god. il. -...

Download God. Il. - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/glas-sibenskog-kremenjaka_1908_61.pdfآ 

Post on 26-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Br. 61. God. Il.

  v

  ~olitički list za interese grada Sibenika i okolnih sela. Kremenjak. izlazi svaki č lHtak. Pretpln.tna cijena na g d111u 3 Kr·une. a pO godine Krunn. 1.50 pn.ra. Pretplate i pi ·ma ~alju e uredništvu

  ======= Ru kopisi se ne Yrnćr.ju a n plaćeni se lislo \·i ne jH·imaju. Poj edini broj 4 pare (2 novć .) =======

  POZIV na pokrajinsku skupštinu hrvatske pučke napredne

  stranke u Dalmaciji.

  Na 7. svibnja 190 . obdržnvnt će se u ... plitu pt'- Ya pokrajiu ka skupština hrvat ke pučke napredne tr,m- ke u Dalma iji sa slijedećim dn evnim redom :

  1. Izabrat će se pred:;:jedni tvo kup 'ti ne i utvrdit će se r ed raspravanja.

  2. Glavni odbor izvjestit će o do ada nj em r~tdu i o slanju stranke.

  3. Utvrdit će se program tra.nkc prema lnnj skom za- ključku glavnog zbora hrv. p. n. . u O"ii ku .

  4. Utvrdit će se uredba trunke za Dalmacrjn. 5. PoYest će se rn pra\·a o budućiw ubor. izborima. 6. Izabrat će e glavui odbor sb·anke za D, Ima ij u. 7. Pretre t će se r edom prcdlozi o pitanjima op~e

  narodne kori ti , koji budu izne eni pred kup tinu.

  Na skupštinu može pri tupiti svaki pristaša. tran- ke uz ulaznicu, koja se ima. pridići uoči kupštine ili ono isto jutro u Gradskoj Pučkoj Stionici u SpliLu (Ze- lena pijaca, naprava. kaf.--mi Loze).

  Utjecati u raspravu mogu ri skupštinari, ali pravo glasa imaj u samo odaslanici, koji se kao takovi i kažu vjero- dajnjcom potpisanom od barem deset mjesnih i tomislj enika.

  Prema broju pri ·taša, dotično prema broju pr~t­ platn ika. tran ačkih no1 ina p lit bira. 12 odaslanika, i- benik 6, Dubrovnik, ?i i l\lakarska po 3, Zadar, B en - kovac: Knin, Zaton, f:epurina, Zlosela ,_ Drniš , inj , Kli , Solin, KambelovRC, Donja K~štela. Zmovnica, Sutivan,

  tari Grad na B ra ··u, Imotski, Vrgorac, Opuzen, Metko- v ić i V ela Luka na Korčuli po 2, a. vi ostali grad ori, varoši i sela po jednoga.

  Brać,t Srbi napredn ih, demokratskih načela, i ako nisu čl anoYi stranke, dobro u nam došli kao mili go ti. Pošt"o skupština nije javna, umolj eui sn i oni da se op- skrbe ulaznicom.

  Po vijestima primlj enim iz razn ih kraJje1·a pokrajine, poziv na ovu skupštinu na ao je već do sada velik odaziv. Gdje još ni u izabrani odaslanici, stavlja se na ree prista- šama da taj izbor što prije obave te da u dru'tvu oda- sll.:.nika dodje na skupštin u što veći broj i tomišlj enika.

  Skupština. će započeti u l O sati pr ije podne pre- kin ut će se u l sat po p., a nastavit ć e u 2 sata.

  U kojem će se lokalu držati još nij e odredjeno. Pitalo se općinsko kazali te te će se po voj prilici skupština u njemu obdržati. U skrati Ji općin ka uprava kazalište, izabrat će se drugo mjesto, koj e, će se objaviti u idućem broj u lista, dotično kod predavanja ulaznica.

  Glavni odbor hrv pućke napredne stranke.

  Prihod župnikov na D.-Kraljicama. a Danila-Kraljica pi u nam selj a ni ovo: 'ul i mo

  gor.oriti i čitali mo, dn. pučka stranka radi o tome. da. se ukine po eli ma redovina, koju preko godine elj ani moraju davati vom žu pniku. Ni ta. bolje i poštenije od ote tvari. To Li Li o pn. i veliko olakšanje jadnom te- žaku i elja ninu, jer r dovin a te ko pada na. ledja si ro- ma~n og puka, a župniku bi e mogla na drugi način odmjeriti po. teno pri tojna. plaća, da može ži vi ti. A to bi bilo lako, jer on nem ·,~ familje, niti mu treba zgrćati bogastvo pak nema zt~ koga.

  Za primjer ć mo iznijeti ovdje. koliko mi lajemo vome fratru-žu pniku i kako na jadne elj a ne redovina kupo pada. X njprije ć mo donijeti po kućama, pa po

  osobama. - l. veka kuća poretkom godine u ime redovine cl

 • ·--~- _,_ ". - · ·- - . ·- - - - - - -T"' - -- . . ... -- ~- · --~ - · · · - -- - ,-. ~--....

  ' .. o •

  2

  5. UžiYa mukte lij epu veliku kuću n plaćaju ~ i najma, a

  Ye l)Opnwkc u kući plaća selo. 'J'ako i:;to i r.n gu Lcrn u.

  kupimo li S\' na jedno omb naš župnik prima:

  J. ocl kuć:t godišnj e fiori na 227&.

  2. od p jedinih osoba godišnje " 7:35.

  3. ocl vjcnl:anja godi ~ nj e " BO.

  4. o l pokopa godi~· nje . " 21.

  5. za mi o go di'·nj 150.

  v ga kupa dnkle fiorina 3211. ili ti 6422 Krune.

  1\ućn ima, nrplaća najam, nepl aća popravke. 'l'o

  je lij po življ nj e. a nnmn. eljanima kako ir.adj .

  1· ad bi pu t;ka trnnka o lobocl1la. puk od re do~·ine

  i u.~i~ ila , tla .župnici primnju \'f'j u pln :u: kako im se p l·i-

  t?Jt 1 ~cak?, 1m . potreba. ~o~o i, uoinil a b! nnjvere djelo milo relJa. Lo 01, uz ur dJen.J C kmet ·b·a, bilo pravo o

  lo-

  bodjenje i uikri nj malog puka. Za to, ako mo mi eljani pametni i pošt ni mo-. . '

  ramo sn tat1 U7. pu čku b·anku, a ne''jcroYati nik m e

  drurrome, a najmanj onima, koji nas dolar.e mi titi i k u-

  povati kao blago . .T r i je 1'olj i ·ima. učiteljima clotičnc škole. (\ -idi br: 32 " motr Dalmatin ko

  1 ').

  Pokrajin13ko škol. vijeće zna P, da sc 1·elikom nJu-

  kom .odlučuje na t~ko korake (trošak je po . rij rd i) a,

  ako JC io po LupanJ e ll ovo zadnj e doba iako učestal o,

  ~ • .... ..

  • -+ -- - -

  što se irna da zaklj11či , ako ne, da je tom u uzrok vj er-

  ko nc·bnj stvo dotičnih popova i fratara?

  T još kroz svoja glnsil a viču , da je vjera u pogi-

  belji; još se žeste, psuju, deru se, da vjeronauk iz ~k ola

  drugi hoće da istinu! 'l'o je n oprostivo licumjerstvo. Vi ste. predragi,

  oni, koj i to traž ite radi pohl epe zn. novcem, koji vas to-

  liko znsljepl Juje, i jao onima, po koj im a . n.blazan izad je!

  Učite lji pako, koji na svoja ledja naprćuj u taj de-

  likat ni posao, clobivaj11 time za direktna, zakonita t ar-

  j ešinu svog lijenog žn1mikn i druge crkvene dostojan tveni ke.

  JJi zn. r nij e do tn, da nam se župnik nameće kao

  pri,,il egirani tm:ješina u voj tvu nepozvana pred ;edni lm

  mje nog škol. vijeća i u ·voj . tvu narinuta mj nog ·k ol.

  nn.d:wmika? - · Pučki učitelju dvndesetorr vijeka, progledaj!

  l\Iolin1o "Pučlm loLochi ", ili "Slobodu'' , da bi o-

  raj člančić prenij ela.

  Neki u č it e lji napr e dnjaci.

  Jz Skradina:

  Pi ~·cmo iz , 'kradi na, ali sve nam se čini kao da.

  mo u predokupirn.1wj Bo ni, gdje u age i spahije bili

  v , a ruju. - ništa. 'l'a ko i na i 'Općinsk i oci (oni u

  o i roj ke e!) rade S\'e po miloj volji i onda. ka.d im

  pane na pamet. Da li je ono, ·to im je dužno t u ~i n iti

  na tetu puka pa i putn ika koji po joćuju najveli čan ~tv e­

  niji prizor u Dalmaciji - Krku, o tom oni ne vode r a-

  ·una. Tako inHL punih G c~c ·t) mj e eci dn. e put ,.i za

  napi n." sto vodi i7. 'krn.dina u Krku, ru šio. ovjck' ili

  putnik, koji se lllčnjno desi u mj e tu i ž li tla e ko či­

  jolll dore1e · do Krke, trobn dt~ e kod srušenog pu ta

  z tu -tavi i n,, tuv i pj c· icc tlo Krke. Da nije bilo opre z-

  'lro ti, kuk ov:m je amo po lj edicama moglo da urodi o no

  m.i.c to! !. trebal~) pllllih est ' mj esec~ dok su o općin­ , ln pnh1.Je skandt ela ono rauu~eno mJ e to po pra re.

  -

  fnlni putni ci dok . n e divili ve li čajnoj Krki morali su

  zar, tn ponij ti neugodnu t1 pom nu na onaj p~ t, koji je 1lllj holj lL,Sl nstrncij :L ·sn mo,·olje i znpu teno ti mj esta. i

  o-

  lwli š}t a 1>thme općin ke' A'o poe] . Kn.d e o tom u ja ,·-

  no ti U(lnnd o po pr tin1a Krn u stup ·ima ibenskog "mdikalrrog ' li tn .

  D a l a.y.

 • RHZNE VIJESTI. ~ouzdani sastanak. U nedilju po podn bio je 11

  1 ro,torijama Eolovim, dobrohotno 1Llnpljen im ot o dogorore o preci tojećoj kup ' tini na še pu(·k h·anke kojn e biti u , plj etn na dan v. Dujma dn e

  7. 1\fnjn. t . da e izah,crc e torica. oda lanika, koji ~ o na kup~tini zn tnpnti ibenik.

  ha kako sn D.r Tlj

 • ----- - , . ..._ __ . ..,;~ ~ - -~ ·~ ..... -- -·---- - - · · .. - --- -·~ · - - ..- - · -- · · ~-'- . ._... , .. ~ . " ~.. .

  4

  nje ake ntc lio na koncu dinamičnim popuštanjem u ja n.i , t: isti i tihi, tihi nl

Recommended

View more >