gel¤°r verg¤°s¤° 2018-03-06¢  gel¤°r...

Download GEL¤°R VERG¤°S¤° 2018-03-06¢  gel¤°r verg¤°s¤° beyanname d£“zenleme rehber¤° m m t£“rk¤°ye serbest muhasebec¤°

Post on 17-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2017 GELİR VERGİSİ

  BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  M m

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

  T Ü R M O B

  http://www.turmob.org.tr/gelirvergisirehberiekitabi.pdf

 • I

  2017

  GELİR VERGİSİ

  BEYANNAME DÜZENLEME

  REHBERİ

  MART 2018

 • II

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEYM

  m

  İÇİNDEKİLER

  KISALTMALAR ......................................................................................... X SUNUŞ ........................................................................................XI ÖNSÖZ ....................................................................................... XII 2017 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) ..........................................................1

  1. GİRİŞ ..........................................................................................2

  2. GELİR VERGİSİNDE TAM VE DAR MÜKELLEFİYET ..............................................2 2.1. Tam Mükellefiyet ..........................................................................................3 2.2. Dar Mükellefiyet ..........................................................................................4 2.2.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşmalarında Mukimlik .................................5 2.2.2. Çalışma veya Oturma İzni Alarak Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Durumu ..........................................................................6

  3. GELİRİN ELDE EDİLMESİ .........................................................................................8 3.1. Ticari ve Zirai Kazançlarda Elde Etme ....................................................................9 3.2. Serbest Meslek Kazançlarında ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Elde Etme ....................................................................................... 10 3.3. Ücretlerde ve Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme .........................................11 3.4. Diğer Kazanç ve İratlarda Elde Etme.................................................................... 12 3.5. Dar mükellefiyette Elde Etme................................................................................ 12

  4. GELİR UNSURLARI İTİBARİYLE BEYAN ............................................................. 14 4.1. Ticari Kazanç ....................................................................................... 14 4.1.1. Ticari Faaliyetin Kapsamı .............................................................................. 14 4.1.2. Ticari Faaliyetin Özellikleri ............................................................................ 16 4.1.3. Ticari Kazancın Vergilendirilmesi .................................................................. 17 4.1.3.1. Basit Usul ....................................................................................... 19 4.1.3.1.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları ........................ 20 4.1.3.1.2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları .......................... 20 4.1.3.1.3. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları .......................... 22 4.1.3.1.4. Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ............. 24 4.1.3.1.5. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş ................................ 24 4.1.3.1.6. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş ................................ 25 4.1.3.1.7. İşini Terk Eden Mükelleflerin Durumu ............................. 26 4.1.3.1.8. Basit Usulde Vergilendirmede Özellikli Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .............. 26 4.1.3.2. İşletme Hesabı Esası ..................................................................... 28 4.1.3.3. Bilanço Esası ................................................................................. 29 4.1.4. İndirilecek Giderler ....................................................................................... 30

 • 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

  III

  4.1.4.1. Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler ............................................ 31 4.1.4.1.1. Götürü Gider Uygulaması .............................................. 32 4.1.4.2. Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında İaşe (Yemek) ve İbate (Barınma) Giderleri, Tedavi ve İlaz Giderleri, Sigorta Primleri, Emekli Aidatı ve Demirbaş Olarak Verilen Giyim Eşyası ........................................................... 34 4.1.4.2.1. Yemek Giderleri .............................................................. 34 4.1.4.2.2. Barınma Giderleri ........................................................... 35 4.1.4.2.3. Tedavi İlaç Giderleri ........................................................ 36 4.1.4.2.4. Emekli Aidatı ve Sigorta Primleri .................................... 36 4.1.4.3. İşle İlgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye veya İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar ....... 37 4.1.4.4. İşle İlgili ve Yapılan İşin Önemi ve Genişliği İle Orantılı Seyahat ve İkamet Giderleri (Seyahat Maksadının Gerektirdiği Süreyle Sınırlı Olmak Şartıyla) ................ 38 4.1.4.5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ........................................ 38 4.1.4.6. İşletme ile İlgili Olmak Şartıyla; Bina, Arazi, Gider, İstihlak, Damga, Belediye Vergileri, Harçlar ve Kaydiyeler Gibi Ayni Vergi, Resim ve Harçlar ................................ 39 4.1.4.7. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar ................................................................................ 39 4.1.4.8. İşverenlerce Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Sendikalara Ödenen Aidatlar ................................................ 40 4.1.4.9. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ..................................... 41 4.1.4.10. Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddelerinin Maliyet Bedeli .......................... 41 4.1.4.11. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananlara, Programı Yürüten İşverenlerce Fiilen Ödenen Tutarlar ............................................... 42 4.1.4.12. Banka Kredi Borçları Nedeniyle Tahakkuk Etmiş, Ancak Henüz Ödenmemiş Faizlerin Gider Yazılması .................... 42 4.1.5. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler..................................... 42 4.1.6. Özelliği Olan Ticari Kazançlarda Kazanç Tespiti ........................................... 44 4.1.6.1. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri . 44 4.1.6.2. Ulaştırma İşlerinde Matrah ............................................................. 46 4.1.7. Ticari Kazanç İstisnaları ................................................................................ 46 4.1.7.1. PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası .............................................. 46 4.1.7.2. Sergi ve Panayır İstisnası .............................................................. 47 4.1.7.3. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna ............. 47 4.1.7.4. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası ........................ 47

 • IV

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEYM

  m

  4.1.7.5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna .............. 48 4.1.7.5.1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ............................................ 48 4.1.7.5.2. Ücret Desteği ................................................................. 48 4.1.7.6. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna ................... 49 4.1.7.7. Yatırım İndirimi ............................................................................... 49 4.1.7.7.1. 31.12.2005 Tarihi İtibarıyla Mevcut Olup Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarları .................. 50 4.1.7.7.2. 24.04.2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar ...................................... 50 4.1.7.7.3. GVK’nın Mülga 19’uncu maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar ........................................................... 51 4.1.7.7.4. 01.01.2006 – 08.04.2006 Tarihleri Arasında Yeni Başlamış Yatırımlar ................................................ 51 4.1.7.7.5. Endeksleme ................................................................... 52 4.1.7.7.6. Yatırım İndirimi İstisnasında Uygulama ................

Recommended

View more >