google gafe summit - euskadi 2015 - screencast, p2p review

Download Google GAFE summit - Euskadi 2015 - screencast, p2p review

Post on 25-Jul-2015

98 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. #gafesummit Euskadi2015 Screencasting P2P review andonisanz.com Sagrado Corazn Ikastetxea (Bermeo) 2. GAFE Euskadi 2015 andonisanz.com Nor naiz? HEZIKETA 1. Asti Leku Ikastola. 2. Ingeniaritza informatikoa (Deustu Unib). 3. Internet teknologietako masterra (Deustu). 4. LHko magisteritza (UPV/EHU) LANA 1. Informatika munduan programatzaile, analista eta proiektu buru. 2. Hezkuntza munduan zientzia irakasle eta IKT aholkularia. Quin soy? FORMACIN 1. Asti Leku Ikastola. 2. Ingeniera informtica (Univ Deusto). 3. Mster en tecnologas Internet (Deust). 4. Magisterio de primaria (UPV/EHU) TRAYECTORIA PROFESIONAL 1. En el mundo de la informtica como programador, analista y jefe de proyectos. 2. En la educacin como profesor de ciencias y dinamizador TIC. 3. GAFE Euskadi 2015 Planning Metodologia 1. Definizioa. 2. Erabilerak eta proposamenak. 3. Alde teknikoak, urratsez urrats. 4. Bestelakoak. Marko pedagogikoak 1. Heziberri. 2. Gaitasunak. 3. Bestelako metodologiak. Artikulu gehigarriak Metodologa 1. Definicin. 2. Usos y propuestas. 3. Aspectos tcnicos, paso a paso. 4. Otros. Marcos pedaggicos 1. Heziberri. 2. Competencias. 3. Otras metodologas. Artculos complementarios andonisanz.com 4. GAFE Euskadi 2015 Planning Zergatik planifikatu dut aurkezpen hau honela? 1. Teknologia pedagogiaren pean landu behar delako. 2. Ikuspegi teknologiko zabala eta etorkizunezko batetik egin delako. 3. Irakasleen eta ikasleen errealitateen ikuspuntutik egin delako. 4. Beharren eta soluzioen identifikaziotik planteatu delako. Por qu he planificado esta presentacin as? 1. Porque la tecnologa tiene que estar al servicio de la pedagoga. 2. Porque se ha hecho desde una perspectiva tecnolgica abierta y de futuro. 3. Porque se ha hecho desde el punto de vista de la realidad de los docentes y alumnos. 4. Porque se ha planteado desde la identificacin de las necesidades y soluciones. andonisanz.com 5. GAFE Euskadi 2015 Background AURREBALDINTZAK 1. Google kontu bat. 2. Google+ perfil bat. 3. Youtube kanal bat. 4. Telefono zenbakia onartuta edukitzea. 5. Chrome nabigatzailea. 6. Webcam-a desblokeatuta edukitzea. 7. Internet konexioa. 8. Google+, Form, Sheet, Blogger eta Sites- en oinarrizko ezagutza. andonisanz.com CONDICIONES PREVIAS 1. Cuenta de Google. 2. Perfil de Google+. 3. Canal de Youtube. 4. Haber validado el nmero de telfono. 5. Navegador Chrome. 6. Tener desbloqueada la webcam. 7. Conexin a Internet. 8. Nociones bsicas de Google+, Forms, Sheets, Blogger y Sites. 6. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting & P2P review andonisanz.com 7. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Zer da? Pantailan eta/edo web-kameratik gertatzen den aktibitatea emitizea da (aukeran, bideo batean grabatu ahal da); horrela konbinatzen dira ikasleen: 1. Aurkezpen itemak: dokumentuak, diapositibak, bideoak, beste screencast bat, jolasak... 2. Irudia eta ahotsa, kameratik. 3. Akzioak. Qu es? Consiste en emitir la actividad de la pantalla y/o de la cmara web (opcionalmente puede grabarse en un vdeo); de esta manera, los alumnos pueden combinar: 1. Los tems a presentar: documentos, diapositivas, vdeos, otros screencasts, juegos... 2. La imagen y voz de la cmara. 3. Las acciones. andonisanz.com 8. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Adibideak 1. Screencast osoa: pantaila + webcam. 2. Screencast telefono mugikorretik. 3. Screencast partziala: pantaila. Ejemplos 1. Screencast completo: pantalla + webcam. 2. Screencast desde un telfono mvil. 3. Screencast parcial: pantalla. andonisanz.com 9. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Adibideak 1. Screencast arbelekoa. 2. Screencast gidoiarekin. Ejemplos 1. Screencast de pizarra. 2. Screencast con guin. andonisanz.com 10. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Zer sortu ahal da? - Ikasleen lanen aurkezpen dinamikoak. - Irakasleen bideotutorialak flipped klaseaetarako. (grabazio barik) - Zuzeneko tutoretzak. - Ikasleen arteko sesio kolaboratiboak. Qu se puede crear? - Presentaciones dinmicas de los trabajos de los alumnos. - Vdeotutoriales para las flipped classrooms de los profesores. (sin grabacin) - Tutoras en directo. - Sesiones colaborativas entre alumnos. andonisanz.com 11. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Zer abantail dauzka? IRAKASLEENTZAT 1. Klaseko denbora hobeto kudeatzea. 2. Errubrikak hobetu ahal izatea. 3. Ikasleari ardura ematea (empowering). 4. Ikaslea egile proaktibo bilakatzea. 5. Ikasleak IKT-etan inplikatzea. 6. Aurkezpen biltegia bat eratu ahal izatea. Qu ventajas tiene? PARA EL PROFESOR 1. Mejor gestin del tiempo de clase. 2. Mejora de las rbricas. 3. Empowering del alumno. 4. Crear alumnos proactivos. 5. Implicar a los alumnos en la TIC. 6. Crear un repositorio de presentaciones. andonisanz.com 12. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Zer abantail dauzka? IKASLEENTZAT 1. Norberaren erritmora lan egitea. 2. Ikastetxetik at garatu ahal izatea. 3. Publikoaren presioa ekiditea. 4. Hausnarketa sakonago bat bideratzea. 5. Hainbeste sesiotan egin ahal izatea. 6. Beharizan berezidun ikasleek beste modu batera lan egitea. Qu ventajas tiene? PARA EL ALUMNO 1. Trabajar a su propio ritmo. 2. Poder desarrollar el trabajo fuera del entorno educativo. 3. Evitar la presin del pblico. 4. Poder realizar una reflexin ms profunda. 5. Poder hacer el trabajo en varias sesiones. 6. Los alumnos con necesidades especiales puede trabajar de otro modo. andonisanz.com 13. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Bestelako erabilerak STEAM (Science Technology Engineering Arts Maths) 1. Google Glasses edo telefono mugikorretatik grabatu experientziak: 1.1. Laborategiko esperimentua. 1.2. Arte sorkuntzako lan bat. 1.3. Txango bat laginak batzen eskolatik at. 1.4. Teknologia gelako saiakera bat. 1.5. Museorako bisita bat. 1.6. Arbel moduan: matematikako demostrazio bat (Google Drawings - Scribble). 2. Screencast-a konbinatu aurreko grabazioaren erreproduzioarekin. andonisanz.com Otros usos STEAM (Science Technology Engineering Arts Maths) 1. Experiencias grabadas desde Google Glasses o el mvil: 1.1. Experimento de laboratorio. 1.2. Un proceso de creacin artstica. 1.3. Una excursin al exterior en busca de muestras. 1.4. Una prueba en el aula de tecnologa. 1.5. Una visita al museo. 1.6. Como pizarra: una demostracin matemtica (Google Drawings - Scribble). 2. Combinar el screencast con la reproduccin de la grabacin anterior.. 14. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Eta are gehiago 1. Kirol erretransmisioak. 2. Musika jardunaldiak. 3. Zelai-ikerketak. 4. Eztabaida politikoak. 5. Dokumentalak. 6. Eta abar... andonisanz.com Y an ms 1. Retransmisiones deportivas. 2. Jornadas musicales. 3. Investigaciones de campo. 4. Debates polticos. 5. Documentales. 6. Etc... 15. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Eredu konbinatuaren abantailak 1. Antiplagioa: ikasleari ikusiko zaio lan originala egiten eta parte hartzen. 2. Estetika. 3. Hausnarketa: norberak bere burua ikustean ekintzaren ikusmira berriagoa edukiko du. 4. Ikasketa sakonagoa: ekintza analisi xehatuagoa edukiko du. andonisanz.com Ventajas del modelo combinado 1. Antiplagio: el alumno se mostrar haciendo el trabajo y participando. 2. Esttica. 3. Reflexin: el alumno, al verse a s mismo, tendr una nueva visin de la actividad. 4. Aprendizaje ms profundo: la actividad ser objeto de un anlisis ms detallado. 16. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Non egin ahal da? ETXEAN - Ordenagailu/Internet-dun ikasleak. IKASTETXEAN - Eskumen urriko ikasleak. - Denbora-tarte barik bizi diren ikasleak (akademiak, entrenamenduak). - Klaseko orduetan. - Aparteko orduetan. BESTE BATZUK - KZguneak. - Kultur etxeak, eta abar. Dnde se puede hacer? EN CASA - Alumnos con ordenador/Internet. EN EL COLEGIO - Alumnos con recursos limitados. - Alumnos sin disponibilidad horaria en casa (academias, entrenamientos). - En horas lectivas. - En horas extraordinarias. OTROS - KZguneak. - Casas de cultura, etc. andonisanz.com 17. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Aukeratutako lanabesak GOOGLE DRIVE Hodeian integratuta. Taldeko elkarlana sustatzen da. GOOGLE + Sare sozial kontrolagarria. Integratuta Hangouts-ekin. Operazio-oinarri modukoa. Aukeran: Sites edo Blogger. GOOGLE HANGOUTS Erabiltzeko erreza. Gehigarri askorekin. YOUTUBE Editore integratua. andonisanz.com Herramientas utilizadas GOOGLE DRIVE Integrado en la nube. Trabajo colaborativo. GOOGLE + Red social controlable. Integrada con Hangouts. Base de operaciones. Opcionalmente: Sites o Blogger. GOOGLE HANGOUTS Fcil de usar. Posee distintos complementos. YOUTUBE Editor integrado. 18. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting Aurre prestakuntza - Aktibitatea kontrolatzeko leku bat. - Google +: integrazio automatikoa, gehi gizarte-lanabesak. - Google Sites edo Blogger. andonisanz.com Preparativos - Base de operaciones: - Google +: integracin automtica, ms herramientas sociales. - Google Sites o Blogger. 19. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com Google SitesGoogle+ komunitatea 20. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com Hangouts: pantallas de bienvenida, nuevos elementos y avisos Hangouts: ongietorri, elementu berri eta ohar pantailak 21. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com Usando Hangouts - Generando el evento asociado y la audiencia que lo ver (los participantes se definen ms tarde). Hangouts martxan - Lotutako gertakizuna eta ikusleria sortzen (parte hartzaileak geroago erabakiko dira). 22. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com Usando Hangouts - Se invita a los participantes del Hangout. Hangouts martxan - Hangout-an agertuko diren parte hartzaileak gonbidatzen dira. 23. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com 24. GAFE Summit EUSKADI 2015 Screencasting andonisanz.com - PRESENT: aukeratuz gero aktibatu duen parte hartzailearen screencast-a baino ez da aurkeztuko. - Bestela, ahots-detekzioaren arabera aldatuko da fokoa. - PRESENT: con esta opcin slo se mo