fi?e de evaluare curenta fl - clasa 3. partea 2(2).pdfآ  matematica si explorarea mediului - clasa...

Download FI?E DE EVALUARE CURENTA fl - Clasa 3. Partea 2(2).pdfآ  Matematica si explorarea mediului - Clasa 2

Post on 18-Nov-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ffi

  $t

  TUDORA PITILA T CLEOPATRA MIHAILESCU

  T,IATE},lArlcA FI?E DE EVALUARE

  CURENTA fl gul,lATrYA

  CLASA A III-A

  PARTEA A II-A

  NUMELE MEU

  art educalional

 • ('

  (

  la2saula3

  r " lmpirlirea numerelor naturale la4saula5

  . impdrlirea numerelor naturale la6saulaT

  " lmpdr.tirea numerelor naturale la 8, la 9 sau la 10

  . Proba imperlirii

  Unitatea f .impirlirea numerelor naturale cuprinse

  ^ intre 0;i 100. lmpdrtirea numerelor naturale . impdrlirea numerelor naturale

  Unitatea 4. Elemente intuitive de geometrie (ll)

  , Pdtratul . Dreptunghiul . Triunghiul

  7 . Perimetrul .................................. 42 Evaluare sumativ;

  36 37 38

  43

  umdr natura I n numdr natural de o cifr5,

  Unitatea 5. Elemente intuitive de geometrie (lll)

  . Cilindrul

  . Sfera

  . Para1e1ipipedu1 ............................. Evaluare sumativa

  Unitatea 6" Unitdli gi instrumente de misurd

  . Mdsurarea lungimilor

  . Misurarea capacit5lii

  . Misurarea masei Evaluare sumativd (l)

  . Misurarea timpului . Ora. Citirea ceasului . Ziua, sdptimina, anul

  Eva lua re sumativi (ll) . Monede gi bancnote

  . Leul gi banul ............ Euro gi eurocentul

  Eva lua re sumativd (lll) Eva lua re sumativi (lV)

  I

  9 10

  . impdrfirea unui n de doud cifre la u

  46 47 48 49 50 51

  62 53 64

  11

  13

  (

  (

  cu restul 0 (zero) . Ordinea efectuirii operatiilor.

  Folosirea parantezelor rotunde...................... I 2 . Aflarea factoru lui necunoscut

  la impdrtire . Probleme care se rezolvi

  prin cele patru operalii aritmetice................. l4 Evaluare sumativ; 15

  Unitatea 2. Fraclii. Probleme . Scrierea, citirea 5i reprezentarea fracliilor... 18 . Compararea fracliilor . Ordonarea fractiilor . Probleme care se rezolvd

  prin metoda graficd 21-22 Evaluare sumativi

  Unitatea 3. Elemente intuitive de geometrie (l)

  . Punctul

  t9 20

  54 55 56 57

  58 59 60

  61 23

  . Linia dreapti

  . Semidreapta

  26 27 2A

  . Segmentul de dreapti 29 30 31 32 33

  . Linia fr6ntd

  . Linia curbi

  . Unghiul Evaluare sumativ;

 • lmpartirea numerelor naturale

  cuprinse intre 0 gi 100

  lmpir!irea numerelor naturale

  Proba impdrlirii

  impdrfirea unui numir natural de dou6 cifre la un numir natural de o cifri,

 • impdrlirea numerelor naturale impdrlirea numerelor naturale la 2 sau la 3

  ! Grupeazd urmdtoarele obiecte, apoi scrie gi rezolvd exerciliul oblinut. . cate 2;

  . cAte 3;

  . cate 2.

  s 1 B-2 Fb-3 IMPARTIRI REPREZENTATE CONECi ff Calculeazi prin scidere repetatd.

  .2

  .2 s-1

  1l :; r: .;1 r:-:3 i}*ilj)

  ,#MWe tgw

  4

  7 .2-

  s-2 Fb-3 SCADEBI REPEIATE CALCULATE coREcl

  lf Scrie scdderile repetate ca impir!iri, apoi efectueazd. .15-3-3-3-3-3= ---> : = .30-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3= : - .20-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2= "'' : = S-1 B-2 Fb-3 1MPARIRT scRrsE coRE€r

  !f Completeazi tabelul.

  s-1 B-2 fb - 3 RANDURI DtN TABEL coMpLFTATE coREcr

  f,f Completeaz5 casetele cu numerele potrivite.

  . 6:3=J r+:!= 7 .'7 8 : 2 =Ll 2 0 :Ll= 1 0

  s-2 8,4 Fb - 6 ExaRclrr REZOLVATE coREcr

  E Matematic; . Fite de evaluare curenti Si sumativi

 • lmpErllrea numerelor naturale lmpirlirea numerelor naturale la 4 sau la 5

  S Reprezintd impirlirile date pe axa numerelor prin scdderea repetatd a unui numdr. 0123

  s B Fb

  final 2 3 4

  6 7 3 9 10 ':' ').,3 14 15 16 17 18

  012345 6t-3910 11 12 13 i 15 16 17 18 19 20

  6 7 8 91011 121314'15 16 17 18 192021 222324252627 2a2s30

  Fb - 3 i[4pARIRt REPREZ.NTA]E coREcr

  [! Scrie scdderile repetate ca impir!iri, apoi efectueazd:

  .25-5-5-5-5-5= ---> :

  .28-4-4-4-4-4-4-4= ---> : s-1 B-2 Fb-3 iMpARTrRt saRtsr coRFal

  B Crupeazd elementele mullimilor in grupe de c6te 4 sau 5, apoi rezolvd exercitiile.

  .24-4-4-4-4-4-4=

  'I 5:5=m A A A A A A A A A A A A A A A 1 6 : 4 =rTl

  30:5=m

  [l O mama cumpird pentru copilul ei o pereche de mdnugi care costd 40 de lei, o jucirie care

  !f Scrie semnul de relalie potrivit: < , > sau = . . 8:4 2 10:5 6

  4:4 4 5:5 0

  ttlrlllltllltll oooooooooooooo.oooooooooooooo-o

  Fb b COMPARARI RTALIZATc coREcT

  clasaa lll-a. Partea a ll-a m

 • 5 B Fb

  final 2

  4

  f,f Afld numerete: . de 6 ori mai mici decdt

  12,18;

  s,2 8,4 Fb_6

  iMPARTRt scRtsE coREcr

  . de 7 ori mai mici decit 42,49;

  CATURI AFLATE coREcT

  . .K-O

  .7_E

  EXaRC|TI RECONSTITUTIE CORECT

  --.-_

  lmp6rlirea numerelor naturale lmpirlirea numerelor naturale la 6 sau la 7

  I Scrie 9i rezolvd impdrlirile reprezentate prin desene.

  s-l B-2 Fb,3

  A44441 ^aI

  ooo?oo. loo?ooo ooo?ooo

  !f Completeazd casetele cu numerele potrivite. .24: =4

  :7 =3 s-2 B-4

  p nna de cdte ori se cuprinde 7 in suma numerelor:

  =4 =g

  Fb,6

  .199i2.

  B eentru aniversarea sa, Andrei a decorat casa cu baloane albastre, verzi qi mov. Cele albastre

 • lmpdrlirea numerelor naturale lmpdrlirea numerelor naturale la B,la 9 sau la l0

  I Scrie impdrlirile reprezentate pe axa numerelor.

  5 B Fb

  final 2

  4

  l3 i9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 i1

  :'

  o{----------=----\ to/.---------------zo r-----------------:o r------------=_to

  .:

  S - 1 B-2 Fb - 3 iMpARTtRr scRtsE coR:cr

  . cu 8 mai mari decAt 32,72.

  o-

  8,2 Fb-3

  . :9=7 EGFCIT FECDI6;I]TT'TE CSft=

  @ Calculeaz;, apoi compar6 caturib obtixrE .24:.8 18:9 s,2 s-4 Fb-6

  f,J Cotprn" .6te o problemi care se rezohri prin exerciliile date.

  .8):8 90:9 cAtaR acttPAr?,$E coRECr

  .72:8 72:9

  p nne numerele: . de 8 ori mai mici decAt

  32,72;

  B-2 CERINTE REZOLVATE CORECT

  . cu 8 mai mici dec6t 32,72;

  !l Completeazi casetele cu numerele potrivite. .36: s- 1

  Clasa a llFa . Pa.ca a I-a E

 • s I Fb fnal

  3 1 Proba impirlirii

  Se consideri operalia de impirlire [alb = i]. Scrie c6te o formuli de calcul pentru efectuarea probei acestei impirliri.

  H: s-1 B-2 Fb-3 Completeazi casetele.

  .+z:o=i -i 1

  .o::g=i,i l

  .s+'o=[ l- l s-4 B-8

  .l

  i,-i -l'i ,.l=o l_l t,l-_l=s

  FORMULE SCRISE CORECT

  L_ ixO=+z 6x. =42 x9=63 9x __-=63

  I, ix6=s4 oxi-r=5a Fb - 12 EXERctll RtcoNsrrurrE coREcr

  i--:;,7 =o

  E Completeazi casetele cu factorii potrivili. apoi verific6 prin inmullire qi impdrlire.

  s-2 B-4 Fb-6 PROBE EFECTUATE CORECT

  @ Scrie imp6rlirile reprezentate prin desen, apoi verifici in doud moduri.

  s*1

  f,f Calculeaze, apoi verifici B-2 Fb-3 lMpARTtRr rDENT!FrcATE 5: VERTFTCATE iN DouA MoDURt coR€cT

  prin inmul!ire, folosind simboluri.

  B*2 iMpARJrRt cAtcuLATE gr VERTFTCATE coREcr

  2 =l3

  2 5 5 i

  8 6

  E Matema ca. Fite de evaluare curenta 5isumativ;

 • 5

  impirlirea unui numdr natural de doui cifre la un numer natural de o cifr5,

  cu restul 0 (zero)

  *3, H

  -He

  iMpARTtRt tDENtncATE st nEZoLVAIF coREci

  ff catcuteaza.

  66:2=

  s B Fb

  final)

  5

  I tdentifica gi scrie impdr[irile ilustrate. Efectueazd.

  '

  s-1 B-2 Fb-3

  .24:2 = 36:3= 63:3= 86:2=

  et it ft et 1e

  s-4 B-8 Fb-12 IMPARTR CALCULATE coBECr ll calculeazd.

  B4 Fb-6 iMpARrRr CALCULATE lN scRts coRECr p nna cu cat este mai mare cdtul numerelor 84 gi 2 fali de c6tul numerelor 36 gi 3.

  s-l B-2 Fb 3 p U o petrecere au fost servite 46 de caise a5ezate in mod egal pe 2 platouri, 93 de piersici

  agezate in mod egal pe 3 platouri gi 63 de banane a;ezate in mod egal pe 3 platouri. Afli cite fructe din fiecare fel erau pe cate un platou.

  :i!aa-i F5L-rr.i qr-E aC.Fl-

  5-1 B-2 Fb-3 EXERcrlt REZoLVATE coRecr

  Clasaa lll-a. Partea a ll-a E

 • 0rdinea efectuirii opera!iilor Folosirea para ntezelor rotu nde

  H"

  Calculeazd, respectAnd regulile invd!ate.

  5-1 B-2 Fb-3 E{lRcmJ cALcuLArE coREcr ff Scrie cerintele sub formi de exercilii, apoi efectueazi:

  a) afli produsul dintre suma numerelor 15 9i 32 ;i cdtul numerelor 39 9i 3; b) adaugd numdrului l5 numdrul care este cu 92 mai mare fald de catul numerelor 65 ,i 5; c) ia numirul 1 2 din numirul care este cu 1g mai mic decdt produsul numerelor 75 gi 3.

  s-1 B-2 Fb-3 CER|NTE REZoLVATE coREcr p o parte dintre pdpugile unui magazin de jucdrii s-au vandut in 15 zile. celelalte pdpugi s-au

  vandut astfel:36 de pdpu;i cete 6 pe zi, iar cele 24 de pdpu;i achizilionate dupi aceea, cate 2 pe zi. AflS in cdte zile s-au vendut toate pdpuqile.

  5*1 B-2 Fb-3 EX:Rctlt REZoLVATE coREcr Matematic;. Fite de evaluare curent; Sisumativi

 • Aflarea factoru I ui necu noscut la impdrlire

  S Calculeazi factorul necunoscut, aplicdnd proba prin inmullire. .,42, ii\ . n:4=21 .w{7q

  s B Fb

  flnal)

  4 5

  EL?s-1 B-2 FACfOSI AFLATI CORFCT

  'Ef- -- E-- L 8l E u l-r3-l --l

  s-1 B-2

  [! nezolva cerin!ele date.

  f,| Completeazi tabelele cu numerele p

Recommended

View more >