Franchising Trends, Opportunities And Challenges ??Franchising Trends, Opportunities And Challenges Across Asia By Albert Kong CFE, ... BUANA Bakery (Indonesia’s largest bakery chain); Capitol Optical; ...

Download Franchising Trends, Opportunities And Challenges ??Franchising Trends, Opportunities And Challenges Across Asia By Albert Kong CFE, ... BUANA Bakery (Indonesia’s largest bakery chain); Capitol Optical; ...

Post on 06-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

 • FFrraanncchhiissiinngg

  TTrreennddss,, OOppppoorrttuunniittiieess AAnndd CChhaalllleennggeess

  AAccrroossss AAssiiaa BByy

  AAllbbeerrtt KKoonngg CCFFEE,, CCMMCC

  CChhaaiirrmmaann//CCEEOO

  AASSIIAAWWIIDDEE FFRRAANNCCHHIISSEE CCOONNSSUULLTTAANNTTSS PPTTEE LLTTDD

  MMeeggaa--SShhiiffttss 11883300 WWoorrlldd hhiittss 11 bbiilllliioonn iinn ppooppuullaattiioonn!!

  EEaarrllyy 11999900ss RRoollllss ttoo 22 bbiilllliioonn

  11996600 UUpp ttoo 33 bbiilllliioonn!!

  11997755 44 bbiilllliioonn ((oonnllyy 1155 yyeeaarrss llaatteerr))!!

  11998866 55 bbiilllliioonn ((1111 yyeeaarrss llaatteerr))!!

  11999999 WWhhooooppss!! IItt ttooookk 1133 yyeeaarrss ttoo ggoo oovveerr 66 bbiilllliioonn;; ssoo tthhee wwoorrllddss ppooppuullaattiioonnss

  aarree aaggiinngg!!

  FFoorr aannyyoonnee oovveerr 4400 tthhee ppooppuullaattiioonn hhaass ddoouubblleedd iinn tthheeiirr lliiffeettiimmee,, aanndd mmaannyy wweerree

  rraaiisseedd iinn ssmmaallll vviillllaaggeess aanndd ffaarrmmss..

  IInn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess ((EEMMSS)) 8822%% ooff tthhee ppooppuullaattiioonn wweerree rreecceennttllyy aaggrraarriiaann..

  IInn 22003300 tthhiiss wwiillll mmaakkee aa mmeeggaa--sshhiifftt ttoo oovveerr 6600%% uurrbbaann

  BByy 22005500 aa ffuullll ttwwoo tthhiirrddss ooff hhuummaanniittyy wwiillll lliivvee iinn cciittiieess!! AAnndd,, tthhee eellddeerrss wwiillll bbee

  oollddeerr..

  FFrraanncchhiissiinngg EEvveerryywwhheerree FFrraanncchhiissiinngg hhaass mmeettaammoorrpphhoosseedd iinnttoo aann

  iinntteerrnnaattiioonnaall pphheennoommeennoonn

  IItt hhaass ssuucccceessssffuullllyy ppeenneettrraatteedd ccoouunnttlleessss mmaarrkkeettss,,

  ffrroomm AArrggeennttiinnaa ttoo ZZiimmbbaabbwwee..

  IInntteerrnnaattiioonnaall ffrraanncchhiissiinngg hhaass eexxppaannddeedd iinnttoo oovveerr

  110099 ccoouunnttrriieess,, aanndd iinnccrreeaassiinngg

  NNeeaarreerr ttoo hhoommee,, wwhhaatt ooppppoorrttuunniittiieess aarree tthheerree iinn

  NNoorrtthh EEaasstt AAssiiaa??

 • FFrraanncchhiissiinngg SSnnaappsshhoott:: NN EE AAssiiaa ((cchhaarrtt))

  FFrraanncchhiissiinngg SSnnaappsshhoott:: AASSEEAANN ((cchhaarrtt))

  FFrraanncchhiissiinngg RReegguullaattiioonn ((cchhaarrtt))

  TToopp 1100 GGlloobbaall MMaarrkkeettss ffoorr WWeeeekkllyy FFaasstt FFoooodd CCoonnssuummppttiioonn

  JJaappaann:: tthhee ffiirrsstt AAssiiaann ccoouunnttrryy ttoo eemmbbrraaccee

  ffrraanncchhiissiinngg,, cciirrccaa 11996633 PPooppuullaattiioonn:: 112277 mmiilllliioonn

  GGDDPP:: SS$$33..66 ttrriilllliioonn

  GGDDPP PPeerr CCaappiittaall:: $$2288,,000000

  GGrroossss FFrraanncchhiissee SSaalleess:: $$116666 BBiilllliioonn

  RReettaaiill:: 6677..66%%;; FFoooodd:: 2200..99%%;;

  SSeerrvviicceess:: 1111..55%%

  KKoorreeaa PPooppuullaattiioonn:: 4488 mmiilllliioonn

  GGDDPP:: $$666677 BBiilllliioonn

  GGDDPP ppeerr ccaappiittaall:: $$1166,,990000

  FFrraanncchhiissee ssaalleess:: $$4411 bbiilllliioonn

  WWhhoolleessaallee//RReettaaiill:: 3366%%;; FFoooodd:: 4433%%;;

  SSeerrvviicceess:: 2211%%

 • CChhiinnaa CChhiinnaa iiss tthhee ffoouurrtthh llaarrggeesstt ccoouunnttrryy iinn tteerrmmss ooff ssiizzee

  aanndd tthhee llaarrggeesstt iinn tteerrmmss ooff ppooppuullaattiioonn.. DDrriivveenn bbyy

  ddoommeessttiicc ddeemmaanndd aanndd ssuuppppoorrtteedd bbyy WWoorrlldd TTrraaddee

  OOrrggaanniizzaattiioonn aacccceessssiioonn,, CChhiinnaa eeccoonnoommyy sshhoouulldd

  ccoonnttiinnuuee ttoo ggrrooww rroobbuussttllyy oovveerr tthhee nneexxtt 22 yyeeaarrss..

  TThhee ttoottaall vvaalluuee ooff ggooooddss aanndd sseerrvviicceess hhaass bbeeeenn

  ggrroowwiinngg aatt aa ddoouubbllee ddiiggiitt rraattee ffoorr oovveerr 2200 yyeeaarrss..

  AAlltthhoouugghh ggrroowwtthh ffiigguurreess aarree nnooww iinn tthhee ssiinnggllee ddiiggiittss

  ((aabboouutt 77..33 %%)),, tthhiiss iiss aa llaarrggee mmaarrkkeett tthhaatt ccaannnnoott bbee

  iiggnnoorreedd.. TThhee WWoorrlldd BBaannkk eessttiimmaatteess bbyy tthhee yyeeaarr 22002255

  CChhiinnaa''ss eeccoonnoommyy wwiillll aaccccoouunntt ffoorr 2255%% ooff tthhee ttoottaall

  WWoorrlldd EEccoonnoommyy..

  GGDDPP:: $$11,,330000 bbiilllliioonn..

  PPooppuullaattiioonn:: 11..33 bbiilllliioonn

  AAnn eennttiirree ssttoorryy bbyy iittsseellff....

  IInnddiiaa BBeeiinngg tthhee 44t

  thh llaarrggeesstt eeccoonnoommyy,, iitt iiss nnooww oovveerr oonnee--

  qquuaarrtteerr ooff tthhee UUSS eeccoonnoommyy.. PPooppuullaattiioonn iiss jjuusstt ppaasssseedd

  11 BBiilllliioonn,, wwiitthh oovveerr 887700 mmiilllliioonn bbeellooww 4455 yyeeaarrss ooff

  aaggee.. MMiiddddllee CCllaassss==225500 mmiilllliioonn ppeeooppllee.. EEssttiimmaatteedd

  ffrraanncchhiissee ssaalleess $$11..66 bbiilllliioonn

 • WWhhaattss HHoott iinn IInnddiiaa?? 11)) EEdduuccaattiioonn 22)) RReettaaiill ((hhoouusseehhoolldd ggrroocceerriieess ,,

  aappppaarreell))

  33)) HHeeaalltthhccaarree 44)) FFaasstt ffoooodd

  55)) BBuussiinneessss PPrroocceessss OOuuttssoouurrcciinngg

  AASSEEAANN PPooppuullaattiioonn:: >>552200 mmiilllliioonn

  TToottaall ttrraaddee:: UUSS$$771122 iinn 22000033

  AASSEEAANN EECCOONNOOMMIICC CCOOMMMMUUNNIITTYY BBYY 22002200

  SSiinnggaappoorree SSPPRRIINNGG.. IIEE,, SSIINNGGAAPPOORREE,, EEDDBB,, IIPPOOSS

  EECCAADDSS,, LLEEAAPP,, LLEEAADD,, eettcc..

  GGFFLL,, iiDDEEAASS,, FFHHAA,, eettcc

  668833 SSqq KKmm

  44..33 mmiilllliioonn

  MMaallaayyssiiaa MMFFAA,, MMiinniissttrryy ooff EEnnttrreepprreenneeuurr aanndd CCooooppeerraattiivvee

  DDeevveellooppmmeenntt ((MMEECCDD)),, MMaallaayyssiiaann EExxtteerrnnaall TTrraaddee

  DDeevveellooppmmeenntt CCoorrppoorraattiioonn;; PPNNSS

  FFrraanncchhiissee FFiinnaanncciiaall SScchheemmee,, FFrraanncchhiissee DDeevveellooppmmeenntt

  AAssssiissttaannccee SScchheemmee..

  UUnniivveerrssiittii TTeekknnoollooggii MMaarraa ((UUiiTTMM))ss MMEEDDEECC

  UUnniivveerrssiittii UUttaarraa MMaallaayyssiiaa ((UUUUMM))ss EEnnttrreepprreenneeuurr

  DDeevveellooppmmeenntt IInnssttiittuuttee ((IIPPKK))

  FFrraanncchhiissee AAcctt 11999988

  332288,,555500 SSqq KKmm;; 2266mm

 • IInnddoonneessiiaa IIFFAA

  FFrraanncchhiissee eexxhhiibbiittiioonnss

  11,,990044,,000000 ((1177,,000000)) SSqq..KKmm;; 221100 mm..

  MMiinniissttrryy ooff IInndduussttrryy aanndd TTrraaddeess RReegguullaattiioonn NNoo..1166

  ddaatteedd 1188JJuunnee9977::

  **aaggrreeeemmeenntt mmuusstt bbee iinn IInnddoonneessiiaann

  **ccaann ooppeerraattee iinn aallll pprroovviinncciiaall ccaappiittaallss bbuutt nnoott iinn tthhee

  sseeccoonnddaarryy--lleevveell rreeggiioonnss..

  PPhhiilliippppiinneess PPFFAA // PPRRAA

  PPIIFFCCEE;; CCFFEE ((IIFFAA)) ppaarrttiiaall pprrooggrraamm

  PPhhiilliippppiinnee IInnttll TTrraaddiinngg CCoorrppoorraattiioonn-- -- OORRDDEERR--

  NNEEGGOOSSYYOO----tthhee oovveerrsseeaass--FFiilliippiinnooss lliinnkk ttoo mmoonneeyy--

  mmaakkiinngg ooppppoorrttuunniittiieess iinn tthhee PPhhiilliippppiinneess

  330000,,440000 ((77110077)) SSqq..KKmm;; 8800mm;;

  VViieettnnaamm VVeerryy nneeww ttoo ffrraanncchhiissiinngg

  JJuunnee 2288tthh 22000055 ffiirrsstt sseemmiinnaarr

  9933%% ooff lliimmiitteedd lliiaabbiilliittyy ccoommppaanniieess wweerree sseett uupp aafftteerr

  11999900 ooff wwhhiicchh oonnllyy 2200%% hhaavvee mmoorree tthhaann 110000

  eemmppllooyyeeeess..

  332299,,556666 SSqq KKmm ;; 8822 mm..

 • TTHHAAIILLAANNDD MMiinniissttrryy ooff CCoommmmeerrcceess DDeeppaarrttmmeenntt ooff BBuussiinneessss

  DDeevveellooppmmeenntt;; SSMMEE BBAANNKK;; DDeepptt OOff EExxppoorrtt

  PPrroommoottiioonn

  KKiinnggddoomm ooff TThhaaiillaanndd,, ccoonnssttiittuuttiioonnaall mmoonnaarrcchhyy

  AArreeaa:: 551177,,000000 ssqq.. kkmm

  PPooppuullaattiioonn:: 6622 mmiilllliioonn

  FFrraanncchhiissee && TThhaaii SSMMEEss AAssssoocciiaattiioonn

  NNoo ssppeecciiffiicc ffrraanncchhiissee llaaww..

  RReegguullaatteedd pprriimmaarriillyy bbyy ccoonnttrraacctt llaaww uunnddeerr TThhaaii CCiivviill aanndd CCoommmmeerrcciiaall

  CCooddee.. TThheerree aarree aallssoo tthhee PPrriiccee FFiixxiinngg AAnnttii MMoonnooppoollyy aanndd CCoonnssuummeerr

  PPrrootteeccttiioonn AAccttss wwhhiicchh mmaayy hhaavvee iimmpplliiccaattiioonnss oonn ffrraanncchhiissee ooppeerraattiioonnss

  aalltthhoouugghh tthheessee aaccttss ddoo nnoott ssppeecciiffiiccaallllyy rreegguullaattee ffrraanncchhiisseess.. AA hhoosstt ooff

  ootthheerr lleeggiissllaattiioonn ddooeess ccoommee iinnttoo ppllaayy hhoowweevveerr,, iinncclluuddiinngg ssuucchh llaawwss aass

  tthhee RReevveennuuee CCooddee,, tthhee AAlliieenn BBuussiinneessss LLaaww,, aanndd tthhee TTrraaddeemmaarrkk AAcctt..

  22000077 CCaalleennddaarr ooff EEvveennttss ffoorr AAssiiaawwiiddee FFeebb 2244--FFeebb 2288t

  thh:: 4477tthh IIFFAA AAnnnnuuaall CCoonnvveennttiioonn aatt LLaass VVeeggaass

  FFeebb 2244--FFeebb 2288tthh:: 77t

  thh TTaaiippeeii IInnttll CChhaaiinn && FFrraanncchhiissee EExxhhiibbiittiioonn

  MMaarr 11--33:: CCaarreeeerr SShhooww 22000077,, SSiinnggaappoorree

  MMaarr 55--77:: DDuubbaaii MMiiddddllee EEaasstt FFrraanncchhiissee SShhooww

  MMaarr 2222--2244:: PPeennaanngg FFrraanncchhiissee

  AApprr 2200--2222:: CCCCFFAA BBeeiijjiinngg FFrraanncchhiissee SShhooww

  JJuunn 11--33:: IInnddoonneessiiaa FFrraanncchhiissee bbyy DDyyaannddrraa

  JJuu11 33--55:: HHoonngg KKoonngg LLiicceennssiinngg SShhooww

  JJuull 2266--2299:: TThhaaiillaanndd FFrraanncchhiissiinngg && BBiizz OOpppp.. bbyy KKaavviinn IInnttll

  AAuugg 22--55:: FFrraanncchhiissee IInntteerrnnaattiioonnaall MMaallaayyssiiaa 22000077,, KKuuaallaa LLuummppuurr,,

  AAuugg 2244--2266:: CCCCFFAAss SShhaanngghhaaii FFrraanncchhiissee CCoonnvveennttiioonn && EExxhhiibbiittiioonn

  SSeepptt 2200--2222:: FFrraanncchhiissiinngg && LLiicceennssiinngg AAssiiaa 22000077,, SSiinnggaappoorree

  OOcctt 11001133:: AAuussttrraalliiaann FFCCAA NNaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee && EExxhhiibbiittiioonn,,

  MMeellbboouurrnnee

  NNoovv 99--1111:: FFrraanncchhiissee && BBiizz OOpppp.. IInnddoonneessiiaa,, JJaakkaarrttaa,, IInnddoonneessiiaa

  ((PPaannoorraammaa CCoonnvveexx))

  NNoovv 88--99,, 1122--1133,, 1155--1166:: FFrraanncchhiissiinngg CChhiinnaa CCoonnffeerreennccee && EExxhhiibbiittiioonn,,

  iinn SShhaanngghhaaii,, GGuuaannggzzhhoouu aanndd BBeeiijjiinngg ((GGlloobbaall SSoouurrcceess))

  DDeecc:: FFrraanncchhiissiinngg IInnddiiaa 22000077,, MMuummbbaaii

 • Company Registration Number is 200405166K

  ASIAWIDE FRANCHISE CONSULTANTS PTE LTD (AFC) is one of the most experienced

  franchise consulting companies in Asia. Established in August 1983 (under a different name),we

  have associated offices in more than a dozen countries including the USA, UK, China, Dubai,

  Australia, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, India, Greece, Brazil, etc. Over the last

  18 years, we have helped more than 350 companies in Asia to develop their franchises to expand

  locally and worldwide.

  With our worldwide network, in-depth knowledge and insight (we are Certified Franchise

  Executives--CFEs. CFE is a title awarded by the International Franchise Association, based in

  Washington, D.C., USA), we are able to help clients from various industries to develop very

  strategic and effective franchise packages, conduct incisive franchise audits, help to mediate

  between disputing parties, or to develop a market entry strategic plan into a foreign territory. Our

  parent company Asiawide Trends Pte Ltd is the publisher of the worlds only English-Chinese

  Asia Franchise & Business Opportunities magazine that is very popular in Asia since March

  1994. Other publications include the inaugural Asia Pacific Franchise Directory which was

  supported by the World Franchise Council, the European Franchise Federation and the Asia

  Pacific Franchise Confederation. We are also the most active consulting company in Asia as we

  participate in over 12 franchise-related shows in Asia every year. We know franchising.

  www.asiawidefranchise.com asiafran@singnet.com.sg Tel: 65-67432282, fax 65-6743113

  Some of our clients in Asia include: ----from A to Z---- Art et Domain ( art gallery/interiors); Aussino ( bed linen);Angie The Choice ( ice-cream

  confectionery); Australian World Schools; Athena ( phonics for children); Barang Barang

  (furnishing; part of KLW; public-listed); Body Contours (slimming/spa); British Petroleum

  Castrol (motorcycle servicing) ; BUANA Bakery (Indonesias largest bakery chain); Capitol

  Optical; Carona Chicken; Choice Hotels (USA); Dewma Pharmacy (Muslim; Kelantan, Malaysia

  ); Dian XiaoEr ( Chinese food, part of listed group); Dragon City Sichuan Restaurant; Dryclean

  Boutique ; Econ Nursing Home (public-listed); ECM TCM; Expressions; Emotus (watch retail;

  part of Sincere Watch); Fantastic Sams (USA) ; Face Of Man (beauty); Five-Foot Way Caf;

  Georgia State (USA); Guardian Pharmacy; Gramedia (public company-

  bookshops/hotels/newspapers-KOMPASS); Humana UK; HP China ; Intwell -CITECH (web

  design); Jan & Elly ( education); JR Foods ; Jacks Place; Julia Gabriel (speech & drama);

  Kimage; Loy Kee Kitchen; Little Skool House (NTUC; government-linked); MK Restaurant

  (Thailands largest sukiyaki chain); Missha (Korean cosmetics); My Mums Cuisine/ Noodle Hut;

  M Photo ( image , public listed in Indonesia); Nurture Craft (toys retail) ; Nation (employment);

  OKE ( biggest telecommunications retail chain in Indonesia); OSIM (public listed), Paddingtons

  Pancakes ( UK/Malaysia); PanoramaTours ( Indonesia); Perlini's Silver; Pan Intl (BKK, beauty);

  Pasta Fresca; Pet Safari; Prima Taste (public co.--part of Prima Ltd), Quickly ; Roibo (tea);

  SanSan (fashion chain in Ningbo; public-listed); Siam Kitchen; STAR Auto (part of Singapore

  Technologies, public-listed); Sanur Indonesian Restaurant; STRIP (spa); Tea Chapter; Tung Lok

  (listed) ; Thai Village (listed) ;UNITY Pharmacy (NTUC; government-linked); V-Kool (

  advertisement only); Vanilla Taste Of Beauty (spa/slimming); W-Tech ; Waraku Japanese

  Restaurant ( Singapore/Japan); XiaoTian Er Restaurant (Chinas largest hot-pot chain); Yu Guo

  (TCM); Zee Interactive ( Kidzee, India); Zoo-phonicsetc

 • To help our clients expand, we act also as brokers. For example, we helped Choice Hotels, Steak

  Escape, Humana Int'l (now MRI), ExecuTrain, Global Travel Network, Jack's Place, Shakey's,

  MK, Kinderland, Informatics, etc, locate their franchisees. This important service helps to

  propagate franchising. And more importantly, our clients meet their expansion objectives.

  We are regularly invited to speak at numerous (27 countries, >200 occasions to-date)

  international seminars. In addition, to add some more value to our array of services, we were

  regularly commissioned by government agencies, chambers of commerce and trade associations

  to organize franchise study mission tours to the USA, Europe, Japan and other countries.

  So as to help cultivate future franchise professionals, we are involved with t

  Other recent interesting developments:

  * Albert Kong co-wrote a book called "Developing and Managing A Franchise" which is

  published by LexisNexis and launched by Singapores Senior Minister Of State (Trade&

  Industry) Dr.Vivian Balakrishnan during the Global Franchising & Licensing 2004 event. It

  second edition was released in mid 2007.

  * Chinas Franchise Magazine (based in Zhenzhou, China) interviewed us, and

  published a 2-page article on our views concerning franchising in China .They featured us on

  their Front Cover in their March 2005 edition.

  * The Business Times featured us on page 10 on July 26th, 2005 ( and also a teaser on the Front

  Page).

  * Channel News Asia interviewed us and broadcast the interview on July 22nd,2005.

  * Franchising World ( the official magazine of the International Franchise Association ) featured

  us on page 44 of their April 2005 edition.

  * Thailands The Biz Week (June 22-28) featured us on page A8 of their June 22-28 edition.

  To date, we have had interviews by over 50 media in the last 18 years we have been in

  franchising. We are frequently invited to lecture at Beijing Normal University's Zhuhai

  (Guangdong) Branch-- the latest being Nov 10th, 2004.

  AFC is a member of the Franchising & Licensing Association, Singapore, and is the only Supplier Forum Member in Singapore of the Intl Franchise Association (http://franchise.org/searchsupplier.aspx). We contribute actively and learn of international happenings via our active participation at supra-national bodies like the World Franchise Council, the European Franchise Federation and the Asia Pacific Franchise Confederation, in addition to our involvement at more than one-dozen franchise exhibitions annually in the region.

Recommended

View more >