gia£¹o x£¶£¹ tha£¹nh ta£¢m chu£¹a...

Gia£¹o X£¶£¹ Tha£¹nh Ta£¢m Chu£¹a Gie£¢ GLOBAL DENTAL FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS Since
Gia£¹o X£¶£¹ Tha£¹nh Ta£¢m Chu£¹a Gie£¢ GLOBAL DENTAL FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS Since
Gia£¹o X£¶£¹ Tha£¹nh Ta£¢m Chu£¹a Gie£¢ GLOBAL DENTAL FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS Since
Gia£¹o X£¶£¹ Tha£¹nh Ta£¢m Chu£¹a Gie£¢ GLOBAL DENTAL FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS Since
Download Gia£¹o X£¶£¹ Tha£¹nh Ta£¢m Chu£¹a Gie£¢ GLOBAL DENTAL FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS Since

Post on 03-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Giaùo Xöù Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu

  SACRED HEART OF JESUS CATHOLIC CHURCH

  THOÂNG TIN HAØNG TUAÀN SOÁ 1393 NGAØY May 14, 2017 – CHUÙA NHAÄT V PHUÏC SINH, NAÊM A

  TAÂM THÖ MUÏC VUÏ

  ______________________________________________________________ CON ÑÖÔØNG GIEÂSU

  Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE,

  Chuùa Gieâsu ñaõ tuyeân boá “Thaày laø ñöôøng, laø söï

  thaät vaø laø söï soáng. Khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi Cha maø

  khoâng qua Thaày.” Ngaøi chính laø con ñöôøng cuûa tình

  yeâu vaø hieán teá ñeå cöùu nhaân loaïi. Ai ñi con ñöôøng

  Chuùa Gieâsu laø ñi con ñöôøng cuûa yeâu thöông, cuûa trao

  ban vaø hieäp nhaát.

  Bieát bao nhieâu con ngöôøi choïn cho mình

  nhöõng con ñöôøng ñeå ñi mong tìm haïnh phuùc cho ñôøi

  mình. Nhöng khi ñi theo nhöõng con ñöôøng cuûa theá giôùi

  ñen toái, cuûa xaùc thòt toäi loãi thì keát quaû laïi laø söï soáng buoâng thaû, ích kyû voâ taâm,

  duïc voïng, nghieän ngaäp, giaän döõ, baïo löïc, ñoå vôõ,…

  Göông saùng cuûa caùc thaùnh vaø caùc chöùng nhaân Kitoâ giaùo cho chuùng ta

  thaáy ñôøi soáng cuûa nhöõng con ngöôøi ñaày traøn nieàm vui, nghò löïc vaø lyù töôûng phuïc

  vuï hy sinh vì hoï choïn con ñöôøng Gieâsu. Hoï choïn Chuùa Gieâsu laø lyù töôûng soáng

  tình yeâu vaø nieàm hy voïng. Hoï tìm ñöôïc nieàm vui daït daøo khi theo Ngaøi, ôû beân

  Ngaøi vaø ñöôïc Ngaøi ñoàng haønh naâng ñôõ treân con ñöôøng soáng yeâu thöông, phuïc

  vuï tha nhaân.

  Hoäi Thaùnh thôøi sô khai cuõng gaëp khoù khaên. Söï baát coâng xaûy ra trong

  Hoäi Thaùnh do vieäc phuïc vuï khoâng ñoàng ñeàu do nhieàu baø goùa ngöôøi Hy Laïp bò

  khinh mieät. Caùc Toâng ñoà ñaõ giaûi quyeát baèng saùng kieán choïn theâm nhieàu ngöôøi

  khaùc ñeå phuïc vuï coäng ñoaøn trong tinh thaàn chia seû traùch nhieäm: “Anh em haõy

  choïn laáy baûy ngöôøi trong anh em coù tieáng toát, ñaày Thaùnh Thaàn vaø khoân ngoan,

  ñeå chuùng toâi ñaët hoï laøm vieäc ñoù. Coøn chuùng toâi, thì seõ chuyeân lo caàu nguyeän vaø

  phuïc vuï lôøi Chuùa”.

  Nhôø bieát khieâm nhöôøng, laéng nghe, ñoái thoaïi vaø nhaát laø trong tình yeâu

  phuïc vuï vaø chia seû traùch nhieäm chung maø chuùng ta thaáy laø Chuùa ñaõ ban cho

  Hoäi Thaùnh ñöôïc tieáp tuïc gia taêng phaùt trieån.

  Chuùng ta caàu xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria luoân caàu baàu vaø daãn daét chuùng

  ta maïnh meõ kieân vöõng ñi theo con ñöôøng Chuùa Gieâsu laø con ñöôøng tình yeâu,

  hy sinh vaø phuïc vuï, ñeå nieàm vui aân suûng cöùu ñoä luoân ñöôïc ñaày traøn trong cuoäc

  ñôøi moãi ngöôøi.

  Lm. Giaùm quaûn Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R.

  VAÊN PHOØNG Cha Giám Quản Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R.

  2121 N. Denton Dr., Carrollton,

  TX 75006 / ÑT. 972-446-3461

  Khaån caáp 520-465-4414

  Fax 972-446-9551

  NHAØ XÖÙ: 1313 Newport Dr., Carrollton,

  TX 75006

  www.thanhtamdallas.org

  CHÖÔNG TRÌNH THAÙNH LEÃ

  Chuùa Nhaät: 9:00; 11:00 saùng,

  12:30 tröa (trong muøa hoïc)

  vaø 5:30 (chieàu Thöù Baûy hoâm tröôùc)

  Ngaøy thöôøng: 6:30 chieàu. Rieâng

  Saùng Thöù Baûy: 8:00

  Leã buoäc: 9:00 saùng; 6:30 chieàu vaø 6:30

  (chieàu ngaøy hoâm tröôùc)

  BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI

  3:30 chieàu Thöù Baûy ñaàu thaùng

  BÍ TÍCH GIAÛI TOÄI

  4:00 - 5:00 chieàu Thöù Baûy

  BÍ TÍCH HOÂN NHAÂN

  Lieân laïc vôùi Cha Giám Quản tröôùc 6 thaùng

  vaø phaûi coù chöùng chæ ñaõ hoïc lôùp döï bò hoân

  nhaân.

  BÍ TÍCH XÖÙC DAÀU THAÙNH

  Khi caàn xin lieân laïc vôùi Cha Giám Quản

  GHI DANH NHAÄP GIAÙO XÖÙ

  Theo giaùo luaät, khi tôùi cö nguï moät nôi naøo,

  caùc tín höõu phaûi ghi danh gia nhaäp giaùo

  xöù caøng sôùm caøng toát. Xin lieân laïc vôùi Cha

  Giám Quản hoaëc Hoäi Ñoàng Muïc Vuï ñeå gia

  nhaäp Coäng Ñoaøn Daân Chuùa.

  http://www.thanhtamdallas.org/ https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitgLmovenTAhWH5IMKHQThD4sQjRwIBw&url=https://achristianpilgrim.wordpress.com/2011/05/21/i-am-the-way-and-the-truth-and-the-life/&psig=AFQjCNEiZOuA951YYA7u8z71HgJcPhrfig&ust=1494648300320200

 • www.thanhtamdallas.org Trang 2

  14-5: Chuùa nhaät V Phuïc Sinh; möøng Ngaøy Hieàn Maãu taïi Hoa Kyø 15-5: Thöù Hai trong Tuaàn V Phuïc Sinh 16-5: Thöù Ba trong Tuaàn V Phuïc Sinh 17-5: Thöù Tö trong Tuaàn V Phuïc Sinh 18-5: Thöù Naêm trong Tuaàn V Phuïc Sinh 19-5: Thöù Saùu trong Tuaàn V Phuïc Sinh 20-5: Thöù Baûy trong Tuaàn V Phuïc Sinh; Leã nhôù tuyø yù Thaùnh Beânañoâ Xieâna, Linh muïc. 21-5: Chuùa nhaät VI Phuïc Sinh

  Thöng Baáo DANH SAÙCH GIA ÑÌNH DAÂNG HOA TAÏ ÔN

  1. Gia ñình anh chò Haäu & Lan - Daâng hoa taï ôn Ñöùc Meï

  2. Gia ñình anh chò Hoaøng Dung - Daâng hoa Ñöùc Meï

  3. Anh chò Phaïm Vaên Töï - Daâng hoa Ñöùc Meï

  4. Con chaùu Baùc Anh - Taï Ôn

  5. AÅn danh - Daâng hoa Taï Ôn

  6. Gia ñình Taù Phuùc & Hoaøng Yeán - Daâng hoa taï ôn Ñöùc

  Meï

  7. Leâ Thò Nhaïn - Daâng hoa kính Ñöùc Meï

  8. AÅn danh - Taï Ôn Ñöùc Meï

  9. Gia ñình Thanh & Dung – Taï ôn Ñöùc Meï vaø kính nhôù

  hai baø meï

  GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ

  ** Thöù Baûy 13/5

  Leã 5:00 PM: Gia ñình Quoác Anh Traàn

  ** Chuùa Nhaät 14/5

  Leã 9 AM: Gia ñình Tram Ch Nguyen

  Leã 11 AM: Gia ñình Hong Nguyen

  ** Thöù Baûy 20/5

  Leã 5:00 PM: Gia ñình Taäp Nguyeãn

  ** Chuùa Nhaät 21/5

  Leã 9 AM: Gia ñình Tuynh Kim Phan

  Leã 11 AM: Gia ñình Khanh Nga Le

  GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI

  7/5: Gia ñình Voõ Thaønh Tieán

  20/5: Gia ñình Hoaøng Ngöï

  CUNG NGHINH & ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG ÑÖÙC MEÏ

  Nhöõng gia ñình naøo muoán röôùc töôïng Ñöùc Meï ñeå ñoïc

  Kinh Toân Vöông haèng tuaàn luùc 6 giôø chieàu Chuùa nhaät, xin

  lieân laïc vôùi OÂng Söùc (214) 552-7724 hoaëc Anh Tieán (469)

  230-6662.

  * Chuùa nhaät 14/5/2017: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc 6

  giôø chieàu taïi GÑ Baø Chieán. Ñòa chæ: 1104 Muscogee Trl.

  Carrollton, TX. 75010. Ñieän thoaïi: (214) 256-3076.

  * Chuùa nhaät 21/5/2017: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc 6

  giôø chieàu taïi GÑ AC Nguyeãn Linh. Ñòa chæ: 502 Fox Glen.

  South Lake, TX. 76092. Ñieän thoaïi: (817) 879-5909.

  BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA

  Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 7 thaùng 5,

  2017 ñaõ nhaän ñöôïc $8,136 (goàm $5,742 trong bì thö vaø ngoaøi

  bì thö $2,212 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $182). Xin Chuùa

  thöôûng coâng boäi haäu cho taát caû nhöõng ai ñaõ daâng leân Chuùa

  bao coâng lao naøy nhö cuûa leã taï ôn Chuùa.

  WEEKLY MEDITATION Building His House

  By His death, Resurrection and Ascension, Jesus has gone ahead to prepare a place for us in His Father's house.

  His Father's house is no longer a temple made by human hands. It is the spiritual house of the Church, built on the living stone of Christ's body.

  As Peter interprets the Scriptures in today's Epistle, Jesus is the "stone" destined to be rejected by men but made the precious cornerstone of God's dwelling on earth (see Psalm 118:22; Isaiah 8:14; 28:16).

  Each of us is called to be a living stone in God's building (see 1 Corinthians

  3:9,16). In this edifice of the Spirit, we are to be "holy priests" offering up “spiritual sacrifices”—all our prayer, work and intentions—to God.

  This is our lofty calling as Christians. This is why Christ led us out of the darkness of sin and death as Moses led the Israelites from bondage in Egypt.

  God's covenant with Israel made them a royal and priestly people who were to announce His praises (see Exodus 19:6). By our faith in Christ's new covenant, we have been made heirs of this chosen race, called to glorify the Father in the temple of our bodies (see 1 Corinthians 6:19-20; Romans 12:1).

  In today's First Reading, we see the spiritual house of the Church being built up, as the Apostles consecrate seven deacons so th

Recommended

View more >