estudiant

Maria Asuncion MayorCivit

Graduada

Page 33: Granotari

Granotari 1

33

els consultors, els exàmens, alguna decepció, moltessatisfaccions. I el temps passava i un semestre seguial’altre, i quan vaig mirar enrere no em podia creure quehagués caminat tot aquell camí.

No dic que tot hagi estat senzill, de cap manera. Dicque l’esforç ha valgut la pena, que tornaria a fer-lo milvegades. Sacrificis? Sí que n’hi ha hagut, molts i de moltsordres. Caps de setmana davant l’ordinador? Moltstambé, més dels que puc comptar. Però era un repte i l’heassolit, i ara tinc moltes més portes obertes de les quetenia abans.

“Anys i anys, per molts anys, UOC!”

Recordo que jo era un dels pocs internautes que hihavia per Catalunya. Recordo que vaig veure un trípticsobre una universitat que començava a treballar i que feiatots els cursos per Internet. Recordo que vaig dir que eldia que fessin Informàtica m’hi apuntaria.

Varen passar els anys i me’n vaig oblidar. Internet vaesdevenir normal i un dia un amic em va dir: “Per què nofas Informàtica a la UOC? És compatible amb la feina”. Ivaig aprendre que de vegades t’han de recordar el que jasaps.

I ara sóc aquí i he de reconèixer que no es regalen elsaprovats pel fet que et donin els apunts. Trobo que elnivell d’exigència és més alt que en altres universitats ique algun dia compararan i veuran que els estudiants dela UOC surten molt ben preparats perquè és gent sensepor de treballar.

Era un 20 de juliol del 2001, havia previst començarla UOC el dia 2. Aterrava de les vacances d’aquell estiu ino podeu saber què em vaig trobar...! El meu primer con-tacte amb la UOC va ser aquest, l’endarreriment de quasitres setmanes i la difícil i complicada posada al dia.Aquesta primera experiència em va condicionar molt elfet d’agafar-me els estudis amb seriositat i rigor.

Jo estudiava a la UAB, i cap al setembre del 1999, vaigaconseguir una bona feina que m’impedia, per horari,continuar amb els meus estudis presencials; aleshoresvaig descobrir la UOC i vaig matricular-m’hi fent trasllatd’expedient. L’experiència, genial. I quan ho dius a algú

Jordi GonzalezEspinarEstudiant

Joan Gallart FornósGraduat

Sergi Jimenez TorresEstudiant d’Empresarials

Page 34: Granotari

34

Testimonis de UOQUIS

ja et miren d’una altra manera, com dient “i com t’hofas?...”, al temps que diuen “jo no podria...”. Però si vols,pots fer-ho. Gràcies.

Al 1997 vaig decidir començar a estudiar una carreraque em pogués facilitar un salt qualitatiu dintre de lacompanyia on treballava. En aquests moments no teniala possibilitat d’assolir-ho perquè la plaça estava coberta,però vaig decidir anticipar-me i començar a estudiar.

Avui puc dir que els esforços han donat el seu fruit.Tinc la plaça que buscava i l’estic exercint amb mètodegràcies a tot el que he après a la UOC.

Per a mi, triar la UOC va ser una de les millors decisi-ons que he fet en la meua vida. Recorde que jo intentavacombinar els meus estudis presencials amb la feina enuna consultora informàtica. De bojos.

Passaven els semestres i tot estancat. A punt d’abando-nar massa vegades. I un primer dia de curs, vaig anar al’aula on teníem la classe de presentació d’una assignaturad’eixes on s’arrepleguen alumnes de massa promocions.

Jo venia directament d’un client, amb maletí, corbatai vestit. Quan la gent em veié arribar, pensà “Un profes-sor” i se n’anaren a seure ben formalets. El silenci que hihavia quan vaig entrar a l’aula em digué ben a les claresque jo ja no pintava res allà.

Vaig anar tot d’una des d’Alacant fins a Tortosa.Encara recorde la sensació de llibertat a la tornada, ambla finestreta baixada i el convenciment que havia passatpàgina. Ara anava de bo.

D’aleshores ençà, molta força de voluntat, milions dePAC, exàmens i proves diverses. Tantes nits i caps de set-mana dedicats a la UOC que ni ho recorde. Treball iesforç ben invertits.

I ara? Un bon grapat d’amics fets al camí, un objectiupersonal llargament esperat que arribarà d’ací a divuit dies,el proper 10 de gener de 2005. Ah! I unes paraules quetenia moltes ganes de veure al meu campus: treball definal de carrera.

Ho tornaria a fer. Potser ho tornaré a fer aviat. Novesmetes amb la UOC. Sé que aviat tornaré a Tortosa.

Carles SalgadoSalgadoEstudiant

Hèctor Rubio MarínEstudiant

Page 35: Granotari

Granotari 1

35

Feia temps que volia estudiar Empresarials i no tro-bava el moment ni la universitat per fer-ho perquè haviade compaginar-ho amb la feina i la UNED no em feia elpes. Un dia vaig sentir un anunci de la UOC per la ràdio im’hi vaig animar. El meu primer examen el vaig fer aReus, embarassada de set mesos, i el vaig superar ambmatrícula d’honor. Aquest estiu va fer dos anys que vaigacabar i a hores d’ara encara no m’ho puc creure.

Era un diumenge de febrer del 2000. Tot llegint La Van-guardia, vaig descobrir que finalment trobava la manera deser universitari, amb tots els compromisos socials que aixòcomporta. Mai havia deixat de reciclar-me professional-ment, però per circumstàncies de la vida, no havia pogutaccedir als estudis universitaris. El tríptic publicitari de laUOC –que encara conservo– que oferia la prova d’accés amajors de vint-i-cinc anys em va fer somniar. Però quanvaig rebre el material, vaig tocar de peus a terra, quina fei-nada!!! Haig de reconèixer que va ser un any dur, compagi-nant la responsabilitat laboral amb la il·lusió universitària,però finalment, tots els esforços van ser recompensats ambla fita assolida. Ja era membre de la comunitat universitària.

Ara, cada vegada que supero una prova de validaciórecordo aquells moments i en gaudeixo, perquè penso, iamb orgull, que me’ls mereixo.

Finalment voldria manifestar que gràcies a la UOC,en situacions laborals conflictives i de vegades decebedo-res, aquests moments d’estudi i de relació universitàriaamb d’altres companys m’han ajudat a superar-les.

Un consultor em va dir: “Hi ha hagut generacionsque han estudiat per tenir un treball per a tota la vida, araa nosaltres ens cal estudiar tota la vida per tenir un tre-ball”. Crec que podem estar-hi tots d’acord.

L’esforç, a banda de ser gratificant, val la pena, de debò.

Llevo sólo dos semestres en la UOC y conozco muypoco, por tanto, de la historia de esta universidad. Ahoraya estoy más adaptado al ritmo (intenso) de estudio yconozco a más compañeros, y puedo decir que en generalla experiencia está valiendo la pena, pero al principio esode reincorporarse a la vida de estudiante, después de tan-tos años sin estudiar, se me hizo algo cuesta arriba...

A ver cómo lo llevo pasados otros diez años! ;¬)

Glòria Grau GrauGestió

Ramon Lopez SauceEstudiant

FranEstudiant

Page 36: Granotari

36

Testimonis de UOQUIS

EROTISME

Estiu 2003, l’estiu eròtic L’estiu del 2003 la UOC a través del portal Lletra va

obrir una sèrie de fòrums de debat per recomanar lecturesestivals.

Em va semblar una bona iniciativa, però no hi haviagaires intervencions i per animar el “cotarro” vaig pensarfer una consulta sobre literatura eròtica en català i vaigfer un parell de recomanacions “picants”.

L’èxit va ser total, l’erotisme va despertar en una vin-tena d’intervencions que recomanaven llibres del gènere,fins al punt que vam sortir al diari electrònic Vilaweb.

La notícia de Vilaweb encara la podeu llegir a:http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/

cerca_u.noticia?p_idint=100000728140

CURIOSITAT

También yo conocí la UOC cuando en el 1997, en unviaje a Barcelona, al pasar por delante de la Universidaden la avenida del Tibidabo, un amigo me dijo: mira, esaes la UOC, la universidad virtual. Cuando me explicó enqué consistía, a la vez que me produjo una gran curiosi-dad y atracción, sentí que estaba lejos de mi alcance, nosólo porque en aquel entonces sólo existía la catalana,sino también porque no imaginaba que yo pudieramanejar las herramientas tecnológicas hasta el punto depoder realizar una carrera a través de ellas.

Pero en el año 2000, buceando en la red y en las ofer-tas universitarias me encontré con que la UOC iniciaba laandadura en lengua castellana con las carreras de Psico-pedagogía y Ciencias Empresariales, creo que me lo pensédos días, al tercero me matriculé, aunque al principio conprudencia, por un lado con un cierto recelo al modelo ypor otro a mi capacidad en el manejo del mismo. Aquelprimer semestre de la UOC, éramos unas doscientas perso-nas entre las dos carreras y bueno, la experiencia, ¡extraordi-naria! Aún recuerdo aquella primera KDD en la plazaMayor (junto a la estatua del caballo) cuando, la noche

Joan Ramon RieraAlemany

Estudiant

Lucía SuárezRodríguez

Graduada enPsicopedagoga i estudiant

de postgrau

Page 37: Granotari

Granotari 1

37

antes de la jornada de presentación, fuimos reconocién-donos unos a otros por la foto del Campus.

Como pasa con todo, la UOC ha cambiado, nosotros,los que hemos pasado o seguimos estando en ella, tam-bién hemos cambiado, un@s nos hemos licenciado, otr@sseguimos estudiando, pero lo que no se puede cambiarson los recuerdos ni lo que todos y todas hemos conse-guido en nuestro paso por la UOC.

Uf, podría seguir hablando un largo rato, pero aquí nosenseñaron que no es bueno enviar mensajes muy largos.

Me acabo de matricular en la UOC (en Ciencias Empre-sariales) y parece que esto de cursar estudios universitariosde forma virtual puede ser una experiencia muy intere-sante y estimulante. Hace unos años dejé “colgada” lacarrera (había empezado a estudiar en la universidad pre-sencial) por motivos profesionales y finalmente he decidocontinuar y por algunos amigos, he conocido la UOC.

Todavía no ha empezado el curso pero tengo muchasganas de hacerlo. Espero encontrar muchos amigos en laUOC y poder compartir experiencias con todos vosotros.

Hasta pronto.

El primer contacto que tuve con la UOC fue enfebrero de 1999. La conocí por casualidad a través de unareferencia en un artículo de periódico. Me picó la curiosi-dad y visité su web. ¡Caramba, aquello era muy intere-sante y tenía muy buena “pinta”!

Por motivos personales y profesionales, entonces nopude profundizar más mi relación con la UOC. ¡Ya mehubiera gustado! De vez en cuando visitaba su web y estabaal tanto de las novedades que se iban produciendo.

En mayo del 2000 vi que buscaban gente para hacerlabores de consultor en Empresariales. Cuando leí los requi-sitos pensé que los habían redactado pensando exclusiva-mente en mí porque se adaptaba totalmente a mi perfil:experiencia profesional, experiencia docente, interés por lasnuevas tecnologías... La UOC me estaba diciendo “Alberto,ven conmigo”. No pude resistirme, claro.

Luego vinieron los trámites de rigor, entrevista conJosep María Batalla, reunión en Madrid, reunión en Bar-celona... Cada cosa nueva que descubría era un motivomás para afianzar mi relación con la UOC.

José CarlosEstudiant

Alberto BenitoPeregrina

Consultor i doctorat

Page 38: Granotari

38

Testimonis de UOQUIS

En septiembre del 2002 comencé el doctorado en laUOC. Una experiencia irrepetible que necesitaría variashoras para describir.

Creo que seré una de las personas que más alumnosha traído a la UOC de manera informal por la vía del“boca a oreja”. De memoria, calculo que unas cincuentao sesenta. Algunas de ellas, de la manera más insospe-chada y surrealista: en un hipermercado, mientras com-praba un ordenador portátil; en la sala de espera de unaeropuerto; mientras estaba rellenando un parte de acci-dente de coche con la persona que me acababa de dar ungolpe; a la camarera de un bar de copas... cualquier sitioes bueno para contar las maravillas de la UOC. Si algunavez dan un premio al mejor prescriptor o difusor de laUOC, seguro que me considerarán como candidato.

COMPLAENÇA

La meva història a la UOC comença a finals de 2002,quan decideixo fer el segon cicle de Documentació. Japortava temps donant-li voltes al cap que no em podiaquedar només amb la diplomatura en Biblioteconomia, ino em veia capaç de compatibilitzar els estudis presenci-als amb la feina, així que vaig provar sort a la UOC. Im’hi vaig sentir tan bé que m’hi he quedat. Ja porto qua-tre semestres d’estudis i de bones amistats (qui ho diria,així, tan virtual!).

Yo estoy matriculado en el posgrado de Dirección deMarketing y hasta ahora me va muy bien. Había oídohablar de la UOC y de la formación virtual, y realmentese han cubierto mis expectativas.

Julio del 2000, año de nuestro Señor, momento en elque me incorporé a esta interesante iniciativa educativa.

Uf, tengo la sensación de que haya transcurrido todoun milenio. Se han sucedido rápidamente muchas viven-cias e importantes hechos desde entonces.

En esa fecha, inaugurábamos el primer centro de laUOC en Madrid, una apuesta por acercar un nuevo

Marta NavarroNogueras

Estudiant

RaúlEstudiant de postgrau

Jorge BronetResponsable de la Seu

UOC de Madrid

Page 39: Granotari

Granotari 1

39

modelo pedagógico de educación superior basado en eluso intensivo de las TIC a la sociedad y ciudadanía espa-ñola, un hito en la joven pero intensa historia de nuestrauniversidad.

Recuerdo que por aquellos primeros días debíamosexplicar, sin remedio, a todos aquellos que se interesabanpor una opción universitaria diferente, antes que nada,qué era Internet, para pasar a describir nuestro métodode aprendizaje. ¡Qué complicado se hacía!, de verdad.Algunos de nosotros ni tan siquiera podíamos imaginarlas innumerables posibilidades que la Red de redes iba aabrir o su impacto sobre las maneras de hacer tradiciona-les y usos habituales.

Parece mentira, tan sólo han transcurrido cuatro añosy todo ha cambiado sustancialmente, es una locura. Hoyya no recibimos la demanda de explicar esta tecnología ynuestro asesoramiento se concentra en la forma de estu-dio que proponemos y las recomendaciones personaliza-das según cada caso concreto.

Con Internet ha sucedido algo similar a lo ocurridocon los teléfonos móviles, algunos no concebimos nues-tras vidas sin ellos y parece que siempre hayan existido,cuando son herramientas de comunicación recién nacidas.

Éramos la especie desconocida, el bicho raro del sis-tema universitario. Ahora son muchas las universidades ycentros educativos españoles que tienen como objetivoestratégico y prioridad la incorporación paulatina de lasTIC en sus modos de enseñar. Nos convertimos hacemuy poco, así, en punto de mira o centro de atenciónpara el cambio y el desarrollo educativo.

Pero antes de que esto ocurriera, tuvimos que enfren-tarnos a otra gran batalla: la idea de rivalidad entre cali-dad y metodologías de aprendizaje no presenciales con lautilización de Internet. Actualmente, se empieza a aban-donar la incorrecta noción que enfrenta la excelencia a laformación virtual.

Todavía existe otro frente abierto. Hablo de la com-prensión del coste de la formación on-line. Detrás deella, encontramos un equipo profesional muy nume-roso, personas de carne y hueso (personal de gestión,personal docente colaborador, profesorado propio,direcciones de programas y de estudios, miembros delConsejo de Gobierno y autores), instalaciones en cincocomunidades autónomas, en España, y varias fuera deella, además de una inversión de envergadura en tecno-

Page 40: Granotari

40

Testimonis de UOQUIS

logía punta. Aunque este enemigo tiene los días conta-dos, el entorno empieza a verlos. De hecho, son muchaslas instituciones educativas de prestigio que han puestoen marcha iniciativas de teleformación que generanconsiderables pérdidas.

Muchas veces intento imaginarme el futuro cercanoy puedo concluir sinceramente que no sé cómo será elmundo dentro de otros cuatro años pero si continúanavanzando los cambios con tanta velocidad será muy dis-tinto, ni mejor ni peor, diferente. De lo que sí puedoestar seguro es de que nuestra universidad seguirámutando y avanzando permanentemente para ayudar ala sociedad a superar sus próximos retos. Para ello conta-remos, sin ningún lugar a dudas y como lo hemos hechohasta ahora, con la opinión, las aportaciones y la partici-pación de todos los agentes de nuestra comunidad uni-versitaria, especialmente los estudiantes.

VIRTUALITAT

Viure la virtualitatEl més difícil de treballar a la UOC és haver de traduir

tot allò que passa al teu voltant en llenguatge virtual. Elque per a altres universitats és el més habitual, el que ésnormal, per a la UOC es converteix molts cops en tot untour de force on la imaginació és al poder. Tant és del temaque es parli.

Un tema estrella són les beques de mobilitat, és a dir,beques perquè la gent d’una universitat segueixi un curs auna altra universitat: i els pagarem els desplaçaments,l’habitatge i els àpats? Molt bé, però, per al que vol estu-diar a la UOC, quins desplaçaments, habitatges i àpats lipagarem?

En qüestions de cooperació al desenvolupament eltema ratlla, de vegades, el surrealisme. No, no, en prin-cipi, els voluntaris de la UOC no aniran a tal o tal altrepaís: la idea és que facin voluntariat des de casa [?] Sí, sí,des de casa i a través d’un campus virtual, amb la solaajuda del correu electrònic, una aula, un grup de treball.Hi ha qui encara no creu que l’e-learning pugui aportar resal desenvolupament dels països menys avançats.

Ismael Peña LópezDirector del Campus for

Peace

Page 41: Granotari

Granotari 1

41

De vegades, però, passa al revés. Recordo una reunióentre universitats per parlar de temes d’ecologia i reciclatge:“Ah, tu ets el representant de la UOC? No ets real, no? Etsun holograma i tots et veiem però en realitat no ets aquí”.

Sí, sí, la veritat és que la proporció de gent queconec sense haver-los vist mai cara a cara comença a serpreocupant.

AGRAÏMENT

A la meva tutora, Laura Borràs.No sóc graduat UOC i ni tan sols he aprovat encara

un sol crèdit, però li dec molt a la UOC i més encara, a laLaura. Mai ho he expressat.

Gràcies a ella vaig entendre que la UOC és gran, moltgran, com diuen per allà. Transmet un no sé què quereconforta, és propera a tu i t’enamora.

El gener del 1999 m’operaven d’urgència d’un des-preniment de retina sever. Feia dos mesos que haviainiciat Filologia Catalana. No vaig poder continuar,però la Laura va estar molt propera a mi. No sóc gairebo amb compensacions i agraïments, i avui saldo eldeute.

Han passat cinc anys ja i avui torno a ser estudiantUOC i sabeu... RES M’OMPLE MÉS D’ORGULL.

Gràcies, Laura.

Vaig començar Psicopedagogia l’any 2000 unamica espantada perquè mai havia sigut amiga delsordinadors. Si tot va bé, el proper semestre finalitzaréels estudis.

Durant aquests anys a la “uni” he conegut un muntde gent gràcies als fòrums i he pogut gaudir dels avan-tatges que ens ofereix la UOC.

Agraeixo l’esforç a tot el professorat perquè hansabut transmetre’m uns coneixements que han pogutenriquir el meu camp professional i personal, i a tota lagent que cada dia fa possible que el Campus sigui unespai de trobada.

FELICITATS A TOTES I TOTS!

Anton Ayats MolistEstudiant

Gemma Gras SamitierEstudiant

Page 42: Granotari

42

Testimonis de UOQUIS

Mi experiencia en la UOC es algo impensable, apesar de que estudiar Derecho era mi ilusión. He dedecir que vivo aquí en Reus, actualmente, y que siemprehe estado en Cataluña, aunque soy de origen peruano.Estudiar en la UOC es lo mejor que me puede habersucedido. Estoy muy contento, es mi segundo semestreen DRET y espero compartir el final de mi carrera contodos vosotros.

Mucha vida para la UOC, para su personal y para elinventor de este sistema de formación universitaria.

Saludos.

Estic estudiant a la UOC des de l’any 1998. Si tot vabé, aquest proper semestre acabaré la carrera. Encara quehi ha hagut moments molt durs, només puc dir que estu-diar a la UOC és un plaer.

Volia aprofitar aquesta oportunitat per donar-li lesgràcies a la Maria Ribera Sancho (la meva primera tutoraque ja no treballa a la UOC) per la seva implicació i ajudacap a tots els seus tutorats.

Bueno, soy colombiana y no conozco España, ni heido nunca a Europa. Yo soy estudiante de la UOCdesde el año 2000, he vivido parte de los cambios, res-peto el trabajo de los equipos de las diferentes discipli-nas en la UOC, pues sigue siendo en este momentouno de los mejores, si no el mejor, campus virtuales enhabla hispana. Muy humana a través del contacto conlas tutoras. Gracias a la gente de la UOC, a la visión delrector que hace de la tarea de crecimiento de la univer-sidad virtual una labor perfectible día a día. Dios lesbendiga.

Sospecho que la UOC se ha adelantado unos cuantosaños a lo que será el procedimiento normal de formaciónuniversitaria, tanto por el aprovechamiento ejemplar delas nuevas tecnologías como por el sistema utilizado,cuya eficacia académica y justicia evaluativa contrastancon otros métodos tradicionales.

Mi más entusiasta felicitación y agradecimiento aquienes han hecho posible la creación de la UOC.

Juan Ramirez CruzEstudiant

Nuri Jover MallolEstudiant

Lucy Mejía CalderónEstudiant

Pin Iglesias RatoEstudiant

Page 43: Granotari

Granotari 1

43

Cuando me matriculé hace tres años para acabar misestudios no sabía de lo que yo sería capaz de hacer ni de loexigente que podría resultar. Ahora, cuando puede que ter-mine mi carrera en menos de un mes, sólo puedo dar lasgracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí,contando nuestras experiencias y pudiendo decir que gra-cias a la UOC hemos aumentado nuestros conocimientosen nuestras materias, en el manejo de las TIC pero sobretodo hemos ganado en autoestima sintiéndonos capaces decualquier cosa y afrontando con más ánimo nuestro futuroprofesional y personal. Veo el futuro con más ilusión yesperando que a partir de este momento los madrugonessean sólo por el niño que estamos esperando mi mujer y yo.

La UOC significa para mí la posibilidad de realizar misestudios de Derecho con métodos directamente encamina-dos al aprendizaje y la comprensión de los tipos jurídicos yno centrados exclusivamente en el dogma y la teoría comoocurre con otras universidades a distancia.

La UOC me ayudó asimismo a tomar más estrechocontacto con las nuevas tecnologías y a utilizarlas en lastareas intelectuales.

En el aniversario de la UOC no puedo menos quedecir: gracias por existir.

Éste es mi quinto semestre en la UOC, estoy estu-diando Informática y me siento contento y agradecido.Estudiar en la UOC me ha servido para formarme, no sólotécnicamente sino también en mi habilidad de reconocermis limitaciones y animarme a continuar a partir de ellas.

Entre los aspectos de la UOC que me resultan llamati-vos y estimulantes, me gustaría resaltar el hecho de con-tar con un rector con una trayectoria académica tanbrillante y larga. El rector Ferraté es un visionario y unconstructor incansable. ¡Un ejemplo para todos!

Os deseo que vuestro paso por aquí sea como mínimotan inspirador como el mío y que tengáis acierto en vues-tros estudios.

La UOC no sólo nos sirve como espacio de estudio yaprendizaje continuo, es algo más, es un lugar de encuen-tro, de dialogo, de tolerancia, en el que cada día todosaprendemos un poco más, no sólo sobre las materias que

Joaquín DomingoVaqueroEstudiant

Raquel Alicia Actis-Dato Martínez

Estudiant

José María FocesMorán

Estudiant

Margarita ÁlvarezMontesEstudiant

Page 44: Granotari

44

Testimonis de UOQUIS

cursamos, sino sobre las personas y sobre nosotros mis-mos, sobre nuestra capacidad, disciplina, responsabili-dad, a convivir, a trabajar en equipo...

Gracias a todos los que hacen posible el Campus, jun-tos hemos logrado estos diez años de historia que sonsólo el comienzo del camino.

¡Felicidades a todos!

DINAMISME

Quinze anys després d’acabar els meus primers estudisuniversitaris, d’ésser un home polifacètic (tenir un negocipropi, fer classes...), de tenir fills i dona, i uns pares quenecessiten la meva ajuda, i de no tenir Internet a casa (queaixò també compta), vaig decidir provar de tornar a estudiar.

La meva alegria va ésser quan vaig veure que “encaraserveixo” i que, gràcies al mètode d’avaluació continuadade la UOC, res no és impossible.

Després de tres anys que em vaig matricular, enguanyem llicencio.

Gràcies a la UOC per posar els mitjans, a Déu perdonar-me la voluntat i a la meva dona per tota la resta.

Ànims per als que comenceu o voleu començar,endavant!!!

SUPORT

Al juny de 2003 vaig començar la meva aventura peraquesta universitat tan singular. Al principi tenia moltapor de no adaptar-m’hi i de sentir-me sola, però per sor-presa meva no ha resultat pas ser així.

Particularment m’ha canviat la vida i estic tenintl’oportunitat de poder realitzar un somni, que d’altramanera hauria sigut impossible.

He conegut persones encantadores: estudiants, con-sultors, personal de secretaria, del centre de suport,d’informàtica... que m’han ajudat i m’ajuden. A tots elshe d’agrair molt i aprofito aquest espai per fer-ho.

Algun dia em graduaré, però l’experiència que estictenint en aquest campus no l’oblidaré mai.

Gràcies, UOC.

Joan Antoni FerreresMeseguer

Estudiant

Marta García RoigEstudiant

Page 45: Granotari

Granotari 1

45

Aquest semestre acabo Empresarials i en els vuitsemestres que he estat a la UOC em sembla que, excepteen els dos últims, he dit que deixava la carrera a migsemestre cada cop. Sort que sempre he tingut algú alcostat...

Formo parte del presente de esta universidad de lacual me siento orgullosa.

Me matriculé en Ciencias Empresariales y éste es misegundo semestre y quiero adherirme a la celebraciónde los diez años de historia.

Puedo explicarles que tengo las mismas ilusionesque el día que me matriculé y más. No me ha decepcio-nado, al contrario. Me siento bien estudiando y nuncaestoy sola, aunque sean las tres de la mañana, siemprehay alguien ahí.

Estoy encantada con mis compañeros, algunos handejado de ser virtuales y se han convertido en reales.Entre todos nos apoyamos en las horas bajas y en losproyectos.

Quizás resulte repetitiva y aburrida, pero para mí, eslo más lindo que me ha pasado en los últimos tiempos.Me hace sentir bien y eso se proyecta en la vida laboral,familiar y social.

Un deseo: que entre los proyectos de la Universidad,se pueda vislumbrar la posibilidad de que algún díapueda instalarse también en mi país, Argentina.

Quan vaig conèixer la UOC se’m van obrir les portesd’uns estudis que feia anys que volia fer però que les cir-cumstàncies laborals i personals no em deixaven.

Em feia por que no m’agradés, que em sentís soladavant la màquina, davant els llibres i les PAC, però noha estat així. Una de les coses que més m’ha impressio-nat d’aquest sistema d’estudi és que no m’he sentit solaen cap moment, sinó acompanyada sempre de tots elsqui, amb mi, s’endinsaven en el camí de la filologia.

Només em falta un any i he de dir que ha estat unplaer.

Tota la meva colla d’amics i amigues de la facultatd’Empresarials ens vam matricular a la UOC per cursarADE; al principi estàvem una miqueta perduts però a

Patri Barbarà EsterEstudiant

Diana Gloria CeballosFernández

Estudiant

Ció MuntéEstudiant

María del Mar VerdeVázquezEstudiant

Page 46: Granotari

46

Testimonis de UOQUIS

poc a poc vam començar a engegar motors i avui diatots estem graduats en ADE. És molt bonic conèixergent maca en la primera universitat i després poder con-tinuar compartint moments d’estudi amb ells i elles, éscom si haguéssim fet un pacte d’estudiar tots el mateix,sembla increïble però és cert. També cal dir que hemconegut molta gent a través de la UOC i que s’hanincorporat al grup.

Molts petons i fins aviat.

VALENTIA

Vaig descobrir la UOC a través d’un company defeina a mitjans de 1999. La idea em va conquerir deseguida: era la manera de finalitzar els meus estudis deDret que, malgrat haver completat el primer cicle en unauniversitat presencial, havia donat ja per definitivamentabandonats perquè em dedicava a una professió ambhoraris difícils, i aleshores em trobava treballant moltlluny de casa. Una altra dificultat afegida era que ni tansols disposava d’ordinador i sabia ben poca cosa d’infor-màtica i d’Internet.

El gener de 2000 vaig començar la meva segona etapad’estudiant. A poc a poc (els inicis van ser difícils per allòde no tenir la informàtica gaire per la mà), malgrat haverpassat per alguns entrebancs personals (canvis de feina,d’estat civil, de residència, etc.), de manera progressivavaig anant aprovant assignatures i m’omple d’orgull dir-vos que ara ja tinc el final de la llicenciatura a l’abast dela mà. Ha estat tota una proesa.

Us he de dir que a la UOC sempre m’he trobat molt agust. Mai de la vida m’hauria vist amb cor de finalitzaruna carrera tan dura com és la de Dret en una universitatsense les particularitats de la UOC. Matricular-m’hi aque-lla tardor de 1999 va ser una decisió valenta, potser unade les més encertades que he pres mai.

Gràcies i salutacions a tothom.

Marcos Lara GonzálezEstudiant

Page 47: Granotari

Granotari 1

47

NOSTÀLGIA

Jo vaig decidir estudiar a la UOC per poder estudiar unacarrera universitària sense anar-me’n de l’illa (Eivissa).

Bé, sóc una mica gandul i nostàlgic, però què voleu?

Empecé en esto de la UOC en 2001 cuando terminéla otra carrera que cursé en la universidad normal, en lade Castilla-La Mancha para ser más concretos. Desdeentonces todo me ha ido más o menos bien, sólo me haquedado una asignatura en estos años y estoy casi paraterminar mi carrera ya. El modelo de estudios creo queestá muy bien enfocado, mucho más práctico que el quese desarrolla en la universidad normal, donde sólo secogen apuntes y se hacen exámenes.

Espero que termine todo bien y por ahora puedodeciros que lo de estudiar en la UOC ha sido todo unacierto.

A veces se hace raro decir a la gente que estudiaspor Internet, pero cada vez va siendo algo más normal,con la ventaja del horario flexible. Eso sí, echo demenos las juergas universitarias –ja, ja, ja, ja– y la rubiaque se sentaba al lado –je, je, je, je. Por lo demás, todoun acierto.

PERSEVERANÇA

Conocí la UOC por medio de un anuncio en la prensa.Enseguida comprendí que al no ser presencial, era precisa-mente lo que necesitaba para poder estudiar Derecho, queera mi segunda vocación. Soy médico especialista en oftal-mología, con treinta años de ejercicio profesional.

A pesar de mi edad, el trabajo, mi familia con treshijos, etc., empecé con gran ilusión. Encontré a una grantutora como Anna Rovira y grandes profesores comoLourdes Salomó. He de reconocer que sólo uno en toda lacarrera, no dio la talla para ser profesor de la UOC, peroel Civil V se superó gracias a que en mi escalera viven uncatedrático de Civil de la UB y una juez.

José Juan GómezEstudiant

Víctor SánchezPalacios

Estudiant de Dret

SantiagoAbengoechea Beisti

Graduat

Page 48: Granotari

48

Testimonis de UOQUIS

Actualmente he terminado la carrera y puedo decirque se puede hacer mucho bien a personas con pocosrecursos y que no tienen quien les asesore.

Animo a todos a que perseveren, que nunca es tardepara hacer algo positivo y que la UOC es el medio idealpara conseguirlo.

Després d’uns quinze anys d’abandonar la universitatpresencial, vaig decidir que volia fer alguna carrera.Durant cinc o sis ocasions vaig ser rebutjat per la mevanota de PAAU de vint anys abans. Finalment vaig poderentrar, vaig treballar molt a gust i ja he acabat, ja esticgraduat. Molta sort i bona feina.

Vaig començar els meus estudis d’Enginyeria Tècnicaen Informàtica de Sistemes el segon “semestre” de l’any1999. Recordo que, encara que la navegació pel Campusera senzilla, em costava una mica arribar als contingutsque cercava.

Encara no he acabat la carrera però no em quedagaire. La vaig començar amb un amic però aquest es vacansar al primer semestre i jo em vaig desanimar força, jaque de sobte em vaig trobar sol.

No obstant això, vaig continuar i ja han passat unsquants anys. De fet, he animat altra gent (com el meugermà Víctor d’Humanitats!) a estudiar a la UOC.

Ànims als que comencen i molta sort als que han acabat!Salutacions.

No pensava enviar cap relat però ara estava pensantentorn del tema d’educació a les Illes i crec que pot seril·lustratiu de com ens trobem i sentim a voltes. Jo haviaacabat Magisteri i tenia ganes de continuar estudiantperò com que era de Menorca, volia estudiar des deMenorca, no des de Mallorca. A Mallorca em van dir quea distància només podia fer les “assignatures pont”. Lla-vors vaig fer les “pont” des de Menorca i l’any següentvaig descobrir la UOC. Record que era ben al principi i noes tenia clar si es podia estudiar a la UOC sent deMenorca. Sabia que la Conselleria de les Illes havia fet unpacte amb la UOC, però no sabia si es podia. Després demoltes telefonades vaig esbrinar que podia estudiar a tra-vés de la UOC. Vaig anar un dia a Barcelona i em vaig

Miguel Ángel MéndezGil

Gestió

Joan Muniesa RubioEstudiant

Ana Betlem PonsSans

Estudiant

Page 49: Granotari

Granotari 1

49

matricular de quatre assignatures. Com que en aquellmoment vivia al camp i la xarxa era de telèfon rural i noem permetia la connexió a Internet, ho vaig deixar. Des-prés d’uns anys vaig rebre una carta on se m’animava atornar a començar. Ho vaig fer. Ara, si no hi ha novetat,just em queden les pràctiques de Psicopedagogia per apoder acabar la llicenciatura de Psicopedagogia. Ara fados anys que es pot estudiar Psicopedagogia des deMenorca i la UIB s’ha descentralitzat bastant, amb la qualcosa ha millorat molt l’oferta. Així i tot, la UOC està pre-nent força entre la gent de l’illa, ja que és una eina queens permet rompre les dificultats de la insularitat.

Era pel setembre del 1996 quan vaig començar Psico-pedagogia a la UOC i ara som al curs 2004-2005, primertrimestre, i acabo de fer la darrera assignatura –el Pràcti-cum II. Són vuit anys d’estudiant (dec ser el més vellsuposo –tot un rècord!). Estic content d’haver estat a laUOC perquè m’ha permès reciclar-me al meu ritme (peraixò vaig fer Psicopedagogia, per reciclar-me, ja que sócpedagog). Això sí, una mica car sí que m’ha costat, aquestreciclatge. Vull felicitar la iniciativa de la UOC, que vaigseguir des dels seus inicis com a vertadera alternativa pera les persones que vivim lluny dels centres universitaris;iniciativa del segle XX per al segle XXI.

Em quedava un curs pendent d’Administració i Direc-ció d’Empreses que, per incompatibilitat amb la feina, nohavia pogut fer, i amb la UOC finalment ho he aconseguit.Us animo a treballar força i amb constància, ja que ésl’únic secret per assolir els vostres reptes personals.

Salutacions.

La UOC em serveix per compaginar estudis i feina.També m’ha servit per poder fer allò que de més jove novaig acabar, Dret, és un treball de pencaire i de moltadedicació, però sincerament crec que val la pena. Heconegut gent força maca de manera virtual, encara queespero i desitjo conèixer alguns dels companys de formapersonal.

Josep Calm MasóEstudiant

Luis Manuel TiradoGarcia

Gestió

Josep M. AiximenoChinchilla

Estudiant

Page 50: Granotari

50

Testimonis de UOQUIS

En el año 1998 conocí la UOC en un viaje de trabajoque realicé a Barcelona. Coincidí en una conferenciasobre energía con una persona que me dijo que estandoen un pueblo del Valle de Aran estudiaba derecho.

Llamé a la UOC, pero por entonces, sólo se impartíaenseñanza en Cataluña.

Navegando por Internet hace cuatro años, en el año2000, me volví a topar con la UOC, esta vez llamé y mematriculé de Derecho.

La experiencia hasta el momento es positiva. Si todose me da bien, me licenciaré el próximo año. El métodoes bueno, eso sí, hay que estudiar todos los días, aquí nose regala nada.

En fin, como alguno de los comentarios que he leído,si hace cuatro años me dicen que podía estar licenciadoen Derecho, con un trabajo y una familia, no me lohubiera creído, sin embargo, este sueño puede hacerserealidad relativamente pronto...

Yo no tengo ningún relato especial, salvo que paramí reencontrarme con los estudios ha sido maravilloso.Dejé de estudiar hace quince años por un accidente decoche con lesiones definitivas (estoy en silla de ruedas).Lo mejor que me ha podido pasar en el último año esestudiar en la UOC, y eso que mi trabajo me supone estardesde las 8.30 horas hasta las 21.00 horas ocupado.

Creo que la UOC es una oportunidad de oro para losque teníamos esa asignatura pendiente (nunca mejordicho) y que en mi caso se unía el problema de la falta detiempo por el trabajo y la movilidad reducida de la sillade ruedas (aunque viajo más que el baúl de la Piquer).

Bueno, pues esa es mi experiencia. Saludos a todos loscompañeros y a los profesionales que hacen que esto fun-cione.

REALITZACIÓ

Me acuerdo de que me matriculé en la UOC para aca-bar la carrera que empecé en 1987 en la UB.

Era el 14 de diciembre de 2001 y caía una tromba denieve que casi me hizo volver a casa sin matricularme.

Roberto Getino De LaMano

Estudiant

Ignacio TremiñoGómez

Estudiant

Joana FinchSalamanca

Estudiant

Page 51: Granotari

Granotari 1

51

Iba con mi coche por la autopista pensando: ¿merece lapena arriesgarse a tener un accidente por conseguir unsueño? Ahora puedo decir que sí. Me queda menos de lamitad de la carrera y le he cogido tanto gusto a estudiardesde casa, que cuando acabe con Ciencias Empresarialesseguiré con ADE o Investigación y Técnicas de Mercado.

Fou a Florència l’any 2001, mentre treballava en ellaboratori d’una empresa farmacèutica i vivia amb la mevacompanya, la Marta, que vaig veure que no únicament deciència viu l’home. Entre tant d’art i tantes impressionantsvivències durant aquells sis mesos, l’ambient florentí i laMarta –estudiant en aquells moments d’Empresarials– emvan impulsar a complir un dels meus somnis des de petit,és a dir, estudiar Història i Filosofia.

Auguri amici!

Sembla que va ser ahir quan vaig començar a estudiara la UOC, en canvi, ja fa més de tres anys... qui ho diria!

Gràcies a la UOC, estic estudiant la carrera que sem-pre havia somiat fer i que per qüestions personals i labo-rals no la vaig poder fer en el seu moment. Milers degràcies!!!!!

Fins ara estic molt contenta de formar part de laUOC. Una de les coses que més agraeixo d’ella són lesamistats que he pogut fer, com molt bé deia l’AbelRobledo en el seu relat (una abraçada, Abel, ben forta!).

En fi, desitjo que la UOC pugui celebrar molts mésanys i jo poder-ho veure!!!!!

La meva experiència a la UOC, puc dir que no nomésha estat positiva, sinó que m’ha ajudat a madurar i m’haacompanyat en els darrers anys, essent testimoni d’etapesmolt felices i d’altres malauradament poc afortunades.En totes elles la UOC i jo hem estat juntes, i quan dic laUOC, em refereixo al continu aprenentatge, a tenir lasort de conèixer gent molt especial, gent que ha passat aformar part del cercle personal més íntim.

Mirant enrere, tinc molt present per sobre de tot lail·lusió de cada principi de semestre, la il·lusió compartidaamb els companys, i a mesura que avançaven els semes-tres, la il·lusió per veure realitzat un somni aconseguit.Evidentment, fer el pas de matricular-se en qualsevol car-

Jordi Ferré GorrizEstudiant

Alexandra DamasCasadevall

Estudiant

Carme Moreno GavaraEstudiant

Page 52: Granotari

52

Testimonis de UOQUIS

rera universitària comporta tot un seguit d’experiènciesmolt enriquidores. Aquestes experiències es succeeixen, unarere l’altra, i tret dels nervis d’entregar les PAC a temps i desuperar les PV...;-), de negatiu, no hi ha res més. Què hi hamillor que sentir-se satisfet per tots els coneixements ques’adquireixen al llarg de la UOC? Què hi ha millor queveure com professionalment s’obren unes portes inimagina-bles? Què hi ha millor que estar envoltada de companys,consultors i tutors, amb afinitats i objectius molt similars,que et fan sentir molt i molt a gust.

Només puc dir que formar part de la UOC ha estat, ési continuarà essent, una de les millors experiències de lameva vida.

Una abraçada a tots.

Fa anys, molts anys, quan jo era una noia jove, emvaig trobar amb dos fills i la feina de fer-los créixer i com-paginar-ho amb la tasca de mestra. Sempre tenia unsomni –el dia que el meu fill petit fes cinquè d’EGB, jotornaria a la universitat i faria la llicenciatura de Psicolo-gia...–, però el temps va anar passant i cada cop es feiamés complicat anar a la UAB, fins que va néixer la UOC.Des del primer moment em va interessar, el temps impla-cable ha anat passant i, si tot va bé, el juny proper farérealitat el somni de fa vint-i-cinc anys.

Felicitats a la UOC i aquells que amb ella hem pogutfer realitat algun dels nostres anhels.

Vaig començar el setembre de 2001. Tothom al meuvoltant creia que ho deixaria (actualment tinc cinquanta-sis anys), però... he acabat, i aquest primer quadrimestreem llicenciaré en Ciències del Treball.

Tot i l’esforç, els resultats són fortament positius atots els nivells i, estudiant a la UOC, he aconseguit queun “somni” es converteixi en una veritable realitat.

Vaig començar a estudiar Ciències Empresarials demanera presencial a la UPF de Mataró en règim nocturn,ja que treballo. Suposa un gran esforç anar-hi, prestaratenció després de la jornada laboral, prendre apunts itornar a casa cansada, sense saber ben bé si tot el quet’han explicat ho has rumiat prou.

Dolors ArmengolCoscollola

Estudiant

Asunción Sanz MirónEstudiant

Patro LorenzoBernabéEstudiant

Page 53: Granotari

Granotari 1

53

Una amiga, companya ara, em va explicar el sistemade la UOC i, tot i que al principi no n’estava gaire con-vençuda, vaig decidir fer el salt.

Tens el apunts des del principi, t’ho organitzes a lateva manera, si fas PAC APRENS dia a dia... Això és verí-dic. Aprenem TOTS cada dia perquè ens esforcem peranar cap endavant, encara que és més difícil. Perquè hoés, no ens enganyem. Encara que tinguis els apunts ipuguis consultar, de vegades et sents (jo em sento) unamica sola i perduda.

Però quan veus que els resultats van sortint bé iqueda menys, penses: “Vinga, va, que només queda vali-dar”. I valides... quina satisfacció, oi? Els exàmens, pelque m’han dit, són més difícils, és clar, perquè no hassuperat l’avaluació continuada.

Des d’aquí encoratjo tothom a continuar amb elsseus somnis, que es facin realitat.

En mi caso, conocí la UOC a través de un reportaje detelevisión. Éste es mi tercer semestre como estudiante deDerecho, y debo decir que gracias a esta universidadestoy cumpliendo con un sueño que me rondaba hace yaalgunos años, pero que no había puesto en práctica porno encontrar ni tiempo ni medios adecuados para micaso particular.

Estoy muy satisfecha con el método y creo que estoyaprendiendo mucho. Me siento apoyada, tanto por losconsultores como por mis compañeros, y creo que eltiempo que le estoy dedicando merece la pena. No quierodecir con esto que no haya cosas que no puedan mejo-rarse. Como se constata de hacer un recorrido por losdiez años de funcionamiento de esta universidad, todo essusceptible de mejorarse y siempre se puede avanzar unpoquito más. Pero creo que el camino que ha iniciado laUOC es el adecuado, y todos podemos poner nuestro gra-nito de arena para que siga avanzando.

Estudiar a la UOC ha suposat poder fer aquella car-rera que sempre havia somniat, aquella carrera que en unprimer moment no vaig poder fer, i tot i algun entrebanci gràcies al suport incondicional de la meva tutora, laLaura Borràs, crec que podré acabar, un any o altre: Filo-logia Catalana.

Teresa GonzálezEspina

Estudiant de Dret

Imma PujolPratdesaba

Estudiant de FilologiaCatalana

Page 54: Granotari

54

Testimonis de UOQUIS

Trabajaba en una empresa privada en el año 2001 yésta me ofreció la oportunidad de estudiar un máster o loque quisiera para reciclar mis conocimientos. Contabacon dos licenciaturas de procedencia de la universidadpresencial desde hacía una docena de años. Así que,como no tenía tiempo de asistir a clases y tampoco meapetecía después de una jornada laboral amplia y siempreviajando, descubrí la UOC tras averiguar como se estu-diaba de una forma alternativa que no fuera presencialsino virtual y on line. Elegí Ciencias del Trabajo y me pusemanos a la obra. Descubrí el encanto de estudiar on line yel rigor y la disciplina que exige la enseñanza virtual.Estudié y profundicé muy duramente en los cinco semes-tres en los que estuve matriculada y conseguí terminarcon éxito. Completar mi formación en la UOC me hapermitido optar a trabajar en la Administración pública yademás cumplir mi sueño adicional de ser profesora aso-ciada en la universidad presencial.

También tengo que referenciar que much@s compa-ñer@s se quedaron en el camino y otr@s continúanestando ahí, aunque he de decir que siempre quedará enmí el recuerdo tangible de su paso por la experienciaestudiantil en la UOC.

Hasta siempre, UOC.

Cuando empecé en el 1994 a estudiar la diplomaturade Empresariales en Logroño, me parecía imposible ter-minar la carrera, de hecho la tuve que dejar abandonadaunos años por ser incompatible con mi trabajo y mi vidafamiliar. Pero en el año 2002 llegó la solución para mí,me matriculé en la UOC. Ya hacía un par de años que laconocía y me costó bastante dar el paso de matricularme,suponía para mí un nuevo reto que no podía dejar amedias. Ahora ya sólo me quedan dos años y medio paraterminar la carrera y casi me parece imposible... todo unsueño hecho realidad.

Estoy convencida de que la universidad virtual será elfuturo para muchas personas y para muchas universida-des. De hecho, algunas ya plantean la posibilidad dehacer algunas asignaturas virtuales.

En fin, muchas gracias a la UOC por la gran oportuni-dad de terminar mis estudios.

M. Carmen BañuelosMadera

Gestió

Rebeca GosensMartínez

Estudiant

Page 55: Granotari

Granotari 1

55

ORGULL

Vaig començar a la UOC al febrer del 2000 la llicencia-tura de Dret. A hores d’ara, si aprovo les assignaturesd’aquest semestre, només em quedaran tres assignatures pera llicenciar-me. Estic orgullós de formar part d’aquesta uni-versitat i li agraeixo enormement l’oportunitat que m’hadonat de treure’m una carrera universitària. Senzillamentfantàstic.

Vaig decidir començar a estudiar quan veia els meusamics que començaven a anar a la universitat i jo m’estan-cava al treball.

Al dia d’avui n’estic superorgullós i sóc jo el que animoels altres. La UOC m’està formant a tots els nivells i li esticmolt agraït..., i això que encara porto la meitat! :-)

Soy consultor de las licenciaturas en Derecho y Cien-cias del Trabajo de la UOC desde septiembre de 2001.Cuando vi el anuncio en la prensa, pensé en no presen-tarme. Ahora creo que es una de las decisiones más acer-tadas que he tomado. Me enorgullece participar en unauniversidad pionera en una nueva forma de comprenderel conocimiento universal, es decir, la universidad.

En 2001 dimití de mi cargo de concejal en mi ciudad,después de seis años (una legislatura y media) por deci-sión propia debido a problemas personales.

Como nunca me liberé durante mi etapa política y tra-bajaba durante el día en mi puesto de trabajo y por lasnoches en el Ayuntamiento hasta altas horas de la madru-gada, decidí que la costumbre de “trasnochar” la podíaemplear en mí mismo, y decidí matricularme en la UOC.

Yo mismo era escéptico acerca de mis posibilidadesde acabar mis estudios cuando empecé. Después de tan-tos años sin estudiar, me parecía imposible, la verdad.

Ahora, prácticamente estoy finalizándolos, y real-mente, creo que el esfuerzo ha merecido la pena y queesta experiencia universitaria me ha permitido demos-trarme y demostrar que, con esfuerzo, tesón y sobre todoayuda por parte de la UOC, es posible obtener un título

José AntonioSaborido Couso

Estudiant

Raúl Jiménez VizueteEstudiant

Carlos Álvarez-Ossorio F.

Consultor

Antonio HernándezGomarizEstudiant

Page 56: Granotari

56

Testimonis de UOQUIS

universitario y más aún, participar de esta comunidadque tan amable y cordialmente me acogió.

Gracias por ayudarme a hacer mi sueño realidad.

INSPIRACIÓ

A trenc d’auba guspirava un somni per una nova pro-posta, una mena de delir d’un projecte insòlit. Un cantidíl·lic? Un cant d’infants?

Tot seguit, la voràgine. Certament el temps es triplicà iheus ací que els lletraferits vam trobar un vell somni cercat.

Per molts anys!

El filósofo y matemático alemán Leibniz (Leipzig,1646-Hannover, 1716) dijo: “Las bibliotecas acabaránsiendo ciudades”.

El estudiante que ahora les escribe (1963-sine die)dice: “Las universidades acabarán siendo como la UOC”.

CONVENCIMENT

Quan vaig sentir parlar de la UOC per primera vegada,vaig sentir com una mena de presagi. En pensar-hi, tro-bava tota una odissea fer uns estudis universitaris perInternet, admirant aquells que s’havien llançat a aquestaaventura. Uns anys més tard, l’abril-maig de 2001, vaigdecidir fer el pas i matricular-me a Dret, estudis que feiamolt temps havia hagut de deixar per motius d’incompati-bilitat d’horaris amb la feina. Casat i amb dos fills, desen-volupant una feina de responsabilitat i sense tenir ni idead’Internet, ja que ni a casa ni a l’oficina hi tenia accés,com a molt el correu electrònic, vaig agafar el timó i vaigcomençar a navegar pel Campus, per la Biblioteca Virtual,cercant en les bases de dades jurídiques... tot un repte i a lavegada un gran descobriment per a mi.

Han passat més de tres anys, si Déu vol i amb l’ajut dela meva família, dintre d’un any hauré assolit una fitaque veia impossible i que gràcies a la UOC podré fer reali-

Núria Fuertes NietoEstudiant

Feliciano NogueiraVidal

Estudiant

Joan Josep RodríguezParera

Estudiant

Page 57: Granotari

Granotari 1

57

tat: llicenciar-me en Dret. Des d’ací aprofito per agrair ifelicitar una vegada més tota la gent de la UOC, tant per-sonal docent com companys, pel seu esperit motivador isolidari que tant els caracteritza, mèrit que es multiplicaen ser l’escenari el món de la Xarxa. Realment, on hi hafe i sentiments no hi ha distàncies.

Em sento molt orgullós de pertànyer a aquesta grancomunitat.

Per molts anys!!!

Compañer@s, ¿qué os puedo decir de esta universi-dad tan fantástica? Mi experiencia empieza este mismoaño, y me temo que nunca acabará. La verdad, despuésde hacer cursos a distancia de todo tipo, me planteé lanecesidad de cursar un máster. Problema: ¿dónde? Impo-sible trabajar y estudiar –pensaba. Pero un buen día, uncompañero de trabajo de mi hermano le habló de laUOC. Sin más, decidí hacer una visita a la web. Y aquíestoy. Sinceramente, confío en la UOC. No me hafallado, estoy muy motivada e ilusionada con este pro-yecto; y cuando lo termine seguiré estudiando... La UOCes sensacional, y la gente que hay en ella es genial. Ade-más me satisface ver que profesores de la universidaddonde estudié la diplomatura andan por aquí. Eso me dauna gran satisfacción, y me convence cada día más deque en la UOC no hay engaños. Esto es una universidad adistancia ¡¡¡como Dios manda!!! Feliz año a todos, y felizestancia en la UOC.

EXPERIÈNCIA

Mi historia comenzó en julio del 2000, pero, vamos,que si me hubiesen dicho que comenzó en el 1996 tam-bién me lo creo porque da la impresión de que llevo aquítoda una vida; vamos, que la UOC y el colegio, al que vascuando eres chico, son muy similares en mi vida. Vidaque comenzó…, pues podríamos decir como Benito yCompañía. Benito era yo, el que estaba perdido, el quetenía que empezar a familiarizarse con ideas como cam-pus virtual, asincronía, PEC, GES... La compañía poraquellos tiempos era poca, tanto que en la oficina de

Rosana TormoCabanes

Estudiant

Sergio Cancelo LoboResponsable de la Seu

UOC de Sevilla i estudiant

Page 58: Granotari

58

Testimonis de UOQUIS

Sevilla estaba yo y yo, y luego, vía virtual, tenía a loscompañeros de Barcelona, que tampoco es que me gana-sen en número. De aquí a ahora ha ocurrido de todo:marejadas, fuertes marejadas, tiempo soleado, alguna tor-menta, tiempo para ir a la playa y disfrutar..., vamos, queMaldonado no se hubiese aburrido dando el tiempo en laUOC, y el Benito y Compañía, cada vez más compañía,han tenido trabajo por delante, duro, del bueno y del notan bueno, pero sobre todo apasionado y gratificante, deéstos en los que el gotelé al lado de un picasso queda deperlas. Claro, que al final te quedan las anécdotas, comoaquellas que cuentan los abuelos a sus nietos: te acuerdasde cuando a las sesiones informativas venían cinco y auno se le ocurría preguntar al final de la misma si necesi-taba ordenador para estudiar en la UOC (será cachondo,qué guasa hay en Sevilla)..., de cuando la primera per-sona que informamos vino a la oficina y se encontró elteclado encima de la torre, el pintor en el despacho, eltrompo intentándose mezclar en la conversación... o decuando decías que llamabas de la UOC y te confundíancon el WOP, el Te quiero Televisión... no, oiga, no soy latelevisión digital sino la UOC –la Universidad Virtual.

Ya veis, ahora encima soy trabajador y estudiante...Todo gira alrededor de la UOC.

Un paseo por las nubes Mi paso por la UOC ha sido como un paseo por las

nubes, con días de sol y días de tormentas, con días denubes de algodón y con días de nubarrones que parecíanque no iban a escampar.

Siempre he intentado buscar lo positivo de las cosas,de las situaciones, de lo que me haya tocado vivir y lomismo he hecho con mi trayectoria en esta universidad.Ha habido cosas buenas y cosas no tan buenas, pero mequedo con las positivas, las otras, simplemente son cosasno tan buenas que han quedado en el olvido.

Mi experiencia en la UOC podría compararla como laprimera vez que subes a un tobogán cuando erespequeño, llegas toda ilusionada al patio de columpios, tediriges convencida al tobogán, está en el centro, llama laatención, pero al mismo tiempo te da respeto, te impone.

Mientras caminas hacia él te preguntas: ¿lo conse-guiré?, ¿seré capaz de alcanzar la cima del tobogán y lle-gar a buen fin sin caerme?

Rosa Gloria GonzálezGraduada en Ciències del

Treball

Page 59: Granotari

Granotari 1

59

Sigues caminando, te detienes ante el primer pel-daño: ¿lo subo? Algo en tu interior te anima a agarrartecon fuerza a la barandilla y subir, sigues asustada perocada vez más ilusionada, ante ti una nueva experiencia.

Subes los peldaños, despacio pero sin pausa, pisandobien, intentando no volver atrás, sin darte cuenta yaestás en la cima, primer camino recorrido, primeros obs-táculos vencidos.

Mientras subía los peldaños, se han acercado otrosque también quieren subir, que también quieren probar,que han probado y quieren seguir probando, hay comen-tarios, te ayudan, te animan, te aconsejan, te explican…

Ahora ya estás en la cima, la vista es fantástica, noquieres bajar, no quieres perderte nada, los cinco senti-dos intentan grabarlo todo, un nuevo mundo ante tusojos, nuevas experiencias… ¡ay!, resbalón, caída libre, teagarras para amortiguar el golpe, te pones de pie y, deci-dida, vuelves hacía los peldaños, ¡quieres volver a subir ala cima!

Comencé esta andadura sin saber muy bien en quéuniversidad me matriculaba, sabía que ofertaban lo queyo buscaba y que me permitía estudiar sin tener que acu-dir a unas clases presenciales, cosa que me era imposiblecon trabajo, familia, etc.

Recuerdo las primeras semanas, entraba en el Cam-pus, veía banderitas, me agobiaba verlas moviéndose, noquería perderme nada: paseos por las aulas, visitas a loscompañeros en el foro, presentación, conocer a los con-sultores, las primeras PEC, todavía recuerdo la alegría demi primera nota, ¡me supo a matrícula de honor!

Poco a poco me fui haciendo al medio, empecé apasearme por los pasillos de la “Uni” con más confianza,comencé a charlar con los compañeros, aumentando elgrupo de conocidos, ¡qué maravilla, conocer personas detantos sitios diferentes! Haré aquí un pequeño paréntesispara unas anécdotas sobre lo que me pasó con algunoscompañeros.

Al irnos presentando en los foros, iba mirando dedónde eran y me llamó la atención un joven que puso“de Tenerife”, pues tenía el mismo nombre que mi hijo –Jorge Pérez Pérez–; no tenía todavía foto, pero como vique éramos de la misma isla, me animé a enviarle un e-mail; el nombre me sonaba y, vaya si me sonaba, había-mos sido compañeros en la diplomatura de Turismo, dela misma promoción, él fue delegado de curso y era el

Page 60: Granotari

60

Testimonis de UOQUIS

compañero que me facilitaba los apuntes de las clasesque perdía (en esa época estaba embarazada), razón tie-nen los que dicen que el mundo es un pañuelo. Somoslos dos primeros licenciados en Ciencias del Trabajo deCanarias por la UOC.

En mi primer semestre también conocí a un compa-ñero de Tenerife, y después de semanas compartiendoCampus nos enteramos de que los dos éramos ademáscompañeros de trabajo, ¡trabajamos en la mismaempresa! Para que después digan que el Campus Virtuales frío.

En otra ocasión, andaba yo por el Campus cuandome llegó un aviso de invitación a conversar. Como nuncaha funcionado ese apartado, miré el e-mail de la personaque me invitaba y le dejé un aviso por si necesitaba algourgente, para que me lo hiciera llegar vía e-mail; mi que-rida Sebi (M.ª Eusebia), resultó que no sólo éramos las dostinerfeñas (me invitó a conversar por tener el nombreigual al de su hija), sino que vivíamos en el mismo barrioy nos conocíamos a través de nuestras familias. ¡Cuántasnoches juntas con las PEC de Técnicas cuantitativas! Y através de ella conocí a Pedro Pérez García, otro vecino delbarrio y sufridor también de Técnicas.

Y así, poco a poco, fui pasando los semestres (paramí, trimestres, por más que he contado, nunca me salenlos seis meses) hasta licenciarme dos años después delprimer contacto con la UOC. Y mientras, la lucha porconseguir un día más de exámenes en Tenerife; mi luchapara que no cerraran, sin previo aviso, dos asignaturasque necesitaba para licenciarme; la gran batalla sobre lahomologación de nuestra licenciatura –creo que ha sidoel mayor movimiento que ha tenido ningún foro generalen la UOC: somos la primera promoción y nos movimospara no vernos con unas asignaturas aprobadas y sin unahomologación de las mismas–; nuestra orla gracias al tra-bajo desinteresado de compañeros como Juan José Váz-quez Jiménez que lo organizaron todo a la perfección; losconsultores, de todo ha habido, como en la viña delSeñor, unos buenos y otros no tanto, unos “buenísimos”y otros menos, en serio, que también, como en la presen-cial, nos fijábamos en las fotos, si hasta deseábamos quevinieran a cuidarnos en los exámenes; nuestro acto degraduación, el 8 de mayo del presente, en la Casa deAmérica de Madrid, un día precioso, recoger el fruto demeses de trabajo, y además, durante unas horas, compar-

Page 61: Granotari

Granotari 1

61

tir con los compañeros que sólo conocíamos por unafoto, encontrarnos después de tantas horas de estudio,tantas noches “pecando” (así llamamos al trabajo dehacer las PEC), un recuerdo para guardar en el corazón.

Me gustaría mencionar aquí a mi estimado JoséManuel Otero Ferreiro, compañero de Lugo, Tercer Pre-mio Nacional Fin de Carrera del Ministerio de Educación(primero y único hasta la fecha a un alumno de la UOC);esos e-mails de ánimos que nos enviábamos mutua-mente, esas explicaciones de las PEC.

Me siento orgullosa de pertenecer al grupo de gradua-dos de la UOC, de formar parte de la historia de esta uni-versidad, de las vivencias que durante estos años hetenido en ella.

Me ha gustado tanto el “paseo por las nubes de laUOC” y la subida al tobogán que me he reenganchado.

¿Será verdad que la UOC crea adición?, o ¿será elmatar las banderitas? No lo sé, sé que me permite realizaruna de mis aficiones: estudiar.

AUDÀCIA

Corria la primavera de l’any 2001, quan vaig pensaren la bogeria d’apuntar-me a la UOC. No ho tenia gaireclar, però m’hi vaig atrevir.

Quan el dia 13 de maig de 2001 vaig anar a matricu-lar-me, anava amb el cap ple de dubtes, però segur i dis-posat a arribar fins al final.

Ara som a dia 3 de desembre i estic agobiat amb lesPAC i les pràctiques. Em queda el 52% de la carrera. Heconegut gent que s’ha graduat i això em dona ànims.

Del que estic més satisfet d’aquests anys, ha sigut dela pila de gent meravellosa que he conegut: la Marta, laNeus, la Laura, el David C., el Xavi P., la MAG, la Rosa, elGonzalo, la Maria Jesús, l’Olga, el Miquel, el Xavi V., laMireia, la Lídia, la Lurdes, la Judith, el Josep, el Sergi, elgrup de l’ADENC i tanta i tanta gent amb qui hem com-partit tants sopars, pollastrades, cinemes, vacances de set-mana santa en vaixell i vacances en cases de colònies,“findes uoquis”, ponts de Tots Sants a Rupit...

A tots, moltes gràcies per ser aquí. Heu fet possible elmeu èxit a la UOC.

Abel Robledo TiernoEstudiant

Page 62: Granotari

62

Testimonis de UOQUIS

Soy psicopedagoga y tenía muchos deseos de hacer lalicenciatura, pero en mi lugar de origen no tenia lacarrera y tampoco me era posible hacerlo en forma pre-sencial porque los tiempos no daban para asistir a clase.Decido llamar por teléfono a la UOC desde mi país y unapersona muy atenta me dijo que era el último día dematriculación y el primer año que se dictaba la licencia-tura en español.

La primera vez que leí algo sobre la UOC fue en unforo de negocios llamado firstuesdaybarcelona de nuevaeconomía, durante la burbuja del mercado de las empre-sas punto com.

Pasado un tiempo, decidí cambiarme a la UOC. Esteaño espero acabar mi diplomatura de Empresariales.

INICIATIVA

Després de tres semestres d’estudis a la UOC puc dirque em satisfà el fet de formar part d’aquest col·lectiuuniversitari.

Malgrat els ja deu anys d’existència d’aquesta univer-sitat, quan vaig començar els meus estudis d’Humanitatsen sabia ben poca cosa, però va ser des de l’anunci a lapremsa d’una nova seu a Vic, la meva ciutat, que vaigprendre la decisió de matricular-m’hi.

Acabats els estudis de mestra, necessitava obrir noushoritzons i ampliar el camp de coneixement. Ara crecque fou una decisió encertada.

AMISTAT

La meva experiència, com la de molts altres en aquestmón virtual, és una barreja de sensacions. Fa pràctica-ment un any que vaig acabar els meus estudis a la UOC, iencara torno enrere per recordar-ho amb un gran som-riure.

Alicia Asef RujanaLlicenciada en

Psicopedagogia

César Falcón MagañaEstudiant

Vanesa Amat CastellsEstudiant

Yolanda MartínezPuentesGraduada

Page 63: Granotari

Granotari 1

63

Vaig començar gràcies als ànims de la meva amigaRuth, també graduada a la UOC (un petó, Ruth).

En el transcurs de la carrera, va néixer el meu fillGabriel, el qual molta gent va conèixer perquè un altreamic d’estudis, el Xavi Puig, a través del fòrum “Bojos perfer amics” va enviar la foto.

Cal dir que des del fòrum “Bojos per fer amics”, on lagent entra i surt, segons les circumstàncies de la vida, ;-)guardo també molts bons records de totes les sortides alcinema, excursions, sortides de cap de setmana... Desd’aquí molts petons a tots i vull dir-vos que molt sovintpenso en aquests moments que m’han marcat pel pas peraquesta universitat virtual.

En resum: una experiència molt positiva que reco-mano a tothom.

Felicitats pels deu anys.

El que més recordo és la primera trobada..., jo per-duda pels passadissos i pensant: “però què fas ací?”. Lla-vors vaig conèixer els que en l’actualitat són bons amics.

Tots reien dient: “casada, dos fills i treure’s una car-rera…, t’agobiaràs i ho deixaràs...”. Doncs, ni m’he ago-biat ni ho penso deixar, estic disfrutant com maid’aprendre coses noves, de conèixer nova gent... I de con-servar aquells que em van “rescatar” dels passadissos del’Autònoma. Encara avui, quan hi ha una trobada, labroma és quedar als passadissos, perquè allà de segur queem troben. Però ara ja no penso: “què fas ací?”.

Felicito la tutora i els consultors que he tingut, sem-pre m’han empès endavant i han estat al meu costatquan els he necessitat.

Son ya cuatro años... ¡madre mía, cómo pasa eltiempo! Me incorporé a la UOC en julio del 2000, cuandocomenzó el proyecto en castellano. Entonces éramosmuy poquitos. Creo recordar que estábamos sólo estu-diantes de Psicopedagogía, Empresariales y los de accesopara mayores de veinticinco años.

Se puede decir que el ambiente era muy “familiar” ycomo tal, había de todo: ratos para la risa, para los mos-queos, para intercambiar ideas (qué foros más estupen-dos), para vernos... ¡qué buenos ratos pasamos en las

Montserrat VallèsFlores

Estudiant

Asun GarcíaRodríguezEstudiant de

Psicopedagogia

Page 64: Granotari

64

Testimonis de UOQUIS

Jornadas de Madrid y qué buen@s amig@s a lo largo deestos semestres!

Ahora somos más. Muchos más. El ambiente no es elmismo, la participación es menor, todo está más “desper-sonalizado”. Pero creo que sigue siendo un proyecto estu-pendo para todo el que como yo, intenta compaginartrabajo y estudio. Por eso, merece la pena intentar queentre todos el proyecto permanezca y mejore.

Llevaba muchos años intentando completar unacarrera universitaria, pero la verdad es que la familia, eltrabajo y los horarios de la facultad no me lo poníannada fácil.

Ahora llevo unos semestres matriculada en la UOC yvoy progresando. La verdad es que tampoco es fácil, peropuedo organizar mi tiempo de estudio, marcar mis objeti-vos y centrar todos mis esfuerzos en los estudios. Peropara mí, esto no es lo más importante que he encontradoen esta universidad. Nunca lo hubiera dicho, pero el ver-dadero apoyo para sacar cada PEC y cada asignatura lo heencontrado en las compañeras y compañeros. Sin duda,tengo muchos amigos aquí en la UOC, mucha gente conquien compartir y mucha gente a la que agradecer cadaapoyo y cada aliento.

Gracias.

RÀBIA

La meva història a la UOC ha sigut des del principiun cúmul de problemes.

1. Desconnexions del Campus impedint el seguimentde l’avaluació continuada, velocitat lenta, inseguretat enla xarxa, gravació d’arxius incorrectes, impossibilitat decarregar pàgines del Campus o d’enviar un e-mail, i el barque gaire bé mai funciona.

2. Material que arriba ple de defectes, i amb annexosde més de trenta pàgines d’errades per corregir.

3. Trameses que en molts casos han arribat tard, fentmés curt el període docent del que ja ho és.

4. L’assistència d’Ajuda Informàtica, el 902 20 50 50,és dolenta. No donen respostes en el termini màxim de

MireiaEstudiant

M. Pilar MarlésSánchezEstudiant

Page 65: Granotari

Granotari 1

65

vint-i-quatre hores, hi he hagut de trucar més de tres copsper una sola incidència, per arreglar un problema senzill etfan carregar de nou programes o fins i tot formatar l’ordi-nador. Les trucades, només en aquest número de telèfon,m’han costat fins a 8.000 pessetes en una sola factura.L’ajuda informàtica del Campus m’ha demanat el nomd’usuari i la contrasenya per arreglar un problema tècnic,han fet desaparèixer missatges del llistat d’incidències ihan fet respostes tipus sense resoldre el problema.

5. He intentat posar queixes al departament de LíniaOberta, departament creat per a això, l’haig de classificaren descripcions que ells mateixos han fet i que no s’ajus-ten al problema. No hi ha un registre de queixes onpugui consultar el que he gravat i, per tant, quanm’envien la queixa, ja no saps del que et parlen. No etdiuen qui és el responsable en la matèria i, finalment, noet resolen la qüestió.

6. A la biblioteca hi ha pocs ordinadors, es permetl’entrada a estudiants de la resta de les universitats, i noes respecta l’ordre de les llistes de reserva.

7. Les classes de les trobades presencials no es publi-quen al web fins a última hora o a última hora les can-vien. Els professors no expliquen el mateix en elsdiferents horaris i et perds aclariments del contingut del’assignatura.

8. He tingut problemes amb els consultors perquè noresolen amb eficàcia problemes per accedir al materialweb, o no es posen en contacte amb els responsables tèc-nics i ens prenen el poc temps que tenim per a la confec-ció de les PAC.

9. Els tutors es passen llargues temporades sense dirres i, quan ho fan, resulta que el comptador de missatgesd’entrada no canvia, no els consultes perquè et pensesque no hi ha res, i perds la informació que molts cops tédata de caducitat. He perdut la possibilitat de fer l’avalua-ció continuada de Dret mercantil I per problemes tècnics,i ni el tutor ni el consultor m’han donat el nom de la res-ponsable de l’assignatura quan el necessitava.

10. Al Club UOC vaig pagar la quota el mes de març, ifa més de sis mesos que no m’envien cap activitat.L’última va ser la visita al Laberint d’Horta a mitjans dejuny.

11. He posat en coneixement dels responsables, quanels coneixia, aquests problemes, difícils de recollir en unsol document, però he obtingut respostes que lluny de

Page 66: Granotari

66

Testimonis de UOQUIS

resoldre’ls, els han allargat més i m’han respost fent res-ponsables dels problemes altres departaments, sensetransferir-los al lloc adient.

12. He enviat missatges al rector, però en intentarenviar-los-hi s’han bloquejat i s’ha perdut tot el text, i enels que he pogut enviar, la resposta ha estat que em diri-gís a Línia Oberta, el departament de queixes, sense obte-nir una solució. He intentat anar a veure’l i el seu gabinetm’ho ha impedit.

En definitiva, que no hi ha una cosa que funcioni bé ique si tiro endavant, és per la voluntat d’estudiar quecada semestre haig de posar, però no he pogut fer l’exa-men final d’una assignatura que en l’avaluació continu-ada tenia de mitjana una A perquè el tutor no s’haadreçat al responsable quan havia de fer-ho, i perquè nom’han permès fer l’examen en la data que m’havia donatel responsable d’estudis d’Economia i Empresa.

IL·LUSIÓ

Estoy muy contenta de estar estudiando en la UOC.Yo siempre había querido tener estudios universitarios,pero mis padres no se podían permitir mantenerme estu-diando en la universidad, por lo que tuve que ponerme atrabajar para contribuir en casa justo cuando acabé la for-mación profesional. Me puse a trabajar en una gestoría, yya que mi anhelo era poder sacarme una carrera, una com-pañera y yo nos animamos a apuntarnos a la universidadpresencial, pero por nuestro horario sólo podíamos asistiruna hora y media de clases por la tarde y nadie nos pasabalos apuntes, así que lo abandonamos al acabar el primercuatrimestre. Era estresante salir a las ocho de trabajar e irconduciendo con el coche como locas para sólo perdermedia hora de clase como mucho. Me supo muy mal tenerque renunciar a la universidad, pero así es la vida.

Poco tiempo después, leí un anuncio en la prensasobre una nueva universidad a distancia por Internet,justo el mismo año de su creación, y daba a conocer lasespecialidades universitarias que ofrecía por esos tiempos,entre ellas Ciencias Empresariales, que es la que estoy cur-sando actualmente. Se me iluminaron los ojos, ya que laesperanza volvió a mí de pensar que finalmente sí que

Yolanda Burgos VenaEstudiant

Page 67: Granotari

Granotari 1

67

podría acabar estudiando más adelante una carrera univer-sitaria a pesar de los horarios. Así que, gracias a la UOC, heconseguido quitarme la espinita que tenía clavada.

Vaig començar a estudiar Filologia Catalana a la UdG.Era un pal anar a classe! M’havia de llevar molt d’horaper agafar el tren. Quan vaig acabar el primer cicle vaigpensar que em calia un canvi. M’encantava la llengua i laliteratura, però veia que era una carrera sense gaire futur,amb poques sortides. Per casualitat, un dia em van parlarde la UOC i “vaig veure la llum”: no m’hauria de llevaraviat per agafar el tren! I sí, sí, vaig canviar-me d’universi-tat i de carrera! I estic encantada d’estudiar Documenta-ció a la UOC. El que m’ha sorprès molt és que la majoriade gent que estudia a distància és gent que ja té una car-rera i n’estudia una segona, gent que treballa i amb famí-lia... Doncs jo sóc un cas aïllat: no tinc una feina fixa,estic estudiant la meva primera carrera i no tinc fills. Avegades, quan explico que faig sis assignatures, altresestudiants de la UOC em diuen que si estic boja, però ésclar, són circumstàncies diferents! Tinc unes ganesimmenses d’acabar la carrera i trobar una feina en unabiblioteca o en un arxiu. I després, amb calma, acabaré lameva primera carrera, Filologia, i passaré a ser l’estàndardd’estudiant a la UOC. :)

Porto uns quants semestres i us puc dir que estic moltsatisfeta dels meus estudis tan accessibles i amb la infor-mació al 99,99% visual; la UOC és una gran oportunitatper a les persones amb hipoacúsia o sordesa, que en unauniversitat presencial no ho tindrien tan accessible.

Des del primer dia que es va parlar de la UOC que hivaig veure un món infinit de possibilitats. Com la MartaVinardell, sóc una persona que vaig haver de conèixer laUOC per poder tenir un expedient brillant: no sentint-hi,et “perds” quantitat de material, això sense parlar de lasort de poder compaginar feina-família-estudis.

Vaig decidir-me definitivament l’any 1998 i no hemodificat la meva presentació oficial: encara continuoamb la il·lusió intacta, malgrat alguns petits problemesderivats del que podríem dir-ne: “morir d’èxit” de laUOC. En faig tanta propaganda que he aconseguit que

Sabina LlaveroSubiratsEstudiant

Marta VinardellMaristanyEstudiant de

Psicopedagogia

Mercè CasademontColomerEstudiant

Page 68: Granotari

68

Testimonis de UOQUIS

tres persones del meu entorn s’hi apuntin i ja faci algunssemestres que hi són!

És més, si supero les tres a què m’he apuntat aquestsemestre.... només me’n queden dues per acabar Empre-sarials, i ja estic planejant seguir amb ADE o Ciències delTreball.

I això no és tot, ja que la comunicació virtual no haestat impediment per fer noves coneixences i noves amis-tats duradores.

D’aquí deu anys més, encara podreu comptar amb mi!

Començaré el meu cinquè semestre a la UOC. Sócmestra i em van venir ganes d’ampliar els meus coneixe-ments amb alguna carrera relacionada amb la mevafeina. Una companya em va parlar de la UOC i aquí estic,estudiant Psicopedagogia.

Per a mi ha estat la millor manera de compaginarcasa, família, feina i estudis. Com, si no! M’he trobatmolt a gust amb els grups de treball i, encara que hi hadies en què la feina s’acumula, estic d’acord amb el queha dit una companya: la UOC té quelcom que t’enganxa.Per cert, he “encomanat” el meu entusiasme a més gent!

Em sento molt orgullosa de formar part de la comu-nitat UOC.

Durant tres anys vaig intentar entrar a la UOC i noho vaig aconseguir, però no desistia de l’intent, i alsetembre del 1997 vaig començar a estudiar a la UOC (al’abril-maig em veia amb el meu tutor). En part em va fermolta il·lusió, ja que era el que feia anys que perseguia;però alhora havia de planificar com ho faria, ja que aca-bava de sortir d’una baixa de nou mesos per un accidentde trànsit i la mobilitat del braç no era d’un 75%. Alsetembre començava a treballar a “Barcelona Comar-ques” com a mestre, com a substitut. Això feia que el capde setmana quedés bastant acotat per poder estudiar ique havia d’intentar esforçar-me a fer-ho al llarg de la set-mana. Entremig hi havia les oposicions, la qual cosa emva obligar a prendre fins al juny del 2002 (any que vaigaprovar les oposicions) la decisió de dedicar un semestrea la UOC i l’altre a preparar oposicions. Això fa que enaquests moments estigui en la recta final de la carrera.

Montserrat FarróValcárcel

Estudiant

Andreu Agustin LopezEstudiant

Page 69: Granotari

Granotari 1

69

Han sigut anys d’esforços, mals de caps, malsmoments, però ara que estic a punt d’acabar reconec queha valgut la pena d’embrancar-me en aquesta aventura.

Aquest és el tercer semestre que faré a la UOC; vaigcomençar gràcies a la meva parella, que em va incitar aestudiar una carrera. No sabia quina escollir i on estudiar-la. Vaig estar mirant la UNED i la UOC, les que m’oferienpoder estudiar a distància i fer les proves dins l’illa.També vaig mirar quina era més compatible amb el meutreball, els plans d’estudis que tenien cada una, etc. Alfinal em vaig decantar per la UOC, ja que era la que teniauns plans d’estudis més moderns, dinàmics, flexibles, etc.i compatibles, sobretot, amb la meva feina.

Creia que no aconseguiria treure el primer semestrecap endavant, perquè feia uns quants anys que no estudi-ava, des d’FP2 i un mòdul que vaig fer, però el temps hadonat la raó al meu xicot, és el tercer semestre que faré iaquí segueixo, “a peu de fila”, i obtenint bones notes.Aquests resultats són els que em donen més coratge percontinuar estudiant. Ho faig com una formigueta, a poc apoc, de tres en tres.

La meva il·lusió era diplomar-me en Ciències Empre-sarials. La meva realitat era un contracte laboral en unaassessoria a jornada partida, classes particulars d’EGB al’hora baixa i set hores feina els dissabtes en un taller deplanxadora. Als vint-i-dos anys ja vivia sola; les obligaci-ons laborals m’absorbien els horaris de la universitat pre-sencial, on només vaig poder assistir a les dues primeresclasses. Donava voltes i més voltes al tema. Havia de tro-bar alguna manera d’aconseguir el meu objectiu. Érem ala dècada dels noranta. Encuriosida amb la irrupció de lesnoves tecnologies i les xarxes digitals, vaig descobrir laUOC: la universitat que s’adapta a les particularitats delsseus estudiants. He anat matriculant-me d’assignatures isuperant-les amb la dedicació que requereix.

Era la meva fita, el meu projecte, la meva il·lusió. Emqueien comentaris una mica mesquins: “però si acabaràsals trenta anys!”; “però si comences als vint-i-tres, on vasa parar! Si és edat d’acabar!”

Tinc trenta anys, la setmana passada vaig formalitzarla meva sol·licitud del títol de diplomada. És una de les

Antònia TousVelázquez

Estudiant

Emma Segura OmsEstudiant

Page 70: Granotari

70

Testimonis de UOQUIS

millors coses que he fet a la meva vida. I m’he quedatenganxada a la UOC, fins al punt que he decidit matricu-lar-me del segon cicle d’ADE.

Continuarà...

Para mí éste ha sido un proyecto ilusionante desdesiempre. Comencé a dar clase en la UOC hace tres años.Entonces tenía mis hijos muy pequeños. Trabajar desdecasa, sin horarios, sin jefes, a tu ritmo, en lo que me gus-taba... ¡El sueño! Los alumnos son estupendos, motiva-dos, ilusionados, dispuestos a participar, a debatir, aintercambiar experiencias en el “Foro”... La calidad esmagnífica, los materiales, la documentación, etc. Enton-ces éramos menos consultores y al menos una vez al añono reuníamos, comprobar lo maravillosa que es la genteque trabaja y estudia aquí personalmente era estupendo.Este mundo virtual aporta calidez y apoyo.

Oí hablar de la UOC por medio de una amiga cata-lana que era consultora pero el problema consistía en queaún no había estudios en castellano. Fue en el año 2000,cuando comenzó la rama iberoamericana, cuando mematriculé en Psicología y desde entonces estoy estu-diando con la ilusión de que el año que viene pueda aca-bar mi licenciatura.

La verdad es que si no hubiese sido por la posibilidadde poder estudiar a mi ritmo y desde casa, posiblementeno habría podido realizar los estudios que comencé hacemuchos años y que tuve que dejar. Era un reto para mípoder acabar lo que un día comencé. Saludos.

SOLIDARITAT

Ara ja no sóc estudiant de la UOC. Aquest novembrepassat, acabat de passar, vaig recollir el pseudotítol queens van donar (ja ens arribarà el de veritat). Han estat tresanys una mica estressants, especialment amb el Pràcti-cum II, tot s’ha de dir.

Vivia a Madrid, i com que no sabia quant de tempsm’hi quedaria, no tenia sentit estudiar una carrera pre-

Teresa Martín ZamoraConsultora

M.ª Belén LópezMartínez

Estudiant

Núria Jaumot PascualGraduada en

Psicopedagogia

Page 71: Granotari

Granotari 1

71

sencialment. El primer cop em vaig presentar a les provesde validació a la seu de la UOC de Madrid, sense saberque es feien a la llibreria catalana de vora la Puerta deAlcalá... Hi vaig arribar tard, el que vigilava les proves noparava de parlar pel mòbil, en una assignatura no sabiaque havia de portar les PAC... Gairebé llenço per la bordaun semestre de treball!

Ser estudiant de la UOC m’ha proporcionat experièn-cies que no em podia imaginar. Entre els i les estudiants dela UOC hi ha una solidaritat curiosa. Em vaig trobar quehavia de lliurar una PAC estant al mig de la muntanyasense connexió per cap lloc. Al final vaig anar a un hotel ivaig començar a explicar el meu problema a la recepcio-nista, que simplement em va fer passar darrere el taulell iem va dir: “Tranquil·la, ja sé de què va, jo també sóc víc-tima de la UOC”. I vaig poder lliurar la PAC sense retard!

Ser estudiant de la UOC em va permetre conèixer unamiqueta més un company de la feina molt i molt tímid.Fèiem carreres diferents, però teníem la complicitat delsque passen pel mateix “calvari”. Ja no hi és, ni a la feinani a la UOC. Li va quedar el projecte de final de carreraper acabar. Si el món fos just, hauríem estat plegats a lagraduació al novembre. La terrible malaltia no ho ha per-mès. El món, que no és just, ha perdut una persona mera-vellosa.

SENTIMENTS

Recordo amb emoció, a finals del 1997, la trucada deltutor donant-me la benvinguda a la UOC i recordant-me eldia de l’entrevista, o les nombroses trobades presencials –que eren gairebé com anar d’excursió– i sentir-me acompa-nyat en les penes i fatigues pels mateixos companys de sem-pre, i per la “massa” creixent d’estudiants, moltes vegadesanònima però no per això menys visible (és molt fàcil dis-tingir a l’Autònoma qui és estudiant de la UOC i qui no...).

D’altra banda, em complau molt que la majoriad’aportacions dels companys apuntin als sentiments i nopas al coneixement, i que la UOC sigui, a més del que hade ser –una universitat que crea i gestiona coneixemententre els seus membres–, un grup de persones sensibles

Josep GrauValldosera

Graduat-Gestió

Page 72: Granotari

72

Testimonis de UOQUIS

que construeixen una comunitat forta i amb personalitatpròpia.

Perquè què seria un cap sense un cor que li dónavida? Ben poca cosa, certament.

Moltes felicitats a tots plegats per haver complert deuanys amb la UOC!

Qui m’havia de dir quan vaig començar a la UOC, allàpel setembre de l’any 1996, que avui estaria recordant jadeu anys d’història..., com passa el temps... Tinc moltsrecords primer com a estudiant de Psicopedagogia i aracom a consultor de Multimèdia i comunicació, però sin’he de triar algun, em quedo, sens dubte, amb el vessanthumà que hi ha en aquesta universitat. Estic pensant en laMaria, la Xus, el Jordi, l’Àngels, la Mercè, el Josep Maria...Ai, quines batalletes vam passar, quantes PAC vam lliurar,quins nervis als exàmens –llavors eren presencials..., res deproves de validació–, però per damunt de tot:

Que bé que ens ho vam passar!

LLENGÜES

Después de siete años desde que terminé mi diploma-tura en Biblioteconomía, oí a un compañero decir que sepodía estudiar el segundo ciclo de Documentación on-line..., y no me lo creí del todo.

Cuando empecé mi andadura en la UOC, allá en el1999, pensé que no sería capaz de entender y estudiar encatalán... pero cuál fue mi sorpresa cuando, semestre asemestre, conseguía comprender casi al 100% los debatesy mensajes de profesores y compañeros, ¡¡y sacar buenasnotas incluso!! Os prometo que “nunca” utilicé un dic-cionario... y eso que me propuse comprarlo cuando iba aempezar a estudiar en la UOC.

La experiencia ha sido muy satisfactoria y he ani-mado a muchas otras personas a que continúen su for-mación en la UOC, ya que para la mayoría de laspersonas que trabajamos es la única manera de podercursar unos estudios universitarios.

Ánimo a todos aquellos que empezáis a estudiar yfelicidades a todos los que habéis terminado ya... y, por

José Manuel AguileraLuque

Consultor

Carlos Calvo MuñozGraduat en Documentació

Page 73: Granotari

Granotari 1

73

supuesto, enhorabuena a la UOC por acercar la “forma-ción continua” al mundo de los trabajadores.

Saludos cordiales.

Aburrida en Bruselas del frío, la falta de sol, la nostal-gia de mi isla y desconectada de mi profesión, de repenteun anuncio de la UOC en el Instituto Cervantes.

Un año viviendo entre Vilanova y Sitges, ¿será sufi-ciente para estudiar Psicología en catalán?

Con un poco de miedo, la matrícula en septiembredel 2001, y un nuevo mundo que se abre: estupendosprofesores, inmejorables compañeros, buen material yvuelta al mundo de la universidad.

Creando adeptos en Bélgica y Luxemburgo. Y ahora,de regreso en Tenerife, sigo en la UOC, que para mí ya esmi universidad, por todo lo que me ha dado, por llegar ami vida en uno de los peores momentos.

A todos aquellos que hacéis posible esto, gracias.

OMNIPRESÈNCIA

Eren les acaballes de l’any 2000 quan les noves tec-nologies de la informació feien passos ferms per implan-tar-se en la nostra vida quotidiana. En aquells momentsjo ja treballava al Gabinet de Comunicació de la Univer-sitat Rovira i Virgili de Tarragona i hi havia propostesimmediates relacionades amb el món virtual. No sé comvaig veure que la UOC impulsava la primera edició delpostgrau en Periodisme Digital, que em va atreure desdel primer moment. M’ho vaig pensar molt, però final-ment m’hi vaig apuntar. Em semblava que era bo per ala meva formació, tenia l’atractiu de ser un llenguatgemolt nou, tot estava per fer i era un món per descobrir.Professionalment, era un repte nou i amb aplicacionsmolt ràpides.

Resident a Tarragona, des de mitjan anys norantahavia sentit parlar molt d’Internet i de les transformaci-ons socials, laborals, econòmiques... que la Xarxa com-portaria. En aquesta ciutat, l’any 1995 s’estrenava Tinet,la primera xarxa ciutadana de l’Estat espanyol. Veiasovint Manel Sanromà, un entusiasta d’Internet i promo-

Marta SanchezFernandez

Estudiant

M. Cinta SanzBellmunt

Postgraduada enPeriodisme Digital

Page 74: Granotari

74

Testimonis de UOQUIS

tor de Tinet, i tot el que explicava en relació amb aquestmitjà de comunicació em semblava fascinant. Així quetot aquest entorn em va engrescar a matricular-m’hi.

Vam ser la primera promoció i, com succeeix sempreen una primera experiència, el camí no va ser fàcil, elpostgrau es va allargar més del previst i tots vam aprendrea organitzar-nos sobre la marxa. En tot cas, va ser unaexperiència fantàstica: hi havia molt d’interès per part delsprofessors i entre els companys ens ajudàvem moltíssim.Era impressionant estar fent una pràctica a les tantes de lanit d’un cap de setmana o un dia de festa i que et sorgís undubte: no hi havia problema, posaves un missatge i deseguida et contestava algú. Senties la classe molt a propteu, tot i que mai ens vèiem, només per anar a sopar o decopes algun dia, perquè es va crear bon ambient.

Em va semblar magnífic el sistema de treball: anar alteu ritme, amb unes mínimes pautes, que és obvi quehan d’existir quan comparteixes una activitat de grup.Tot depenia molt de tu: que anessis mirant què penjaven,que fossis responsable en la teva organització... Ara bé,per mi va ser una manera d’estudiar captivadora i asse-quible: no havia d’estar pendent de ser a classe a tal hora,destinava temps al postgrau en funció de la meva dispo-nibilitat, sempre tenies algú que t’atenia o t’ajudava...Mai et senties sola: a la Xarxa sempre hi havia algú. Vaser una nova manera d’aprendre que em va resultar moltgratificant.

IDENTIFICACIÓ

Ho confesso: tinc trenta-cinc anys i m’agrada apren-dre coses noves. Sóc un uocker...

Vaig ingressar a la UOC el curs 2002-2003 als estudisd’Informàtica. Feia temps que la idea me rondava pel capi en més d’una ocasió havia recomanat al meu alumnatde batxillerat l’opció universitària d’estudis a distància.Finalment vaig decidir provar-ho jo mateix i veure quèpassava.

Ara, després de dos anys, me sento totalment integraten l’entorn virtual així com identificat amb la filosofia detreball de la UOC. Hi he trobat la qualitat docent, el rigor

Marià Cano SantosEstudiant

Page 75: Granotari

Granotari 1

75

acadèmic i l’ambient d’estudi que necessito per compati-bilitzar-ho amb la meva vida laboral i familiar.

Decididament, si la UOC no existís, caldria inven-tar-la :-))

Felicitats, UOC, i per molts anys!

Era un pensament que m’anava venint al cap cadavegada que complia anys, a partir dels vint-i-cinc sabiaque podia fer l’accés a la universitat però no em decidia!Fins i tot estava a punt de caure en el desànim i en la con-formitat, en l’acceptació total que no podria fer de granel que no havia fet quan em tocava! Quan el meu cosí,consultor de la UOC, me n’explicà el funcionament, novaig dubtar-ho! Automàticament la meva autoestima esva multiplicar per cent. Corria l’any 1999 (sembla ahir),ara em queden catorze assignatures per acabar la carrerade Psicologia! No puc entendre el procés de construccióde la meva identitat sense la UOC, no puc portar unritme de vida quotidià que no tingui alguna cosa a veureamb la UOC... No puc connectar-me a Internet, senseabans passar per la pàgina de la UOC!

LA FAMÍLIA

Tinc trenta-dos anys i sempre havia volgut estudiar ala universitat. Em semblava, però, que podia no estar pre-parada i que, potser, no ho aconseguiria. L’any passatvaig decidir fer el curs d’accés i... ara ja sóc estudiant deTurisme. Tinc poc temps, entre la feina i la vida personal,però em sorprenc a mi mateixa estudiant a la nit i bus-cant qualsevol moment per revisar els temaris. Estic apre-nent, i molt! I cada nou estudi m’acosta més a la fita. Lameva experiència m’ajuda a assimilar els conceptes, il’edat em fa estudiar amb paciència i amb harmonia. Elmeu marit també estudia a la UOC. Estem esperant un filld’ETIÒPIA, que ens arribarà en dos anys. Volem aprofitaraquest impàs per treure’ns la carrera. Ell quasi acaba i joquasi començo!! Però ens animem molt l’un a l’altre. Elfet d’estudiar tots dos també és molt engrescador, i com-petim a veure qui presenta abans les PAC o qui espera a

Albert Avila CabritoEstudiant

Teresa RojasCasademunt

Estudiant

Page 76: Granotari

76

Testimonis de UOQUIS

l’últim moment. Ens agrada molt la UOC i l’experiènciaés molt positiva.

En Jaume, el meu company, em volia matricular detotes totes a un curs sobre disseny de webs, o alguna cosasemblant. El cas és que primer es va matricular ell a Tèc-niques de Mercat..., i aquest pròxim mes ja farà el quartsemestre. Per cert, em vaig matricular de Psicologia, i hede dir que m’agrada de valent. Particularment, ara, lesmeves “tabarres” són més entusiastes. També he de dirque els nostres fills, la Cel, i el Lluc, tenen una certa gelo-sia cap a la UOC, per què deu ser...

Empecé a estudiar Ciencias Empresariales en laUdL. Soy la pequeña de tres hermanos, y la única quehabía decidido seguir estudiando, por lo que mispadres pusieron toda la carne en el asador. El primeraño, fue un auténtico desastre, así que decidí buscartrabajo e intentar compaginar ambas cosas. Tuve lasuerte de encontrar trabajo, pero no me era fácil com-paginarlo con las clases presenciales. Un compañero detrabajo me comentó que había una nueva universidadno presencial, y que trabajaba en entorno virtual, asíque en el segundo semestre del año 1998, comencé miaventura en la UOC. La UOC me ha permitido termi-nar Ciencias Empresariales, y agradecerles así a mispadres el esfuerzo que hicieron para que pudiera seguirestudiando. Ahora, continúo con ADE. Gracias UOC y¡muchas felicidades!

Mi historia es que los estudios en la UOC me estánsirviendo para conocer más a las personas y conocerme ami misma. Mi gran emoción ha sido poder volver a estu-diar y desde casa, cómodamente, y sobre todo ir de vezen cuando a la Universidad Autónoma, que es la Univer-sidad en donde estudié una parte de mi carrera, FilologíaHispánica. También disfruto cuando he de ir a la trobadapues llevo a mis dos hijos, de siete y de nueve años, quese lo pasan de maravilla en la ludoteca.

Para mí, estudiar es una gran pasión.

Rosa Maria NavésSoldevila

Gestió

Maria Pilar BachesNoriegoEstudiant

M.ª José MagazMarcosEstudiant

Page 77: Granotari

Granotari 1

77

Pràcticament m’acabo de matricular del segon cicled’ADE i ja estic escrivint la meva petita història. Som deMenorca i enguany tot just he acabat d’estudiar Empresa-rials a la Seu de la UIB a Menorca. Per continuar els meusestudis des de l’illa només podia escollir entre la UNED ila UOC.

Com que la meva mare i la meva germana estan estu-diant a la UOC, jo també m’he decidit sense pensar-m’hodues vegades...

Sort a tothom!!!

Quan vaig deixar d’estudiar Dret a la UB, ma mare emva parlar de la UOC. Me’n parlava com si parlés d’uninvent revolucionari. Ha estat una mica una revolució,una nova forma d’aprendre i d’obrir-me un món de pos-sibilitats.

Conocí la UOC en el año 2001 cuando mi hijo seestaba planteando dónde realizar sus estudios, bien en laUIB o en otra universidad.

Al final se decidió por una universidad presencial,pero como la idea de la UOC me entusiasmó, realicédurante este curso 2001-2002 un curso de posgrado.

Actualmente quien está realizando un curso de pos-grado en la UOC es mi hijo y yo sigo enganchada a laUOC, siendo mi tercer semestre en Empresariales.

Llegué a la UOC en octubre de 2000, matriculán-dome en la primera promoción de la UOC iberoameri-cana. Han pasado casi cinco años y espero en breveobtener mi licenciatura.

La UOC me ha permitido compatibilizar estudios ytrabajo, pero, lo que es más importante, mis dos hijospequeños han nacido mientras estudiaba y siempre mehe sentido motivada y apoyada para compaginar todasestas tareas.

Fa pocs mesos que em vaig casar i sabeu com ho vaigfer per buscar la data? Fent una consulta a Secretaria perveure si em podien dir més o menys quan serien els exà-

David Caules TicoulatEstudiant

Alba Roca PlansEstudiant

M.ª Magdalena VidalMas

Estudiant

Yolanda ArranzDonaire

Estudiant d’ADE idiplomada en Ciències

Empresarials

Patri Barbarà EsterEstudiant

Page 78: Granotari

78

Testimonis de UOQUIS

mens d’aquell semestre i donar-me unes setmanes demarge per acabar els preparatius...

Conocí la UOC gracias a mi hermano, que tenía com-pañeros de estudio asistiendo a la universidad presencialy, a la vez, en la UOC. Tras visitar la web y acabar de con-vencerme, me matriculé para poder así llevar mis estu-dios de música junto con otra carrera, y creo que fue elmayor acierto de mi vida. No sólo estoy estudiando loque yo quiero sin tener que renunciar a una de las doscarreras sino que estoy adquiriendo una formación adi-cional en las TIC que hoy en día es básica.

Por otro lado, en las primeras pruebas de validación yen la jornada de Santiago, he hecho amigos con los queme veo habitualmente y con los que comparto mis expe-riencias en esta universidad.

En resumen, la solución ideal para mí.

Era allá por febrero de 2001, tenía ganas de hacer algomás, mis hijos habían levantado el vuelo y vivían a 1.200kilómetros de nosotros, mi marido no llegaba a casahasta tarde... el trabajo del colegio y las actividades perso-nales no me ocupaban todo el tiempo.

Leyendo la revista de educación Escuela Española vi elanuncio de la UOC, llamé a Sevilla preguntando, mecomentó Sergio Cancelo que mis escasos conocimientosde informática eran suficientes... (¡¡vaya encerrona, Ser-gio!!) Y decidí matricularme.

Cuando comencé, me di cuenta de que no tenía lamás mínima idea... bajar documentos, clicar, copiar... mesonaba todo a chino... Gracias a la ayuda de mis compa-ñeros de Psicopedagogía, a los de Informática y a mishijos y nuera, que la tenía de “profe” on line, salí ade-lante, y ahora estoy a un semestre de licenciarme y¡encantada con la experiencia!

Como en la televisión, se la he recomendado a variosamig@s.

En este tiempo, además de muchas PEC y exámenespresenciales, he pasado muy buenos ratos, conocido aconsultores fenomenales y hecho estupendos amigosque, espero, perduren al terminar.

¡Gracias a todos!

Mateo GonzálezGonzález

Estudiant

M.ª Gloria Riera MasEstudiant

Page 79: Granotari

Granotari 1

79

Hace cuatro años, cuando me matriculé por primeravez en la UOC, no me podía imaginar lo que significaríapara mí, años después. En estos años, en los que tambiénhe pasado por momentos de fatiga (algunas asignaturasson duras, otras requieren mucho tiempo y algunas hastalas tuve que repetir), he aprendido a utilizar nuevasherramientas como Internet, he ampliado mi campo decompetencias y he conocido a gente interesante con laque aún mantengo contacto virtual.

Mi familia, a la que también deberían darle un títulode reconocimiento por la paciencia que han tenido, meha apoyado en todo momento. ¡¡¡Mi marido hasta se estáplanteando estudiar un máster en la UOC!!!

En definitiva, esto de la UOC es un gran descubri-miento y una posibilidad para muchas personas que,como yo, sólo podemos estudiar con este método virtual.

EL MÓN

Jo era a Luxemburg l’any 1999, quan em vaig matri-cular a la UOC per estudiar Filologia Catalana i vaig anara una primera trobada informativa a Brussel·les. Desprésvaig repetir el viatge cap a la capital belga moltes vega-des, cada cop que tenia exàmens o proves presencials. Enaquests anys d’estudis (ara he fet una pausa mentre emreinstal·lo a Barcelona) he conegut gent meravellosa,implicada en el coneixement i molt oberta cap als altres.D’entrada, he connectat de meravella amb la meva tutora(petons, Carme!) i després he passat moments preciososcompartint dubtes amb els consultors. La virtualitat ésmés real que mai, vull dir que la calor humana ointel·lectual arriba pel ciberespai gairebé millor que endirecte. Gràcies, UOC! (Torno pel febrer)

Passejava per Shangai, fa uns mesos, cap a mitjansdel mes de juny de 2004, amb en Francesc i en Lluís, doscompanys de feina a la universitat, quan ens vam creuaramb un grup que parlava en català. La sorpresa en sen-tir-los ens va fer aturar i enraonar una estona. Ens expli-càvem el que fèiem uns i altres per aquelles terres. Lasorpresa va ser gran quan un d’ells ens diu que està estu-diant Humanitats a la UOC, i fins i tot comenta que està

Cristina CortázarTitulada

Angelina TrillaSánchez

Gestió

Francesc VallverdúBayés

Professor

Page 80: Granotari

80

Testimonis de UOQUIS

encantat! Sincerament he de dir que en incorporar-me ala UOC com a professor, d’això ja fa més de sis anys sino em falla la memòria, mai hauria imaginat que unasituació com aquesta seria podia ser una realitat.

Siempre me ha impulsado la necesidad de seguir for-mándome y me ha ilusionado tener una licenciatura uni-versitaria. Cuando conocí la UOC me cuestionaba si seríacapaz de estudiar en un entorno virtual, significaba cam-biar totalmente el concepto de estudio que tenía hastaahora (era un mundo desconocido). También tenía claroque con la jornada laboral que tengo era imposible estu-diar en una universidad presencial.

La UOC para mí es la universidad que me está permi-tiendo: recuperar la vida de estudiante, cumplir mi ilu-sión (estoy en el ecuador de Ciencias del Trabajo),desarrollar mi capacidad de aprendizaje y seguir sorpren-diéndome con el método de estudio virtual.

Gracias, UOC, y a todos los que hacen posible esteproyecto.

La virtualidad: posibilidad de estudios para personasdel extranjero.

La UOC ha significado en mi caso particular una posibi-lidad de continuidad de estudios superiores, de especializa-ción, lo cual me ha permitido participar de una educaciónmás diversificada y permanente a lo largo de la vida,tomando en cuenta mis necesidades personales y cubriendomis necesidades educativas que no encontraba en la ofertaeducativa ofrecida por las universidades presenciales de mipaís de origen: Honduras.

A lo largo de estos cuatro años de estudios en estauniversidad he tenido la posibilidad no sólo de participarde un proceso de aprendizaje virtual, sino me ha brin-dado la oportunidad de interacción con compañeros decarrera y maestros, con lo cual me ha abierto la posibili-dad de un mayor grado de conocimiento derivada de ladinámica propia de la educación virtual.

Conocí a la UOC en septiembre de 2000, cuando pormotivos de trabajo me tuve que trasladar a Chile, la UOCera la única (luego descubrí que también era la mejor)opción que tenía para poder seguir estudiando desde allí.

Francisco GómezBenítezEstudiant

Ana Carolina EscotoOrtiz

Estudiant de PsicologiaSocial

María José SalgueroGonzálezGraduada

Page 81: Granotari

Granotari 1

81

Durante mis tres años de carrera he podido viajar, estu-diando desde Chile, Madrid, Barcelona, Israel... Y siempresiguiendo vinculada a mi universidad y a mis compañeros.

Gracias a la UOC ahora soy diplomada en CienciasEmpresariales.

Me he tomado un tiempo de descanso, pero volveré,seguro que volveré...

Hace ya más de seis meses que terminé un programade posgrado en la UOC. La verdad es que era muy escép-tico sobre la educación virtual. Ahora tengo otro con-cepto. El nivel del curso, los profesores, el excelentematerial de estudio que te envían, la biblioteca conenlace a bases de datos, magacines y revistas científicasque jamás pensé consultar, además de la organización delCampus Virtual. Ahora pienso continuar estudiando, elproblema son los costos: yo gano pesos colombianos y lamatrícula son euros.

Para la UOC sólo agradecimientos.

Cuando conocí a la UOC en julio de 2002, ya traba-jaba en entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo,su estructura y metodología han sido un ejemplo paramejorar de continuo mi práctica docente en ese ámbito.He visto cómo han cambiado la plataforma y se han idoadaptando a las necesidades de los usuarios. Así quedesde Jalisco, México, agradezco el interés en enriquecerla comunicación con todos nosotros y en brindarnoscada día mejores servicios y atención.

PRUDÈNCIA

Feia temps que volia estudiar alguna cosa que empogués ajudar en un futur. M’agrada la informàtica itambé l’administració d’empreses, i em vaig decidir perInformàtica de Gestió. Llavors vaig començar a la UNEDi, com el meu horari no m’ho permet, no podia assistir aclasses entre setmana, i anava a la delegació de la UNED aCanet, i després, quan van deixar de fer Informàtica allà,

Jorge AntolínezMartínez

Estudiant

María Cristina LópezDe la Madrid

Estudiant

Valentín Nieto PérezEstudiant

Page 82: Granotari

82

Testimonis de UOQUIS

vaig anar a Cervera: feia 200 quilòmetres tots els dissab-tes entre anar i tornar per anar a classe.

Finalment, la situació no es podia aguantar i em vaigmirar la UOC, i em va convèncer de seguida: aquí la tevafeina durant el semestre compta i allà no, el tracte és mésjust i no t’ho jugues tot a una carta amb un examen.

Porto ja sis semestres a la UOC i me’n queden unsquants més, ja que la meva situació familiar i laboral noem permeten agafar molts compromisos.

I com no, estic molt content del canvi de qualitattotal que m’ha donat la vida en l’aspecte acadèmic.

Jo em vaig decidir tard: amb trenta anys em vaigplantejar que volia anar a la universitat, vaig fer l’examenper a majors de vint-i-cinc anys i el vaig aprovar. Així quevaig començar a l’Escola d’Empresarials de Sabadell, peròja us ho podeu imaginar: la parella, la feina i la casa...,però s’hi va sumar una cosa més, un fill, i aquí ja vaigveure que continuar estudiant era impossible, així quevaig pensar en la UOC.

I aquí em teniu fent poquetes assignatures cada tri-mestre però amb la mateixa il·lusió i ganes que el primerdia i convençuda que ben aviat seré diplomada.

Conocí la UOC en mayo del 2000, a través de Inter-net. La idea me parecía fantástica, pero no me fiaba ni unpelo, así que pedí información, me asignaron una tutorade inicio (Fuensanta Anaya, a quien tanto le debo) yestuve todo ese verano investigando en todos los esta-mentos oficiales la validez y legalidad del proyecto y delas titulaciones ofertadas.

En cuanto me confirmaron en el Ministerio de Educa-ción que, a todos los efectos, era una universidad más,absolutamente legal y capacitada para otorgar títulos conplena validez, no lo dudé más, me matriculé pensandoen si sería capaz de hacer la diplomatura en Empresaria-les, teniendo en cuenta que tenía que compaginar losestudios con el trabajo y con la familia.

Mi mujer me animó muchísimo y me facilitó el estu-dio, asumiendo una mayor carga de trabajo tanto en casacomo con los niños.

Gemma NadalMoratonas

Estudiant

José María IsasiFernández

Estudiant

Page 83: Granotari

Granotari 1

83

Hoy, diez semestres después, estoy a punto de licen-ciarme en ADE e ITM y ya estoy pensando, teniendo encuenta Bolonia 2010, en continuar con el doctorado.

La verdad es que la UOC me ha enganchado total-mente. El sistema es francamente bueno, he conseguidoaprender muchísimo y lo que es más importante, heconseguido desarrollar una capacidad de trabajo y deorganización y optimización del tiempo que ni podíaimaginármelo cuando empecé.

Por otra parte, he tenido la oportunidad de conocer amuchísima gente maravillosa, profesores y alumnos, aalgunos incluso en persona, que me han llevado en volan-das en los momentos difíciles (que ha habido muchos), yque han conseguido emocionarme más de una vez al verla generosidad de tanta gente que es capaz de echarte unamano y dedicarte unos minutos de un tiempo que casinadie de los que estudiamos aquí tenemos, cuando lascosas se tuercen y la moral anda por los suelos.

A tod@s ell@s, muchísimas gracias por compartir sutiempo y su esfuerzo conmigo.

He terminado este semestre la carrera de ADE y la ver-dad, me quedo con ganas de seguir estudiando, perotengo que intentar ahora demostrar en la vida laboral loque he aprendido en la UOC.

Esta filosofía de estudio ha sido la mejor experienciatecnológica que me ha pasado en la vida. ¡Muchas felici-dades!

RECOMANACIÓ

La UOC va ser una oportunitat per a continuar estudiant.Fa tres semestres que estic batallant amb la UOC, faig

poquetes assignatures i a pas lent, però això no m’aturad’aprendre i continuar fent passos endavant.

Havia provat la presencial... però el temps anava encontra meu.

Un dia, a les classes d’anglès, vaig conèixer la Maria,ella gairebé ja estava a punt de llicenciar-se. Em va parlartan bé del sistema, del tracte, del temari i de com de satis-feta n’estava que m’hi vaig engrescar i em vaig matricular

Lucio SantanaGonzález

Estudiant

Susana IbañezEstudiant

Page 84: Granotari

84

Testimonis de UOQUIS

de Turisme. Li dono les gràcies de l’entusiasme i la confi-ança que va posar en mi.

Suposo que tots hem passat moments bons i dolentsa la UOC. Jo des del curs 2001-2002 que estic cursant lacarrera de Ciències Empresarials i espero que aquestsemestre sigui l’últim.

Cada vegada m’he posat el llistó més alt, per tal quela diplomatura no fos tan llarga. Però tot i així, cal dirque no és tan virtual com sembla, ja que gràcies a això heconegut molta gent, he pogut continuar els meus estudis,que em pensava que seria un somni sense complir, i heaprès molt i espero continuar-ho fent.

També cal dir que vaig optar per una universitat vir-tual perquè, a causa de la meva situació geogràfica, se’mfan una mica difícils els desplaçaments pel seu alt cost i, amés, perquè el fet d’estar treballant m’impossibilitava con-tinuar; i d’altra banda, tot i estudiar virtualment, també hetingut dificultats de connexió, ja que en aquests momentsal meu poble encara no hi ha connexió ADSL.

I finalment, espero que siguin molts més els estudi-ants que escullin aquesta opció, tot i que hi has de dedi-car moltes de les estones de temps lliure que tens. Però ésuna molt bona manera d’aprofitar molt més el temps.

Conocí la UOC por una compañera. Las dos nosmatriculamos en una licenciatura porque vimos su com-patibilidad con nuestra vida privada y laboral. Para mífue un gran descubrimiento, un nuevo sistema de estudioque funciona (aprendes), un enorme campus, organizastú el tiempo de estudio, marcas tu ritmo de aprendizaje,en definitiva, un montón de ventajas.

IMPULSIVITAT

Jo era a classe de ioga i una companya em va dir quefeia Psicologia a la UOC i li vaig preguntar que això quèera. M’ho va explicar per sobre, però em va picar la curio-sitat. Vaig entrar a Internet, vaig tenir un impuls i m’hivaig matricular, encara que jo no tenia cap intenció de

Carme BoixaderTorrescasana

Estudiant

Esclavi MariñoIglesias

Anna Soliguer GuixEstudiant

Page 85: Granotari

Granotari 1

85

tornar a estudiar. Bé, estic finalitzant el tercer semestre deTurisme i no sé si el dia de demà em servirà per a algunacosa tot aquest esforç i renúncia, però el dia a dia suposaun enriquiment personal molt gran, una gran satisfacciói una constant superació.

COMPANYIA

Conocí la UOC en la feria de AULA de Madrid. Estababuscando una forma de continuar perfeccionado mi for-mación sin los problemas añadidos que me ocasionabahacer compatible el trabajo de maestra, ama de casa y launiversidad. Conocía la UNED pero mis breves contactoscon ella me parecían muy arduos y solitarios.

Me matriculé sin saber muy bien ni en las asignaturasque me matriculaba ni la metodología que se iba a emplear.Mi experiencia ha sido gratísima, sorprendente y sobre todotremendamente cálida. ¿Lo mejor? la cercanía de la granmayoría del profesorado y de muchísimos compañeros. ¿Locurioso? El “enganche” de la evaluación continua y susmuchos trabajos en grupo. Nunca imaginé que cuandoestás a punto de tirar la toalla por el agotamiento del finalde trimestre laboral y estudiantil... tengas unas notas y unoscompañeros que te ayuden al sprint final, a sacar fuerzas nose sabe muy bien de dónde y que... acabes con cenas, no vir-tuales, tras los exámenes con compañeros de variopintoslugares de nuestra geografía.

EMOTIVITAT

Jo vaig fer el primer cicle d’Empresarials a la UNED ila veritat, és una forma d’estudiar molt més austera.Quan va néixer la meva primera filla, Andrea, m’ho vaigdeixar i quan va començar l’escola (tenia tres anys), laxiqueta es quedava al menjador i vaig pensar que al mig-dia (treballo jornada partida en una assessoria d’empre-ses) em quedaven una o dues hores diàries, així que vaigdecidir tornar a estudiar i aquesta vegada ho vaig fer a la

Mercedes Ruiz CasasEstudiant

Lola Bañuls FerrerEstudiant

Page 86: Granotari

86

Testimonis de UOQUIS

UOC, perquè vaig llegir en el diari Expansión una publici-tat i em va apetir provar-ho.

Avui estic molt contenta i orgullosa, és una formad’estudiar molt més amena i penso que els consultors sónmolt més tractables que a la uned. i intenten sempre aju-dar-te amb els teus dubtes, des d’ací aconsello a tothomprovar-ho.

Fins aviat!Ens veurem pel campus.

Estudiar a la UOC, un sistema quasi igual o millorque el real, amb amics, consultors i tutors, on pots, siconvé, a part d’estudiar, plorar... una miqueta.

El mèrit està en el vent que t’infla les veles per tirarendavant, i aquest vent sou tots vosaltres, TOTS!!!

Sóc tutora de la UOC a Humanitats des del 1997. Heviscut amb alguns alumnes els seus patiments per lesnoves tecnologies, pel poc temps d’estudi que tenien,per la tria d’assignatures, pels canvis de plans d’estudi...i finalment els he vistos amb la titulació a les mans.Quina joia!

Vaig començar a estudiar Humanitats el setembredel 1998. He anat superant crèdits i assignatures demica en mica i he passat pel pla vell i pel nou. De fet,m’ho he pres com un divertiment perquè no sempre ésfàcil combinar feina i estudis i, d’altra banda, jo jatenia una llicenciatura prèvia de Periodisme. Tanma-teix, gairebé sense adonar-me’n, ara estic a punt d’aca-bar la meva segona carrera (amb una mica de sort, hofaré el semestre vinent). Aquests set anys han passatvolant, tot i que si miro enrere m’adono de com m’hacanviat la vida en tot aquest temps: m’he casat, he tin-gut una filla... i tot això, sempre amb els apunts de laUOC voltant per casa... Hi ha hagut moments per atot: de descoratge, d’avorriment, d’il·lusió, d’estrès,d’esforç... El balanç, però, és altament positiu. Tornariaa començar amb els ulls clucs.

Magda Meix BoiraEstudiant

Rosa SerranoCentelles

Tutora

Àngels FustéGamisans

Estudiant

Page 87: Granotari

Granotari 1

87

CALIU

M’apunto a la idea d’expressar les nostres vivències ala UOC. Primerament he de dir que les màquines engeneral no m’entusiasmen, però el meu lloc de residènciava ser un factor de primer ordre a l’hora d’apuntar-me al’aventura de ser una estudiant més de la UOC.

De fet, hi vaig creure des del moment en què pels mit-jans de comunicació en vaig sentir parlar. Penso que té moltde futur una aventura com la nostra i que es pot estendreentre els estudiants de secundària. Crec, sincerament, queamb el temps pot aparèixer una comunitat d’estudiants aaltres nivells i no solament en l’àmbit universitari.

Des del 2002 ja no estic estudiant a la UOC però m’hisento com a casa.

A qui tingui algun dubte, només li puc dir que hoprovi i s’apunti a estudiar a la UOC!

Sortosament vaig començar el camí virtual allà l’any1999 i encara hi sóc, evidentment com a estudiant.Espero acabar els estudis però no desvincular-me mai dela comunitat UOC. He de dir que vaig començar ambmolta embranzida i que he pogut fer el camí a poc a poc igaudir dels coneixements i dels altres estudiants, i sobre-tot vull destacar el paper dels consultors. Al principi emtrobava a les aules amb poques persones i al cap delsanys, la UOC ha sofert, des del meu punt de vista, unaallau tant de nous estudis com d’un munt d’estudiants.Potser sí que el caliu era diferent...

CONVICCIÓ

Un buen sistema de enseñanza. Oí hablar de la UOC,pues casi a sus comienzos, pero no fue hasta el segundosemestre del 2003 cuando me matriculé en Documenta-ción, que era mi “asignatura pendiente”, y la verdad esque no me arrepiento. Tiene muchas ventajas y sobretodo un buen sistema de enseñanza, estoy aprendiendomucho por eso, siempre que puedo la recomiendo y de

Maria Loreto MeixBoiraGestió

Carme Fradera BoschEstudiant

Ángeles RodríguezBarrios

Estudiant deDocumentació

Page 88: Granotari

88

Testimonis de UOQUIS

hecho, gracias a mí, varios compañeros míos se han con-vertido en estudiantes de la UOC.

Conocí la UOC estando en Alemania y me pareció laopción ideal para compatibilizar mi trabajo allí con misestudios en España.

Realicé un curso de posgrado, conocí a gente estu-penda y algunos aún nos reunimos de vez en cuando enBarcelona.

La calidad de la enseñanza impartida en esta universi-dad me parece insuperable; los métodos son muy apro-piados y los profesores aportan una experienciainteresante. Recomiendo esta opción a todos aquellosque tengan problemas de tiempo o poca flexibilidad,pero que quieran seguir formándose como profesionalesy, también, como personas.

PASSIÓ

Quan vaig acabar el COU no vaig poder continuar elsestudis universitaris per certs problemes personals i emvaig posar a treballar. L’any 1996 vaig descobrir la UOC,era la meva oportunitat de demostrar-me que ho podiafer; vaig fer la sol·licitud d’accés i la UOC em va denegarl’entrada. Vaig tornar a provar al 1997 i aquest cop sí quevaig poder matricular-me de Ciències Empresarials. Eraun nou món, ple de dificultats (connexió, PAC, materi-als, manca d’hores, la feina, etc.), però vam arribar alfinal i em vaig graduar al 2002.

Vull fer constar que no ho hauria aconseguit maisense la meva tutora, l’Esther Subirà, qui creia en mi mésque jo mateix, sense els meus companys d’inici (encaraquedem per sopar de tant en tant) amb els que compartiapenes i alegries, sense la UOC, que va posar els mitjans iel mètode i va donar l’oportunitat d’estudiar a algú queno hauria pogut anar mai a una universitat presencial, nisense la meva família, que em va donar totes les facilitatsper poder-ho fer.

La UOC em va aportar un parell de coses clau, a partde les acadèmiques, la confiança en mi mateix i la passióper l’estudi, que continuo practicant regularment ambtot tipus de cursos. No sóc el mateix que es va matricular

Elisabeth ArévaloGarcia

Estudiant

Joan Catalan i AguilarUOQUI

Graduat

Page 89: Granotari

Granotari 1

89

al 1997. Per això, com que crec que estic en deute,m’agrada col·laborar amb aquesta Universitat Oberta entot el que puc... una altra forma de no perdre el contacteamb tots vosaltres.

En resum, la UOC m’ha donat grans amics, m’hadonat formació acadèmica, m’ha donat una professió im’ha ajudat en la formació com a persona; crec quel’objectiu està plenament assolit.

Molts ànims a tots els que comenceu, als que esteua mitges, als que ja acabeu i als que ja sou graduats/ades, perquè això vostre/nostre no ha fet més quecomençar...

Sóc mestra i des de feia temps volia estudiar una altracosa, per disfrutar, posar-me algun repte i estar al dia.Havia estat mirant la possibilitat de la UNED o tornar-mea matricular en cursos normals universitaris però eracomplicat fer-ho tot, la feina, la família i els estudis. Vaigdescobrir la UOC mitjançant un company de feina i se’mva obrir un món nou. Ara treballo, estic per la família idisfruto estudiant al meu ritme un tema que feia tempsque m’apassionava... la informàtica.

SORPRESA

Fa uns quants semestres i amb un poc de por vaigcomençar l’aventura UOC. Em semblava, i encara m’hosembla, una aventura màgica. O no és màgia això de laXarxa. Per a la meva sorpresa, em va anar molt bé, mai dela vida havia estat tan bona estudiant, es veu que lamanera d’aprendre a la UOC connecta amb el meu estild’aprenentatge. Ha estat sempre molt enriquidor i m’hafet créixer com a persona. Gràcies a tots els que ho feupossible cada dia.

Mi primera incursión en la Oberta fue en el año 1999(creo) como invitado. Mi primera sorpresa, el precio, perosobre todo la duda del sistema de enseñanza y la veloci-dad de la Red. Terminé por matricularme en el 2003.

Pilar Arbonès ArbonèsEstudiant d’ETIS

Margalida Gili AlouEstudiant

Jordi Pérez MuñozEstudiant

Page 90: Granotari

90

Testimonis de UOQUIS

VITALITAT

Fa quatre anys, em semblava que era una dona“gran” i ara em recordo i em sento tan jove!

Quan vaig acabar Magisteri (fa mil anys) volia seguirestudiant, la música em semblava que havia de ser el meucamí... però la feina, els fills i potser una vocació equivo-cada, van acabar per omplir-me totes i cadascuna de leshores.

Quan el petit tenia quatre anys, em vaig començar aadonar que començava a tenir temps, podia llegirnovel·les, brodar, muntar una petita coral..., i amb eltemps, les ganes... Quan vaig conèixer la UOC, se’m vanobrir totes les portes: podia seguir estudiant sense deixarde treballar o atendre els fills com es mereixien, seguiramb la coral, muntar exposicions i saraus a l’escola idedicar-me una estoneta cada dia per a mi... un gran des-cobriment!

Però no tot són flors i violes. Al principi era massaexigent amb mi mateixa, si no treia una A en les activi-tats em sentia malament, l’agobio dels exàmens, ja quebuscava les matrícules d’honor per demostrar a casa queno perdia el temps! Per sort, últimament s’havien suavit-zat amb l’invent de l’avaluació contínua i ja no em caliademostrar res a ningú... Després, la malaltia del meu fill...alts i baixos, que amb UOC o sense m’haurien fet mal detotes formes...

Però hi havia els premis a la creació virtual, elsfòrums, els debats, els companys i les companyes ani-mant, compartint... quanta vida!!

Gràcies a la UOC, ara tinc uns nous estudis, nousamics, no estic mai sola i gaudeixo amb les noves tecno-logies... I si tot va bé, penso seguir amb el doctorat, triguiel que trigui, perquè em representa seguir “connectada”amb la vida.

En 1994 yo estaba finalizando mi carrera universi-taria en una universidad presencial de Barcelona;gozaba con el estudio, y deseaba seguir ampliando ycomplementando mi formación superior en adelante.Entonces descubrí la UOC. Mi padre comenzó a traba-jar para ella desde aquel curso inicial 1994-1995 en loscursos de acceso y también en numerosos talleres sobre

Agnes Vila CatalánGraduada

Xavier Garí deBarbaraEstudiant

Page 91: Granotari

Granotari 1

91

técnicas de estudio y preparación de exámenes. Inter-net llegó a casa con la UOC, y juntos fuimos descu-briendo el mundo de la virtualidad y el correoelectrónico. Yo ya era consciente de que se trataba deun cambio profundo, tanto como cuando debió llegarel teléfono a casa de mis abuelos, o la televisión a casade mis padres. Con la UOC descubrimos juntos la revo-lución de nuestros días, la de las tecnologías de lainformación y la comunicación, y aprendimos la diná-mica del Campus Virtual: cómo enviar correos electró-nicos, hacer adjunciones, entender las funciones de lostablones, foros, buzones, relacionarnos desde la virtua-lidad, etc., todo un mundo por descubrir.

Al comenzar yo mi etapa laboral, se me hacía másdifícil continuar con mis estudios presenciales de ter-cer ciclo; si bien conseguí finalizar estudios de pos-grado y comenzar con mi doctorado, estaba decidido acontinuar mis estudios en la UOC un día u otro. Esteaño he comenzado, con gran ilusión, el Máster Inter-nacional en Resolución de Conflictos, que hacíatiempo que quería estudiar, como complemento a miformación y dedicación a la cultura de la paz, y estásiendo una experiencia sumamente positiva, edificantey enriquecedora; no tenía otra opción si quería conti-nuar trabajando y formándome.

Por otra parte, como profesor de Ciencias Socialeses fundamental la formación continuada, y en estesentido la UOC me ofrece tres titulaciones que sonmuy atractivas para mí y complementarias para mi tra-bajo: Psicología, Derecho y Ciencias Políticas. Mi expe-riencia está siendo hoy muy positiva, porque con elsistema virtual potencio al máximo mi tiempo disponi-ble al estudio durante el día o la noche, festivos y vaca-ciones y días de trabajo; el sistema de estudio se adaptaa la perfección a mis obligaciones laborales y familia-res, y disfruto del estudio y el aprendizaje de unamanera intensa y diferente a la presencial. Se trata, sinduda, de un modelo de aprendizaje totalmente adap-tado a mis necesidades, y manteniendo un nivel deexigencia elevado.

Espero y deseo que mi vinculación como estu-diante de la UOC siga con nuevas formas. Tengo con laUOC un trozo importante de mi memoria familiar ytambién de mi formación, y cómo no, de mis ilusionesfuturas.

Page 92: Granotari

92

Testimonis de UOQUIS

TEMOR

Si hace cinco años me hubieran hablado de cumplirmi sueño de terminar la carrera de Derecho en una uni-versidad a través de INTERNET, compatibilizándolo conmi trabajo, y desde mi domicilio, aún estaría resonandomi carcajada; algunas veces me cuesta trabajo creer queva a ser verdad que voy a completar mi formación; y measusta pensar que pueda haber razones ajenas que me loimpidan.

Me he habituado tanto a este ritmo de estudio quealgunas veces me da por pensar que el proyecto UOC, ensu división iberoamericana, el que está financiado porPlaneta, no fuese rentable económicamente y pensaransus responsables que no merece la pena seguir adelante,porque no existiese viabilidad económica o por cualquierotra causa; y esto me asusta, porque tendría que volver aempezar de nuevo en otra universidad, convalidar y olvi-darme de un sistema de evaluación continua que tanbuenos resultados me ha dado; de verdad, deseo que esteproyecto se haga imperecedero en el tiempo

DECISIÓ

Fa anys vaig estudiar Empresarials a la UAB, i no hovaig acabar. Aleshores, al cap d’un temps treballant, vaigveure que havia d’acabar la carrera, i aquí estic!

Me casé y tuve dos niñas. Ahora ya están entrando enla adolescencia, todo el día estudian y yo sola en casa conmi esposo..., así que pensé “un día se harán mayores y semarcharán de casa”, y entonces decidí continuar estu-diando y realizarme como persona. Ahora estoy en laUOC, estoy muy contenta y me agrada el método deestudio, es cuando más estoy aprendiendo en mi vida.

Yo llevo poco tiempo en la UOC, con éste es elsegundo semestre, pero sabía de su existencia porque unfamiliar mío ya estuvo matriculado en el año 1995. Paramí ha sido un descubrimiento agradable, que me ha

Martín NavarroHerreraEstudiant

Jaume Biosca FreixaEstudiant

Manuela Asto RoldánEstudiant

Enrique GonzálezCortina

Estudiant de CiènciesEmpresarials

Page 93: Granotari

Granotari 1

93

puesto las pilas y me ha sacado de la rutina y la monoto-nía en la que vivía, y ante todo he podido engancharmeal mundo actual de las nuevas tecnologías. Estoyhaciendo Empresariales, y espero terminarla, y disfru-tando mucho sobre todo con las asignaturas de Econo-mía. Un saludo para todos.

ENTUSIASME

Va ser l’any 2000; els meus fills ja eren una micagrans i a mi sempre m’havia quedat el desig de seguirestudiant. Quan vaig llegir el pla d’estudis d’Humanitats,segon cicle, em vaig engrescar del tot, i en això ja portocinc semestres, treballant, amb nens, etc. No és fàcil, peròsí que compensa al màxim.

Vaig pensar d’estudiar a la UOC després d’acabar elsmeus estudis d’ADE. Vaig adonar-me que necessitavacontinuar sent alumna durant uns quants anyets més.

DIFICULTATS

El meu inici a la UOC no podia ser pitjor. El mateix diaque vaig quedar amb la meva tutora, Sra. Teresa Padrós, ales 16.00 hores del dia 30 de juny de 1998, cap a les 12.00del mateix dia, em deien a l’hospital on treballo que elmeu pare tenia càncer d’estómac i que probablement nose’n sortiria. Quan la Teresa em va aconsellar que, ja quetreballava, em matriculés de dues assignatures i jo vaigoptar per les sis, em va mirar com dient “aquesta estàboja!”, però dins meu només pensava “si el pare se’n surt,amb la il·lusió que li fa que sigui llicenciada en Dret,doncs, fantàstic, i si no se’n surt, necessito temps per pen-sar en una altra cosa...”. Bé, em vaig matricular de les sisassignatures i el meu pare se’n va sortir: li varen extirpardues terceres parts de l’estómac i un ronyó (tenia dos càn-cers diferents). Quan ja començava a aixecar el cap, a la

Rosa Maria PijuanSirventEstudiant

Maria CireraPlancheria

Estudiant

Meritxell PujagutGrau

Antiga alumna de Dret

Page 94: Granotari

94

Testimonis de UOQUIS

mare, al novembre del 1998, li diagnostiquen el càncer demama més maligne que hi ha. Jo només tenia una con-signa: treballar, portar als metges als meus pares i estudiarDret com una boja... Tant i tant m’hi vaig esforçar que hovaig aprovar tot, però hi va haver un problema: em vaigoblidar de menjar i al gener del 1999 em diagnosticavenuna anorèxia de la qual no em vaig recuperar fins al 2000.La meva consigna continuava sent: estudiar, treballar iestar pels pares. Bé, el primer semestre del 1999 i l’any2000 no els tinc en compte perquè jo i ells estàvemmalalts, però vaig continuar i en quatre anys em vaigtreure la llicenciatura de Dret. En l’actualitat els meuspares estan lliures del càncer (al meu pare li varen donarl’alta l’any passat i la meva mare ha de continuar amb lesmamografies perquè és el que està establert pels metges) ijo m’he recuperat de la meva anorèxia. Al juny del 2003vaig acabar la llicenciatura de Dret i al setembre els meuspares varen celebrar-ho amb mi a l’acte que va tenir lloc aSabadell, del qual m’agradaria enviar-vos una fotografia.

Així que ja sóc llicenciada en Dret i ara, després d’unany de descans, preparo les oposicions per a fiscal del’Estat, que és el que he volgut ser tota la meva vida.

Res més. Aquesta és la meva història a la UOC, que vacomençar molt malament i finalment ha acabat molt bé,i jo, feliç de poder tenir els meus pares al meu costat. Grà-cies a tots!

Pos yo llegué... a finales de abril de 2001, aún teníaveintitrés años, el >25 estaba en el Campus, y estudiába-mos Ciencias Sociales y Ciencias de la Observación (unamezcla de Ciencias Naturales, Física y Química).

En el tema académico, la UOC me lo ha dado todo.Es una buena opción para los que como yo, queremosestudiar y trabajar. Por eso, como es una buena idea,algunos seguimos luchando para que funcione mejor.

Conocí la UOC a través de mis antiguos compañerosde la Escuela de Graduados Sociales de Valencia, pero en elmomento en el que me propusieron iniciar los estudios desegundo ciclo no era un buen momento laboral para mí.

Dos años después, en abril de 2003, sufrí un acci-dente de tráfico (yendo en moto, un coche se me llevópor delante), como quedé bastante mal y me encontré

Jesús QuintanaFernández>25, GMMD

Justo Figueroa PastorEstudiant

Page 95: Granotari

Granotari 1

95

con muchas horas de rehabilitación, pero también encasa, decidí matricularme. En esta situación tan particu-lar, estudiar en la UOC fue abrir una ventana a muchascosas, pero también compensar el enorme esfuerzo físicode la rehabilitación.

Ahora curso mi tercer semestre, y si todo va bien,espero acabar el semestre que viene.

Un saludo.

Jo vaig començar el març del 1998. Primer vaig ferEmpresarials i ara em queden dos semestres per acabarADE. Al llarg d’aquests anys, m’han passat moltes cosesbones i alguna de dolenta.

Ara puc dir que haver estudiat m’ha comportat unfort sacrifici per a mi i el meu fill, però a canvi he obtin-gut una estabilitat, coneixements i probablement el mésimportant, sentir-me capaç de lluitar pel que faci falta.

IMPACIÈNCIA

Volia continuar els meus estudis i les universitats pre-sencials no m’oferien el que necessitava: horaris adaptatsa les persones amb horaris laborals força ajustats.

Algú em va parlar de la UOC i vaig anar a veure quèm’oferien. Recordo que fins que em van dir que m’accep-taven van ser uns dies difícils.

FELICITAT

L’any 1956, amb catorze anys i acabada la primerarevàlida, havia d’escollir entre fer lletres o ciències a cin-què de batxillerat. El meu pare m’ho va preguntar i vaigescollir lletres. Em va dir que amb lletres no em guanya-ria la vida i em va matricular a ciències. En aquells tempsi amb catorze anys, no es podia discutir gaire les decisionspaternes. Un cop acabat el batxillerat, vaig escollir labranca de Química i uns anys més tard, vaig acabar els

Maria Neus FalsinaRojasGestió

Montse Camps FontGestió

Antoni Alamany SolerEstudiant d’Humanitats

Page 96: Granotari

96

Testimonis de UOQUIS

estudis amb alguna altra especialització de la branca deciències (Micobiologia i Fermentacions).

Al llarg de la meva vida professional, a poc a poc,però cada cop més, he anat decantant-me cap a càrrecspropers a les lletres (la vocació sempre és a dins teu). Avuii gràcies a la UOC, on estic cursant la llicenciaturad’Humanitats, estic immers en un viatge que em perme-trà aconseguir aquella llunyana fita dels catorze anys.Vaig començar l’any 1998 als cinquanta-cinc anys, i avui,ja amb seixanta-dos, he depassat els 160 crèdits, més dela meitat del camí. Per a mi la UOC m’ha ajudat a ompliruna mica més el got de totes aquelles coses que al llarg dela vida t’ajuden a ser feliç.

Si no passa res, he calculat que amb l’ajut d’una jacada cop més propera jubilació, l’any 2009 hauré acabatels estudis.

M’agradaria molt que el meu pare hi hagués set pre-sent. A ell també l’hi hauria agradat.

AUTOAFIRMACIÓ

Avui m’he despertat amb ganes de xerrera.Em dic Montse però a casa em diuen Mone, i m’he

estimat més fer servir aquest diminutiu donada la quanti-tat de Montses que hi ha per aquests indrets...

Vaig néixer a Valladolid, de casualitat, ja que elsmeus pares, sent catalans, van viure a diferents indrets.Som vuit germans: dues canàries, tres catalans i tres deValladolid. Vàrem tornar a Barcelona quan jo tenia cincanys i fins al 1979 vaig viure allà.

Estic casada de moment (fa vint-i-cinc anys) i tenim tresfills, de vint-i-cinc (els va fer ahir), vint-i-dos i vint anys.Visc a Terrassa (de moment) també des de fa vint-i-sis anys.

Al 1972 vaig començar Periodisme a la UAB, però elfet del franquisme em va fer perdre les ganes, no sensehaver disfrutat un any de la gespa del campus, els cafè-fòrums que ens muntàvem al bar i de les proves esporti-ves que ens oferien els “grisos”. L’any següent vaigcomençar Econòmiques a la Central, però a part dels gri-sos, una constant en la vida de tot estudiant de pro, hovaig trobar bastant avorrit, més quan ho compartia ambuna feina d’auxiliar administrativa en un banc.

Mone Boguñá FisasEstudiant

Page 97: Granotari

Granotari 1

97

És per això, i per influència d’una amiga que estudiavaInfermeria i del Dr. Gannon (una sèrie de televisió), queem vaig decidir a provar sort amb el món dels hospitals.

Vaig estudiar Infermeria a l’Hospital del Mar, i perveure si trobava feina, compatible amb els estudis i lespràctiques, vaig estudiar Secretaria Mèdica. Però quanestudiava segon, vaig pensar: “millor proves si t’agrada deveritat això dels hospitals”, i vaig buscar feina d’auxiliard’infermeria, i després d’escampar currículums, vaig tro-bar-la a Mútua de Terrassa en el torn de nit.

A Mútua em vaig quedar dotze anys, ja que en finalit-zar els estudis em van oferir una plaça d’infermera de nita Intensius.

Tanmateix, vaig trobar, o em va trobar, el meu home.Un cirurgià que no s’assemblava al Dr. Gannon sinó queel millorava. Morenazo de Jaén i que amb pijama verdestava “para comérselo”.

Quan vaig fer els trenta, i els meus fills eren petits,vaig pensar que havia de canviar de feina per evitar lesguàrdies de dies festius i poder disfrutar més d’ells. I apro-fitant la meva formació caòtica, em vaig passar al món dela gestió sanitària.

Em vaig acomiadar de Mútua i vaig fer una diploma-tura d’un any a Esade en Gestió Hospitalària, i un altrecop a buscar feina. La vaig trobar a l’Hospitalet a l’Hospi-tal de la Creu Roja, on estic com a responsable dels sub-ministraments (compres) des d’aleshores.

Des de fa quatre anys, el meu hospital es va unir a unaltre (Dos de Maig) i hem anat creixent amb quatre ABS(centres d’atenció primària), un centre sociosanitari i unaresidència, i ara mateix sóc responsable del departamentque dóna servei logístic a tots ells.

La psicologia sempre m’ha agradat, i m’he format enàrees específiques per a les meves feines: d’infermeria,maneig de l’estrès, formació a grups (diabètics), habilitatsempàtiques...; per a l’àrea de compres, comunicació persu-asiva, tècniques d’anàlisi transaccional, PNL, negociació...

Aquests setze anys al món de la gestió, i més aquestsquatre últims, m’han fet veure la necessitat de cuidar-seun mateix i la poca cultura que tenim els “executius” queno disposem de formació específica ni d’eines per afron-tar els canvis ni la pressió, i crec que he vist el meu futur.

Quan sigui gran, d’aquí quatre anys (si és possible i sino, seran més) vull, aprofitant la meva experiència en lajungla, dedicar-me al coaching d’executius (entrenadora

Page 98: Granotari

98

Testimonis de UOQUIS

de persones que estan sotmeses a grans tensions i que nose n’adonen fins que peten).

M’ha sortit quasi un llibre. Gràcies per escoltar-me, ja us havia avisat que m’he

aixecat xerraire.

Em vaig matricular a la UOC l’estiu del 1997 i estudi-ant al meu aire, compaginant-ho amb el treball i ambuna altra carrera presencial, he acabat el juny del 2004.

Estic molt content d’haver estudiat a la UOC, m’hanposat al dia de tot, més encara tractant-se de la carrerad’Humanitats, que també recomano vivament, on es fauna mica de tot. Els professors, tots molt bé, molts d’ellsdels millors de Catalunya en la seva especialitat, i n’hetingut també d’estrangers.

De jove vaig estudiar Ciències Químiques a la UB,però ho vaig haver de deixar a mig fer tercer de carrera.Curiosament, les lletres s’han adaptat més a les noves tec-nologies de comunicació que no pas les ciències. I tambéva molt bé tenir estudis dels dos camps, per tenir unavisió més global i equilibrada.

Jo també m’uneixo a les felicitacions pels deu anys dela UOC, i espero que ens puguem veure pel vint-i-cinquèaniversari i per molts de nosaltres potser també per lesnoces d’or del cinquantè!

Sólo puedo estar agradecida a quien me habló porprimera vez de la UOC y de su sistema de enseñanza. Esteserá mi sexto (y espero que último) semestre. Si nohubiese conocido esta posibilidad de estudio, probable-mente hubiese acabado desistiendo (estaba matriculadaen otro centro). Aún exigiendo mucha dedicación, consi-dero que con la evaluación continuada los conocimien-tos quedan más asentados y, sobre todo, que a la hora decompatibilizar la vida profesional y personal es todomucho más fácil, no te juegas todo el esfuerzo a una cartaen un examen.

También he de hacer referencia a las grandes perso-nas que pueblan esta web, tanto alumnos como profeso-res (estos últimos con una gran implicación en lasparticulares circunstancias de cada uno). He hecho valio-sas y sinceras amistades, y ese ha sido el mejor regalo quehe podido llevarme. También la confianza en mi misma

Ricard Làzaro MedinaGestió

Isabel María LlanosLópez

Estudiant

Page 99: Granotari

Granotari 1

99

que me ha devuelto el ir consiguiendo pequeños logrostransformados en resultados académicos.

Sinceramente, gracias.

Sempre m’havia agradat estudiar, se’m donava béperò les circumstàncies no acompanyaven. Així que quanla UOC va iniciar Turisme, tot i estar molt temptada pelDret, no ho vaig dubtar. Des de juliol-setembre de 2002sóc una “uoqui” i n’estic molt orgullosa, he milloratl’autoestima i he tingut la sort de coincidir amb gentmolt maca: companys, consultors, tutora i directora. Emsento acompanyada sempre que vull i el temps que lidedico és útil, profitós. El que he après ho he pogut por-tar a la pràctica, amb èxit. Ara inicio una nova etapa en lameva vida i torno a reemprendre els estudis amb il·lusió iganes. Gràcies a tots els que feu possible la UOC: els dedalt, els de baix, els del mig, i molt especialment a tota lagent de Turisme.

A tots: feliç desè aniversari!

Bé, jo vaig decidir estudiar a la UOC per demostrar-me a mi mateixa que podia fer alguna cosa més que cui-dar de la meva família i treballar dintre i fora de casa.

He donat prioritat a alguns aspectes importants per ala meva vida, com ara estudiar a la UOC, m’he adonatque estava realment rovellada i ara, a poc a poc, vaig des-rovellant-me.

Tot i així, continuo dedicant-me alegrement, junta-ment amb el meu marit, a cuidar de la meva casa ifamília.

INTEMPORALITAT

Tinc cinquanta-cinc anys. Vaig començar Psicologiacap als anys setanta, però era un rotllo, havies de fer dosanys de comuns de Filosofia i Lletres, i fins a tercer cursno feies res de Psicologia. Ho vaig deixar, però sempre emva quedar el cuquet, i quan vaig descobrir la UOC, m’hivaig llençar i aquí estic, no sé si ho acabaré mai, però permi és una gran experiència. Una curiositat: en aquesta

Conxita Seuba CasasEstudiant

María JiménezCazorlaEstudiant

M. Teresa CanalBaulenas

Estudiant

Page 100: Granotari

100

Testimonis de UOQUIS

casa de l’avinguda del Tibidabo, seu de la UOC, hi vaigviure tres anys, quan era un internat de religioses.

Jo vaig decantar-me per fer l’ETIG per la UOC pelmateix que un bon grapat dels meus companys, per lafacilitat de poder compaginar el treball i la carrera.

Si he de dir la veritat, no sé quants semestres fa que estica la UOC, però la relació amb tothom és molt bona i la veri-tat és que no hi ha molta diferència amb la presencial.

Jo ho recomanaria a tothom, i espero que la UOC, amés del referent que és com a universitat a distància,pugui celebrar els cent anys.

L’empresa em prejubila i decideixo estudiar. Ho faig ala UOC perquè resumeix la meva afecció a la lectura i a lainformàtica. Però com que no hi ha estudis d’Història del’Art, he de fer Humanitats.

I n’estic molt content.Després de treballar-hi més de trenta-vuit anys,

l’empresa va decidir que ja no em necessitava, que ja empodia quedar a casa. I m’hi vaig quedar. I em vaig trobarenganxat als llibres i a la pantalla de l’ordinador. Se’m vaocórrer que una manera d’aprofitar les dues dèries i, almateix temps, fer-me passar les ganes d’estudiar que sem-pre havia tingut i mai havia complert, podria ser la UOC.I no m’ha fallat, però tot i que faig Humanitats, esperoque algun dia, si no se m’acaben els torrons, podré fer-hila llicenciatura d’Història de l’Art, que és el que mésm’interessa.

Esto de la UOC es uno de los mejores inventos paratodas las personas que no pudimos finalizar nuestrosestudios universitarios cuando éramos “jóvenes”.

Si todo va como tengo previsto, el próximo semestrefinalizaré la carrera, pero espero poder seguir en contactocon la UOC y con los muchos amigos que he hecho enestos años.

Anna López GómezEstudiant

Climent VilellaCapallera

Estudiant

FranEstudiant

Page 101: Granotari

Granotari 1

101

PER MOLTS ANYS

Any 2001. Comença l’aventura.5 de juny del 2001. Cap al Centre de Suport de

Sabadell per matricular-me amb el cap ple d’interrogants:llicenciatura de segon cicle acabada de crear (?), universi-tat virtual (?).

Algú em deia “Benvinguda al Campus Virtual” cadavegada que hi entrava.

Després d’això, tots sabeu què em vaig trobar: troba-des d’inici, de síntesi, tutor, consultors, estudiants, bata-lletes informàtiques i amb Internet, assignatures per noadormir-s’hi, les PAC amb els seus terminis fins a lesdotze de la nit, feina i més feina, estudiar i aprendre.

Any 2004. Pensaments anant cap a Bellaterra a fer lesproves de validació: “Va, va! Ja es veu el final. És possible!Sí, sí... i quina calor aquest final de juny!”.

Breus i concises paraules del rector a l’acte de gradua-ció. Disteses converses entre companys, avui, no virtuals.

Ara, quan entro a la UOC, em diuen: “Benvinguda alClub de Graduats i Amics de la UOC”.

Jo hi afegeixo: “Per molts anys!!!!”

Montserrat ArmadansFontcuberta

Graduada

Page 102: Granotari
Page 103: Granotari

Granotari 1

103

Índex

Presentació ......................................................................... 3

ELS INICIS .......................................................................... 5L’ATZAR .............................................................................. 20RECORDS .......................................................................... 21ESFORÇ ............................................................................. 23HUMOR ............................................................................... 23REINCIDÈNCIA ................................................................... 25ADDICCIÓ ........................................................................... 30SATISFACCIÓ .................................................................... 31SACRIFICI ........................................................................... 32EROTISME .......................................................................... 36CURIOSITAT ....................................................................... 36COMPLAENÇA ................................................................... 38VIRTUALITAT ..................................................................... 40AGRAÏMENT ....................................................................... 41DINAMISME ........................................................................ 44SUPORT ............................................................................. 44VALENTIA ........................................................................... 46NOSTÀLGIA ........................................................................ 47PERSEVERANÇA ............................................................... 47REALITZACIÓ ..................................................................... 50ORGULL .............................................................................. 55INSPIRACIÓ ........................................................................ 56CONVENCIMENT ............................................................... 56EXPERIÈNCIA .................................................................... 57AUDÀCIA ............................................................................ 61INICIATIVA .......................................................................... 62AMISTAT ............................................................................. 62RÀBIA .................................................................................. 64IL·LUSIÓ .............................................................................. 66SOLIDARITAT ..................................................................... 70SENTIMENTS ..................................................................... 71LLENGÜES ......................................................................... 72OMNIPRESÈNCIA .............................................................. 73IDENTIFICACIÓ .................................................................. 74LA FAMÍLIA ......................................................................... 75EL MÓN ............................................................................... 79

Page 104: Granotari

104

Testimonis de UOQUIS

PRUDÈNCIA ....................................................................... 81RECOMANACIÓ ................................................................. 83IMPULSIVITAT .................................................................... 84COMPANYIA ....................................................................... 85EMOTIVITAT ....................................................................... 85CALIU .................................................................................. 87CONVICCIÓ ........................................................................ 87PASSIÓ ............................................................................... 88SORPRESA ........................................................................ 89VITALITAT ........................................................................... 90TEMOR ............................................................................... 92DECISIÓ .............................................................................. 92ENTUSIASME ..................................................................... 93DIFICULTATS ..................................................................... 93IMPACIÈNCIA ..................................................................... 95FELICITAT .......................................................................... 95AUTOAFIRMACIÓ .............................................................. 96INTEMPORALITAT ............................................................. 99PER MOLTS ANYS ............................................................. 101

Page 105: Granotari

Granotari 1

105

Índex d’autors

Abengoechea Beisti, Santiago ........................................................... 47Actis-Dato Martínez, Raquel Alicia .................................................... 43Aguilera Luque, José Manuel ............................................................ 72Agustin Lopez, Andreu ...................................................................... 68Aiximeno Chinchilla, Josep M. ........................................................... 49Alamany Soler, Antoni ....................................................................... 95Álvarez Montes, Margarita ................................................................. 43Álvarez-Ossorio F., Carlos ................................................................. 55Amat Castells, Vanesa ...................................................................... 62Antolínez Martínez, Jorge .................................................................. 81Arbonès Arbonès, Pilar ...................................................................... 89Arévalo Garcia, Elisabeth .................................................................. 88Arís Redó, Núria ................................................................................ 16Armadans Fontcuberta, Montserrat ................................................... 101Armengol Coscollola, Dolors ............................................................. 52Arranz Donaire, Yolanda ................................................................... 77Asef Rujana, Alicia ............................................................................. 62Asto Roldán, Manuela ....................................................................... 92Avila Cabrito, Albert ........................................................................... 75Ayats Molist, Anton ............................................................................ 41Baches Noriego, Maria Pilar .............................................................. 76Bañuelos Madera, M. Carmen ........................................................... 54Bañuls Ferrer, Lola ............................................................................ 85Barbarà Ester, Patri ........................................................................... 45Barbarà Ester, Patri ........................................................................... 77Benavent i Vallès, Alfred .................................................................... 13Benito Peregrina, Alberto ................................................................... 37Biosca Freixa, Jaume ........................................................................ 92Boguñá Fisas, Mone .......................................................................... 96Boixader Torrescasana, Carme ......................................................... 84Bronet, Jorge ..................................................................................... 38Burgos Vena, Yolanda ....................................................................... 66Calm Masó, Josep ............................................................................. 49Calvo Muñoz, Carlos ......................................................................... 72Camps Font, Montse ......................................................................... 95Canal Baulenas, M. Teresa ............................................................... 99Cancelo Lobo, Sergio ........................................................................ 57Cano Santos, Marià ........................................................................... 74Caparó Pujol, Montserrat ................................................................... 19Capellà, Sònia ................................................................................... 20Carbonell, Jaume ............................................................................... 23Casademont Colomer, Mercè ............................................................ 67

Page 106: Granotari

106

Testimonis de UOQUIS

Castro Castro, Dolors ........................................................................ 31Catalan i Aguilar, Joan ....................................................................... 88Caules Ticoulat, David ....................................................................... 77Cayuela Nieto, Bernabè ..................................................................... 21Ceballos Fernández, Diana Gloria ..................................................... 45Cirera Plancheria, Maria .................................................................... 93Cortázar, Cristina ............................................................................... 79Costa, Júlia ........................................................................................ 21Damas Casadevall, Alexandra .......................................................... 51de Toca de Ciurana, Joaquim ............................................................ 15Domingo Vaquero, Joaquín ............................................................... 43Escoto Ortiz, Ana Carolina ................................................................ 80Esteban Soravilla, Luis ...................................................................... 9Eyre Lorenzo, Jorge .......................................................................... 26Falcón Magaña, César ...................................................................... 62Falsina Rojas, Maria Neus ................................................................. 95Farró Valcárcel, Montserrat ............................................................... 68Fernandez Matalí, Ester .................................................................... 12Ferré Gorriz, Jordi .............................................................................. 51Ferreres Meseguer, Joan Antoni ....................................................... 44Figueroa Pastor, Justo ....................................................................... 94Finch Salamanca, Joana ................................................................... 50Foces Morán, José María .................................................................. 43Fradera Bosch, Carme ...................................................................... 87Fran ................................................................................................. 35Fran ................................................................................................. 100Fuentes Agustí, Marta ....................................................................... 5Fuertes Nieto, Núria ........................................................................... 56Fusté Gamisans, Àngels .................................................................... 86Gallart Fornós, Joan .......................................................................... 33García Rodríguez, Asun .................................................................... 63García Roig, Marta ............................................................................ 44Garí de Barbara, Xavier ..................................................................... 90Getino De La Mano, Roberto ............................................................. 50Gili Alou, Margalida ............................................................................ 89Gloria González, Rosa ....................................................................... 58Gómez Benítez, Francisco ................................................................ 80Gonzalez Espinar, Jordi ..................................................................... 33González Cortina, Enrique ................................................................. 92González Espina, Teresa .................................................................. 53González González, Mateo ............................................................... 78Gosens Martínez, Rebeca ................................................................. 54Gras Samitier, Gemma ...................................................................... 41Grau Grau, Glòria .............................................................................. 35Grau Valldosera, Josep ..................................................................... 71

Page 107: Granotari

Granotari 1

107

Hernández Gomariz, Antonio ............................................................ 55Ibañez, Susana .................................................................................. 83Iglesias Rato, Pin ............................................................................... 42Illana Viñet, Miquel Àngel .................................................................. 28Isasi Fernández, José María ............................................................. 82Jaumot Pascual, Núria ....................................................................... 70Javierre Servet, Daniel ...................................................................... 23Jimenez Torres, Sergi ........................................................................ 33Jiménez Cazorla, María ..................................................................... 99Jiménez Leseduarte, Àngel ............................................................... 25Jiménez Vizuete, Raúl ....................................................................... 55José Carlos ........................................................................................ 37Jover Mallol, Nuri ............................................................................... 42Juan Gómez, José ............................................................................. 47Lara González, Marcos ...................................................................... 46Làzaro Medina, Ricard ....................................................................... 98Llanos López, Isabel María ................................................................ 98Llavero Subirats, Sabina .................................................................... 67Lopez Sauce, Ramon ........................................................................ 35López De la Madrid, María Cristina ................................................... 81López Gómez, Anna .......................................................................... 100López Martínez, M.ª Belén ................................................................ 70Lorenzo Bernabé, Patro ..................................................................... 52Magaz Marcos, M.ª José ................................................................... 76Marcos Espinosa, José María ........................................................... 32Mariño Iglesias, Esclavi ..................................................................... 84Marlés Sánchez, M. Pilar ................................................................... 64Martín Zamora, Teresa ...................................................................... 70Martínez Puentes, Yolanda ............................................................... 62Mata Padros, M. Mercè ..................................................................... 16Mayor Civit, Maria Asuncion .............................................................. 32Meix Boira, Magda ............................................................................. 86Meix Boira, Maria Loreto .................................................................... 87Mejía Calderón, Lucy ......................................................................... 42Méndez Gil, Miguel Ángel .................................................................. 48Mireia ................................................................................................. 64Morales Pubill, David ......................................................................... 29Moreno Gavara, Carme ..................................................................... 51Moreno Ruiz, Cristina ........................................................................ 27Moyano Prieto, Mònica-Marta ............................................................ 30Muniesa Rubio, Joan ......................................................................... 48Munté, Ció ......................................................................................... 45Nadal Moratonas, Gemma ................................................................. 82Navarro Herrera, Martín ..................................................................... 92Navarro Nogueras, Marta .................................................................. 38

Page 108: Granotari

108

Testimonis de UOQUIS

Navés Soldevila, Rosa Maria ............................................................. 76Nieto Pérez, Valentín ......................................................................... 81Nogueira Vidal, Feliciano ................................................................... 56Pagès Santacana, Anna .................................................................... 13Peña López, Ismael ........................................................................... 40Pérez Muñoz, Jordi ............................................................................ 89Pijuan Sirvent, Rosa Maria ................................................................ 93Piqueras Caro, Martin ........................................................................ 13Plana Bassols, Montse ...................................................................... 12Plana Bassols, Montse ...................................................................... 17Plancheria Coll, Isidre ........................................................................ 25Plens Porta, Jaume ........................................................................... 19Pons Sans, Ana Betlem ..................................................................... 48Portillo Casares, Manuel José ........................................................... 31Prat García, Jaume ............................................................................ 14Pujagut Grau, Meritxell ...................................................................... 93Pujol Pratdesaba, Imma .................................................................... 53Quintana Fernández, Jesús ............................................................... 94Ramirez, Cruz Juan ........................................................................... 42Raúl ................................................................................................... 38Riera Alemany, Joan Ramon ............................................................. 36Riera Mas, M.ª Gloria ........................................................................ 78Robledo Tierno, Abel ......................................................................... 61Roca Plans, Alba ............................................................................... 77Rodríguez Barrios, Ángeles ............................................................... 87Rodríguez Bodelón, Núria ................................................................. 16Rodríguez Parera, Joan Josep .......................................................... 56Rojas Casademunt, Teresa ............................................................... 75Rubio Marín, Hèctor ........................................................................... 34Ruiz Casas, Mercedes ....................................................................... 85Sabaté Quinquillá, Ester .................................................................... 31Saborido Couso, José Antonio .......................................................... 55Salgado Salgado, Carles ................................................................... 34Salguero González, María José ........................................................ 80Sanchez, Xavier ................................................................................. 17Sanchez Fernandez, Marta ............................................................... 73Sánchez Colorado, Jordi ................................................................... 29Sánchez Fernández, María Dolores .................................................. 29Sánchez Palacios, Víctor ................................................................... 47Sánchez- Fortún Garcia, Àngel ......................................................... 28Santana González, Lucio ................................................................... 83Sanz Bellmunt, M. Cinta .................................................................... 73Sanz Mirón, Asunción ........................................................................ 52Segura Oms, Emma .......................................................................... 69Serrano Centelles, Rosa .................................................................... 86

Page 109: Granotari

Granotari 1

109

Seuba Casas, Conxita ....................................................................... 99Solanilla Demestre, Laura ................................................................. 15Soliguer Guix, Anna ........................................................................... 84Suárez Rodríguez, Lucía ................................................................... 36Tirado Garcia, Luis Manuel ................................................................ 49Tormo Cabanes, Rosana ................................................................... 57Tous Velázquez, Antònia ................................................................... 69Tremiño Gómez, Ignacio ................................................................... 50Trilla Sánchez, Angelina .................................................................... 79Vallès Flores, Montserrat ................................................................... 63Vallverdú Bayés, Francesc ................................................................ 79Verdalet Gelpí, Francesc Xavier ........................................................ 20Verde Vázquez, María del Mar .......................................................... 45Vergés, Albert .................................................................................... 15Vidal Mas, M.ª Magdalena ................................................................. 77Vidiella Parera, Joan Maria ................................................................ 26Vila Catalán, Agnes ........................................................................... 90Vilamitjana Carandell, Maria dels Dolors ........................................... 28Vilella Capallera, Climent ................................................................... 100Vinardell Maristany, Marta ................................................................. 67Xancó Torras, Bernat ......................................................................... 29

Page 110: Granotari
Page 111: Granotari
Page 112: Granotari