galileo cze

Download Galileo Cze

Post on 02-Oct-2015

13 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual gall

TRANSCRIPT

 • GALILEO manul

  galileo 17/06/08, 18:17 Strana 1 (celkem 71).

  esky Strana 1 Bezpenostn informace Ped pouitm potpskho potae Galileo si muste pozorn pest tento manul a porozumt mu. Potpn je spojeno s mnoha riziky. Dokonce i pesto, e se budete peliv dit instrukcemi obsaenmi v tomto manulu, mete si pivodit zvan pokozen zdrav nebo smrt v dsledku dekompresn nemoci, kyslkov toxicity i dalch rizik, kter se k potpn s pstrojem s nitroxem nebo se stlaenm vzduchem poj. Pokud si nejste dostaten vdomi tchto rizik a nejste ochotni je osobn pijmout a pevzt na sebe, nepouvejte Galileo. Pravidla pro pouvn potae Galileo: Nsledujc pravidla pro pouvn potae Galileo znan zv vai bezpenost pi potpn, ale nemohou zaruit, e se nesetkte s dekompresn nemoc nebo kyslkovou toxicitou. - Galileo je navreno pouze pro potpn se stlaenm vzduchem (21 % O2) a nitroxem (22 a 100 % O2). Nepouvejte Galileo pro potpn se smsmi jinch plyn. - Je absolutn nezbytn, abyste ped kadm ponorem zkontrolovali nastavenou sms a nastaven porovnali s aktuln pouvanou sms plynu. Vdy si pamatujte: nastaven nesprvn smsi s sebou nese riziko dekompresn nemoci anebo kyslkov toxicity! Maximln odchylka od men smsi nesm pekroit 1 % O2. Nesprvn sms plynu me bt smrteln! - Galileo pouvejte pouze s dchacmi systmy s otevenm okruhem. - Galileo pouvejte pouze s nezvislmi dchacmi pstroji. Galileo nen ureno pro dlouhodob vystaven nitroxu. - Vdy dodrujte vizuln i zvukov signly alarm. Vyvarujte se situac se zvenmi riziky, kter jsou v tomto manulu oznaeny znakou varovn. - Galileo m varovn pro parciln tlak kyslku (pp O2). Vchoz hodnota maximlnho pp O2 (pp O2 max) je nastavena na 1,4 bar. Toto nastaven lze zmnit v rozsahu 1,2 a 1,6 bar. - Kontrolujte si asto kyslkov hodiny (CNS O2). Jakmile CNS O2 pekro 75 %, vystupte k hladin a ukonete ponor. - Nikdy se nepotpjte hloubji ne do maximln provozn hloubky (MOD), kter odpovd pouvan smsi plynu. - Vdy si pekontrolujte limity pro potpn, kter berou ohled na obsah kyslku a standardn postupy sportovnho potpn (dekompresn nemoc, kyslkov toxicita). - V souladu s doporuenm vech vcvikovch instituc se nepotpjte hloubji ne do 40 m, tzn. do maximlnho limitu doporuenho pro potpn. - Je teba, abyste brali v vahu nebezpe duskov narkzy. Galileo v souvislosti s tmto nebezpem nevydv dn varovn. - Pi vech ponorech, a s nebo bez potpskho potae, provete v hloubce 5 m nejmn tminutovou bezpenostn zastvku. - Vichni potpi, kte k plnovn ponor a k signalizaci i uren stavu dekomprese vyvaj potpsk potae, mus pouvat svj vlastn pota, kter berou s sebou na kad ponor. - Pokud Galileo v kteroukoli dobu bhem ponoru sele, ponor mus bt ukonen a ihned by mly bt zahjeny odpovdajc postupy k dosaen hladiny (vetn pomalho vstupu a t a ptiminutov bezpenostn zastvky v hloubce 5 m). - Dodrujte rychlost vstupu a provete vechny poadovan dekompresn zastvky. Pokud pota z jakhokoli dvodu sele, muste vystupovat rychlost 10 m za minutu nebo pomaleji.

 • GALILEO manul

  galileo 17/06/08, 18:17 Strana 2 (celkem 71).

  - Pi kadm ponoru s partnerem se mus oba partnei dit potpskm potaem, kter je pro dan ponor opatrnj (konzervativnj). - Nikdy se nepotpjte bez partnera. Galileo nenahrazuje potpskho partnera. Strana 2 - Provdjte pouze takov ponory, kter odpovdaj rovni vaeho potpskho vcviku. Galileo nezvyuje vae znalosti o potpn. - Vdy se potpjte se zlonmi pomckami. Kdykoli se potpte s potpskm potaem, vdy si zkontrolujte, e se potpte se zlonm vybavenm, vetn hloubkomru, ponornho tlakomru, digitlnho hloubkovho asovae i potpskch hodin a zajistte si pstup k dekompresnm tabulkm. - Vyhnte se opakovanm vstupm a sestupm (jo-jo potpn). - Vyvarujte se opakovan vysok pracovn zti v hloubce. - Ponory, kter maj bt uinny v chladn vod, naplnujte tak, aby byly krat. - Po ukonen dekomprese nebo na konci ponoru bez zastvky by posledn st vstupu mla bt provedena co mon nejpomaleji. - Ped pouitm potae Galileo MUSTE bt seznmeni se vemi pznaky a projevy dekompresn nemoci! Pokud se po ponoru objev jakkoli z tchto projev i pznak, IHNED vyhledejte lbu dekompresn nemoci! Pi lb dekompresn nemoci existuje pm mra mezi efektivitou lby a asovou prodlevou od objeven prvnch projev tto nemoci. - S nitroxem se potpjte jedin pot, co jste byli dkladn prokoleni uznvanou instituc. Opakovan ponory - Dal ponor nezahajujte, dokud stav vaeho CNS O2 neklesne pod 40 %. - Pokud se potpte s nitroxem, ujistte se, e v povrchov interval je dostaten dlouh (stejn jako u potpn se stlaenm vzduchem). Naplnujte si nejmn dvouhodinov povrchov interval. Kyslk tak potebuje dostatek asu, aby mohl z tla odejt. - Pizpsobte sms plynu zamlenmu ponoru. - Nepokouejte se o opakovan ponor, dokud se na displeji zobrazuje varovn bez ponoru . - Bhem tdne si naplnujte den, kdy se nebudete potpt. - Pokud muste zmnit pota, ped uskutennm dalho ponoru vykejte nejmn 48 hodin. - Potpn po vynulovn zbvajc saturace me vst k potenciln nebezpenm situacm, kter mohou skonit smrt nebo vnm pokozenm zdrav. Po vynulovn zbvajc saturace se nepotpjte nejmn 48 hodin. Nadmosk vka a potpn - Nepotpjte se v nadmosk vce vt ne 4000 m n. m. - Po ponoru nevystupujte do takovch nadmoskch vek, kter Galileo prostednictvm indiktoru td nadmosk vky zakazuje. Ltn po potpn - Po potpn vykejte do odletu nejmn 24 hodin. Dleit poznmka pro osoby s kardiostimultory, defibriltory nebo jinmi implantovanmi elektronickmi zazenmi. Osoby, kter maj kardiostimultor, pouvaj potpsk pota Galileo firmy UWATEC na sv vlastn nebezpe. Ped zahjenm jeho pouvn doporuujeme provst ztov test maximlnho vkonu pod lkaskm dohledem. Tento test slou k zajitn bezpenosti a spolehlivosti souasnho pouit kardiostimultoru a potpskho potae Galileo.

 • GALILEO manul

  galileo 17/06/08, 18:17 Strana 3 (celkem 71).

  Potpsk pstroj Galileo je osobn ochrann prostedek. Je ve shod se zkladnmi bezpenostnmi poadavky nazen Evropsk unie 89/686/EEC. RINA SpA, Via Corsica 12, I-16128 Genoa, notifikovan osoba . 0474, certifikovala shodu s evropskmi normami EN 250:2000 a EN 13319:2000. EN 250:2000 Dchac pstroje Potpsk autonomn dchac pstroje na tlakov vzduch s otevenm okruhem Poadavky, zkouen a znaen (test tlakovm pstrojem). EN 13319:2000 Potpsk vzbroj Hloubkomry a hloubkomry kombinovan s menm asu Funkn a bezpenostn poadavky, zkuebn metody. Jakkoli informace o dekompresnch zvazcch zobrazovanch na vstroji spadajc pod tuto normu jsou explicitn vyloueny z rozsahu psobnosti tto normy. Strana 3 Vtme Vs mezi uivateli potpskch pota firmy UWATEC a dkujeme Vm, e jste si zakoupili pota Galileo. Nyn jste majitelem vjimenho partnera pro Vae ponory. Tento manul Vm poskytne snadn pstup k nejmodernj technologii firmy UWATEC a seznm Vs s klovmi charakteristikami a funkcemi potae Galileo. Pokud byste se chtli dozvdt vce o potpskm vybaven SCUBAPRO firmy UWATEC, navtivte prosm nae internetov strnky www.scubapro-uwatec.com. VAROVN - Galileo funguje do hloubky 330 m pouze v reimu micho pstroje (MI). - Jako dekompresn pota Galileo funguje pouze do hloubky 120 m. - V hloubce mezi 115 a 120 m v reimu potae se na displeji zobraz zprva PECHOD NA MI a v hloubce vt ne 120 m se Galileo automaticky pepne do reimu micho pstroje a pro zbytek ponoru jej nelze pouvat jako dekompresn pota. - Potpn s parcilnm tlakem kyslku vtm ne 1,6 bar (odpovd hloubce 67 m pi dchn stlaenho vzduchu) je extrmn nebezpen a me vst k zvanmu pokozen zdrav nebo ke smrti. OBSAH Bezpenostn informace Pravidla pro pouvn potae Galileo 1. Seznmen s potaem Galileo 1.1 Slovnek 1.2 Provozn reimy 1.3 Zapnut potae Galileo a zobrazen asu 1.4 Alarm k nadmosk vce po ponoru 1.5 Varovn bez ponoru po ukonen ponoru 1.6 SOS 1.7 Vmna baterii 1.8 Monosti nastaven obrazovky 1.9 Obsluha tlatek 1.10 Funkce tlatek nad hladinou 1.11 Nasazen a provn vysokotlakho vyslae 1.12 Souhrnn tabulka plyn 1.13 Kdovan vysla Polar T31 1.14 Vypnut potae Galileo

 • GALILEO manul

  galileo 17/06/08, 18:17 Strana 4 (celkem 71).

  2 Menu, nastaven a funkce 2.1 Popis hlavnho menu 2.2 Nastaven koncentrace kyslku 2.3 Nastaven ponoru 2.3.1 rove MB 2.3.2 Reim micho pstroje 2.3.3 asova bezpenostn zastvky 2.3.4 Pp O2 max 2.3.5 Doba vynulovn nitroxu 2.3.6 Typ vody 2.3.7 Vynulovn desaturace 2.3.8 Tich reim 2.3.9 PMG strana 4 2.4 Digitln kompas 2.4.1 Pouit kompasu nad hladinou 2.4.2 Nastaven doby automatickho vypnut 2.4.3 Nastaven deklinace 2.5 Vkomr 2.6 Nastaven varovn 2.6.1 Maximln hloubka 2.6.2 CNS O2 = 75 % 2.6.3 Bez zastvky = 2 minuty 2.6.4 Vloen dekomprese 2.6.5 Doba ponoru a doba obrtky 2.6.6 Tlak v lhvi 2.6.7 RBT = 3 minuty 2.6.8 Signl tlaku 2.6.9 Vloen bezpenostnch zastvek 2.6.10 Ignorovn MB zastvky 2.6.11 Snen rovn MB 2.6.12 Doba bez zastvky L0 = 2 minuty pi potpn s rovn MB 2.6.13 Vloen dekomprese pi potpn s rovn MB 2.7 Nastaven hodin 2.7.1 Budk 2.7.2 as 2.7.3 asov psmo 2.8 Dal nastaven 2.8.1 Informace o pstroji 2.8.2 Integrace plyn 2.8.3 Trvn prosvcen 2.8.4 Kontrast displeje 2.8.5 Rychlost IrDA 2.8.6 Kontakty na vodu 2.8.7 Nvrat k vchozmu nastaven

 • GALILEO manul

  galileo 17/06/08, 18:17 Strana 5 (celkem 71).

  2.9 Personalizace 2.9.1 Konfigurace obrazovky 2.9.2 Jazyk 2.9.3 Obrzek pi sputn 2.9.4 Jednotky 2.9.5 Pracovn zt 2.9.6 Informace o majiteli 2.9.7 Informace pro ppad nouze 2.10 Obrzky 2.11 Plnova ponor 2.11.1 Plnovn ponor bez zastvky 2.11.2 Plnovn dekompresnch ponor 2.12 Prohlen potpskho denku 3. Potpn s potaem Galileo 3.1 Nitrox 3.2 Alarmy 3.2.1 Rychlost vstupu 3.2.2 MOD/pp O2 3.2.3 CNS O2 = 100% 3.2.4 Vynechan dekompresn zastvka strana 5 3.2.5 RBT = 0 minut 3.2.6 Vybit baterie 3.3 Informace o displeji 3.3.1 Popis hesel 3.3.2 ZKLADN konfigurace obrazovky 3.3.3 JEDNODUCH konfigurace obrazovky 3.3.4 PLN konfigurace obrazovky 3.4 Speciln funkce spolen pro ZKLADN, JEDNODUCHOU a PLNOU konfiguraci 3.4.1 Pstup k digitlnmu kompasu a jeho pouit 3.4.2 Nastaven zloek 3.4.3 asova bezpenostn zastvky 3.4.4 Zobrazen profilu ponoru, jednotlivch oddl saturace a obrzk 3.4.5 Zapnut prosvcen 3.5 Potpn s rovn

Recommended

View more >