gaskromatografi (gc) - kemilektioner | (gc) ü gc= ”gas chromatography” eller på svenska...

Download Gaskromatografi (GC) - Kemilektioner | (GC) ü GC= ”gas chromatography” eller på svenska ”gaskromatografi”.…

Post on 20-Jul-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Niklas Dahrn

  Gaskromatografi (GC)

 • Gaskromatografi (GC)

  GC=gaschromatographyellerpsvenskagaskromatografi.

  Gaskromatografirenavanceradkemiskanalysmetodsomanvndsfrt.ex.gift-,drog- ochlkemedelsanalyser.Kanvenanvndasfranalyseravdopingpreparat,brandfarligavtskor,miljgifterochmngaandramnen.

  Namnetkromatografikommeravdetgrekiskaordetchroma sombetyderfrg.Ibrjananvndeskromatografiska metoderendastfrfrgademnenmennuanvndsdessaventillofrgademnensnamnetrdrfrlitemissvisande.

 • Vilka olika typer av analyser kan utfras med GC?

  1. Underskavilkaokndamnensomfinnsiettprov:Vikanidentifieraokndamnen(t.ex.gifter,droger,dopingpreparat,miljgifter,brandfarligavtskorellerlkemedel)meddennametod.OmvidessutomkopplarvrGCtillenmasspektrometer(enspecielldetektor)frviettmycketkraftfulltverktygfrattidentifieraokndamnen.

  2. Bestmmakoncentrationenavolikamnensomfinnsiettprov:GCkanocksanvndaskvantitativtfrattmtakoncentrationenavdemnensomfinnsiettprov.

  3. Renhetstester:Vikanunderskaomettprovrfrorenatmedandramnensomintebrfinnasdr(t.ex.renhetstesteravlkemedelellerlivsmedel).

 • En gaskromatograf (GC)

 • 3 saker viktiga saker som ingr vid GC

  Prov:IGCtillsttsettprovinnehllandeolikamnensomskaanalyseras.

  Mobilfas:IGCfinnsens.k.mobilfas(rrligfas).DenmobilafaseniGCbestravengas(helium,kvvgasellervtgas).Syftetmeddenmobilafasenratttransporteraprovetgenomgaskromatografen,alltsgenomdenmaskinsomskautfrasjlvaanalysen.

  Stationrfas:IGCfinnsenkolonn(ettihligtrr)sompinsidanrbeklddmedenstationrfas(stillastendefas)sombestravolikamolekyler.Denstationrafasenkanvaraifastformellerbestaventrgflytandevtska.Molekylernasuppgiftidenstationrafasenrattbindatilldeolikamnenaiprovetsattdessamnenbromsasuppinutikolonnen.Vissamnenkanbindamycketstarkaretillmolekylernaidenstationrafasenochtardrfrlngretidpsiggenomkolonnen.

 • Principen bakom GC

  DetektorMobilfas

  Iinjektorntillsttsprovet.

  Injektor

  Detektornknneravnrmolekylernaavettmnepasserarochregistrerarmnetsretentionstidochsignalstyrkan(hurmycketdetfinnsavmnet).

  Detektorngrettkromatogramdrvarjetoppmotsvararettmneiprovet.

  Gasbehllaremeddenmobilafasen(gas).

  Ugn

  Kolonnmedstationrfas

  Enugnfrgasarmnenaiprovet.Temperaturenrvermnenaskokpunkter.

  Temperaturenikolonnenrlgrendenvidinjektorn.Dettainnebrattvissamnenakondenseraribrjanpkolonnenmedanvissamedlgkokpunktfortstterdirektigenom.Temperaturenhjssedangradvisinutikolonnenenligtettfrprogrammeratschemavilketledertillattallamnentillslutpbrjarsinresagenomkolonnen.

  Ikolonnenseparerasmnenaiprovetfrnvarandraeftersomolikamnenharolikakokpunkterochvergrigasformolikaltt(vidolikatemperaturer).Debinderocksolikaltt/olikastarkttilldenstationrafasenikolonnen.mnenakommerdrfrutvidolikatidpunkter.Denstationrafasenroftaentrgflytandevtskasomtckerinsidanpkolonnen.

 • En gaskromatograf (GC)

 • Exempel p ett kromatogram

  Bildklla:"Hplc-perfume-chromatogram"byLukke - Own work.Licensed underCCBY-SA3.0viaCommons -https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hplc-perfume-chromatogram.png#/media/File:Hplc-perfume-chromatogram.png

  Retentionstiden

  Intensite

  ten(signa

  lstyrkan)

  Retentionstiden:Retentionstidenrspecifikfrvarjemneiettgivetsystemochdrfrkanvianvndaretentionstidenfrattidentifieraolikamnen(kvalitativanalys).

  Toppensarea:Detektornmterintensiteten(signalstyrkan)avvarjemnesompasserar,vilketmotsvararhurmngamolekyleravmnetsompasserardetektorn.Utifrndetritasentopputikromatogrammetdrareanavtoppenmotsvararhurhgkoncentrationviharmnet(kvantitativanalys).

 • Ett exempel p temperaturprogrammering i en GC

  Injektornstemperatur:Iinjektornrtemperaturen180grader.Dennatemperaturrverkokpunktenfrdemnensomingriprovet(ijustdethrexemplet).

  Kolonnenstemperatur:Ikolonnenrtemperatureninitialt110graderi2minuter,drefterskerenokningmed14grader/minupptill200grader.Dennasluttemperaturhllssedaniytterligare2minuterfrattviskavaraskerpattallamnentarsigigenomsystemetochuttilldetektorn.

  Detektornstemperatur:Idetektornrtemperaturen230graderfrattskerstllaattingamnenblirkvar.

 • Retentionstiden i en GC bestms av 2 faktorer:

  mnenaskokpunkter

  mnenaspolaritet

 • GC-analyser kan utfras p 2 olika stt

  Molekylermedlgkokpunktkerutfrst

  Polrstationrfas(molekylermedOH-grupper)

  Polrkolonn(kokpunktenochpolaritetavgr)

  Opolrkolonn(kokpunktenavgr)

  Mobilfas(t.ex.kvvgas)

  Mobilfas(t.ex.kvvgas)

  Molekylersomropolra ochharlgkokpunktkerutfrst

  1. Opolrkolonn(kokpunktenavgr):Dettardenvanligastemetoden,anvndst.ex.alltidnrdetrenbartopolra mneniprovet.Demnensomharlgstkokpunktvergrlttastigasformochkerdrfrfortastgenomkolonnen.Bdepolraochopolra mnenkanbindalikastarkt(ellersvagt)tilldenopolra kolonnen.Kortastretentionstidfrdrfrdemnensomharlgstkokpunkt.

  2. Polrkolonn(kokpunkten+polaritetenavgr):Anvndsoftanrmanvetellermisstnkerattdetfinnspolramneniprovet.Kokpunktenharfortfarandestorbetydelseeftersomdenbestmmerhurlttmnenavergrigasform.Polaritetenspelardockenstrrerollhr.Polramnenkanskapavtebindningar(ellervanligadipol-dipolbindningar)meddenstationrapolrafasenochkommerdrfrbromsasuppmycketmerinneikolonnenjmfrtmedopolramnen.Kortastretentionstidfrdrfrdemnensomharlgkokpunktochropolra.

  Opolrstationrfas(kolvten,t.ex.C18)

  Obs.DenmobilafaseniGCrengassomintereagerarmedprovetsolikamnen(skaparejbindningar).Polraresp.opolramnentrivsdrfrlikadligtidenmobilafasen.Anledningenattdendkerigenomkolonnenrdetgastrycksomuppstr.

 • Separationen vid polr resp. opolr kolonn

  Mobilfas(t.ex.kvvgas)

  Opolrstationrfas(kolvten,t.ex.C18)

  MyckethgkokpunktHgkokpunkt

  Lgkokpunkt

  Polrstationrfas(OH-grupper)

  MyckethgkokpunktPolrmolekyl

  HgkokpunktPolrmolekyl

  HgkokpunktOpolrmolekyl

  LgkokpunktOpolrmolekyl

  Ienpolrkolonnkommerpolramnenbindahrdaretilldenpolrastationrafasen(framfralltpolramnensomkanskapastarkavtebindningar).Kokpunktenochpolaritetenkommerdrfrvaraavgrandefrseparationen.

  Ienopolrkolonnkommerpolraochopolramnenkunnabindalikahrt/svagttilldenopolrastationrafasen,omdeharungefrsammastorlek(allamnenkanskapavanderWaalsbindningar,antaletavgrsavmolekylernasstorlekochform).Kokpunktenavgrdrfrseparationen.

  Mobilfas(t.ex.kvvgas)Molekylersomropolraochharlgkokpunkt

  kerutfrst

  Molekylermedlgkokpunktkerutfrst

 • Varfr r det enbart kokpunkten som avgr separationen vid en opolr kolonn?

  PolaritetenharingenstrrebetydelsenrdetgllerfrmganattbindatillenopolrkolonniGCeftersombdepolraochopolramnenkanskapavanderWaalsbindningar(Londondispersionskrafter)tillenopolrkolonn.IGCfinnsdetbaraenfassomdeolikamnenakanbindatill,nmligendenstationra.DenmobilafaseniGCattraheraringamolekylereftersomdenbestravenickereaktivgas(kvvgas,heliumetc.)sominteallsbindertilldeolikamnenaiprovetutanenbartfungerarsomenvindsomblsermnenasmolekylerfrnstarttillml.IGCmedopolrkolonnkommerdrfrpolramnenilikastorutstrckningsomopolramnenvljaattbindadenopolrakolonnenpsinvgmotdetektorn.

  Detsomavgrhurmycketolikamnenbindertilldenopolrakolonnen rhurbramnenarpattskapavanderWaalsbindningartillkolonnen.Storaochavlngamolekylerrbstpdetochdrfrkommerdessamnen(oavsettvilkenpolaritetdehar)bromsasuppmestikolonnen.

  Demnensomharhgstkokpunktrocksdemnensomoftastkanbindastarkasttilldenopolrastationrafasen.Dettap.g.a.attmnenmedhgkokpunktoftarmnensomharstoraochavlngamolekylerochdrmedocksrbrapattskapavanderWaalsbindningar.Detfinnsalltsettvisstsambandmellanhgkokpunktochhgfrmgaattbindatillenopolrkolonnochdrfrrckerdetoftastmedatttittapmnenaskokpunkterfrattvetavilketmnesomkommerfkortastresp.lngstretentionstid.

 • Dekemiskaforensikerna pNationelltforensisktcentrum(NFC)iLinkpingfrtilluppgiftattanalyseraettokntprovmedhjlpavGC.

  Forensikernamisstnkerattprovettroligtvisinnehlleropolramnen(kolvten)ochvljerdrfrattanalyseraprovetmedhjlpavenopolrkolonn.

  Frattkunnaidentifieraolikamnenutifrnderasretentionstidermstevihakndaretentionstiderattjmframed.Forensikernaanvndersigdrfraventabellmedkndaretentionstiderfrdemnensomdemisstnkerkanfinnasiprovet.Genomattjmfradeerhllnaretentionstidernameddekndaskanforensikerna listautvilkaokndamnensomfinnsiprovet.

  mne: Retentionstider(min):

  Pentan 3,0Cyklopentan 4,5Oktan 7,5Dekan 8,0Hexadekan 9,5

  Obs.Phittaderetentionstider!

  Exempel: Analys av ett prov med hjlp av GC

 • Exempel: Analys av ett prov med hjlp av GC

  mne: Retentionstid(min): Identifiering utifrndekndaretentionstiderna:

  4,5

  7,5

  9,5

  Mobilfas

  Opolrstationrfas

  Opolrstationrfas

  C16C8C5 C16C16

  Detektorn

  C8C8C5

  C5

  Oktan

  Hexadekan

  Cyklopentan

 • Ett kromatogram visar retentionstiden fr de 3 mnena

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 Retentionstidenrspecifikfrvarjemneochvisardrfrvilketmnetr(kvalitativanalys).

  Toppensareaavsljardremothurstorkoncentrationviharavmnet(kvantitativanalys).

  Retentionstiden

  Cyklopentan Oktan Hexadekan

  Intensite

  ten(signa

  lstyrkan)

  C5

  C8

  C16

 • De 3 mnena fr olika retentionstid beroende p deras kokpunkt (opolr kolonn)

  mne: Retentionstid(min): Kokpunkter:

  Cyklopentan 4,5 49C

  Oktan 7,5 125C

  Hexadekan 9,5 287C

  Hexadekanharhgstkokpunktochhardrfrsvrastattvergigasformikolonnen.Hexadekanharhgkokpunktp.g.a.avattdetmnetbestravstoraochavlngamolekylermedfrmgaattskapamngavanderWaalsbindningarmellanvarandra.Denegenskapeninnebrvenatthexadekan bromsasuppmestinutikolonneneftersomhexadekan drmedocksrbstpattskapavanderWaalsbindningarmeddenopolrakolonnen.Hrservialltsetttydligtsambandmellanhgkokpunktochhgfrmgaattbindatillenopolrkolonn.

  C5

  C16

  C8

  Rete