GODINA 7 i 8 BROJ 10 i 11 lipanj 2016. - Udruga gluhih i ...gluhi- ?· nekoliko sljedećih stihova iz…

Download GODINA 7 i 8 BROJ 10 i 11 lipanj 2016. - Udruga gluhih i ...gluhi- ?· nekoliko sljedećih stihova iz…

Post on 28-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • lipanj2016.

  GODINA7 i 8 BROJ

  10 i 11

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F2

  Ljubav davanja

  Premoivanje komunikacijskih barijerakoje donosi gluhoa vrlo je sloen i zahtjevanzadatak s kojim se susreu sve osobe kojepruajurazneuslugelanovimaUdrugeiliostalimosobamaoteenasluha.Nekesuutomevie,anekemanjeuspjene,notoipakradestrpljivo.

  Ako tome pridodamo stalnu borbuosiguravanja potrebnih sredstava za odravanjeosnovnog rada i ostalih aktivnosti putem raznihprograma i projekata, mislim da im ne trebamozavidjeti. Trebamo se zapravo zapitati to ih tomotiviraipokree.

  Mislim da je prije svega to jedna velikaljubavkojunoseusvojimsrcima.NazvalabihtojednostavnoLJUBAVDAVANJA.

  Kakva ta ljubav svemoe biti, vidi se iznekolikosljedeihstihovaizNovogzavjeta:

  ..Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva.

  ljubav ne zavidi, ne hvali se, ne oholi se,

  nije nepristojna, ne trai svoje,

  ne razdrauje se, zaboravlja i prata zlo;ne raduje se nepravdi,

  a raduje se istini.Sve ispriava, sve vjeruje,

  svemu se nada, sve podnosi.Ljubav nikada ne prestaje.

  Nada Igrec

  Sadraj

  Uvodnarije.......... 3RedovnaIzbornaskuptina. 4ProjektiiprogramiKiM....................... 7ProgramMSPM-a........ 8ProjektHEP-a............................ 10ProjektMZOS-a.......................... 12AkcijapolicijeiSUOI-a................... 14Humanitarnikoncert. 15Terapijskojahanje. 19OstaleaktivnostiUdruge. 20Nekeosobitosti.............................. 26Prigodneprie.............. 28Nekezanimljivosti. 29Recepti... 30Mudreizreke. 31

  Naslovnica:MirelaIgrec:Fijolice u kosi

  Impresum

  Izdava:UdrugagluhihinagluhihMeimurskeupanije-akovecPerivojZrinskih2,40000akovectel:040391210,faks:040390920e-mail:gluhi.cakovec@gmail.comwww.gluhi-cakovec.hrFacebookstranica:UdrugagluhihakovecGlavnaurednica:MirelaIgrecUreivakiodbor:Nada Igrec, Mirela Igrec, Magdalena Kvakan,TomislavKatalini,VinkoKlariTisak:Graphprintd.o.o.akovecNaklada:500primjeraka

  ijolicaF

  ASOPISJEBESPLATANPRIMJERAKIOTROKUIZDAVAADOSTAVLJASENAADRESULANOVA.

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F 3

  te predsjednika Upravnog odbora TomislavaKatalinia. Smatram da je to za svaku pohvalu.Gotovonikadnisamodobravaladasve tri takvefunkcijeodrauje jednaosoba.Uostalom, to je ibiomoj prvi cilj.Mislim da se vrlomalo udrugamoe pohvaliti takvim nainom donoenjapotrebnihodluka.

  OvaFijolicajeopetdvobrojjerosimprvogpolugodita 2015. godine obuhvaa i drugo temalipoetak2016.godine.Nekolikojeuspjenihgodinaizanasinadamosedaekontinuitetbitizadranidalje.

  Manje-vie komentari koji prate naasopis veinom su dobri. Ipak, naili smo naopasku da je zastupljeno dosta ilustracija ifotografija s odravanja raznih aktivnosti. Pa, utomeijestbit-daosobeoteenasluhapotpunijeprimeodreenuinformaciju.

  Znai,manjeteksta,avieilustracija.Poznato je u praksi da e dijete koje je

  roeno gluho odreeno poimanje dogaaja okosebe razumjeti slikovno pa takvu praksu ne bitrebalo izbjegavatinikasnijeuivotu.Uostalom,kadaotvorimobilokojednevnenovine,svivolimodasudogaajipopraenifotografijama.

  Od samog poetka ovu Fijolicu posvetilismo ljubavidavanjapasu inaeprigodnepries tom tematikom. A na kraju, na nezaobilaznojstranici s raznim izrekama ili mislima nalazese izreke Majke Terezije iji je cijeli ivotni putobiljeenljubavljudavanja.

  Mirela Igrec, predsjednica

  UVODNA RIJE

  Dragiitatelji,lanoviUdruge,prijateljiisviljudidobrevolje!

  OvajputobraamvamsekaopredsjednicaUdruge gluhih i nagluhih Meimurske upanijeakovec. Tu odgovornu dunost preuzelasam nakon imenovanja na Izbornoj skuptiniu kolovozu prole godine. Zadovoljna samdotadanjim radom u svojstvu tajnice jer samuspjelauvestidostanovinaijakounaprijeditiradsameUdruge.Svakakouidaljemarljivosvojimradom doprinositi opem boljitku na korist svihlanova.

  Ipak, veliko mi je zadovoljstvo to smona toj Skuptini donijeli promjene u vidu sametransparentnosti rada. Naime, imenovali smoi predsjednicu Skuptine Magdalenu Kvakan

  Godina 2016. ujedno je 60. godina postojanja, neprekidnog rada i djelovanja Udruge gluhih i

  nagluhih Meimurske upanije - akovec.Svakako emo to obiljeiti na sveani nain,

  okupiti sve nae lanove, drage nam prijatelje i goste, a tijek sveanosti

  opisat emo u sljedeoj Fijolici.

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F4

  REDOVNA IZBORNA SKUPTINA

  imapravoglasakadjerijeoodluivanjuunutarasocijacije.Udrugaokupljai15djece.

  SvisupotrebnidokumentizausklaivanjeradaudrugasnovimZakonomvenekolikodananakonSkuptinepredaniUredudravneupraveza udruge akovec. Kako nije bilo nikakvihprimjedbi, Udruzi je 17. rujna 2015. godineizdanoodgovarajueRjeenje,dakleuzakonskipropisanomroku.

  Prema ve uhodanoj praksi, Skuptinaodrana 28. kolovoza 2015. godine u restoranuhotela Panorama Prelog bila je izborna. Zanovu predsjednicu s mandatom od 4 godinejednoglasnojeizabranaMirelaIgrec.

  CjelokupniradSkuptineodvijaosepremapredvienom dnevnom redu, sva podnesenaizvjeaiplanoviprihvaenisujednoglasno.

  Od dvjestotinjak lanovaUdruge gluhih inagluhihMeimurskeupanijeakovec,121lan

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F 5

  Popislanica/lanovatijelaupravljanjaUdruge:- predsjednicaUdruge-MirelaIgrec- dopredsjednikUdruge-TomislavKatalini,

  ujednoipredsjednikUpravnogodbora- predsjednica Skuptine - Magdalena

  Kvakan- lanoviUpravnogodbora - Mirela Igrec,

  Tomislav Katalini, Magdalena Kvakan,Nada Igrec, Ruica Kralj, Vinko Klari iDanijelPeras

  - lanoviNadzornogodbora-predsjednicaMarija Koila, lanice Vesna Patafta iLjiljanaBian

  - likvidatorUdruge-NadaIgrec

  Predsjednica Mirela IgrecIzvor:List Meimurje,7.rujna2015.godine

  Na Izbornoj skuptini Udruge gluhih inagluhih Meimurske upanije, odranoj 28.kolovozauPrelogu,zapredsjednicu je izabranaMirela Igrec, dugogodinja tajnica u asocijaciji,zaslunazamnogeprovedeneprojekteinapredakUdruge.

  -MandatsvimtijelimaupravljanjauUdruzitrajedo12.studenoga,no,odluili smo Izbornuskuptinu sazvati neto ranije zbog potrebeusklaenja naeg Statuta s novim Zakonom oudrugama. U radu Skuptine sudjelovalo je 76lanova te su sve odluke pravovaljane. - kaenovoizabrana predsjednica Mirela Igrec koja jeuvela vie ljudi u odluivanje te su imenovanipredsjednik Skuptine i predsjednik Upravnog

  odbora. Dosad je te funkcije automatizmomobnaao predsjednik asocijacije, a novi modeluveden je s ciljem transparentnosti rada tijelaupravljanja.

  GostovaojeMeimurecizZagrebaMartinSrpak. Po zavretku skupa, 80-ak sudionikaSkuptinerazveseliojeglazbom.

  Josip Kvakan, predsjednica Skuptine Magdalena Kvakan, Nada Igrec, predsjednica Udruge Mirela Igrec i Martin Srpak sa suprugom Katarinom

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F6

  Usklaivanje s novim Zakonom o udrugama

  Novi Zakon o udrugama stupio je nasnagu1.listopada2014.godine,aobjavljenjeuNarodnim novinama broj 74 od 18. lipnja 2014.godine.

  Rok za usklaenje Statuta bio je do 30.rujna2015.godine. UodnosunastariZakon(oznaenocrnim)Statut udruge, sukladno novom Zakonu (novinesuoznaenecrvenim),trebasadravati:-nazivudruge,skraeninaziv;- naziv na stranom jeziku, skraeni naziv nastranomjeziku;- sjedite udruge; teritorij djelovanja udruge;zastupanje;- znak udruge i njegov izgled, izgled peataudruge;- ciljevi udruge; podruja djelovanja udrugesukladno ciljevima; ciljane skupine udruge;djelatnostikojimaseostvarujuciljeviudruge;-nainosiguranjajavnostidjelovanjaudruge;- uvjeti i nain ulanjivanja u udrugu, prestanaklanstva,prava,obvezeiodgovornostilanova;- stegovnaodgovornost lanova inainvoenjapopisalanova;- tijela udruge, njihov sastav i nain sazivanjasjednica, izbor,opoziv,ovlasti,nainodluivanjai trajanjemandatau tijelimaupravljanja tenainsazivanjaskuptineusluajuistekamandata;-izboriopozivlikvidatoraudruge;-prestanakpostojanjaudruge;-imovinaudrugetenainstjecanjairaspolaganjaimovinomudruge;-postupaksimovinomusluajuprestankaudruge;- nain rjeavanja sporova i sukoba interesaunutarudruge.

  NaaUdrugagluhihakovecjevenekeod traenih promjena imala u dosadanjemStatutupasmogasamodopunili.

  Cjelokupni Statut objavljen je nainternetskim stranicama Ministarstva upraveRepublikeHrvatske-Registarudruga.

  Na komentar:Sve godine naa Udruga posluje

  transparentno, odravamo redovne godinjeskuptine od kojih je svaka etvrta izborna. Nasvakoj skuptini uredno podnosimo izvjee oradu s financijskim izvjeem, kao i plan rada sfinancijskimplanom.

  U cjelokupnom postojanju i djelovanjunije se dogodilo da bi se odravala izvanrednaskuptina.

  Takoer spomenimo da u arhivi Udrugeimamosauvangotovokompletnipopislanovaod samog osnutka, a isto tako imamo i popissvih lanova usklaen s novim zakonom. Isti jeproslijeensvimnadlenimtijelima.

  Financijska izvjea podnosimoMinistarstvu financija Republike Hrvatske priemutounazaddesetakgodinaobavljamoputeminternetskestraniceFinancijskeagencije.

  Do stupanja na snagu novog Zakonao udrugama Uredu dravne uprave dostavljalismo zapisnike s redovnih izbornih skuptina, asada moramo dostavljati i zapisnike s redovnihizvjetajnihskuptina.ZanauUdrugupredvidjelismo jednu skuptinu tijekom kalendarskegodine i svakako emo slati i te zapisnike.Akokojim sluajem odrimo vie od jedne redovneizvjetajneskuptinegodinje,istoesepotivatizakonskipropisi.

  Svjesni smo da Ured dravne upravemoevrlo lakougasitibilokojuudruguusluajunepotivanjaodredbinovogZakonaoudrugama,nosmatramokakosenetrebamozasadokotogabrinuti. Zaista smo meu onim udrugama kojesu Rjeenje o usklaivanju primile u zakonskipropisanomroku.

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F 7

  PROJEKTI I PROGRAMI GRADA AKOVCA I MEIMURSKE UPANIJE

  Grad akovec

  Prema prijanjoj praksi, Grad akovecraspisao je javni natjeaj za udruge civilnogdrutvanakojisesvakegodineprijavljujeinaaUdruga. Sva traena izvjea dostavili smo navrijeme.Kakosuonaprihvaena,odobrenanamjefinancijskapotporaza2015.godinuuiznosuodsedamtisuakuna.Istapotporadodijeljenanamjeipoetkom2016.godine.

  Istotako,nasamompoetku2016.godinezavrionamjepojedinaniprojekt javnihradovakojim smo osigurali financijska sredstva zazapoljavanje pomonika u nastavi u OsnovnojkoliKuranec.Kakojedjetetuoteenasluhatapomobilapotrebnadokrajakolskegodine,zanaposebniprojekt,uzzamolbu,odobrenonamjedodatnihjedanaesttisuakuna.

  Zahvalni smo na cjelokupnoj podrci inadamosedaljnjojuspjenojsuradnji.

  Meimurska upanija

  I suradnja s Meimurskom upanijomnastavljena je istim kontinuitetom pa nam jeprema prijavljenom projektu odobreno petnaesttisuakuna.Najavnompredstavljanjuodobrenihpotpora udrugama civilnog drutva upan jeiskazao svoju veliku podrku svim osobama sinvaliditetom.Prenosimovamdiotekstaobjavljenna slubenoj internetskoj stranici Meimurskeupanijeuoujku2016.godine.

  Meimurska upanija osiguranim sredstvima u Proraunu pokazala brigu za 2500 osoba s invaliditetom

  Dananje potpisivanje Sporazuma odiznimne je vanosti zaMeimursku upaniju jersmouovomsluajusigurni kako je svakakuna

  dobro uloena.Sve osobe s odreenomvrstomhendikepa se ni u jednom trenutku ne smijuosjeati kao neravnopravni lanovi drutva,rekao je upan Meimurske upanije MatijaPosavec prilikom potpisivanja Sporazuma osufinanciranju aktivnosti osoba s invaliditetomMeimurske upanije. Ugovore su potpisalipredsjednici 11 udruga od kojih je jedan dioulanjen u Savez udruga osoba s invaliditetomMeimurskeupanije.

  Te su udruge od posebnog znaaja zaupanijujersuonejedinenanaemteritorijukojebrinuoosobamasinvaliditetomiokupljajuvelikibroj lanova za koje osiguravaju razliite oblikepomoi.SveudrugeskojimadanaspotpisujemoSporazumzajednookupljajugotovo2500lanovai samim time ine jednu iru skupinu naegdrutvatopodrazumijevaodgovornostiobavezulokalne zajednice. Zbog toga im na ovaj nainporuujemokakosnaestrane imajuapsolutnupodrku,dodaojeupantenaglasiokakosuteudrugeiznimnovanezaupanijuizbogtogatonjihovi lanovi upravo putem njih, ostvaruju svesvojeintereseidobivajusvupotrebnuskrb,imeimseosiguravajukvalitetnijiuvjetizaivot.

  upan Posavec za kraj je istaknuo kakoe upanija i dalje podravati sve aktivnosti iprojekteudrugateimsesveseljempridruivati,asvesciljempostizanjapunogijednakoguivanjaljudskihpravaisudjelovanjaosobasinvaliditetomudrutvu.eljanamje,imislimdatopokazujemodjelima, a ne samo rijeima, da u svakomtrenutku moemo pruiti sigurnost osobama sinvaliditetom, koju rijetkopronalaze, amoralebije imati na lokalnoj razini, zakljuio je upan teiskoristioprilikuzahvalitisvimvolonterimakojisuukljueniuradudruga ilinabilokojidruginaindoprinosebriziosobasinvaliditetom.

 • ijolica , broj 10 i 11, lipanj 2016.F8

  Martina i Mirela

  kojaimjeipaksvakodnevnonaraspolaganju.Promjene u zajednici vidljive su po tome

  tosesvevieslubenikauraznimustanovamai institucijama poelo s vie potovanja isusretljivostiobraatigluhimosobamaidaizrekatosugluhonijemipolakoizlaziizprakse.

  Promjeneuzajednicimjerljivesu iveimbrojem zainteresiranih mladih osoba za uenjeznakovnogjezika.

  Osnovni je problem osoba oteenasluha vjerodostojno primanje informacija. Kakoje iskljuenamogunost primanja poruka putemsluha, ako su iste upuene na neadekvatannain, ne mogu ih ni razumjeti. Za pravilnorazumijevanje odreenih sadraja potrebnaje pomo tumaa/prevoditelja hrvatskogaznakovnog jezika. Znakovni jezik jedino jeefikasnosredstvokojeosobamaoteenasluhaomoguava komunikaciju s drugim osobama.Tuma/prevoditeljnajznaajnijijemostuprijenosuinformacijakojesutimosobamapotrebnedamoguiskoristiti svoje mogunosti u korist drutvenezajednice,svojeobiteljiisebesamih.

  Za kraj treba svakako spomenuti daje 10. srpnja 2015. godine donesen Zakon ohrvatskomznakovnomjezikuiostalimsustavimakomunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RHime je osigurana ravnopravna komunikacijasvimnagluhim,gluhimigluhoslijepimosobamauobrazovanjuisvakodnevnomivotu.

  PROGRAM MSPM-a TUMA/PREVODITELJ HRVATSKOGA ZNAKOVNOG JEZIKA

  Tijekom cijele 2015. godine nastavljenaje provedba tree, odnosno posljednje godinetrogodinjeg programa pod nazivom Tuma/prevoditelj-svladavanjekomunikacijskihbarijerausvakodnevnomivotugluhihosobakojeganamjeodobriloMinistarstvosocijalnepolitikeimladihRHZagreb. Kroz sve je tri godine provedbe opi ciljprograma, za koji su odobrena bespovratnasredstvazaorganiziranupomogluhimlanovimau prevladavanju komunikacijskih barijera usvakodnevnom ivotu, zapoljavanjem tumaa/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika zagluhe u cijelosti ostvaren. Dio pomoi starijimlanovima, koji se ne slue znakovnim jezikom,i dalje se odnosio na pruanju usluga na njimapristupaan nain, a lanovima koji se slueiskljuivo znakovnim jezikom poveavao sebrojusluga izegazakljuujemodasuprueneuslugekvalitetne.lanovikojiseslueiskljuivoznakovnim jezikom poeli su se ak i dnevnookupljatiuprostorijamaUdrugedabisedruili imogliizmijenitiinformacijenasebisvojstvennain.Osobe u svojstvu tumaa/prevoditelja HZJ-astekle su njihovo povjerenje pa lanovi njihoveuslugekoristeuraznimivotnimpotrebama.

  Kodindividualnogigrupnogradasgluhominagluhomdjecompostignutirezultatitakoersuzadovoljavajui, obim usluga nastavljen je istimkontinuitetom, s time da su se prikljuili i novikorisnici.

  U senzibilizaciji ire javnosti zaupoznavanjeiprimjenuznakovnogjezikatakoerje postignut znaajan napredak. Mnogi seprikljuuju podukama znakovnog jezika koje sei dalje provode u prostorijama Udruge. Novostje da su se iz osnovnih kolaMeimurja poelijavljatizaodravanjepromocijaznakovnogjezika,aukonanicisepostavljajuupitizaodravanjemedukacijaHZJ-ana terenu.Takosmopoetkomrujnapoeli teajemod30satiuOsnovnojkoliOrehovic...

Recommended

View more >