formarea deprinderilor إںi competenإƒelor ... formarea deprinderilor إںi competenإƒelor...

Download Formarea deprinderilor إںi competenإƒelor ... Formarea deprinderilor إںi competenإƒelor profesionale

Post on 10-Mar-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Formarea deprinderilor şi competenŃelor profesionale prin tehnici de realitate virtuală

  Dudulean Cristian – ing. drd. Grup Şc. Industrial Râşnov,

  duduleanc@yahoo.com StareŃu Ionel – prof. univ. dr. ing. Universitatea „Transilvania” din Braşov,

  staretu@unitbv.ro

  Abstract Modernizarea formării profesionale iniŃiale şi continue este o necesitate a restructurării şi dezvoltării sistemului de educaŃie, a adaptării acestuia la nevoile de pe piaŃa muncii. Axa Prioritară 1 din Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201 (POSDRU) - „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere” urmăreşte coerenŃa sistemului de educaŃie cu formarea profesională iniŃială şi continuă, precizându-se principiile şi acŃiunile de urmat în vederea creării condiŃiilor pentru furnizarea de competenŃe pe tot parcursul vieŃii. O modalitate modernă de desfăşurare a instruirii este aplicarea tehnicilor de realitate virtuală, tehnici care permit interacŃiunea cu obiectele cunoaşterii şi abordarea unor metode de instruire centrate pe elev/student.

  1. Introducere Modernizarea formării profesionale iniŃiale şi a formării profesionale continue este o necesitate

  a restructurării şi dezvoltării sistemului de educaŃie, a adaptării acestuia la nevoile pieŃei muncii. Axa Prioritară 1 din Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POSDRU) - „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere” urmăreşte coerenŃa sistemului de educaŃie cu formarea profesională iniŃială şi continuă, precizându-se principiile şi acŃiunile de urmat în vederea creării condiŃiilor pentru furnizarea competenŃelor pe tot parcursul vieŃii. Axa precizează acŃiunile care vizează sistemul educaŃional, respectiv standardele, metodologia, instrumentele, furnizorii de educaŃie şi formare, precum şi modul de asigurare a calităŃii, dezvoltarea de curriculum, relevanŃa ofertelor educaŃionale, resursa umană implicată [1]. La ora actuală funcŃionează un curriculum modular căruia îi este asociat un sistem de credite în ideea sprijinirii procesului de învăŃare continuă [2]. Profesorul are la dispoziŃie standarde de pregătire profesională pentru majoritatea meseriilor din nomenclatorul calificărilor existente, pe niveluri de calificare, programe care precizează conŃinutul formării şi foarte important corelarea rezultatelor învăŃării cu criteriile de evaluare[3]. Corelarea între cunoştinŃe – deprinderi – criterii de evaluare are drept scop formularea clară şi logică a rezultatelor învăŃării, nivelul de pregătire fiind realizat corespunzător dacă rezultatele învăŃării pot fi demonstrate. 2. Contextul introducerii realităŃii virtuale în studierea disciplinelor tehnice

  Academia NaŃională de Inginerie din USA a desemnat un comitet de specialişti din domeniul

  ingineriei, medicinii şi a altor domenii conexe solicitându-le să definească problemele cele mai importante care vor trebui rezolvate în următoarele decenii, scopul fiind de a determina progresul condiŃiei umane. Comisia a propus 14 mari proiecte [4], două dintre acestea fiind strâns legate de problema abordată în prezentul articol şi anume:

 • Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş 106

  - dezvoltarea tehnicilor de realitate virtuală - promovarea învăŃării personalizate

  În Ńările occidentale, Statele Unite şi China se estimează o creştere a absolvenŃilor din domeniul ingineriei. De ex. China formează aproximativ 250.000 de ingineri la nivel de licenŃă pe an, în timp ce SUA, aproximativ 60.000 de absolvenŃi. Cifrele sunt relative, existând mari diferenŃe calitative, firmele de specialitate fiind în continuă căutare de ingineri şi specialişti calificaŃi. Aceste cifre nu sunt îngrijorătoare, cel puŃin în Statele Unite, ci faptul că aproximativ 15% din absolvenŃii de liceu nu au suficiente cunoştinŃe de matematică şi ştiinŃe fundamentale pentru a avea posibilitatea de a încheia cu succes o facultate de inginerie.

  Actuala abordare curriculară din învăŃământul tehnic centrează demersul didactic pe competenŃe tehnice de specialitate complexe, recomandându-se luarea în considerare a stilurilor de învăŃare individuale ale fiecărui elev/student, combinarea activităŃilor individuale cu cele de lucru în echipă, folosirea unor metode care favorizează relaŃia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete.

  După cum s-a precizat şi în [5], o modalitate eficientă de realizare a cerinŃelor solicitate prin curriculm, mai ales când dotarea laboratorului tehnologic este precară sau depăşită, este studierea disciplinelor tehnice atât prin mijloace clasice, cât şi prin aplicarea unor tehnici de realitate virtuală, implicaŃiile acestui demers făcând, de altfel, obiectul unui proiect mult mai amplu [6].

  3. ParticularităŃile sistemelor de instruire bazate pe tehnologiile realităŃii virtuale

  La nivelul Uniunii Europene şi al Statelor Unite, s-au efectuat numeroase cercetări privind

  utilizarea realităŃii virtuale în scop didactic reflectate de o bogată bibliografie din care menŃionăm lucrările [7] [8] [9]. Se consideră că folosirea tehnologiilor realităŃii virtuale contribuie la creşterea valorii metodelor tradiŃionale de învăŃare, în primul rând prin faptul că participanŃii sunt puşi în situaŃii de învăŃare /instruire specifice cerute de realizatorul aplicaŃiei, scopul final fiind îmbunătăŃirea metodelor de învăŃare, instruire şi educare. ÎnvăŃarea în mediul virtual este un proces complex, activităŃile desfăşurate trebuind să garanteze însuşirea conceptelor, abilităŃilor, deprinderilor şi competenŃelor transmise. Aceste activităŃi complexe depind de cum este reprezentat mediul virtual, de gradul de imersie în mediul virtual, de conŃinutul aplicaŃiei, precum şi de răspunsul mediului virtual la diversele acŃiuni ale celor instruiŃi. Instruirea/învăŃarea într-un mediu virtual are loc pe baza informaŃiilor senzoriale provenite pe diverse canale: văz, auz, atingere, retur de forŃă, rezultatul fiind oferit celui instruit sub forma unei noi experienŃe, experienŃă care poate sta la baza construirii unor hărŃi mentale, care vor putea fi folosite ulterior, atunci când activitatea sau situaŃia se repetă. Introducerea acestor tehnologii are capacitatea de a crea un context care să favorizeze învăŃarea/instruirea şi să asigure aplicabilitatea cunoştinŃelor dobândite. Foarte importantă este realizarea unei corespondenŃe între activităŃi/probleme/abilităŃi şi tipul de aplicaŃie de realitate virtuală căreia îi este destinată. Impactul folosirii realităŃii virtuale în activitatea didactică va fi evaluat prin metode corespunzătoare care au în vedere eficienŃa utilizării acestor tehnologii. Evaluarea va reflecta:

  - Care sunt deprinderile şi competenŃele ce vor fi transferate în mediul real ? - Ce efort suplimentar este necesar pentru însuşirea deprinderilor în mediul virtual faŃă de cel

  real? - Care sunt schimbările de comportament ale utilizatorilor în urma instruirii într-un mediu

  virtual ? - Care sunt costurile folosirii realităŃii virtuale în instruire ?

  AchiziŃionarea unor cunoştinŃe, abilităŃi, deprinderi şi transformarea acestora în competenŃe profesionale tehnice nu implică doar o simplă învăŃare, ci şi posibilitatea interacŃiunii cu obiectele cunoaşterii, posibilitatea exersării anumitor deprinderi sau posibilitatea reluării anumitor secvenŃe

 • ConferinŃa NaŃională de ÎnvăŃământ Virtual, ediŃia a VIII-a, 2010 107

  în funcŃie de ritmul propriu sau stilul de învăŃare al celui instruit. Se va avea în vedere faptul că dezvoltarea competenŃelor este un proces mental şi personal complex care implică asimilarea mai multor niveluri de cunoştinŃe [10]. O competenŃă este rezultanta compunerii de cunoştinŃe, abilităŃi şi atitudini, cele trei elemente fiind interdependente. Predarea competenŃelor profesionale tehnice trebuie să acopere cele trei elemente pe tot parcursul instruirii atât sub aspect teoretic, cât şi practic, obiectivele şi rezultatele învăŃării fiind explicate clar şi logic.

  Dificultatea transformării abilităŃilor şi cunoştinŃelor în competenŃe vine şi din faptul că majoritatea materialelor didactice (manuale, planşe, hărŃi, soft-uri) clasice sunt elaborate pentru 2D, în timp ce deprinderile, competenŃele şi rezultatele învăŃării vor trebui probate în lumea reală, adică în 3D. Evident că, introducerea realităŃii virtuale în instruire, prin posibilitatea de interacŃiune în timp real cu obiecte 3D, favorizează atingerea obiectivelor menŃionate.

  Distribuirea cunoştinŃelor prin Intenet a devenit standard pentru multe instituŃii de învăŃământ, iar învăŃarea on-line este o realitate, ca şi învăŃământul la distanŃă, învăŃarea mobilă, sau învăŃarea în medii virtuale [11]. Acest fapt impune respectarea principiilor şi standardelor privind proiectarea materialelor destinate instruirii asistate de calculator, astfel încât obiectele şi secvenŃele să poată fi distribuite şi reutilizate.

  Nu în ultimul rând utilizarea unui astfel de sistem de instruire

Recommended

View more >