Fişă de lectură Exuvii

Download Fişă de lectură  Exuvii

Post on 29-Jun-2015

3.272 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Comentaiiu ExuviiPage lls de lecLurLxuvllLxuvll esLe un roman auLobloaraflc ln careSlmona opescu lsl prezlnL vlaLa pe caplLoleaxnduse pe copllrla sl adolescenLa sa 8omanul a apruL ln anul 1977 sl sa bucuraLdeo prlmlre foarLe bun dln parLea crlLlcll devenlndun claslc" al llLeraLurll uesl romanulesLe unul auLobloaraflc ln el se poL reasl deopoLrlv aLL copllul in perloada sa de auLocunoasLere cL sladolescenLulcu problemele sale racLlc Lxuvll esLe doar o bucaLa de puzzle dln vlaLa Slmonel opescu La lsl prezlnLvlaLa ca pe MaLrlosc" lnunLrul su convleLulnd aLLcopllul adolescenLul Lnrul cL sl bLrnul aceasL perload fllnd slnaura care o infrlcosa 1oaLe acesLe slmone" sau"slmonlsm" cum le numea ea fceau parLe dln ea o alcLulau o formau asa c puLea apela cu usurlnLala flecare personallLaLe de flecare daL cnd avea nevole puLea sa fle feLlLa bleLoas de la4 anl momla de la 6 feLlLa amblLloas de la9 Locllara de la11 lenesa de la16 slabanoaaa de la 13 arsana de la 17 anemlca de la 19 vlLala de la21 proasLa dela21" 1oaLe acesLe slmone o a[uLau s se descurce ln vlaLLocmal penLru c nu avea o personallLaLe a el cl doar o complexlLaLe de personallLLl psLraLe dea lunaul anllor ccl eu sunL comprezenLe de eu mulLlplu de eu " La nu vede LrecuLul ca peceva plerduL deoarece nlmlc nu e plerduL nlmlc nu e LrecuL 1recuLul ea ll vede asemenl unul prezenL absoluL " ca pe ceva celsl conLlnu lucrarea "nu dln amlnLlrl esLl fcuL nal o lsLorle " 1lmpul e hlpnoLlzaLorul Llmpul conduce [ocul el e malpuLernlc decL nolsl mal inLelepL nu se Leme de nlmlcpenLru candurlle lul sunLmulL mal puLernlce ne conLroleaz subconsLlenLul sl lnLrun mod lnvolunLar nou personallLLlle ne ordoneaz pe plan senLlmenLal moral chlar sl flzlcrlma carLe pe care ea a clLlLo in copllrle nu e asa cum neam fl asLepLaL o carLe de povesLl penLru copll ccl pe acelea nu le consldera pe aLuncl crLl adevraLe " cl o carLe de bucaLe CarLea de bucaLe era dup spusele el carLea cea mal plln de avenLurl " era carLea cea mal cludaL pe care o clLlse la vrsLa cnd nu reLll mare lucrudln crLl era una fr acLlune sl fr persona[e dar care il sLrnlseLoaLe slmLurllelmaalnaLla" C fasclna penLru c nu aborda nlsLe sublecLe de copll mlcl" pllne de fanLezle persona[e balaurl sl prlnLl care rezolvau LoLul aleand calea meLamorfozrll ea clLea o carLe mulL mal plln de acLlune" o carLe am puLea spune desLul de infrlcosLoare penLru ea inLrucLavea un amesLe blzar inLre LandreLe slaareslvlLaLe se fcea Lrecerea brusc de la dulcearll plclnLe sosurl supe eLc la Llerea lnlmll aLlrea llmbll eLc lnLre poezle sl besLlallLaLe inLre raflnamenL slo cruzlme prlmlLlv de neinLeles ln acea carLe erau psLraLearomele fumlaaLllle de LoL solul vaporll de mlresme sl cel mal lmporLanL poaLe penLru ea barlera lnLre asanumlLul lnfern" sl ardls " lnfernul reprezenLaL de cuvlnLe cu o oarecarecruzlme prlmlLlv rsuclresmulaere [umullL desplcaL evlsceraLpLrunsfrlpL maceraL fezandaL LlaL LocaL zdroblL bLuL sLrlvlL oprlL [upulL inbuslL dezosaL pr[lL flerL " sLLea pe lnaaradls reprezenLaL decuvlnLeun sens poeLlc chlar Landru "fraaed(aluaLul ) Llnerl sl Landrl (dovlecell dar sl carnea) caLlfelaL ( sosulin care pluLea crelerul ) a se odlhnll (aluaLul) proaspL sl mal ales mulLlLudlnea de dlmlnuLlve casLraveclorl plnlsoare arlploare felluLe plcloruse eLc " CdaL cu asoclerea aceasLa de cuvlnLe mlnLea prlmeaLoL felul defraaranLe efemerlde odorlflce mlrosurl care erau fle reale sl cunoscuLe fle lmaalnaLe slnecunoscuLe 1oaLe acele cuvlnLe o hrneau sl o fasclnau Locmal de aceea consldera c esLe o carLe mulL mal lnLeresanL sl mal areu de abordaL decLbasmele sau crLlle lul !ules vern ( pe care le clLesc copll cnd sunL mlcl) mulL mal avenLurlera decaL ClLorla lul Maaellan " sauAvenLurlle lulCordon vm "Spusesem c in romanul Slmonel opescu se reasesc ma[orlLaLea coplllor sau adolescenLllor deoarece ea isl prezlnL copllrlacu un llmba[sLandard Comentaiiu ExuviiPage La neaduce amlnLe "de perloada in care ne era frlc de 8aubau" lucru adevraL ccl flecare copll avea baubaul" su asa cum il avea sl Slmona opescu pe uLuL persona[llusLru dln vlaLa el persona[ crula la dedlcaL un inLrea caplLol nu ll se face un porLreL cl mal dearab ne las pe nol s nll lmaalnm Locmal ca s ne demonsLreze c flecare copll a avuL Lemerlle lul sl c perloadel copllrlelnu puLem sl dm cu exacLlLaLe un Lermen llmlL de incepuL sl sfrslL ccl asa cum spune sl Slmonaopescucopllrla nu e paradlsul plerduL nlcl paradls nlcl plerduL penLru caulLel nu in urma La cl mal dearabn faL nu e nlmlc plerduL chlar dac unll ulL mal mulL ca alLll "unll se maLurlzeaz prea repede alLll nlclodaL nu puLem vorbll de o maLurlzare compleLnu puLem spune cmlcul copll dln nol esLe ulLaL ascuns inLrun cavou ccl de mulLe orl acel copll zvplaL e salvarea de la inec il puLem chema de flecare daL cnd avem nevole de el racLlc copllrla dup cum ne puLem da seama dln clLaLul de mal sus e o perload ce ne rmne vesnlc lmprlmaL e vorba despre LrecuLul vzuL ca un vllLor conLlnuu desprevlaLa noasLr ca unclrculL care fr o ples se desLram un puzzlela care lucrm inc dln prlmele momenLe ale vleLlllnvolunLarAsemenea nou lnamlcul de seam alSlmonelcopll era LlC1lSLALA 1ocmal pllcLlseala a implnsos sereLraa ln companla crLllor s ulLe de reaaLul coplllor lumea lor paradlslac Afar" il las in urm sl lncepe perloada in careea se reasesLe in crLl Lransform crLlle ln cele mal bune prleLene ulL de 8ursucu sau uana cea mal bun prleLen a el pe care o consldera mal mulL o sor persoana care o fcea s sufere spLmnl inLreal aLuncl cnd nu vorbea cu ea ulL de copll de afar se afund inLro lume pe care mal apol o va consldera devasLaLore inlLLoare sl compromlLLoare deopoLrlv 8eanul copllrlel avea s fle daL ulLrll "sl va incepe penLru ea o alLperload adolescenLa reanul lnfanLlllLLllLa vede perloada adolescenLelca pe o cumpllL sLare preponderenL LrlsLinLrucL devenlse un fel de amlb imblbaL cu dlverse cuvlnLe era oLrvlL de cuvlnLe lesloase poeLlce era puLreflaL un fel de canlbal de crLl uescoperlse prleLenul el cel mal bun ln acea perloadcarLea lml plac mal mulL crLlle decL oamenll Llecele adevraLe nu vor s Le convlna de nlmlc nu vor s alb drepLaLe AsculLl voclle crLllor uac nu se poLrlvesc cu vocea La lnLerloar lenchlzl Sl nlmenl nu se suprpe Llne " CarLea era allaLul el era slnaura care ofcea sse auLocunoasc" se reasea prlnLre cuvlnLe sl cpLa o form amoeboldal inLro conLlnu perseverenL schlmbare 1oL carLea a fcuLo s se andeasc penLru prlma oar la lnfern la bLrneLe o mclnaandul c va devenlbLrn c prleLenll o vor ulLa lml inchlpulamIoJecoto ceo Moteca prlma zl deLabr cnd eraLl adunaLl cuLoLll cu Lrupurlle aoale sulLl pe cnLar ( doar c acolo pe LalaerulbalanLelva flpus sufleLulaol sl sLlnaher)Ceruslne uoamne ce ruslne ! Col in faLa LuLuror !Col sufleLul sl aol Lrupul sLlnaher Sl nlmenl nlmenl nu va puLea face ceva penLru Llne "La vedea pracLlc moarLea ca pe o socoLeala inLreall vleLlin care se inslrule LoaLepcaLele se Lraae llnle sl se adun uar el nu de asLa il era frlc il era frlc deaollclunea sufleLulul el crLlle o lsasera sLearp infundaL inLro lume creaL de nevola de auLocunoasLere o dezlluzle a LoL ceconsldera c face parLe dln LoLul unlLar al personallLLll sale ll era frlc de slnaurLaLe acum dup ce descoperlse cLoaLe cuvlnLele dln crLl o mclnaser ll era frlc deslnaurLaLea de vecl ln care va fl muL sl oarb fr prlnLl sl fr prleLenl slnaur peLrlflcaL dearoaz un fel de scheleL Se vede ca pe o maLrlosk un fel de mamurlas se vede copll adolescenL se vede bLrn psLreaz caleLele dln llceu sl deopoLrlva [urnalul su dln caredezvlule inLrun mod publlclsLlc cLeva dln parerlle el despre vlaL de pe aLuncl Comentaiiu ExuviiPage CsesLe apoluncaleL de amlnLlrl al unel feLe Marla incepe s clLeascacele cLeva paalnl compleLaLe ccl caleLul se oprlse la ea slin Llmpce clLesLe cuvlnLele il aduc o meschln consolare nu era slnaura parallzaLdevolublllsulsLuplzenlel ce se incolcea ln [urul su Spune despre vrsLa de 1316 anl cesLe vrsLa sublecLlvlmpersonal se vede prlns inLro oallnd deaheaL se vede conaelaL ca inLrun borcan plln cu formol LsLe scrblL de dulcearllle pe care le scrlsese la vrsLa adolescenLln Locmal penLru c se consldera imblbaL de acele expresll frumoase" pe care le Llneascrlse ln vocabulare sl cu a[uLorul crora inflorea flecare compunere a sa e vremea aceea nu inLeleaea de ce profesoara il spunea c folosesLe un vocabularmulL prea bombasLlc ins odaL cu Lrecerea anllor surprlnde ldeea sl esLe sl ea la randul su scrblLdellcorlle dulceal pe care le inslra in nesLlre asemenea unul aparaL Lxuvllle reprezlnL invellsulrezulLaL prln nprllreasl leslrea lnsecLelor adulLe dln pupe Asa vede sl Slmona opescu vlaLa sa un lnLrea proces exuvlalprln care a[unae s se cunoasc s se descopere s se formeze Cum spunesl Lmll 8rumaru C slncerlLaLe dezarmanL dezarmaL savurosperlculoasdac nu esLl LuinsuLl anLrenaLin scufundrlla adnclmlperfldvolupLoase ClLesc o carLe despre mlne ! nus orlalnal" sl eu m reasescln carLea Slmonel opescu am puLea spune c esLe ocarLe despre un eu" aeneral inLrucLin flecare pasa[exlsL un Llc " ceva ce Le poaLe cluzl pe vllLor un roman despreslmonele" flecrel persoane in parLe

Comentaiiu ExuviiPage